STRETNUTIE MISIJNEJ RODINY V NITRE

V Nitre na Kalvárii, v srdci Spoločnosti Božieho Slova Slovenskej provincie, sa začala už dávnejšie formovať misijná rodina – mladšia aj staršia. Postupne sme sa začali stretávať, oboznamovať s úlohami, cieľmi a fungovaním misijnej rodiny pod vedením pátra Igora Kráľa (mladšia MR), pátra Petra Vagaša (staršia MR) a misijného sekretára pátra Pavla Baláža.