Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

Evanjelium:

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. (Mt 1,1-16.18-23)

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok Narodenia Panny Márie. V evanjeliách sa nespomína nič o jej narodení. Dnešné evanjelium nám hovorí o udalosti, ktorá nastala po počatí Božieho Syna v lone Panny Márie. Jozef, jej snúbenec si všimol, že je v požehnanom stave a preto ju chcel prepustiť. Anjel ho však ubezpečil, že sa nemusí báť vziať si Máriu za manželku, pretože, to čo sa s ňou stalo, je naplnením Božej vôle, konkrétne slov Pána, ktoré povedal ústami proroka Izaiáša: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.“ Svätý Jozef poslúchol slová anjela a prijal Máriu za svoju manželku.

Narodenie Panny Márie poukazuje na začiatok našej spásy. Boh si pripravuje vznešený príbytok pre svojho jediného Syna. Panna Mária sa stala prvou živou „monštranciou“, lebo prijala Božie Slovo do svojho srdca, a priniesla svetu Spasiteľa sveta, Ježiša Krista.

Prinášať svetu Krista – to je poslanie, ktoré majú aj misionári, a ktoré má po krste každý jeden z nás. Ježiš chce byť v nás a cez nás prítomný vo svete a budovať svoje kráľovstvo.

Na dnešný sviatok Narodenia Panny Márie oslavuje Spoločnosť Božieho Slova deň svojho založenia. V tento deň bol v holandskom mestečku Steyl oficiálne otvorený prvý misijný dom, v ktorom sa mali pripravovať budúci ohlasovatelia evanjelia po celom svete. Dnes chceme myslieť na túto misijnú spoločnosť, a prosiť všemohúceho Boha, aby na príhovor Panny Márie požehnal misionárov v ich úsilí o šírenie evanjelia a vzbudzoval nové misionárske povolania.  

Aplikácia:

Dnes si obnovím svoje predsavzatie: „prinášať Krista svetu.“

V modlitbe poďakujem Bohu za dar Panny Márie, ktorá je aj mojou nebeskou Matkou. 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie