Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÝ

Evanjelium:

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ. (Mk 1, 40-45)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné prvé čítanie nám hovorí: “Preto, ako hovorí Duch Svätý: “Ó, keby ste dnes počuli jeho hlas: “Nezatvrdzujte svoje srdcia ako v deň vzbury v deň skúšky na púšti…”” (porov. Heb 3, 7-8). A neustále to opakujeme v odpovedi na Žalm 94. V tomto krátkom citáte sa objavujú dva body: túžba a varovanie. Na oboje by sme nikdy nemali zabúdať.

Počas každodennej modlitby túžime a dúfame, že budeme počuť hlas nášho Pána. Ale možno častejšie ako inokedy ho zapĺňame vlastnými slovami bez toho, aby sme si nechali čas na počúvanie toho, čo nám Pán možno chce povedať. Dbajme preto o svoje vnútorné ticho, ktoré – vyhýbajúc sa rozptýleniu a sústreďujúc svoju pozornosť – otvára priestor na prijatie citov a vnuknutí, ktoré náš Pán určite chce impregnovať v našich srdciach.

Rizikom, na ktoré nesmieme nikdy zabúdať, je riziko, že zotrvávanie v našich starých hriechoch môže zatvrdiť naše srdce. Životné nebezpečenstvá nás niekedy môžu – aj bez toho, aby sme si to uvedomovali – urobiť viac nedôverčivými, necitlivými, skľúčenými, opustenými…! Musíme prosiť nášho Pána, aby nám umožnil viac si uvedomiť toto vnútorné zníženie úrovne. Naša modlitba nám ponúka príležitosť pokojne sa pozrieť na vlastný život a na všetky okolnosti, ktoré ho obklopujú. Musíme meditovať nad rôznymi udalosťami vo svetle evanjelia, aby sme objavili, kde potrebujeme autentickú zmenu. Kiež by sme mohli dúfať v naše obrátenie s rovnakou mierou viery a dôvery, akú malomocný prejavil Ježišovi! “Prosil ho a povedal: ‘Ak chceš, môžeš ma očistiť'” (Mk 1, 40). On je jediný, kto môže urobiť možným to, čo je pre nás jednoducho nemožné. Preto nech Boh na nás pôsobí svojou milosťou, aby sa naše srdce očistilo a pokorné jeho vplyvu sa každým dňom viac podobalo Ježišovmu srdcu. S dôverou nám hovorí: “Chcem. Buď čistý” (Mk 1, 41).

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

“Najmä svojím životným štýlom a svojím konaním Ježiš zjavil, že láska je prítomná vo svete, v ktorom žijeme. Táto [milosrdná Božia] láska sa prejavuje najmä v kontakte s utrpením, nespravodlivosťou a chudobou.” (Svätý Ján Pavol II.)

“Žijeme v tomto svete, kde sa Boh neprejavuje tak, ako sa prejavujú hmatateľné veci, ale možno ho hľadať a nájsť len vtedy, keď sa srdce vydá na cestu a uzná, že nežijeme len z chleba, ale predovšetkým z poslušnosti Božiemu slovu.” (Benedikt XVI.)

“Aj keď sú často nevedomými spolupracovníkmi Božej vôle, môžu svojím konaním, modlitbami a utrpením vedome vstúpiť do Božieho plánu (porov. Kol 1, 24). Vtedy sa naplno stávajú ‘Božími spolupracovníkmi a spolupracovníkmi pre jeho kráľovstvo’ (I Kor 3, 9).” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 307)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie