Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka. Mt 21, 33-43. 45-46

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš nám dnes podobenstvom o zlých vinohradníkoch hovorí o zrade a strate dôvery. Prirovnáva vinicu k izraelskému ľudu a vinohradníkov k náčelníkom vyvoleného národa. Práve im a všetkým Abrahámovým potomkom bolo zverené Božie kráľovstvo, ale oni toto dedičstvo spreneverili: „Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ (Mt 21,43).

Na začiatku Matúšovho evanjelia sa zdá, že je adresované iba Izraelu. Už v Starom zákone mal vyvolený ľud poslanie ohlasovať a prinášať spásu všetkým národom. Ale Izrael nebol verný svojmu poslaniu. Ježiš ako prostredník Novej zmluvy, zhromaždil okolo seba dvanástich apoštolov, ktorí sú symbolom „nového“ Izraela. Povolal ich, aby prinášali úrodu plodov večného života a ohlasovali spásu všetkým národom.

Tento nový Izrael je Cirkev a teda všetci pokrstení. V osobe Ježiša a v jeho posolstve sme dostali najunikátnejší dar, ktorý sme pozvaní zveľaďovať, aby prinášal ovocie. Nemôžeme akceptovať, že budeme žiť svoju vieru individuálne a uzavrieme sa pred ostatnými; je potrebné evanjelium hlásať každému, kto sa k nám priblíži. Preto môžeme povedať, že prvotinou je žiť našu vieru v teple našej rodiny, či kresťanského spoločenstva. Povzbudením sú nám slová prisľúbenia: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18,20). No dôležité je priniesť aj ďalšie ovocie – otvorenie kresťanského spoločenstva na misie. Kvôli sile a kráse Zmŕtvychvstalého „uprostred nás“ je spoločenstvo príťažlivé vo všetkých svojich gestách a činoch a každý člen má schopnosť povolať mužov a ženy k novému životu podľa príkladu Vzkrieseného Pána. Ovocím je tiež presvedčenie a istota, že v evanjeliu nájdeme riešenie na všetky naše problémy.

Napokon žime vo svätej Bázni Božej, aby nám nebeské kráľovstvo nebolo vzaté a dané iným.

Aplikácia:

Sv. Ján Zlatoústy povedal: „Boh nepotrebuje našu prácu, ale našu poslušnosť“. Nakoľko pracujem v Božej vinici svojvoľne a nakoľko v súlade s Božou vôľou?

Dokážem sa deliť s blížnymi o duchovné a materiálne dobrá?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie