DUCHOVÁ OBNOVA: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

DUCHOVÁ OBNOVA: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ROKU B

Prečítajme si úryvok zo žalmu 80 a uvažujme nad jeho slovami.

Pastier Izraela, počúvaj!
Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa!
Vzbuď svoju moc
a príď nás zachrániť.
Bože zástupov, vráť sa,
zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.
A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica,
chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval.
Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici,
nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.
Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote
a budeme vzývať tvoje meno.

Duchovná obnova vo formáte doc.:

Modlitba a čítanie Božieho slova

Modlitbu prednesie vedúci stretnutia alebo niekto z účastníkov. Prečítajú sa čítania a evanjelium.

Úvod

Na začiatku každej cesty je potrebné najskôr si správne určiť miesto, kde sa nachádzame a potom smer, ktorý nás privedie na miesto, kde sa chceme dostať. Na začiatku adventu sme prorokom Izaiášom vyzvaní, aby sme si presne určili našu „duchovnú polohu“ – východisko nášho adventného putovania, ktoré nás privedie k očakávanému Mesiášovi. Pripojme sa k prorokovej modlitbe, ktorou vyjadruje túžbu po Pánovom príchode.

Na začiatku aj na konci oslovuje Pána ako nášho otca. Keď človek pre svoje chyby zablúdi a ostane bezradný, môže v takej chvíli vyčítať svojmu otcovi podobne ako vyčíta prorok Pánovi: „Prečo si nám, Pane, dal zablúdiť z tvojich ciest, srdcu zatvrdnúť, aby sme nemali bázeň pred tebou?“ Ale hneď za výčitkou nasleduje prosba: „Obráť sa k nám… Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil!“ A aby posilnil svoju dôveru v Boha, pripomína si jeho minulé veľké dobrodenia: „Zostúpil si a vrchy sa rozplynuli pred tebou.“ Potom uvádza jeho charakteristiky:

  • Iba on je Boh, ktorý pomáha tým, čo v neho dúfajú.
  • Vychádza v ústrety tým, čo s radosťou konajú spravodlivo, tým, čo si na svojich cestách spomínajú na neho.

V protiklade k charakteristickým vlastnostiam Boha sú zlyhania ľudí, ktoré prorok vyznáva:

  • My sme hrešili.
  • Dlho sme boli neverní.
  • Všetci sme boli nečistí, sťa špinavý šat je všetka naša spravodlivosť.
  • Naša neprávosť nás unáša ako vietor unáša zvädnuté lístie.
  • Nik nevzýva tvoje meno, nik sa nevzchopí, aby sa k tebe privinul.

Tieto zlyhania ľudu viedli k tomu, že sa vzdialil od Boha – Boh „skryl pred nimi svoju tvár“. Ale záverečné slová modlitby vyjadrujú nádej: „A predsa, Pane, ty si náš otec!…“ Týmto zvolaním Izaiáš vyjadruje túžbu po návrate Boha k svojmu ľudu, ako aj pevnú dôveru, že Boh im preukáže milosrdenstvo, privedie svoj ľud späť k sebe a ukáže mu svoju láskavú otcovskú tvár.

            Výzvou k dôvere sú aj slová sv. Pavla v Liste Korinťanom, ktorými pripomína adresátom listu, že Boh, ktorý ich povolal do spoločenstva svojho Syna, je verný, a preto im nechýba nijaký dar milosti, kým očakávajú, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. Záleží na nich, ako využijú ponúknuté milosti. V tom zmysle v evanjeliu Pán Ježiš vyzýva svojich poslucháčov na bdelosť, lebo nepoznajú čas jeho príchodu. Bdelosť sa najlepšie udržuje vtedy, keď človek po niečom veľmi túži a svoju túžbu spája s pevnou dôverou. V tomto duchu vyznievajú slová žalmu 80. Preto je modlitba tohto žalmu dobrou odpoveďou na Božie slovo vyzývajúce nás k bdelosti, aby sme boli dobre pripravení na príchod očakávaného Mesiáša.

Božie slovo

Prečítajme si teraz úryvok zo žalmu 80 a uvažujme nad jeho slovami.

Pastier Izraela, počúvaj!
Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa!
Vzbuď svoju moc
a príď nás zachrániť.
Bože zástupov, vráť sa,
zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.
A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica,
chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval.
Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici,
nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.
Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote
a budeme vzývať tvoje meno.

Úvaha

Na začiatku je Boh oslovený ako „Pastier Izraela“. Pastier sa stará o potravu svojho stáda a chráni ho pred nebezpečenstvom. Preto musí byť mocný a starostlivý. V minulosti vyvolený ľud neraz zakúsil starostlivosť a ochranu, ktoré mu preukazoval Boh. Preto teraz, keď sa od neho vzdialil, cíti sa ohrozený. A tak hneď po oslovení „Pastier Izraela“ nasleduje výzva „počúvaj!“ naznačujúca naliehavosť prosieb, ktoré sú po nej prednesené.

Prvé tri prosby predchádza druhé oslovenie: „Ty, čo tróniš nad cherubmi“. Boh prebýval  medzi svojim ľudom v chráme. Tam bola uložená archa zmluvy, zakrytá vrchnákom (zľutovnicou), na ktorom boli dvaja cherubíni. Nad nimi mal Pán svoj trón a zľutovnica slúžila ako podnožka jeho nôh. Toto bolo miesto spojenia neba so zemou. Boh, „tróniaci  nad cherubmi“ bol blízky svojmu ľudu. Preto v čase narušenia jeho vzťahu s ľudom, toto oslovenie vyjadruje túžbu, aby sa Boh opäť priblížil k svojmu ľudu. Táto túžba je obsahom troch nasledujúcich prosieb:

  • Zaskvej sa (ukáž nám svoju vznešenosť).
  • Vzbuď svoju moc (tak ako si ju prejavoval v minulosti, keď si nás chránil).
  • Príď nás zachrániť.

Ďalšia skupina prosieb je uvedená oslovením „Bože zástupov“, ktoré označuje Pána nielen ako Boha – osloboditeľa , ktorý vyviedol zástupy svojho ľudu z otroctva v Egypte, ale aj ako Pána nebeských mocností (slnka, mesiaca a hviezd), ktoré boli mnohými pohanskými náboženstvami považované za božstvá. K tomuto mocnému Bohu smerujú ďalšie prosby jeho ľudu:

  • Vráť sa.
  • Zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu. (Božie navštívenie môže spôsobiť katastrofu alebo záchranu. V tomto prípade ľud prosí, aby ho Boh navštívil podobne ako v Egypte, keď ho Boh vyslobodil z rúk utláčateľov. Vinica je obrazné pomenovanie Izraela, ktoré používali aj proroci.)
  • Chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica. (Prosba o ochranu je podporená pripomienkou, že Izrael je Božím vyvoleným ľudom, ktorý si Boh vytvoril, keď s ním uzavrel zmluvu na Sinaji.)
  • Chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval. (Vyvolený ľud sa prirovnáva k výhonku, ku ktorému má Pán veľmi blízky vzťah, keďže si ho sám vypestoval prostredníctvom Mojžiša, prorokov a ďalších svojich poslov – to je ďalší podnet pre Boha, aby chránil svoj ľud).
  • Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici. (Teraz sa ľud prirovnáva k mužovi stojacom po Božej pravici, t.j. k človekovi, ktorý mu je najbližší. Božia ruka vystretá nad ním mu zabezpečuje ochranu.)
  • Nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil. (Ľud je v tomto prípade zosobnený ako „syn človeka“. To, že si ho Boh vyvolil opäť pripomína úzky vzťah medzi Bohom a jeho ľudom, aby tak bol Boh motivovaný k zásahu v jeho prospech.)

 Na záver ľud sľubuje, že už bude verný svojmu Bohu („už neodstúpime od teba“). Ovocím Božieho návratu a vernosti ľudu bude život („ty nás zachováš pri živote“). Vernosť sa bude prejavovať v tom, že ľud sa už nebude spoliehať na nikoho a nič iné, ako na svojho Boha a „bude vzývať jeho meno“.

Výzva Božieho slova pre nás

            Na začiatku adventu sme vyzvaní prehodnotiť svoj duchovný stav. Každý z nás zrejme začína svoje adventné putovanie z inej duchovnej „pozície“. Preto je určenie „miesta“, z ktorého začínam svoju púť, základnou podmienkou pre dosiahnutie cieľa; pre to, aby sme sa napokon spoločne stretli s našim Mesiášom. Ale nech by sme boli akokoľvek ďaleko, každého z nás Božie slovo uisťuje, že Boh je našim Otcom. On si nás povolal do spoločenstva svojho Syna a dáva nám všetky dary milosti potrebné k tomu, aby sme došli do tohto spoločenstva. Keď budeme nasledovať hlas nášho „Pastiera“, nemôžeme zablúdiť počas nášho duchovného putovania. Keď budeme prosiť „Boha tróniaceho nad cherubmi“, aby nám pomohol obnoviť našu vernosť voči nemu a urobil nás schopnými žiť podľa zmluvy, ktorú sme s ním uzavreli, keď sme sa stali kresťanmi, dá nám silu prekonať naše ľudské slabosti. A keď budeme vzývať „Boha zástupov“, aby nás chránil, potom nás žiadne mocnosti zla nebudú môcť zastaviť na našej púti a zabrániť nám, aby sme došli k nášmu Mesiášovi; do spoločenstva Božieho Syna.

Otázky na uvažovanie

  1. Aká je moja duchovná „pozícia“ na začiatku adventu (čo chcem zmeniť)?
  2. Vnímam Boha ako môjho Otca, ktorý sa o mňa zaujíma a stará (ako)?
  3. Ktoré z Božích mien („Pastier“, „Boh tróniaci nad cherubmi“, „Boh zástupov“) mi je najbližšie (prečo)?

Odpoveď a predsavzatie 

Kto chce, môže povedať ostatným, ako ho oslovilo Božie slovo.

Dáme si nejaké spoločné alebo individuálne predsavzatie?

Záverečná modlitba

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie