Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. JANA MARIA VIANNEYE, KNĚZE

Podcast:

Evangelium:

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ (Potom) si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. (Mt 9,35-10,1)

Zamyšlení:

Dnes slavíme svátek svatého Jana Vianneye, pastýře, který obětoval svůj život pokorné a nezištné službě pro spásu svých oveček. Tím, že následoval Ježíšovy kroky, žil farář arský své kněžské povolání podle toho, co tak dobře vysvětluje dnešní evangelium: měl soucit s utrápenými a bezmocnými (srov. Mt 9,36) tím, že jim podal přátelskou ruku, která by jim umožnila být vykoupenými. Jeho léčitelské působení se většinou rozprostíralo na neduhy ducha. Ze skromného místa, které bylo svěřeno jeho pilné pastorační péči, se jeho věhlas – podobně jako v Ježíšově případě – rozšířil po městech a lidé lačnící po pokoji putovali odevšad, aby se s ním setkali. Úkol každého dobrého apoštola je v souladu s příkladem, který mu dal Mistr, vymezen několika klíčovými momenty: hlásat radostnou zvěst o Království; křičet ze střech, že Bůh je Láska, a proto vás miluje a vždycky milovat bude. Věřte tomu! Učedníkovo důrazně hlásané slovo přijaté věřícím posluchačem zahání ty nepřátelské duchy, kteří ohrožují náš pokoj, a léčí nejkrutější slabost, která nás mučí: nedostatek lásky. „Naše srdce je malé, ale modlitba je povznáší a činí je schopným milovat Boha. Modlitba je ochutnávkou nebe“ (sv. Jan Vianney). S hlubokou znalostí intimních pocitů člověka nesl tento světec ve své modlitbě množství lidí a vedl je k tomu, aby zakusili něhu Dobrého pastýře. Potřebujeme se držet Kristovy ruky, která se nám nabízí v postavě pastýře, člověka citlivého na naši bolest.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie