Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.“ (Jn 14,27-31a)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes k nám Ježiš nepriamo hovorí o kríži. On nám dáva svoj pokoj, ale za cenu svojho bolestného „odchodu“ z tohto sveta. Dnes počúvame slová, ktoré povedal pred obetou na kríži, no boli napísané po jeho zmŕtvychvstaní. Svojou smrťou na kríži poráža smrť aj strach. Dáva pokoj „Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.“, nakoľko to robí tým, že prechádza najtrýznivejšou bolesťou a ponížením. Takto demonštruje svoju lásku k človeku.

Od chvíle, keď hriech vstúpil na svet, zdá sa, že utrpenie je v našom živote nevyhnutné. Niekedy ide o bolesť fyzickú, inokedy o utrpenie morálne a potom sú chvíle, keď ide o bolesť duchovnú. Až sa zdá, že všetci musíme zomrieť. No nie len fyzicky. Predovšetkým sebe a svojmu hriechu. Lebo Boh nám, vo svojej nekonečnej láske, dáva liek, aby sme uprostred bolesti mali predsa len vo svojom srdci pokoj.

Prečo to urobil takýmto spôsobom? Pretože tak sa ľudská bolesť – spolu s Kristovým utrpením – stáva obetou, ktorá nás zachraňuje od hriechu. „V Kristovom kríži… bolo ľudské utrpenie vykúpené.“, ako povedal, dnes už svätý pápež, Ján Pavol II. Preto, keď prichádza kríž do nášho života, spomeňme si na Pána, ktorý kríž prijal, dlho ho v utrpení niesol, niekoľko krát pod ním padol, no nikdy ho neodhodil. Po páde povstal a znovu kráčal. A i keď opäť padol, do dlaní si kríž vložil a vyniesol až na miesto potupnej smrti, ktorá bola pre nás hriešnych ľudí očistením. Vďaka Ti Pane za tvoje svedectvo, tvoj príklad, i tvoju obetu.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Čím je duša pre ľudské telo, tým je Duch Svätý pre Kristovo telo, ktorým je Cirkev.“ (sv. Augustín)
  • Pokoj je skutočným darom Ježišovej prítomnosti uprostred jeho Cirkvi. Pane, chráň svoju Cirkev v súžení, aby nestratila vieru, aby nestratila nádej.“ (pápež František)
  • Pozemský mier je obrazom a ovocím pokoja Kristovho, ktorý je „Knieža“ mesiášskeho „pokoja“. Kristus svojou krvou na kríži „v sebe samom zabil nepriateľstvo“, zmieril ľudí s Bohom a urobil zo svojej Cirkvi sviatosť jednoty ľudského pokolenia a jeho zjednotenia s Bohom. „On je náš pokoj“. A vyhlasuje: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj“.“ (KKC 2305)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie