spoločnosť božieho slova

Misijná rodina

Stretnutie MRSVD v Bratislave

Misijná rodina Spoločnosti Božieho Slova (MRSVD)

Boh si vyberá a povoláva mužov i ženy, ktorí zasväcujú celý svoj život ohlasovaniu evanjelia národom.

Avšak celá Cirkev je misionárska, pretože prijala od Krista poslanie evanjelizovať, aby každý človek poznal Krista a žil podľa evanjelia spoločenstvo s ním. Všetci členovia Cirkvi majú účasť na tejto misii, svedectvom kresťanského života a skutkami vo svojej rodine, v práci a vo svojom okolí ohlasujú iným Ježiša Krista. Takto sa každý pokrstený stáva misionárom.

V posledných rokoch môžeme v Cirkvi vidieť čoraz väčšiu účasť laikov na jej misijnom poslaní. V roku 1996 Ján Pavol II. napísal v apoštolskej exhortácii Vita consecrata: „Nik z nás nemôže zostať ľahostajný voči skutočnosti, že tak veľa ľudí ešte nepozná úplné zjavenie sa Božej lásky v Kristovi. Na tomto poslaní sa má podieľať každý uvedomelý kresťan, lebo Cirkev je zo svojej povahy misijná.“

Je mnoho spôsobov, ako aj vy môžete spolupracovať na misijnom poslaní Cirkvi. Jedným z nich je stať sa členom laického spoločenstva pri Spoločnosti Božieho Slova  a mať tak účasť na práci a dobrách misionárov Verbistov.

Misionári Spoločnosti Božieho Slova založili v mnohých krajinách skupiny laikov, ktorí pracujú na ohlasovaní evanjelia tam, kde žijú. Títo laickí misionári chcú sprostredkovať ľuďom misijnú myšlienku a mať účasť na misii Spoločnosti Božieho Slova svojou duchovnou i praktickou pomocou. Zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti podpory záujmu o zahraničné misie v rámci svojich farností, pomoci chudobným, starostlivosti o chorých a ľudí na okraji spoločnosti, v modlitbovom patronáte nad jednotlivými misionármi, v  organizovaní pomoci pre misijné projekty a v modlitbe za kresťanskú Európu.

ZÁKLADNÉ ÚLOHY MRSVD

– skrze osobnú poslušnosť voči Božiemu slovu prinášať do sveta hodnoty evanjelia a sprítomňovať Ježiša Krista

– budovať v mieste svojho pôsobenia (práca, bydlisko, rodina…) misijné povedomie a vzbudzovať záujem o zahraničné misie

– podľa svojich možností starať sa o chorých a ľudí na okraji spoločnosti (napr. rómske etnikum, rodiny v hmotnej núdzi) a pozývať ich k modlitbe za misie

– prejavovať záujem o dianie v misiách, spolupracovať pri príprave a šírení misijných časopisov (Hlasy z domova a misii, Mladý misionár…)

– šíriť laický modlitbový patronát nad jednotlivými kňazmi a seminaristami (duchovná adopcia misionára SVD)

– pomáhať pri organizovaní a príprave misijných jarmokov a iných aktivít, ktoré slúžia pre dobro misií

– modlitbou napomáhať duchovnej obnove kresťanskej Európy.

ODPORÚČANIA PRE ČLENOV MRSVD

– každodenná modlitba k Duchu Svätému (zvolania, Hymnus k Duchu Svätému…) a v duchu tradície SVD vzbudzovanie úkonu viery, nádeje a lásky cez tzv. štvrťhodinovú modlitbu

– účasť na sv. omši a sv. prijímaní podľa  možností aj vo všedné dni

– každodenná modlitba sv. ruženca (aspoň jeden desiatok)

– čítanie sv. Písma aspoň raz v týždni

– pravidelná sv. spoveď

– účasť na stretnutí členov MRSVD každú tretiu nedeľu (alebo iný deň) pri spoločnej modlitbe za misijné dielo Cirkvi

– raz v roku účasť na duchovnej obnove s pátrom SVD v mieste svojho pôsobenia

– raz v roku účasť na spoločných duchovných cvičeniach pre členov MRSVD

– šírenie úcty k patrónom SVD a slávenie sviatkov SVD

Patróni a sviatky SVD     

6. 1. – Zjavenie Pána

15. 1. – Sviatok sv. Arnolda Janssena

29. 1. – Spomienka sv. Jozefa Freinademetza

25. 3. – Zvestovanie Pána

8. 9. – Narodenie Panny Márie (založenie SVD)

15. 9. – Sedembolestná Panna Mária

8. 12. – Nepoškvrnené počatie Panny Márie

– Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

– Slávnosť Najsvätejšej Trojice

– Misijná nedeľa

PRIJÍMANIE NOVÝCH ČLENOV DO MR SVD

Ak chcete patriť do našej misijnej rodiny, napíšte na adresu:

Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra

alebo cez email: johnysvd@gmail.com

Meno……………………………Priezvisko……………………………..

Dátum narodenia………………………………………………………….

Adresa……………………………………………………………………….

Email…………………………………………………………………………

Prijatie členov do Misijnej rodiny SVD v Bratislave

Články o Misijnej rodine Spoločnosti Božieho Slova:

https://www.verbisti.sk/misijna-rodina-vo-velkom-slivniku/

https://www.verbisti.sk/stretnutie-misijna-rodina-v-cimhovej/