DUCHOVÁ OBNOVA: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

DUCHOVÁ OBNOVA: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

Žalm 85:

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja,
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba.
Veď Pán dá požehnanie
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť
a po stopách jeho krokov spása.

Duchovná obnova vo formáte doc.:

Modlitba a čítanie Božieho slova

Modlitbu prednesie vedúci stretnutia alebo niekto z účastníkov. Prečítajú sa čítania a evanjelium.

Úvod

Dnes nám zaznievajú slová potešenia: „Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh.“ Prorok Izaiáš ich adresoval ľudu trpiacemu v Babylonskom zajatí. Dôvodom potešenia je skutočnosť, že zajatie ľudu sa čoskoro skončí, lebo ich vina je odčinená. Tak ako si Boh vyviedol svoj ľud z otroctva v Egypte, tak ho vyvedie aj z Babylonu a zjaví mu svoju slávu. Posol predchádzajúci Pána dáva príkaz, aby bola vyrovnaná cesta pre Pána a jeho ľud, ktorý si povedie zo zajatia do jeho vlastnej krajiny.

Súčasne s tým je ohlásená radostná zvesť Jeruzalemu a ostatným judským mestám, ktoré ostal opustené po odvedení ich obyvateľov do Babylonu. Teraz im posol oznamuje, že ich Boh prichádza, aby sa opäť ujal vlády vo svojej krajine. Prichádza ako slávny víťaz, ktorý si nesie svoju odmenu a pred ním idú jeho trofeje – porazené nepriateľské mocnosti. Odmenou mu je jeho ľud, ktorý vyslobodil zo zajatia a ktorý si vedie ako pastier svoju čriedu, pričom zvláštnu pozornosť venuje tým najslabším a najzraniteľnejším.

Sv. Peter v 2. čítaní tiež hovorí o očakávanom Pánovom príchode. V tomto prípade však ide o druhý príchod Ježiša Krista. Apoštol odpovedá na otázku prečo Pán mešká. Uvádza dva dôvody. Prvým je, že u Boha je vnímanie času iné ako u ľudí. Druhým dôvodom je Božia trpezlivosť s ľuďmi, aby im dal dostatok času na pokánie a na dobrú prípravu na jeho príchod. Má to byť príprava, ktorá z nich urobí svätých a nábožných ľudí, aby mohli zaujať miesto v novej zemi, ktorú im Boh pripravil. Bude to zem, v ktorej prebýva spravodlivosť a môžu do nej vstúpiť iba tí, ktorých Pán pri svojom príchode nájde bez poškvrny zla.

Čo sa dá urobiť preto, aby človek mohol pri druhom Pánovom príchode zaujať miesto v novej zemi? Návod ponúka Ján Krstiteľ. Keď pripravoval cestu pre Pánov prvý príchod, poukázal na rozdiel medzi sebou a prichádzajúcim Mesiášom: „Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“ Voda môže obmyť telo od špiny a udržuje telo pri živote. Ale ten, kto je pokrstený Duchom Svätým, je očistený od duchovnej špiny – od hriechov – a Duch Svätý mu dáva duchovný, večný život. Boží Syn prichádza na svet, aby krstil Duchom Svätým, tých, ktorí v neho uveria a prijmú ho ako svojho Vykupiteľa. Ten, kto prijíma Ducha Svätého a necháva sa ním viesť, žije nábožne a sväto a je pripravený zaujať miesto v novej zemi, do ktorej Ježiš Kristus pri svojom druhom príchode uvedie svojich verných. Postoj tých, ktorí očakávajú záchranu od prichádzajúceho Mesiáša, vyjadruje modlitba žalmu 85.

Božie slovo

Vypočujme si teraz žalm 85 a v duchu sa ho môžeme modliť spolu s lektorom.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja,
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. 
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba. 
Veď Pán dá požehnanie
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť
a po stopách jeho krokov spása.

Úvaha

            Úvodné vyhlásenie „Budem počúvať, čo povie Pán, Boh“ vyjadruje ochotu počúvať Božie slovo. Počúvať a prijať Božie slovo znamená prijať aj dar – požehnanie, ktoré toto slovo prináša. Ako prvý dar sa spomína pokoj. Ten bude odmenou pre ľud, ktorý patrí Bohu, jeho svätým. Druhým darom je spása. Získajú ho tí, ktorí žijú v bázni voči Bohu. Boh má v nich záľubu a bude medzi nimi prebývať. Tam, kde Boh prebýva uprostred svojho ľudu, už je prítomné Božie kráľovstvo a veriaci zakusujú jeho dobrá. Pripravuje im ich Božie milosrdenstvo a vernosť: milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom. Boh je vždy verný svojmu slovu. Preto ľud, ktorý s vierou a bázňou prijíma Božie slovo, má účasť na prejavoch Božieho milosrdenstva. Bázeň vedie veriacich k pokániu a návratu k svojmu Bohu. Obnovuje sa vernosť ľudu voči Bohu. Tak Božia vernosť jeho slovu privádza veriacich k vernosti voči Bohu.

Ovocím vernosti je obnovenie spravodlivosti a pokoja v spoločenstve, ktorému vládne Boh. To vyjadrujú slová žalmu: Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. Obnova spravodlivosti a pokoja je darom nielen pre ľudskú spoločnosť, ale aj pre ostatné stvorenie, lebo ľudský egoizmus a nespravodlivosť už nebránia pôsobeniu Božieho požehnania. Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. Najväčším a najvýznamnejším plodom Božieho požehnania je však spása. Na prijatie tohto daru, ktorý prináša očakávaný Mesiáš, sú pripravení tí, ktorí sa v bázni voči Božiemu slovu obnovili vo vernosti Bohu a žijú spravodlivo. O tom hovoria záverečné slová žalmu: Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása.

Výzva Božieho slova pre nás

            Dnes k nám hovoria dvaja veľkí proroci: Izaiáš a Ján Krstiteľ. Keď sme sa pred týždňom zamýšľali nad tým, kde sa duchovne nachádzame na začiatku adventu, možno sme boli smutní z toho, ako sme sa vzdialili od nášho Boha. Dnes nám on sám ústami prorokov hovorí slová povzbudenia. Uisťuje nás, že sa prichádza, aby nás vyviedol z krajiny nášho zajatia – aby nás oslobodil z otroctva našich zlozvykov a hriechov. Ak sa zriekneme zla a dáme sa Ježišovi pokrstiť Duchom Svätým, pripojí aj nás pri svojom druhom príchode k triumfálnemu sprievodu jeho verných. Uvidíme, ako pred ním idú jeho trofeje: porazené a bezmocné mocnosti zla a našich zlozvykov, ktoré nás predtým držali vo svojej moci. Dajme v tomto čase priestor prichádzajúcemu Spasiteľovi, aby nás jeho Duch očistil a urobil spravodlivými a tak pripravil na jeho príchod. Nach pri jeho príchode môžeme dosvedčiť, že pred ním kráča spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása.

Otázky na uvažovanie

  1. Je pre mňa Božie slovo povzbudením? Vyhľadávam toto povzbudenie čítaním Svätého písma a rozjímaním o ňom?
  2. Otváram sa pre pôsobenie Ducha Svätého v mojom živote (napr. modlitbou alebo poslušnosťou jeho vnuknutiam konať dobro, ktoré Boh pripravil, aby som ho konal)?
  3. Teším sa na slávny Pánov príchod, alebo skôr myšlienka naň vo mne vyvoláva obavy?

Odpoveď a predsavzatie

Kto chce, môže povedať ostatným, ako ho oslovilo Božie slovo.

Dáme si nejaké spoločné alebo individuálne predsavzatie?

Záverečná modlitba

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie