2% pre SVD

Milí priatelia misií, legislatíva každému umožňuje rozhodnúť sa, na aký účel budú použité 2% resp. 3% z daní, ktoré sme odviedli štátu.

čítaj viac

Misijný omšový spolok

Misijný omšový spolok na česť Najsvätejšej Trojice bol založený v roku 1910. Patrí medzi dobročinné spolky, ktorých cieľom je trvalá podpora misijných aktivít Cirkvi. Spolok obetou svätej omše napomáha jeho členom a vyprosuje im duchovné dobrá.

čítaj viac

Myšlienka

čítaj viac

Misijné oddelenie

Ľudové misie

Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: „Neodmietni toto pozvanie!“

čítaj viac

Biblický ruženec

MYŠLIENKA Dňa

„Kto verí, nikdy nie je sám - ani počas života, ani počas smrti.“

Benedikt XVI.

6. nedeľa v Cezročnom období

6. nedeľa v Cezročnom období

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.
Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.
Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.
Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.
A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.
Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“
Mt 5, 17-37

čítaj viac

110 rokov od narodenia P. Jána Kováča SVD

110 rokov od narodenia P. Jána Kováča SVD

Dňa 9. februára 2020 o 10. hodine celebroval svätú omšu v Dlhej nad Oravou provinciál Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Kruták SVD pri príležitosti 110. výročia narodenia P. Jána Kováča SVD, ktorý je rodákom z Dlhej nad Oravou. P. Kováč SVD pôsobil ako misionár na Papue Novej Guiney. Zomrel v roku 1999 a je pochovaný v Austrálii.

čítaj viac

Deň Zasväteného života v Nitrianskej diecéze

Deň Zasväteného života v Nitrianskej diecéze

V sobotu, 1. februára 2020, sa rehoľníci Nitrianskej diecézi zúčastnili svätej omše v Katedrále svätého Emeráma v Nitre , ktorej predsedal otec biskup Mons. Viliam Judák.

čítaj viac

2% pre SVD

2% pre SVD

Milí priatelia misií, legislatíva každému umožňuje rozhodnúť sa, na aký účel budú použité 2% resp. 3% z daní, ktoré sme odviedli štátu.

čítaj viac

INTRONIZÁCIA SVÄTÉHO PÍSMA V DOMÁCNOSTI

INTRONIZÁCIA SVÄTÉHO PÍSMA V DOMÁCNOSTI

V našej katolíckej tradícii ja kniha Svätého písma uctievaným symbolom živého Božieho slova prítomného medzi nami. Procesie, úklony, sviečky a kadidlo vyjadrujú úctu našej Cirkvi voči inšpirovanému slovu, keď je intronizované, otvorené a ohlasované počas katolíckej bohoslužby. Táto pobožnosť nadväzuje na staroveký zvyk intronizácie Svätého písma v domoch katolíkov, aby nám intronizovaná Biblia neustále pripomínala, že každý deň máme vyhľadávať Božie slovo a žiť podľa neho.

„Veľmi si prajem, aby všetci kresťania boli schopní pochopiť výnimočnú hodnotu poznania Ježiša Krista prostredníctvom usilovného čítania Božieho slova, lebo posvätný text je potravou pre dušu a je čistým a trvalým zdrojom duchovného života pre nás všetkých.“ – pápež František.

čítaj viac

Sv. Jozef Freinademetz – misionár v Číne

Sv. Jozef Freinademetz – misionár v Číne

„Ten, kto si dobre plní povinnosti, je cennejší ako tisíc neužitočných.“

čítaj viac

Spomienka na P. Alojza Dubravického SVD

Spomienka na P. Alojza Dubravického SVD

Pri príležitosti 30-teho výročia odchodu do domu Otca pátra Alojza Dubravického SVD sa v Močenku konalo spomienkové stretnutie na tohto močenského kaplána, neskôr správcu farnosti a farára, i čestného dekana.

čítaj viac

Nedeľa Božieho Slova

Nedeľa Božieho Slova

Sviatok sv. Hieronyma, 30. september 2019, si vybral pápež František ako symbolický dátum na zverejnenie svojho apoštolského listu „Aperuit illis“. V roku 2020 si totiž pripomíname 1600 rokov od smrti tohto exegétu staroveku. Latinský názov pápežovho listu odkazuje na udalosť zjavenia vzkrieseného Pána uprostred apoštolov, keď „im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24,45). Prostredníctvom listu ustanovuje pre celú Cirkev slávenie Nedele Božieho Slova na Tretiu nedeľu v období cez rok. Teda 26. januára tohto roku budeme túto nedeľu sláviť po prvý raz.

čítaj viac

Stretnutie verbistov na Morave

Stretnutie verbistov na Morave

V dňoch od 12.1 do 14.1 2020 sa vo Veľkých Karloviciach na Morave konalo stretnutie Slovenskej provincie spolubratov Spoločnosti Božieho Slova. Stretnutie tohto typu sa uskutočnilo aj z dôvodu permanentnej formácie členov našej spoločnosti a zúčastnilo sa ho 24 spolubratov.

čítaj viac

VIDEO: Pozdrav Generálneho superiora

VIDEO: Pozdrav Generálneho superiora

Pri príležitosti sviatku Sv. Arnolda Janssena posiela svoje posolstvo prostredníctvom videa aj Generálny predstavený rehole verbistov P. Budi Kleden.

čítaj viac

P. Arnold Janssen – vodca

P. Arnold Janssen – vodca

„Každý iný na jeho mieste by bol vykonal to isté, čo aj on, ba možno by to bol vykonal aj lepšie.“ Toto sú slová muža, ktorý patril medzi najväčších svätcov svojej doby, ktorý viditeľným spôsobom spravili tak veľa pre Boha a jeho misiu vo svete. Po založení misijného domu v Steyl, v Holandsku, sa rozhodol otvoriť ďalší v Rakúsku. Arnold Janssen veľmi rýchlo pochopil, že vybavovanie súhlasu pre založenie misijného domu v Rakúsku nevedie cez dvere malých úradníkov. Preto požiadal o audienciu u cisára Rakúsko–Uhorska, Františka Jozefa. Zázrakom, ktorý možno pripísať iba Božiemu účinkovaniu sa v priebehu krátkej doby dostal pred cisára hneď niekoľkokrát. Kým pri prvej audiencii Arnold mohol prehovoriť iba jednu vetu, pri štvrtej už získal povolenie založiť misijný dom. Pri poslednej návšteve Arnold dokonca povzbudzuje rakúsko-uhorského monarchu, aby jeho rozhodnutia boli múdre a pokorné, a aby pri vedení rakúskeho ľudu, nezabúdal na konečný cieľ a to službu Trojjedinému Bohu. Arnold musel cisára okúzliť, pretože sám cisár neskôr osobne prišiel pozrieť dielo, ktoré sa s Božím požehnaním rozrastalo v Mödlingu pri Viedni. V nasledujúcich riadkoch sa pozrime, ako sa vlastnosti, ktoré sv. Arnold prízvukoval hlave rakúsko-uhorského cisárstva, prejavovali v jeho službe vodcu svojich duchovných synov a dcér.

čítaj viac

Kurz víno v Biblii

Kurz víno v Biblii

Kurz víno v Biblii je pokračovaním prvej časti pod názvom Voda života.

čítaj viac

Cesta troch kráľov

Cesta troch kráľov

Sviatok Zjavenia Pána je veľmi sympatický. Predstavuje nám troch mudrcov, ktorí prišli do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Mesiášovi. Posolstvo a myšlienka tohto sviatku je veľmi hlboká. Mieri na námahu a cieľavedomosť, ktorú musí každý z nás podstúpiť, ak chce nájsť nielen Boha, ale i seba.

čítaj viac

Ako sa slávia Vianoce vo svete?

Ako sa slávia Vianoce vo svete?

Ozdobený vianočný stromček, oplátky, kapustnica, ryba, koledy a darčeky, ktoré sa nám od útleho detstva spájajú s atmosférou sviatkov Narodenia Pána, sú v mnohých krajinách sveta úplne neznámymi pojmami. Napriek tomu nás s týmito ľuďmi na miestach rozličných kontinentov spája viera v Ježiša Krista a radosť z jeho narodenia. Chceme vám krátko priblížiť, ako slávia Vianoce kresťania v krajinách, ktoré väčšina z nás pozná iba z hodín zemepisu…

čítaj viac

Vyrovnajte mu chodníky!

Vyrovnajte mu chodníky!

Ponúkame zamyslenie s názvom „Vyrovnajte mu chodníky“ od P. Milana Bubáka SVD, ktoré môže poslúžiť aj ako pomôcka pri príprave sa na Vianočnú sviatosť zmierenia.

čítaj viac

Nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza

Nové sochy sv. Arnola Janssena a sv. Jozefa Freinademetza

Dňa 15. decembra 2019, na Tretiu adventnú nedeľu, boli v Nitre na Kalvárii pred Misijným domom Matky Božej požehnané nové sochy sv. Arnola Janssena, zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova a sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára v Číne.

čítaj viac

Ponuka kníh z Vydavateľstva Verbum

Ponuka kníh z Vydavateľstva Verbum čítaj viac

Päť predpokladov kňazského a rehoľného povolania

Päť predpokladov kňazského a rehoľného povolania

Andreas Tapken spísal päť predpokladov, ktoré možno považovať za akési základné kompetencie, ktoré by mali byť vlastné kandidátovi na kňazský či zasvätený život. Tvoria určitý základ, ktorý človeku umožňuje s náležitou flexibilitou zvládať zmeny, ktorými človek prechádza v oblasti zasväteného života, a to tak, aby bol schopný na tieto premeny reagovať ľudsky a duchovne tvorivým a zdravým spôsobom.

čítaj viac

Akolytát 2019

Akolytát 2019

V Misijnom Dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave počas svätej omši 20.11. 2019 P. provinciál Pavol Kruták, SVD uviedol do služby akolytu frt. Dávida Kanciana SVD.

čítaj viac

NOVINKA! Nástenný a knižný Misijný kalendár

NOVINKA!                   Nástenný a knižný Misijný kalendár čítaj viac

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie