Obnova Európskeho spoločenstva

Obnova Európskeho spoločenstva

Vyhlásenie Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) so zreteľom na Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

V dňoch 23. – 26. mája budú všetci občania EÚ na európskom kontinente s veľkou zodpovednosťou pristupovať  voľbám nových členov Európskeho parlamentu. Výsledky týchto volieb ovplyvnia politické diania aj každodenný život priebehu najbližších piatich rokov.

Katolícka cirkev je súčasťou vývoja Európy už viac ako dve tisícročia, a od svojho začiatku až dodnes neustále k tomu prispieva prostredníctvom svojho kresťanského učenia.

Pred desiatimi rokmi bola podpísaná Lisabonská zmluva, ktorá nám otvorila nové možnosti. V súčasnej dobe sa však zdá, že vzhľadom na mnohé neistoty, je atmosféra v tejto oblasti menej optimistická. Európske voľby v roku 2019 sa budú konať v pravom čase, tak, aby sa urobili správne politické rozhodnutia, ktoré by podporili a obnovili bratské vzťahy medzi národmi a tým oživili ideu Európskeho spoločenstva.

V tejto súvislosti biskupi komisie COMECE vyzývajú všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sa zúčastnili hlasovania. Vyzývame našich európskych bratov, aby neupadli do pokušenia vnútorného zahľadenia do seba, ale aby uplatnili svoje práva v rámci budovania Európy. Tým, že ľudia vyjadria svoje politické názory, budú schopní riadiť EÚ správnym smerom.

Európska únia nie je dokonalá a pravdepodobne bude potrebné v ľuďoch oživiť nádej, aby sa zapájali do projektov, ktoré sú širšie poňaté a lepšie slúžia spoločnému blahu. Každý názor sa počíta a je dôležitý. Ide o to, aby sa vybrala osoba, ktorá bude v budúcnosti reprezentovať naše politické názory. Voľby sú len prvým krokom politickej angažovanosti a vyzývajú občanov k tomu, aby v demokratickom duchu politický proces sledovali a sprevádzali.

V duchu zodpovednosti musia občania a inštitúcie, ktoré im slúžia, spolupracovať, a to s perspektívou spoločnej budúcnosti, nehľadiac na rozdiely, dezinformácie alebo politické zavádzania.

Aby bola volebná diskusia úspešná, mala by sa sústrediť na politiku EÚ, ale tiež na schopnosť kandidátov túto politiku rozvíjať a uplatňovať. Bezúhonnosť, kvalifikovanosť, schopnosť viesť a oddanosť spoločnému dobru – to sú nevyhnutné vlastnosti tých, ktorí sa uchádzajú o mandát na úrovni EÚ. Volebné debaty sú tou správnou príležitosťou podeliť sa so svojimi predstavami a pohľadmi do budúcna, presahujúc sterilné konfrontácie.

Veriaci majú mať zase príležitosť položiť kandidátom otázky, týkajúce sa ich osobnej angažovanosti, ako sa počas svojho mandátu budú usilovať o ochranu ľudskej dôstojnosti pre všetkých, ako budú podporovať možnosti, ktoré sú odrazom nového kresťanského humanizmu, ako budú presadzovať postupy, ktoré slúžia a sú formované základnými ľudskými právami.

Čo znamená byť Európanom? Európa sa niekedy vníma ako odmeraná a zaujatá sama sebou. Ako európski občania musíme prejaviť iniciatívu a prebrať zodpovednosť za pravý význam výrazu „jednota v rozmanitosti“. Znamená to jednotu čo sa týka spoločných pravidiel, ktoré zodpovedajú za ochranu a podporu základných práv a slobôd prostredníctvom demokratických postupov, ktoré dokazujú, že ide o zodpovednosť, transparentnosť a správnu aplikáciu právneho poriadku. Európski verejní činitelia by sa nemali javiť ako jednostranní, pretože presadzujú vonkajšie rozhodnutia, ale skôr takí, ktorí dávajú prednosť osobnej a kolektívnej angažovanosti všetkých občanov v rámci skutočného a tvorivého dialógu s vzájomným rešpektom.

