Misijná rodina

Misijná rodina Spoločnosti Božieho Slova (MRSVD)

Misijná rodina (MR) je spoločenstvo laikov, ktorí na báze dobrovoľnosti spolupracujú s misionármi Spoločnosti Božieho Slova (SVD).

Našou víziou je: „V každodennosti žiť a hlásať Evanjelium a napĺňať misijnú myšlienku Cirkvi.“

Boh si vyberá a povoláva mužov i ženy, ktorí zasväcujú celý svoj život ohlasovaniu evanjelia národom.

Avšak celá Cirkev je misionárska, pretože prijala od Krista poslanie evanjelizovať, aby každý človek poznal Krista a žil podľa evanjelia spoločenstvo s ním. Všetci členovia Cirkvi majú účasť na tejto misii, svedectvom kresťanského života a skutkami vo svojej rodine, v práci a vo svojom okolí ohlasujú iným Ježiša Krista. Takto sa každý pokrstený stáva misionárom.

V posledných rokoch môžeme v Cirkvi vidieť čoraz väčšiu účasť laikov na jej misijnom poslaní. V roku 1996 Ján Pavol II. napísal v apoštolskej exhortácii Vita consecrata: „Nik z nás nemôže zostať ľahostajný voči skutočnosti, že tak veľa ľudí ešte nepozná úplné zjavenie sa Božej lásky v Kristovi. Na tomto poslaní sa má podieľať každý uvedomelý kresťan, lebo Cirkev je zo svojej povahy misijná.“

Je mnoho spôsobov, ako aj vy môžete spolupracovať na misijnom poslaní Cirkvi. Jedným z nich je stať sa členom laického spoločenstva pri Spoločnosti Božieho Slova  a mať tak účasť na práci a dobrách misionárov Verbistov.

Misionári Spoločnosti Božieho Slova založili v mnohých krajinách skupiny laikov, ktorí pracujú na ohlasovaní evanjelia tam, kde žijú. Títo laickí misionári chcú sprostredkovať ľuďom misijnú myšlienku a mať účasť na misii Spoločnosti Božieho Slova svojou duchovnou i praktickou pomocou. Zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti podpory záujmu o zahraničné misie v rámci svojich farností, pomoci chudobným, starostlivosti o chorých a ľudí na okraji spoločnosti, v modlitbovom patronáte nad jednotlivými misionármi, v  organizovaní pomoci pre misijné projekty a v modlitbe za kresťanskú Európu a celý svet.

Členstvo v MRSVD je dobrovoľné a členom sa môže stať každý aktívne praktizujúci katolík.

Preto Ťa pozývame, aby si sa stal aj TY členom Misijnej rodiny Spoločnosti Božieho Slova.

 Naša misie je: „Vedení  Božím Slovom, inšpirovaní Duchom Svätým, žijeme náš život tak, aby sme sa stávali misionármi Ježiša Krista. V každodennom živote to uskutočňujeme v líniách spirituality sv. Arnolda Janssena cez misijné aktivity skutkami duchovného a telesného milosrdenstva.“

Úlohy MRSVD

 • Žiť život zakorenený v Božom Slove prostredníctvom pravidelného čítania Písma a vzdelávania sa v jeho chápaní.
 • Prinášať do sveta hodnoty Evanjelia a sprítomňovať Ježiša Krista.
 • Budovať misijné povedomie a vzbudzovať záujem o zahraničné misie.
 • Pomáhať chudobným, starať sa zvlášť o chorých a ľudí na okraji spoločnosti.
 • Uskutočňovať modlitbový patronát nad jednotlivými misionármi.
 • Zapájať sa do organizácie a pomoci pri misijných projektoch.
 • Spoločná modlitba za misie.

Odporúčania

 • Prehlbovať spiritualitu sv. Arnolda Janssena osobnými modlitbami, zdieľaním Biblie, sviatosťami, obnovami a duchovnými cvičeniami.
 • Denne sa modliť Štvrťhodinovú modlitbu sv. Arnolda Janssena.
 • Pomáhať ľuďom na okraji spoločnosti.
 • Zúčastňovať sa na stretnutí členov MRSVD každú tretiu nedeľu (alebo iný deň) pri spoločnej modlitbe za misijné dielo Cirkvi.
 • Šíriť úctu k patrónom SVD a sláviť sviatky SVD.

 Patróni a sviatky SVD   

 1. 1. – Zjavenie Pána
 2. 1. – Sviatok sv. Arnolda Janssena – 15.1.
 3. 1. – Spomienka sv. Jozefa Freinademetza – 29.1.
 4. 3. – Zvestovanie Pána. – 25.3.
 5. 9. – Narodenie Panny Márie (založenie SVD) – 8.9.
 6. 9. – Sedembolestná Panna Mária – 15.9.
 7. 12. – Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8.12.

– Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

– Slávnosť Najsvätejšej Trojice

– Misijná nedeľa

PRIJÍMANIE NOVÝCH ČLENOV DO MR SVD

Ak chcete patriť do našej misijnej rodiny, napíšte na adresu:

Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra

alebo cez email: svd_misie@svd.sk

Meno……………………………Priezvisko……………………………..

Dátum narodenia………………………………………………………….

Adresa……………………………………………………………………….

Email…………………………………………………………………………

Prijatie členov do Misijnej rodiny SVD v Bratislave

Články o Misijnej rodine Spoločnosti Božieho Slova:

STRETNUTIE MISIJNEJ RODINY V NITRE

https://www.verbisti.sk/misijna-rodina-vo-velkom-slivniku/

https://www.verbisti.sk/stretnutie-misijna-rodina-v-cimhovej/

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie