Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 33. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘

Mt 25, 14-30

Zamyslenie:

Blížime sa k záveru liturgického
roka a počúvame evanjeliá súvisiace s posledným súdom. Tejto téme je
venované aj dnešné podobenstvo Pána Ježiša o talentoch.

Pán Boh nám dal život, vybavil nás rôznymi schopnosťami a zručnosťami a chce, aby sme ich rozvíjali a prinášali „zisk“, čiže konkrétne ovocie. Nezáleží na tom, či ich máme viac alebo menej, dôležité je, aby sme zveľadili to, čo sme dostali. Muž z podobenstva, ktorý zo strachu skryl svoj talent, sa bál vyjsť zo svojho pohodlia a riskovať. Preto šiel a „ukryl talent v zemi.“ ( Mt 25,18). Ukazuje sa, že jadrom dnešného podobenstva je obraz Boha, ktorý nás motivuje, aby sme nezostali uzatvorení sami v sebe a nežili iba pre seba samých, ale sa zaujímali o svoje okolie a spolupracovali pri budovaní Božieho kráľovstva.

Výraz „talent“ bola vtedajšia
jednotka na meranie hmotnosti vzácnych kovov ako zlata a striebra. Jeden
talent bolo 30 kilogramov striebra. V dnešnom jazyku sa výraz talent používa
na všeobecné označenie schopností či kvalít človeka. Dnešné podobenstvo nám však
nepredstavuje talenty len ako možnosti, ktoré máme rozvinúť, ale zároveň aj ako
naše obmedzenia, naše limity. To, čo sme a čo máme, je akoby „surovina“ z ktorej
chce Boh vyformovať z nás nového človeka, ak mu to dovolíme.

Slová: „Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má“ Mt 25, 29) nie sú výzvou na to, aby sme hromadili bohatstvo, ale konštatovaním skutočnosti, že iba duchovné hodnoty ako láska, dobrota, štedrosť… dávajú našim činom trvalú, večnú hodnotu, ktorú nám ani smrť nedokáže vziať.  Ak rozvíjame v sebe dary božieho života, ktorý sme dostali v krste, a spoliehame sa na Božiu pomoc, zistíme, že je to vlastne sám Pán, ktorý nám zaplatí „úroky“ za všetko, čo sme investovali. Emeritný pápež Benedikt XVI hovorí: „Príbehy toľkých obyčajných a jednoduchých ľudí, ktorí sa práve zásluhou svojej viery stali dobrodincami ľudstva, dokazuje, že viera môže prinášať pozitívne výsledky… A naopak: musíme si tiež uvedomiť, že ak sa stráca viera, spoločnosť sa stáva drsnejšou a  svet sa stáva oveľa egoistickejším.“

Aplikácia:

  • Rozvíjam v sebe semienko Božieho života?
  • Ako investujem svoje dary a schopnosti do budovania Božieho kráľovstva?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie