Aktuality

DUCHOVNÁ OBNOVA: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

DUCHOVNÁ OBNOVA: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Modlitba a čítanie Božieho slova

Poprosíme Pána, aby nám zoslal na
pomoc Ducha Svätého.

Prečítame si čítania a evanjelium:

Čítanie z Knihy Genezis   −
  Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som.“ Boh hovoril: „Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Moria a obetuj ho tam ako zápalnú obetu na vrchu, ktorý ti ukážem.“ Keď došli na miesto, ktoré mu ukázal Boh, Abrahám postavil oltár a poukladal naň drevo. Potom vystrel ruku, vzal nôž a chcel obetovať svojho syna. Ale vtom naň zavolal anjel Pána z neba: „Abrahám, Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som.“ Anjel mu povedal: „Nevzťahuj svoju ruku na chlapca a neublíž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, veď si mi neodoprel svojho jediného syna.“ Abrahám zdvihol oči a uzrel barana zachyteného rohami v kroví. Vzal ho a obetoval namiesto svojho syna ako zápalnú obetu. Anjel Pána znova zavolal z neba na Abraháma: „Na seba samého prisahám – taký je výrok Pána –: Pretože si toto urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora a tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov. A pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.“

Čítanie z Listu Rimanom   −
  Rim 8, 31b-34

Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa
Marka   −   Mk 9, 2-10

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.

Úvod

Božie slovo nám predstavuje
dvoch milovaných synov: Izáka a Ježiša. Je tu láska otcov k synom,
ktorá sa neuzatvára na vzťah dvoch osôb (otca a syna), ale je otvorená na
prijatie ďalších. Abrahám dovoľuje Bohu, aby vstúpil do jeho vzťahu lásky
k Izákovi. Dovoľuje mu nielen vstúpiť, ale aj rozhodovať o tomto
vzťahu. V bázni voči Bohu je Abrahám pripravený obetovať svojho milovaného
syna. Ovocím Abrahámovej otvorenosti voči Bohu a poslušnosti jeho vôli je Boží
prísľub víťazstva nad nepriateľmi a otvorenie priestoru pre Božie požehnanie
nielen pre Abraháma a jeho potomstvo, ale aj pre celé ľudstvo: „tvoje
potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov. A pretože si poslúchol môj
hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.“

Podobne ako Abrahám, ani nebeský Otec neobmedzuje svoj vzťah lásky na Syna, ale posiela ho na svet, aby do vzťahu ich lásky pozval všetkých ľudí. Oznamuje to pri premenení sa Ježiša na hore, keď z oblaku zaznieva Boží hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ Táto výzva je nielen pozvaním do vzťahu Božej lásky Otca a Syna, ale aj k víťaznej poslušnosti nad nepriateľmi. V porovnaní s prísľubom víťazstva, ktorý Boh dal Abrahámovi a jeho potomstvu, je tu posun od telesných   skutočností k duchovným: od víťazstva nad vonkajšími nepriateľmi k víťazstvu nad nepriateľmi bojujúcimi vo vnútri človeka; nad nepriateľmi, ktorí pokúšajú človeka k neposlušnosti voči Bohu, aby človek nemohol prijať ponuku spásy a vstúpiť do vzťahu lásky s Otcom a Synom.

O Božej ponuke víťazstva
nad nepriateľmi spásy píše aj sv. Pavol v Liste Rimanom: „ak je Boh
za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás
všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“
Boh Otec nás tak
nielen pozýva do vzťahu svojej lásky k Synovi, ale aj urobil všetko pre
to, aby sme jeho pozvanie mohli prijať. Vydal svojho Syna do rúk ľudí, aby nás
svojou obetou zmieril s Otcom a urobil hodnými mať účasť na Božom
živote v láske.

Božie slovo

Modlitbou vyjadrujúcou ľudskú biedu
a súčasne veľkosť víťaznej Božej lásky, ktorá dáva človeku istotu spásy,
je žalm 116:

Dôveroval som, aj keď som povedal:
„Som veľmi pokorený.“
V Pánových očiach má veľkú cenu
smrť jeho svätých.
Pane, som tvoj sluha,
som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
Ty si mi putá rozviazal:
obetu chvály ti prinesiem
a budem vzývať meno Pánovo.
Splním svoje sľuby Pánovi
pred všetkým jeho ľudom
v nádvoriach domu Pánovho,
uprostred teba, Jeruzalem.

Úvaha

            V úvode je opísané
poníženie, ktoré človek zažíval počas ťažkého obdobia svojho života:  „Som veľmi pokorený.“ Nie je
bližšie určené, o aké pokorenie ide: či je spôsobené vonkajšími
podmienkami alebo zlyhaním samotného človeka. Dôležité je, že utrpenie ho
nedokázalo obrať o dôveru v Boha. Uvedomoval si, že vernosť Bohu
v dobe kríz je potvrdením – pečaťou – toho, že človek patrí Bohu; je
svedectvom o jeho svätosti. Preto: V Pánových očiach má veľkú
cenu smrť jeho svätých.
Toto tvrdenie môžeme v plnej miere
vzťahovať na smrť Ježiša Krista, ktorý je Svätý v plnom zmysle tohto
slova. Cena jeho vykupiteľskej smrti je nekonečná, a tak ničí moc aj našej
smrti, ako to píše sv. Pavol: On zničil smrť a zjavil život a
nesmrteľnosť evanjeliom…
(2 Tim 1,10b).

V ďalšom verši žalmu človek
prechádza z minulosti do súčasnosti. Vyznáva, že patrí Bohu: „Pane,
som tvoj sluha…
“ Potom svedčí o tom, že jeho dôvera v Boha
bola odmenená: „Ty si mi putá rozviazal…“ Ako prejav vďačnosti
sľubuje, že prinesie Pánovi obetu: „obetu chvály ti prinesiem a budem
vzývať meno Pánovo
“. Chválu a vzývanie Pánovho mena prednesie pred
všetkým Božím ľudom, aby sa tak upevnila dôvera všetkých veriacich v Božie
milosrdenstvo, ktoré ponúka spásu všetkým, ktorí sú verní Bohu, ale aj tým,
ktorí zlyhali a robia pokánie, lebo túžia obnoviť svoj vzťah s Bohom.

Výzva Božieho slova pre nás

            Keď
sa niekto dopustí veľkého previnenia voči inému človekovi, cesta
k zmiereniu býva dlhá a náročná. Nielen preto, že pre ukrivdeného
človeka je ťažké odpustiť, ale aj preto, že ten, kto sa dopustil krivdy nevie,
ako by na jeho snahu o zmierenie zareagoval ten, komu ublížil. Tak je to
najmä vtedy, keď ide o ľudí, ktorí sa nepoznajú. Ale ak vinníkovi niekto
dôveryhodný dosvedčí, že poškodený človek je milosrdný, potom vinník získa
dôveru, že jeho úprimná snaha o zmierenie prinesie dobré ovocie odpustenia
a nápravy; že sa nemusí obávať odplaty alebo pomsty za zlo, ktorého sa
dopustil.

            Dnes
sme počuli dve svedectvá o tom, že Boh je milosrdný. Žalmista hovorí, že
Pán si praje, aby sme boli slobodnými ľuďmi – on je Pánom, ktorý nás
vyslobodzuje z pút hriechu a každého iného zla. Sám žalmista to
zakúsil, a preto s vďačnosťou vyznáva Bohu: „Ty si mi putá
rozviazal…“
Druhé svedectvo o Božom milosrdenstve je ešte
mocnejšie. Vydáva ho sv. Pavol, ktorý bol predtým úhlavným nepriateľom
Kristovej Cirkvi. Potom ako zakúsil Božiu moc a veľkosť jeho milosrdenstva
a lásky, povzbudzuje kresťanov v Ríme a aj nás, ktorí sme si
prečítali slová z jeho Listu: „Bratia, ak je Boh za nás, kto je
proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože
by nám s ním nedaroval všetko!?“

            Tieto
svedectvá nám dávajú istotu, že Božie milosrdenstvo je zárukou našej spásy. Aj
keď sme hriešni, môžeme k nemu prísť a získať odpustenie. Boh nám
však chce dať omnoho viac ako oslobodenie z pút zla. Chce nám dať všetko,
ako hovorí sv. Pavol. Čo je to všetko? Je to plnosť života v spoločenstve
lásky nebeského Otca a jeho Syna. Do tohto spoločenstva nás prišiel pozvať
Ježiš Kristus. Preto Boží hlas z oblaku na hore premenenia vyzýva nielen
Petra, Jakuba a Jána, ale aj každého z nás: „Toto je môj
milovaný Syn, počúvajte ho.“

Otázky na uvažovanie

  1. Sú moje vzťahy s ľuďmi otvorené pre Boha a jeho
    vôľu?
  2. Zažil som situáciu, keď som bol „veľmi pokorený“ a Pán
    mi „rozviazal putá“?
  3. Ako vnímam v kontexte tohto pôstneho obdobia Božiu výzvu:
    „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“?

Odpoveď a predsavzatie

            Kto chce, môže povedať
ostatným, ako ho oslovilo Božie slovo.

Aké si dáme predsavzatie?

Záverečná modlitba

            Poďakujme Bohu za jeho slovo, ktoré
je pre nás slovom života a spásy.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie