I. NOVÁ EVANJELIZÁCIA – NIEKOĽKO SLOV NA ÚVOD

I. NOVÁ EVANJELIZÁCIA – NIEKOĽKO SLOV NA ÚVOD

V dnešnej dobe sú masmédiá a sociálne siete preplnené rôznymi informáciami – z domova a zo sveta, z kultúry a športu, z duchovného života a nezištnej pomoci tým najbiednejším – a najmä pravidelne obnovované a dopĺňané správy o COVIDE 19; tu máme na mysli nové a neopozerané, dôraz je položený na TU a TERAZ, všetko v reálnom čase.

Podcast:

Prirodzene sa predpokladá, že kto vidí a počuje zaujímavú informáciu alebo dôležitú informáciu, že sa s takouto informáciou bude zdieľať na sociálnych sieťach, že urobí všetko pre to, aby sa ozaj hodnotné správy šírili ďalej.

V takejto situácii sme prekvapujúco osobne vtiahnutí do konkrétneho života a skutočne sa od nás čaká, že urobíme správny krok a ochotne podporíme a pošleme už zdieľaný životný príbeh ďalej, aby sa aj iní mohli obohatiť dôležitou emóciou – veď predsa ide o život a to je najvyššia hodnotaotázka života a smrti je pre človeka vždy rozhodujúca.

1.

Ako sme si mohli všimnúť, emócia je pre človeka veľmi dôležitá, nakoľko ho vťahuje do konkrétneho životného príbehu. Preto príbeh Pána Ježiša – jeho život a smrť a slávne zmŕtvychvstanie – bol, je a bude príbeh príbehov. Ježiš je vždy TU a TERAZ a je ŽIVÝ.

Poznáme príbeh Pána Ježiša: ON, Bohočlovek, prišiel na túto zem, obetoval sa za nás/za ľudí na kríži, slávne vstal zmŕtvych/premohol smrť, sedí po pravici Boha v nebi, príde znova na konci časov a bude súdiť dobrých a zlých. A vieme aj dôležité zistenie – Jeho kráľovstvu – ktoré je už medzi nami/veriacimi, nebude konca.

Takto jednoducho sa začína evanjelizácia. V evanjelizácii ohlasujeme slávne Božie skutky, pravdu o človeku a o tom, ako je to medzi človekom a Bohom – máme Otca v nebi, jeho Syn prišiel na túto zem, aby nás vykúpil a spasil a poslal nám Ducha Svätého, aby sme spoznali pravdu a v pravde žili tu na zemi a potom vo večnosti.

Evanjelizácia musí ohlasovať pravdy viery: pravdu o Bohu, o človeku, o svete a zároveň spôsob ohlasovania a najmä jazyk musí byť blízky tým, ktorým sa zvestuje.

Keď sa vrátime k udalosti s apoštolmi na Turíce, vtedy prijali Ducha Svätého, normálne sa žiada dať otázku: Čo bolo na učení apoštolov „nové“? Ježiš učil, že radostná zvesť je v tom, Boh chce byť človeku priateľom, že s človekom sa chce osobne stretnúť, že chce s človekom vytvoriť vzťah na celú večnosť.

Toto je nové, lebo Ježiš postavil lásku ako základ vzťahu s Bohom. Kedysi bolo povedané aké zákony a prikázania musia ľudia Starého Zákona zachovať. Ježiš ponúkol seba, ponúkol osobný a dôverný vzťah medzi Ním a človekom. Už tu nie je strach a obava, či všetko správne urobím, ale radosť a pokoj, nový život s Kristom. To je vždy nové a táto blahozvesť je pre všetkých, ktorí hľadajú Boha s úprimným srdcom a otvorenou mysľou.

Ak si to nanovo zhrnieme dokážeme vyjadriť základ evanjelizácie a viery: Ježiš je Láska. On trpel za nás na kríži, za nás zomrel a pochovali ho a On premohol smrť slávnym vzkriesením a vzal si život naspäť. Inak povedané – Ježiš je Život a každý kto mu uverí a prijme ho bude žiť večne v Jeho kráľovstve.

2.

Apoštoli prijatím Ducha Svätého na Turíce boli vnútorne pohnutí a odvážne a zároveň s láskou povzbudzovali všetkých na zmenu života, na obrátenie a na prijatie krstu.

Je dôležité si pripomínať, že Cirkev je vždy vedená Duchom Svätým a zároveň vytvára spoločenstvo veriacich ľudí, v ktorom každý má svoju nezastupiteľnú úlohu. V rodine, vo vzťahoch s ľuďmi, v kontakte s prírodou, iste aj pri používaní strojov a prístrojov pri práci alebo pri oddychu. Jednoducho povedané, Cirkev sa obnovuje skrze Ducha Svätého a okamihom, ktorý rozhoduje o živote a smrti. Je to sviatosť krstu, kedy človek prejde zo smrti do života, umiera starému a prijíma nové – žije s Kristom.

Sv. Ján Pavol II. prvýkrát hovorí o novej evanjelizácii počas homílie v poľskej Nowej Hute, dňa 9. júna 1979, keď povedal:„ … od kríža v Nowej Hute sa začala nová evanjelizácia: evanjelizácia druhého Milénia.“ A dôrazne vysvetľuje počas apoštolskej návštevy v Dominikánskej republike v októbri 1994: „Nová evanjelizácia neznamená nové evanjelium, pretože Kristus je ten istý včera, dnes i zajtra.“

Teda ani Cirkev ani pápež sv. Ján Pavol II. ani ďalší pápeži neponúkajú novinky a veľké zmeny vo všetkom. Nová evanjelizácia je z Kristovho kríža a evanjelia. Čo však musíme zdôrazniť je fakt, že stálosť kresťanskej viery je najväčšou zmenou v živote pre každého, kto sa rozhodol spoznať, prijať a uveriť v Ježiša Krista.

Osobné stretnutie s Pánom Ježišom je rozhodujúce pre každého človeka. Keď bol Ježiš na tejto zemi, mnohí ho videli a mnohí sa ho rozhodli nasledovať. Ježiš sa zjavoval učeníkom niekoľko dní po svojom slávnom Zmŕtvychvstaní a pri Nanebovstúpení sľúbil, že pošle Ducha Svätého, ktorý ich naučí pravde.

Na základe misijného príkazu vieme, čo máme robiť. Ježiš povedal: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“. (Mt 28,19-20)

Dnes Pána Ježiša tiež vidíme v každodennom živote. Mnohí ho uvidia v našej tvári, v ochote pomáhať, v utrpení sa nevzdávať. A mnohí ho vidia v rozhodujúcom boji proti pokušeniu a hriechu a v pokojnom odpúšťaní slabostí a neprávostí, ktoré nie je z našej sily, ale zo sily sviatostného života. Lebo vidíme nielen očami, ale vidíme aj srdcom.

A tak – každý deň – spoznávame živého Boha. Je nám tak blízko, až sa zrazu môžeme podeliť s Jeho milosťou a pokračujeme – odvážne a predsa s bázňou – v našom spoločnom živote s Otcom, s Ježišom, s Duchom Svätým. Urobíme to aj zajtra?

Text a podcast pripravil P. Peter Kubík SVD, zonálny koordinátor SVD

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.