Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Evanjelium:
Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za
ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho
učeníkmi.
Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“
On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená:
Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
(Mt 9, 9-13)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes slávime sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu. On sám rozpráva o svojom obrátení. Sedel
na colnici a Ježiš ho pozval, aby ho nasledoval. Matúš – pokračuje vo svojom evanjeliu – „vstal a išiel za
ním“ (Mt 9, 9).
S Matúšom skupina Dvanástich prijíma úplne iného človeka, a to tak pre jeho výchovu, ako aj pre jeho
spoločenské postavenie a bohatstvo. Jeho otec ho prinútil študovať ekonómiu, aby vedel určiť cenu
pšenice a vína; o rybách, ktoré mu prinesú Peter, Ondrej a Zebedejovi synovia, a o vzácnych perlách, o
ktorých hovorí evanjelium.
Jeho povolanie vyberača daní sa mu nepáčilo. Tí, ktorí vykonávali toto povolanie, boli považovaní za
rovnakých mýtnikov a hriešnikov. Bol v službách kráľa Herodesa, pána Galiley, kráľa, ktorého ľudia
nenávideli a ktorý je v Novom zákone zobrazený ako cudzoložník, vrah Jána Krstiteľa a ktorý sa na
Veľký piatok vysmieva Ježišovi.
Čo si asi myslí Matúš, keď má skladať účty kráľovi Herodesovi? Matúšovo obrátenie preňho muselo
znamenať skutočné uvoľnenie, čo dokazuje hostina, na ktorú pozýva mýtnikov a hriešnikov. Bol to jeho
vlastný spôsob, ako prejaviť vďačnosť Majstrovi za to, že sa mohol zbaviť najbiednejšieho postavenia a
nájsť skutočné šťastie. Svätý Beda Ctihodný, keď komentuje Matúšovo obrátenie, píše: „Toto obrátenie
jedného mýtnika dalo mnohým ľuďom, tým z jeho povolania i iným hriešnikom, príklad pokánia a
odpustenia… Sotva sa obrátil, Matúš za sebou pritiahol celý zástup hriešnikov na tú istú cestu k spáse.“
V jeho obrátení môžeme vidieť Božie milosrdenstvo, ktoré sa prejavilo v Ježišovej odpovedi na kritiku
farizejov: „Ja chcem milosrdenstvo, nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9,
13).

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:
„Pán, ktorý ho volal zvonku svojím hlasom, ho osvietil vnútorným a neviditeľným spôsobom, aby
pochopil, že ten, ktorý ho tu na zemi pozval, aby zanechal svoje časné záležitosti, je schopný dať mu v
nebi neporušiteľný poklad.“ (Svätý Beda Ctihodný)
„Počúvajme posolstvo svätého Matúša a rozjímajme o ňom stále nanovo aj preto, aby sme sa naučili
odhodlane vstať a nasledovať Ježiša.“ (Benedikt XVI.)
„Keďže Boh mohol stvoriť všetko z ničoho, môže prostredníctvom Ducha Svätého dať duchovný život aj
hriešnikom tým, že v nich vytvorí čisté srdce… A keďže Boh dokázal svojím slovom rozžiariť tmu, môže
dať svetlo viery aj tým, ktorí ho ešte nepoznajú (porov. 2 Kor 4, 6).“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č.
298)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie