Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK DRUHÉHO TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil. (Mk 3,13-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Božie slovo vedie k úvahe o teológii kresťanského povolania: Pán povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov (por. Mk 3,13-14). Najskôr ich povolal. Sv. Pavol píše v Liste Efezanom, že Boh si nás v Kristovi ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske (por. Ef 1,4). Boh nás miluje, formuje nás v Kristovi, povzbudzuje nás, aby sme rozvíjali vlastnosti, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme sa stali jeho deťmi. Tieto vlastnosti najlepšie pochopíme, keď sa na ne pozrieme z perspektívy povolania: povolanie je životnou úlohou, ktorú nám Boh pridelil ako účasť na jeho pláne spásy. Iba keď objavíte poslanie, ktoré vám Boh dal a ktoré dáva pravý zmysel vášmu životu, a keď ho uskutočníte podľa jeho zámeru, až potom sa spoznáte tak, ako vás pozná Boh. A čo Boh žiada od tých, ktorých si povoláva? Chce, aby sme boli blízko pri ňom, keď mu slúžime a za to nám sľubuje, že ostane s nami. Boh ku každému z nás však hovorí individuálne a špeciálnym spôsobom.

Svätý Josemaria hovorí: „Jedného dňa možno obyčajný kresťan, práve taký ako ty, ti pomohol otvoriť zrak pre hlboké a nové horizonty, a pritom také staré ako evanjelium. Ponúkol ti možnosť nasledovať Krista úprimne, naozaj, a stať sa jeho apoštolom. Možno si v tej chvíli bol vyvedený z miery a nevedel si nájsť stratenú rovnováhu. Tvoj pocit sebauspokojenia ti neprinášal skutočný pokoj, pokiaľ si Bohu slobodne nepovedal „áno“, lebo si túžil po tej najväčšej z nadprirodzených príčin. A potom sa dostavila veľká a trvalá radosť, ktorá sa vytratí iba vtedy, keď ho opustíš.“

Je to dar, ale tento dar si môžeme naplno uvedomiť iba vtedy, keď sa staneme svätými prostredníctvom našej ochoty slúžiť, prostredníctvom modlitby a prostredníctvom svätých sviatostí. K tomu uvádza Druhý vatikánsky koncil: „Všetci veriaci v Krista, akejkoľvek hodnosti alebo postavenia, sú povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti lásky; tak sa svätosť ako ľudskejší spôsob života presadzuje v tejto pozemskej spoločnosti“.

Takto sa učíme uskutočňovať naše apoštolské poslanie spočívajúce v tom, že prinášame Krista iným. Keď ho najskôr máme my, potom ho môžeme prinášať iným. Dnes a každodenne musíme meditovať o skutočnej povahe nášho povolania, odpovedať na toto povolanie rastom lásky, zrodenej z nášho prehlbujúceho sa pochopenia čo Kristus chce, aby sme konali a kým chce aby sme boli.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Prosím, aby ste svoje telá prinášali“ (Rim 12,1). Touto naliehavou prosbou apoštol vyvyšuje všetkých ľudí do hodnosti kňazstva: prinášať naše telá ako živú hostiu.“ (sv. Peter Chryzológ)

„Dobro má vždy tendenciu šíriť sa. A ako sa šíri, dobro sa zakoreňuje a vzrastá (…) Vzhľadom na to nás neprekvapí niekoľko výrokov sv. Pavla: „ženie nás Kristova láska“ (por. 2 Kor 5,14); „beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1 Kor 9,16).“ (František)

„Ježiš si hneď na začiatku svojho verejného života zvolil dvanásť mužov, aby boli s ním a mali účasť na jeho poslaní. Dal im účasť na svojej moci a poslal ich „hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých“ (Lk 9, 2)(…)“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 551)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie