spoločnosť božieho slova

Misijná rodina

Misijná rodina Spoločnosti Božieho Slova (MRSVD)

Boh si vyberá a povoláva mužov i ženy, ktorí zasväcujú celý svoj život ohlasovaniu evanjelia národom.

Avšak celá Cirkev je misionárska, pretože prijala od Krista poslanie evanjelizovať, aby každý človek poznal Krista a žil podľa evanjelia spoločenstvo s ním. Všetci členovia Cirkvi majú účasť na tejto misii, svedectvom kresťanského života a skutkami vo svojej rodine, v práci a vo svojom okolí ohlasujú iným Ježiša Krista. Takto sa každý pokrstený stáva misionárom.

V posledných rokoch môžeme v Cirkvi vidieť čoraz väčšiu účasť laikov na jej misijnom poslaní. V roku 1996 Ján Pavol II. napísal v apoštolskej exhortácii Vita consecrata: „Nik z nás nemôže zostať ľahostajný voči skutočnosti, že tak veľa ľudí ešte nepozná úplné zjavenie sa Božej lásky v Kristovi. Na tomto poslaní sa má podieľať každý uvedomelý kresťan, lebo Cirkev je zo svojej povahy misijná.“

Je mnoho spôsobov, ako aj vy môžete spolupracovať na misijnom poslaní Cirkvi. Jedným z nich je stať sa členom laického spoločenstva pri Spoločnosti Božieho Slova  a mať tak účasť na práci a dobrách misionárov Verbistov.

Misionári Spoločnosti Božieho Slova založili v mnohých krajinách skupiny laikov, ktorí pracujú na ohlasovaní evanjelia tam, kde žijú. Títo laickí misionári chcú sprostredkovať ľuďom misijnú myšlienku a mať účasť na misii Spoločnosti Božieho Slova svojou duchovnou i praktickou pomocou. Zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti podpory záujmu o zahraničné misie v rámci svojich farností, pomoci chudobným, starostlivosti o chorých a ľudí na okraji spoločnosti, v modlitbovom patronáte nad jednotlivými misionármi, v  organizovaní pomoci pre misijné projekty a v modlitbe za kresťanskú Európu.

ZÁKLADNÉ ÚLOHY MRSVD

– skrze osobnú poslušnosť voči Božiemu slovu prinášať do sveta hodnoty evanjelia a sprítomňovať Ježiša Krista

– budovať v mieste svojho pôsobenia (práca, bydlisko, rodina…) misijné povedomie a vzbudzovať záujem o zahraničné misie

– podľa svojich možností starať sa o chorých a ľudí na okraji spoločnosti (napr. rómske etnikum, rodiny v hmotnej núdzi) a pozývať ich k modlitbe za misie

– prejavovať záujem o dianie v misiách, spolupracovať pri príprave a šírení misijných časopisov (Hlasy z domova a misii, Mladý misionár…)

– šíriť laický modlitbový patronát nad jednotlivými kňazmi a seminaristami (duchovná adopcia misionára SVD)

– pomáhať pri organizovaní a príprave misijných jarmokov a iných aktivít, ktoré slúžia pre dobro misií

– modlitbou napomáhať duchovnej obnove kresťanskej Európy.

ODPORÚČANIA PRE ČLENOV MRSVD

– každodenná modlitba k Duchu Svätému (zvolania, Hymnus k Duchu Svätému…) a v duchu tradície SVD vzbudzovanie úkonu viery, nádeje a lásky cez tzv. štvrťhodinovú modlitbu

– účasť na sv. omši a sv. prijímaní podľa  možností aj vo všedné dni

– každodenná modlitba sv. ruženca (aspoň jeden desiatok)

– čítanie sv. Písma aspoň raz v týždni

– pravidelná sv. spoveď

– účasť na stretnutí členov MRSVD každú tretiu nedeľu (alebo iný deň) pri spoločnej modlitbe za misijné dielo Cirkvi

– raz v roku účasť na duchovnej obnove s pátrom SVD v mieste svojho pôsobenia

– raz v roku účasť na spoločných duchovných cvičeniach pre členov MRSVD

– šírenie úcty k patrónom SVD a slávenie sviatkov SVD

Patróni a sviatky SVD     

6. 1. – Zjavenie Pána

15. 1. – Sviatok sv. Arnolda Janssena

29. 1. – Spomienka sv. Jozefa Freinademetza

25. 3. – Zvestovanie Pána

8. 9. – Narodenie Panny Márie (založenie SVD)

15. 9. – Sedembolestná Panna Mária

8. 12. – Nepoškvrnené počatie Panny Márie

– Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

– Slávnosť Najsvätejšej Trojice

– Misijná nedeľa

PRIJÍMANIE NOVÝCH ČLENOV DO MRSVD

K. Drahí bratia a sestry. Viera je darom od Boha, ktorým sa otvára naša myseľ, aby sme ho mohli poznať a milovať. Zahŕňa však aj našu osobnú odpoveď, odvahu zveriť sa Bohu, žiť jeho lásku a byť vďačný. Je to zároveň dar, ktorý si nemožno nechať len pre seba, ale o ktorý je potrebné deliť sa. Ohlasovanie evanjelia je prvým a najdôležitejším vyjadrením lásky k blížnemu. (Sv. Arnold Janssen). Misijný zápal je jasným znamením zrelosti cirkevného spoločenstva.  Každé spoločenstvo je dospelé, keď vyznáva svoju vieru, slávi ju radostne v liturgii, žije lásku k blížnemu a neustále ohlasuje Božie slovo, pričom vychádza z vlastného životného priestoru, aby ho prinieslo aj na periférie, predovšetkým tým, ktorí ešte nemali možnosť spoznať Krista. Pevnosť našej viery, tak osobnej ako aj viery spoločenstva, sa meria aj schopnosťou odovzdávať ju iným; šíriť ju slovom a svedectvom života, uskutočňovať ju skutkami lásky k tým, ktorých stretneme a s ktorými zdieľame cestu života.

Aj vy ste sa rozhodli žiť plnšie toto poslanie ako členovia Misijnej rodiny Spoločnosti Božieho Slova. Preto sa vás pýtam:

K. Chcete skrze osobnú poslušnosť voči Božiemu slovu prinášať do sveta hodnoty evanjelia a sprítomňovať Ježiša Krista?

V. Chcem.

K. Chcete v mieste svojho pôsobenia budovať misijné povedomie, vzbudzovať záujem o zahraničné misie a podľa svojich možností sa starať o chorých a ľudí na okraji spoločnosti?

V. Chcem.

K. Chcete sa užšie spojiť s charizmou a poslaním, ktoré zveril sv. Arnold Janssen svojim duchovným synom a dcéram a tak mať účasť na ich misii, ktorá je misiou Krista?

V. Chcem.

Dobrotivý Boh, ktorý nás vo svojej veľkej láske povolal, aby sme mali účasť na diele vykúpenia, nech vás zachová v láske a vernosti.  Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Členom Misijnej rodiny Spoločnosti Božieho Slova sa odovzdáva misijný kríž alebo iný symbol.

Ak chcete patriť do našej misijnej rodiny, napíšte na adresu: Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra alebo cez email: kusnir@svd.sk

Meno……………………………Priezvisko……………………………..

Dátum narodenia………………………………………………………….

Adresa……………………………………………………………………….

Email…………………………………………………………………………