POSOLSTVO P. KLEDENA SVD K SVIATKU SV. ARNOLDA JANSSENA

POSOLSTVO GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO SVD

P. PAVLA BUDI KLEDENA K SVIATKU SV. ARNOLDA JANSSENA

Rím, 15. januára 2021

Milí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci, dobrodinci a priatelia!

15. január je sviatkom svätého Arnolda Janssena. Keď uvažujem o živote a poslaní svätého Arnolda a pozerám sa na našu súčasnú situáciu, rád by som sa s vami podelil o tri dôležité body pre náš život a poslanie.

Prvým je komunikácia. Bol to prorocký a odvážny čin, keď svätý Arnold využil tlačiarenský stroj na šírenie radostnej zvesti evanjelia v náročných časoch, v ktorých žil. Jeho odkaz pre nás v čase krízy je nasledovný: treba čo najlepšie využívať masovo – komunikačné prostriedky. V dnešnej dobe nie je ani tak výzvou hľadanie nových prostriedkov komunikácie, ako skôr ich zodpovedné využívanie a zároveň aj šírenie pravdivých správ. V dobe, keď narastá šírenie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, sme povolaní prinášať pravdu. Niektorí sa snažia zmanipulovať súčasnú krízu pandémie vo svoj prospech a pre svoje sebecké záujmy. Preto je nevyhnuté využiť rôzne platformy tlačených a digitálnych médií na otváranie tém ako sú sociálna spravodlivosť, pomoc najslabším a najzraniteľnejším vo svete a ochrana prírody. Naše misijné povolanie nám teda pripomína našu zodpovednosť za to, aby v modernom digitálnom priestore komunikácia zostala spojená s pravdou a skutočnými výzvami.  

Druhým je podpora významu vedy pre náš život a poslanie. Svätý Arnold bol učiteľom matematiky a fyziky. Usiloval sa venovať náležitý priestor vede, ktorá tak formovala jeho spiritualitu a pomohla mu pri riešení praktických otázok misie. V záujme propagácie vzdelávania trval na tom, aby všade, kde misionári prevezmú novú misiu alebo založia farnosť, bolo zabezpečené, že tam bude aj škola. Neskôr podporoval pátra Wilhelma Schmidta v jeho pláne založiť medzinárodný časopis Anthropos, ktorý má zásadný význam pre antropologickú tradíciu v rámci SVD. Vzhľadom na súčasnú dobu pandémie, je pre organizovanie nášho života a plnenie nášho poslania nevyhnutné uznať nezameniteľnú úlohu vedy a potrebu počúvať pokyny vedcov a ďalších odborníkov.

Spiritualita, ktorú sme zdedili od svätého Arnolda, neodsudzuje racionalitu, ale ju dopĺňa. Náš apoštolát vzdelávania a inštitúty vyššieho vzdelávania sú ovocím tohto dynamického stretnutia rozumu a viery. Chcel by som zdôrazniť príspevok humanitných vied ako sú psychológia a poradenstvo v oblasti duševného zdravia, ktorým je počas súčasnej pandémie venovaná zvýšená pozornosť. Náš záväzok k ľudskému blahu a integrálnemu rozvoju osoby preto konkrétne znamená poskytovať psychologickú pomoc trpiacim, hlavne pri zvládaní stresu,  strachu a úzkosti. Náš život a naše poslanie obohatené o vedu nám prináša nové poznanie a robí nás efektívnejšími.

Tretím bodom je naliehavosť apoštolátu rodiny a mládeže.  Svätý Arnold prejavoval osobitný záujem o rodinu. Povzbudzoval rodiny k modlitbe a vydával rodinný časopis zameraný na zábavu, formovanie viery, získavanie vedomostí a podporu nových povolaní. V dnešnej dobe, najmä v dobe sociálnej izolácie, si uvedomujeme nesmiernu dôležitosť rodinného života, ktorý sa stáva častokrát zložitým, najmä pri riešení otázok ako: vzájomná podpora pri neistote ohľadom zamestnania a strate príjmu, riešenie problémov výchovy detí, znášanie napätia spôsobeného zákazom vychádzania z bytu. Preto by sa naša pozornosť mala osobitným spôsobom zamerať na rodiny. Pápež František vyhlásil tento rok za „Rok svätého Jozefa“ a za „Rok rodiny Amoris Laetitia“. Pohľad na svätého Jozefa znamená pohľad na rodinu. A pohľad na rodinu nás prinúti uvedomiť si nevyhnutnosť sprevádzať mládež.

Milí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci, dobrodinci a priatelia, Nech nás svätý Arnold naďalej inšpiruje, najmä v tejto dobe pandémie, aby sme vedeli vhodne využiť dostupné zdroje a nástroje komunikačných technológií na šírenie  pravdy, lásky a nádeje; aby sme spolupracovali s vedou v našom živote a poslaní a zaviazali sa službe rodinám a mládeži.

V septembri 1907 napísal svätý Arnold pátrovi Degenhardtovi do Čile, kde narážal na mnohé ťažkosti: „Chcel by som vás povzbudiť, aby ste napriek všetkým trápeniam hľadeli do budúcnosti s veľkou dôverou. Stromček, ktorým máva vietor, zapúšťa hlbšie korene a treba dúfať, že to tak bude aj s vami. “

Toto je tiež moje želanie a modlitba, aby sme napriek mnohým výzvam mohli všetci hľadieť do budúcnosti s väčšou dôverou, a pri prekonávaní ťažkostí sa ešte viac zakorenili v Slove a oddali poslaniu, ktoré nám Boh zveril.  

Požehnaný sviatok svätého Arnolda!

P. Budi Kleden SVD a jeho tím

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie