spoločnosť božieho slova

ZpS a ZOS

Spoločnosť Božieho Slova – zariadenie pre seniorov (ZpS) a zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

Právna forma: neverejný poskytovateľ sociálnych služieb
IČO: 00586757
Štatutárny zástupca: Pavol Kruták
Sídlo a miesto poskytovania soc. služby: Kalvária 3, 949 01 Nitra
Kontakt: Mgr. Alena Lopašková – riaditel’ka
Telefón: 037 /77 69413
Mail: alena.lopaskova@svd.sk
Druh poskytovanej sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová, celoročná
Kapacita zariadenia: zariadenie pre seniorov 8 miest
zariadenie opatrovateľskej služby 10 miest
Podmienka poskytovania sociálnej služby: právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu
Ciel’ová skupina prijímatel’ov: v zariadení pre seniorov sú to l’udia v dôchodkovom veku, v zariadení opatrovateľskej služby to môžu byť aj mladší prijímatelia, ktorí spĺňajú podmienku na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
Podmienky pre poskytovanie služby: prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jednolôžkových izbách s kompletným sociálnom zariadení. zariadenie je bezbariérové.

Na stiahnutie:

 

Tlačivo žiadosti

Cenník ZOS

Cenník ZpS

ZOS – Ekonomicky oprávnené náklady za 2017

ZpS – Ekonomicky oprávnené náklady za 2017

Ekonomicky oprávnené náklady za 2017 na klienta