Aby bola EÚ schopná čeliť všetkým zložitým problémom, musí znovu objaviť svoju spoločnú identitu a posilniť svoju solidaritu. Tým obnoví spoločenské väzby, ktoré existujú v jednotlivých krajinách, ale aj medzi krajinami a národmi. Potrebujeme EÚ, ktorá ochraňuje rodiny, tých, ktorí sú ohrození, a tiež kultúry. Rešpektovanie princípu subsidiarity by malo byť základným pilierom Únie, v ktorej sa všetci budeme cítiť ako doma, všetci rovnako kvalifikovaní a šikovní, všetci tak povediac za „riadiacim“ pultom projektu. Ide nám tiež o to, aby sme sa starali o zachovanie úspechov EÚ. Musíme mať tiež dosť ambícií na to, aby sme dosiahli nové úspechy.

Dialóg s cirkvami a náboženskými spoločenstvami by mal byť ešte viac posilnený článkom 17 TFEU, tvorivosťou, angažovanosťou a rešpektom zo strany inštitúcií EÚ.

EÚ má pred sebou dôležité výzvy. Digitalizácia neznamená iba krízu, ale tiež zmenu. Opätovné získanie kontroly nad naším životom v súvislosti s digitalizáciou znamená to, že musíme prijať také rozhodnutia, ktoré by prinútili oblasť ekonomiky a financií lepšie slúžiť ľuďom, predovšetkým tým, ktorí sú najviac ohrození. Digitalizácia má vplyv na každého a na všetko, čo poznáme (budúcnosť práce, ochranu osobných údajov a rôznorodé využitie umelej inteligencie). Pre COMECE je zásadné zachovanie centrálnosti ľudskej osobnosti a prístup založený na pevnej etickej koncepcii.

EÚ by mala vypracovať  také pravidlá a postupy, ktoré podporujú rodinu, ale tiež integrálny ľudský rozvoj osôb, rodín a spoločenstiev. Sporná otázka demografie sa musí znovu dostať do centra pozornosti. Týka sa to hlavne pôrodnosti a starnutia. Strata nádeje a perspektívy do budúcnosti je dôvodom toho, že v mnohých krajinách Európy klesá populácia. Mladí Európania potrebujú zakúsiť istotu, že si môžu založiť rodinu. Krajina ich pôvodu im musí poskytnúť nádej a perspektívu do budúcnosti vo forme spoločných, vzájomne prospešných projektov.

Blahobyt rodiny je závislý na Únii, ktorá podporuje trhové hospodárstvo. Stratégia ako zredukovať nedostatok a chudobu by mala byť založená na myšlienke, že čo je dobré pre tých menej šťastných a úspešných, je dobré pre všetkých.

Očakávame obnovenie úsilia o to, aby sa našli efektívne a spoločné riešenia, týkajúce sa migrácie, azylu a integrácie. Integrácia je dôležitá nielen pre ľudí, ktorí prichádzajú do EÚ, ale aj pre občanov EÚ, ktorí sa presťahujú do inej krajiny ako je ich vlastná. To nás privádza k otázke: „Ako sa môžeme navzájom privítať v EÚ?“ Navyše, migrácia a azyl nie sú úplne nezávislé otázky. Sú spojené so solidaritou, ľudskou perspektívou, efektívnymi ekonomickými a demografickými postupmi.

Hlasovať v týchto voľbách znamená tiež prebrať veľkú zodpovednosť za jedinečnú úlohu Európy na globálnej úrovni. Spoločné dobro je cieľ, presahujúci Európu. Napríklad, starostlivosťživotné prostredie a udržateľný rozvoj sa nemôžu obmedziť na hranice EÚ, teda volebné výsledky v EÚ budú mať vplyv na rozhodnutia, týkajúce sa celého ľudstva. Silná únia na medzinárodnej scéne je dôležitá aj pre podporu a ochranu ľudských práv a spoľahlivý príspevok EÚako multilaterálneho činiteľa v otázke mieru a ekonomickej spravodlivosti. Európa musí ostať konkurencie schopná; zároveň však nesmie upúšťať od svojich zásad  a noriem.

Pápež František, vo svojom príspevku v dialógu o „(Pre) Hodnotení Európy“ v októbri 2017 pripomenul, že „Európska únia ostane verná svojmu záväzku na udržanie mieru len v takom rozsahu, že nestratí nádej a že sa obnoví, aby reagovala na potreby a očakávania svojich občanov.“

Hlasovanie môže byť len prvý krok, ale rozhodne najdôležitejší. Inšpirovaní pápežom Františkom, vyzývame všetkých občanov, mladých aj starých, aby sa do Európskych volieb zapojili a aby volili. Je to najlepší spôsob ako urobiť z Európy to, čo považujú za dobré a správne. Hlasovanie nie je iba právo a povinnosť; je to tiež príležitosť konkrétne formovať budovanie a rozvoj Európy!