ONLINE – ADORÁCIA MISIONÁROV VERBISTOV ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

ONLINE – ADORÁCIA MISIONÁROV VERBISTOV ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Pieseň na úvod: https://www.youtube.com/watch?v=Uj8CVP_7BhU

Pieseň pri čítaní textu: https://www.youtube.com/watch?v=fOB73qRVGJs

Pane Ježišu, padáme pred tebou na kolená, lebo chceme vyjadriť týmto našim gestom, že Ty si náš Pán, náš dobrý Pastier a my sme tvoj vyvolený ľud. Chceme v tejto chvíli ticha, adorácie, modlitba sa odovzdať tebe, zaveď nás k tichým vodám, k vodám života. Nech tento čas nášho stretnutia je časom milosti. Vieme, že len v týchto vzácnych chvíľach, keď ostávame s Tebou, dokážeme nachádzať zmysel nášho života. Prišiel si k nám, stal si sa človekom, aby si ukázal Otcovu lásku voči nám. Táto láska sa ukazuje konkrétnym skutkom tvojej obety na kríži. Dal si život za nás, aby sme my mohli žiť. Prosíme ťa o milosť Ducha Svätého, aby sme využili túto chvíľu a prijali milosť, ktorú máš pre nás pripravenú ako dar.

Sestra, brat, uvažuje teraz vo svojom srdci, po čom túži tvoje srdce, po akej milosti? V čom je smädná tvoja duša? Po čom túži v tomto čase?

BIBLICKÝ ÚRYVOK (JN 15, 13 – 17)

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.”

ZAMYSLENIE

Pane Ježišu, ponúkaš nám seba, svoje priateľstvo, svoju lásku. Ak ju prijmeme, vstúpime do tohto víru lásky. Nie našou silou a zásluhou, ale vďaka tvojej milosti a tvojmu vyvoleniu. Takto si si vyvolil aj Sv. Arnolda Janssena, zakladateľa našej spoločnosti ako aj sv. Jozefa Freinademetza, nášho statočného a obetavého misionára, ktorý na základe hlbokého vzťahu s tebou Pane, boli ochotní ísť až za hranice. Lebo láska nepozná hranice. Má svoje právo, a tým právom je obeta. Ty sám Pane si nám dal príklad, ako milovať do krajnosti.

Pane, pomôž nám, aby sme dokázali vykročiť za hranice svojej identity. Daj, aby sme podľa tvojho príkladu,  dokázali vytvoriť vzťah s Tebou a žili pre tých, ktorých nám posielaš. Nazval si nás priateľmi. Chceme sa stať tvojimi nástrojmi a dávať tento dar priateľstva ďalej.

TICHO A POTOM PIESEŇ

Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis,
confirmet cor tuum, confirmet cor tuum.

{Duch Ježiša Krista, Duch lásky, nech upevní tvoje srdce.}

BIBLICKÝ ÚRYVOK (MK 8, 34 – 35)

„Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.”

ZAMYSLENIE

Pieseň pri čítaní textu (to čo bolo na začiatku):

https://www.youtube.com/watch?v=fOB73qRVGJs

Pane, Ježišu, ty si daroval svoj život, aby si nás naučil, že aj my máme darovať svoj život. Uvedomujeme si, že iba pri pohľade na tvoj kríž, pri uvažovaní a meditovaní tvojho života, ktorý bol naplnený odvážnou slobodou a mocou lásky, sa môžeme stať tvojimi učeníkmi.

Mnohí naši misionár, ktorí obetovali svoje životy v misiách, sa nebáli obhájiť tvoj kríž a pravdu evanjelia, že človek sa stáva natoľko človekom nakoľko sa stane darom. Život darovaný v misiách je náročný, ale vzácny a krásny. Pápež František hovorí: „Sme povolaní vychádzať zo seba, aby sme druhým ponúkli poklad, našu vieru. Avšak nie tak, že budeme druhých presviedčať, ale pokorným svedectvom života a služby. … Naša viera je buď misionárska, alebo to nie je vier.“

Modlime sa k Pánovi, aby nám pomohol žiť našu vieru, ako vieru otvorených dverí, otvorme počas tejto piesne dvere svojho srdca Duchu sv. Náš otec zakladateľ píše svojim nasledovníkom tieto slová:

„Svet patrí Pánovi. Jemu ho treba vydobyť. Je to však ťažká úloha. Ale všetko je možné vďaka milosti Ducha Svätého. On si praje, aby Otec a Syn boli oslávení a aby jeho služobníci svojou prácou pretvárali svet“.

Aby sme však mohli vykročiť do tejto misionárskej služby, prosme taktiež Boha, Ducha Svätého, aby pretvoril a naplnil svojou milosťou naše srdce, aby ho premenil veľkou láskou, otvorme mu preto dvere svojho srdca.

Pieseň: https://www.youtube.com/watch?v=wqIbNftt7b8

Náš Boh nám ponúka množstvo priateľov v nebi, ktorí nás chcú sprevádzať na našej ceste povolania, spojme sa s nimi v tejto modlitbe aby nám vyprosili odvahu v nasledovaní Krista.  

Pane zmiluj sa.

Pane zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane zmiluj sa.

Pane zmiluj sa.

Boh Otec, Stvoriteľ sveta,

Zmiluj sa nad nami.

Boh Syn, Vykupiteľ sveta,

Zmiluj sa nad nami.

Bože, Duchu Svätý, Tešiteľ sveta.

Zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh,

Zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária,

Oroduj za nás.

Svätá Matka Božia,

Oroduj za nás.

Svätá panna Pannien,

Oroduj za nás.

Svätý Michal, vodca nebeských zástupov,

Oroduj za nás.

Sv. Archanjel Gabriel, posol Božieho plánu,

Oroduj za nás.

Sv. Archanjel Rafael, spoločník na našej ceste,

Oroduj za nás.

Všetci svätí anjeli a archanjeli,

Orodujte za nás.

Sv. Jozef, ochranca Svätej Cirkvi,

Oroduj za nás.

Sv. Peter a Pavol, apoštoli a kniežatá Cirkvi

Orodujte za nás

Sv. Arnold Janssen, ochotný plniť Božiu vôľu nadovšetko

Oroduj za nás

Sv. Jozef Freinademetz, verný Ježišov učeník a hlásateľ Slova

Oroduj za nás

Sv. Ján Vianney, patrón farských kňazov,

Oroduj za nás.

Sv. Aloysius Gonzaga, patrón mládeže,

Oroduj za nás.

Sv. Alfonz Liguori, patrón povolaní,

Oroduj za nás.

Sv. Karol Boromejský, patrón seminaristov,

Oroduj za nás.

Sv. Mária Goretti, patrónka tínedžerov,

Oroduj za nás.

Bl. Titus Zeman, patrón povolaní zvlášť na Slovensku

Oroduj za nás.

Bl. Anka Kolesárová, patrónka čistých sŕdc

Oroduj za nás.

bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova

Orodujte za nás.

Pridaj niektorého z tvojich patrónov….

Oroduj za nás.

P: Všetci svätí a sväté, orodujte za nás,
V: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

Baránok Boží, ty snímaš hriech sveta – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

P: Modlime sa.
Dobrý Bože, svätý Arnold Janssen a Jozef Freinademetz, plní sily Ducha Svätého, ohlasovali ľuďom radostnú zvesť o tvojej nesmiernej láske, daj, prosíme, aby sme aj my mohli na ich príhovor privádzať iných ku viere v tvoju lásku, ktorú si nám zjavil v Ježišovi Kristovi, tvojom Synovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

PROSBY

Pane Ježišu, v pokore nášho srdca ti chceme predniesť na záver tejto adorácie naše prosby a verní tvojmu prísľubu proste a dostanete, ťa prosíme, aby si nás vypočul:

  1. Pane, prosíme ťa za celú Cirkev, za tvojho služobníka pápeža Františka a všetkých predstavených, aby vykonávali službu podľa tvojho príkladu: „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život“ – prosme Pána.
  2. Pane, prosíme ťa za mladých ľudí, aby sa dokázali správne rozhodovať vo svojich životoch, aby nachádzali Božiu vôľu v Tebe tak ako sv. Arnold, ktorý i v ťažkých situáciách našiel v tebe útechu a posilu – prosme Pána.
  3. Pane, prosíme ťa za všetkých trpiacich, posledných a opustených, daj aby v nás našli ochotných bratov a sestry, ktorí strácajú svoj život, podľa príkladu sv. Jozefa Freinademetza, a na jeho príhovor prosme Pána.
  4. Pane, prosíme ťa za všetkých, ktorí hľadajú svoje povolanie, daj, aby v Duchu Svätom odpovedali na tvoje pozvanie spolupracovať na Božom kráľovstve a aby na príhovor bl. dona Titusa odpovedali i totálnym darovaním svojho života Tebe – prosme Pána.
  5. Pane, prosíme ťa na príhovor sv. Arnolda a Jozefa, bl. Márie a Jozefy, mučeníkov našej spoločnosti a bl. mučeníka Titusa o nové duchovné a misionárske povolania, vzbuď v mladých ľuďoch ochotu obetovať svoj život v službe ohlasovania evanjelia – prosme Pána.

V: Zjednotení s mladými celého sveta dvíhame svoju modlitbu k Pánovi žatvy, aby znásobil počet ohlasovateľov Evanjelia, s istotou, že vypočuje našu modlitbu, ktorú nám Ježiš prikázal modliť sa. Bože, náš Otec, zverujeme Ti mladých celého sveta, s ich problémami, túžbami a nádejami. Obráť k nim svoj pohľad a urob ich nositeľmi a staviteľmi civilizácie lásky. Volaj ich k nasledovaniu Ježiša, Tvojho Syna. Urob ich schopnými pochopiť, že stojí za to obetovať svoj život pre Teba a za ľudstvo. Daj im veľkodušnosť, aby rýchlo a bez váhania odpovedali na Tvoje volanie. Daj, aby spoznali, že  povolanie, ktoré im dávaš, je vždy aktuálne a veľmi potrebné. Amen.

Modlime sa za nášho pápeža Františka, nech ho Pán vypočuje a stále podporuje svojou milosťou, aby posilňoval svojich bratov. Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu…

EUCHARISTICKÁ PIESEŇ – TANTUM ERGO

MODLITBA PRED POŽEHNANÍM

Pane Ježišu, ty si prítomný v najsvätejšej Oltárnej sviatosti, prosíme ťa, aby sme vždy čerpali silu z tohto nevyčerpateľného prameňa, ktorý napájal i tvojich služobníkov, svätého Arnolda a Jozefa, a aby sme tak mohli s Tebou raz okúsiť blaženosť večného života. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

PIESEŇ

Text vo formáte docx.:

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie