Spiritualita Arnolda Janssena
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Spiritualita Arnolda Janssena: JEDNO SRDCE – MNOHO TVÁRÍ

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>JEDNO SRDCE – MNOHO TVÁRÍ</a>

„…s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12,2).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: VZOR

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>VZOR</a>

„Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť (Jn 15,5).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SVÄTÝ

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>SVÄTÝ</a>

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1,3-4).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SMRŤ

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>SMRŤ</a>

„Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval“ (2Tim 4,7).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ŠTYRI KONVERZIE

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>ŠTYRI KONVERZIE</a>

„Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám“ (Zach 1,3).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: AKTUALIZÁCIA CHARIZMY

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>AKTUALIZÁCIA CHARIZMY</a>

„O svoj chlieb sa podeľ s hladným a o svoj odev s nahým! Z toho, čoho máš dosť, rob dobro a tvoje oko nech nie je skúpe, keď konáš dobro“ (Tob 4,16).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: VYJADRENIE CHARIZMY

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>VYJADRENIE CHARIZMY</a>

„…aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17,3).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BYŤ NA CESTÁCH

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>BYŤ NA CESTÁCH</a>

„Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán, Boh. Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním, vykŕmené a nemocné ochránim a budem ich pásť svedomito“ (Ez 34,15-16).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: UNIVERZÁLNE POSLANIE

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>UNIVERZÁLNE POSLANIE</a>

„Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok“ (1Kor 12,7).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: KOLONIALIZMUS

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>KOLONIALIZMUS</a>

„Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme“ (2Kor 4,8-9).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: INKULTURÁCIA

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>INKULTURÁCIA</a>

„Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť“ (Kol 3,12).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: PROROCKÝ DIALÓG

Spiritualita Arnolda Janssena: <a>PROROCKÝ DIALÓG</a>

„My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,2

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: HUMOR

Spiritualita Arnolda Janssena: HUMOR

„Veselosť srdca – to je život pre človeka, a svätosť je nevyčerpateľný poklad: jasavá radosť dodáva mužovi na veku“ (Sir 30,23).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: KOREŠPONDENCIA

Spiritualita Arnolda Janssena: KOREŠPONDENCIA

„A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi…“ (2Kor 11,28).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: DUCHOVNÉ CVIČENIA

Spiritualita Arnolda Janssena: DUCHOVNÉ CVIČENIA

„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou“ (Ž 42,2).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SVÄTÉ PÍSMO

Spiritualita Arnolda Janssena: SVÄTÉ PÍSMO

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo” (2Tim 3,16-17).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÁ ANIMÁCIA

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÁ ANIMÁCIA

„Viďte, že som nepracoval iba pre seba, ale pre všetkých, čo hľadajú pravdu“ (Sir 24,47).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ

Spiritualita Arnolda Janssena: SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ

„Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov“ (Jak 2,26).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: APOŠTOLÁT TLAČE

Spiritualita Arnolda Janssena: APOŠTOLÁT TLAČE

„Deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte…“ (Hebr 3,13).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY

Spiritualita Arnolda Janssena: KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY

„A teraz, Pane, […] daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou“ (Sk 4,29).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: KOMUNIKÁCIA

Spiritualita Arnolda Janssena: KOMUNIKÁCIA

„Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno“ (Iz 12,4).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: PAPUA NOVÁ GUINEA A AUSTRÁLIA

Spiritualita Arnolda Janssena: PAPUA NOVÁ GUINEA A AUSTRÁLIA

„A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť“ (Rim 8,18).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

Spiritualita Arnolda Janssena: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

„Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok…“ (2Kor 9,8).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: LATINSKÁ AMERIKA

Spiritualita Arnolda Janssena: LATINSKÁ AMERIKA

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej“ (Jer 29,11).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: AFRIKA

Spiritualita Arnolda Janssena: AFRIKA

„Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž“ (1Kor 1,17).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: EURÓPA

Spiritualita Arnolda Janssena: EURÓPA

„…usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium!“ (Sk 16,10)

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: CHOĎTE DO CELÉHO SVETA

Spiritualita Arnolda Janssena: CHOĎTE DO CELÉHO SVETA

„Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti“ (Sk 20,24).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: FU ŠEN FU

Spiritualita Arnolda Janssena: FU ŠEN FU

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,16).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SV. JOZEF FREINADEMETZ

Spiritualita Arnolda Janssena: SV. JOZEF FREINADEMETZ

„Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel“ (1Kor 9,22-23).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: VĎAČNOSŤ ZA BOŽIE DOBRODENIA

Spiritualita Arnolda Janssena: VĎAČNOSŤ ZA BOŽIE DOBRODENIA

„Buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva“ (Kol 3,15-16).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ČÍNA

Spiritualita Arnolda Janssena: ČÍNA

„Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami, radosťou napĺňaš končiny východu i západu“ (Ž 65,9).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ÁZIA

Spiritualita Arnolda Janssena: ÁZIA

„Vy viete, ako som bol s vami celý čas od prvého dňa, čo som vkročil do Ázie; ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali…“ (Sk 20,18-19).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: EMIGRANTI

Spiritualita Arnolda Janssena: EMIGRANTI

„Vy viete, že Žid sa nesmie spolčiť ani stretnúť s cudzincom. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom“ (Sk 10,28).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ETNOLÓGOVIA A LINGVISTI

Spiritualita Arnolda Janssena: ETNOLÓGOVIA A LINGVISTI

[Pane, náš vládca, …] „Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?“ (Ž 8,4-5).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: EKUMENIZMUS

Spiritualita Arnolda Janssena: EKUMENIZMUS

„Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17,21).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ

Spiritualita Arnolda Janssena: SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ

„Každému, kto ťa prosí, daj […]. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!“ (Lk 6,30.31).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: INTERKULTURÁLNA VÍZIA

Spiritualita Arnolda Janssena: INTERKULTURÁLNA VÍZIA

„Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3,28).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: INTERNACIONALITA

Spiritualita Arnolda Janssena: INTERNACIONALITA

„…hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov“ (Zjv 7,9).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: PUTOVANIE

Spiritualita Arnolda Janssena: PUTOVANIE

„Ach, Pane, spomeňže si, ako som putoval pred tvojou tvárou verne a s celým srdcom a robil som, čo je v tvojich očiach dobré“ (2Kr 20,3).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: HĽADANIE BOŽEJ VÔLE

Spiritualita Arnolda Janssena: HĽADANIE BOŽEJ VÔLE

„Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej“ (Jer 6,16).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

Spiritualita Arnolda Janssena: ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

„Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe“ (Ž 139,1-3).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: KRÍŽOVÁ CESTA

Spiritualita Arnolda Janssena: KRÍŽOVÁ CESTA

„Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby; ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou“ (1Kor 1,18).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ADORÁCIA

Spiritualita Arnolda Janssena: ADORÁCIA

„Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ“ (Ž 19,15).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BOL TO PÁN

Spiritualita Arnolda Janssena: BOL TO PÁN

„Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast“ (1Kor 3,6-7).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: OTEC

Spiritualita Arnolda Janssena: OTEC

„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: JEDNODUCHOSŤ

Spiritualita Arnolda Janssena: JEDNODUCHOSŤ

„Napodobňujte Boha ako milované deti“ (Ef 5,1).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: RUŽENEC

Spiritualita Arnolda Janssena: RUŽENEC

„V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!“ (Kol 4,2).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: PANNA MÁRIA

Spiritualita Arnolda Janssena: PANNA  MÁRIA

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: DUCH SVÄTÝ

Spiritualita Arnolda Janssena: DUCH  SVÄTÝ

„Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde“ (Jn 4,24).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: TROJICA

Spiritualita Arnolda Janssena: TROJICA

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých“ (Ef 4,4-6).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SLOVO

Spiritualita Arnolda Janssena: SLOVO

„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života“ (1Jn 1,1).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: CHARIZMA

Spiritualita Arnolda Janssena: CHARIZMA

„Náš Boh je stravujúci oheň“ (Hebr 12,29).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: UTRPENIE A NÁMAHY ŽIVOTA

Spiritualita Arnolda Janssena: UTRPENIE A NÁMAHY ŽIVOTA

„…ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach“ (1Pt 2,20-21).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: LÁSKAVÝ

Spiritualita Arnolda Janssena: LÁSKAVÝ

„Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som, ako kto dvíha jarmo ponad ich líca, a skláňal som sa k nemu chovať ho“ (Oz 11,4).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: POKORNÝ

Spiritualita Arnolda Janssena: POKORNÝ

„Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (1Pt 5,5b).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: CHUDOBNÝ

Spiritualita Arnolda Janssena: CHUDOBNÝ

„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2Kor 8,9).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SVEDOK

Spiritualita Arnolda Janssena: SVEDOK

„Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom […] hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami“ (Lk 24,46-48).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: PROROK

Spiritualita Arnolda Janssena: PROROK

„Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem“ (Dt 18,18).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: POSLANÝ

Spiritualita Arnolda Janssena: POSLANÝ

„Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia“ (Sk 14,22).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: UČENÍCTVO

Spiritualita Arnolda Janssena: UČENÍCTVO

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9,23).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MUŽ MODLITBY

Spiritualita Arnolda Janssena: MUŽ MODLITBY

„Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom“ (Júd 1,20).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BOŽIA VÔĽA

Spiritualita Arnolda Janssena: BOŽIA VÔĽA

„Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: VNÚTORNÝ ŽIVOT

Spiritualita Arnolda Janssena: VNÚTORNÝ ŽIVOT

„Zákon pravdy bol v jeho ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť; pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu“ (Mal 2,6).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SPIRITUALITA

Spiritualita Arnolda Janssena: SPIRITUALITA

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ (Jn 3,16).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: DUCHOVNÁ CESTA

Spiritualita Arnolda Janssena: DUCHOVNÁ CESTA

„Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete“ (1Sol 4,1).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: NEÚNAVNÝ PRACOVNÍK

Spiritualita Arnolda Janssena: NEÚNAVNÝ PRACOVNÍK

„Z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac než oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou“ (1Kor 15,10).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: OSOBNOSŤ ZAKLADATEĽA

Spiritualita Arnolda Janssena: OSOBNOSŤ ZAKLADATEĽA

„Bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami“ (2 Kor 13,11).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MATKA MÁRIA MICHAELA SSpSAP

Spiritualita Arnolda Janssena: MATKA MÁRIA MICHAELA SSpSAP

„Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!“ (Ef 6,18).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÉ SESTRY NA KOLENÁCH -SSpSAP

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÉ SESTRY NA KOLENÁCH -SSpSAP

„Poďte a pozrite na Božie diela; úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom“ (Ž 66,5).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BL. HENDRINA STENMANNSOVÁ

Spiritualita Arnolda Janssena: BL. HENDRINA STENMANNSOVÁ

„Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce“ (Žalm 108,2).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BL. MÁRIA HELENA STOLLENWERKOVÁ

Spiritualita Arnolda Janssena: BL. MÁRIA HELENA STOLLENWERKOVÁ

„Nech ťa Boh naveky oslávi, nech ťa zahrnie dobrami za to, že si nešetrila svoj život […], lebo si správne kráčala pred tvárou nášho Boha“ (Jdt 13,20).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÉ SESTRY – SSpS

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÉ SESTRY – SSpS

„Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy“ (Lk 8,1- 2).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: VERIACI LAICI

Spiritualita Arnolda Janssena: VERIACI  LAICI

„Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti“ (1Pt 4,10).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÍ BRATIA

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÍ BRATIA

„Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (Mt 23,8).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAKLADATEĽ

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAKLADATEĽ

„Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a ním je Ježiš Kristus“ (1Kor 3,11).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA

Spiritualita Arnolda Janssena: SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA

„Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život“ (Jn 10,27-28).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: KONFLIKTY

Spiritualita Arnolda Janssena: KONFLIKTY

„Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu“ (Sk 4,32).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÝ DOM

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÝ DOM

„Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil […] a jeho ranami sme uzdravení“ (Iz 53,4-5).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: STEYL

Spiritualita Arnolda Janssena: STEYL

„K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko…“ (Mk 4,30-31).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAČIATOK

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAČIATOK

„Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti, aby nedostal oveľa viac…“ (Lk 18,29-30).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: POLITICKÁ SITUÁCIA

Spiritualita Arnolda Janssena: POLITICKÁ SITUÁCIA

„Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach…“ (2 Kor 6,4).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIONÁR

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIONÁR

„Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal […], ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky“ (Tob 12,6).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

„Nehovor svojmu blížnemu: ´Choď preč a (inokedy) príď!´ a ´Zajtra ti dám,´ keď máš naporúdzi (hneď)“ (Prís 3,28).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: MALÝ POSOL BOŽSKÉHO SRDCA

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: MALÝ POSOL BOŽSKÉHO SRDCA

„Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje“ (Iz 52,7).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: NOVÝ APOŠTOLÁT

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: NOVÝ APOŠTOLÁT

„Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1Kor 9,16).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: APOŠTOLÁT MODLITBY

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: APOŠTOLÁT MODLITBY

„A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale“ (Mt 7,24).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: PROFESOR

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: PROFESOR

„Niektorý učiteľ je zbehlý a vyučuje mnohých, ale sebe vie málo osožiť. Múdry učiteľ vie poučiť mnohých, aj sám sebe osoží“ (Sir 37,21-22).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: KŇAZ

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: KŇAZ

„Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15,15).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: POVOLANIE

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: POVOLANIE

„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, a skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil“ (Jer 1,4-5).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: DOSPIEVANIE

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: DOSPIEVANIE

„Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa“ (Sir 6,17).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: SYNOVSKÁ LÁSKA

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: SYNOVSKÁ LÁSKA

„Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja“ (Prís 3,1-2).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: ŠTUDENT

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: ŠTUDENT

4. kapitole zo Spirituality Arnolda Janssena vám prinášame tému ŠTUDENT. Pozrieme sa kde P. Arnold študoval a ako mu to na študiach išlo.

čítaj viac

3. RODINNÁ SPIRITUALITA

3. RODINNÁ SPIRITUALITA

V 3. kapitole zo Spirituality Arnolda Janssena vám prinášame tému s názvom RODINNÁ SPIRITUALITA. Ako sa žila viera v rodine Janssenovcov? Prečo je rodina taká dôležitá?

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: RODINA

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: RODINA

2. kapitole zo Spirituality Arnolda Janssena vám prinášame tému RODINA. Ako P. Arnold vnímal rodinu? Aké postavenie má rodina dnes?

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: IDEÁL – SEN

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: IDEÁL – SEN

Mladého Arnolda Janssena napĺňala spokojnosť a chvel sa od radosti. Čo bolo toho príčinou?

čítaj viac

ARNOLD JANSSEN: PODOBENSTVÁ A ÚVAHY NA CESTU

ARNOLD JANSSEN: PODOBENSTVÁ A ÚVAHY NA CESTU

PRÍHOVOR K SLOVENSKÉMU VYDANIU

Ktosi prirovnal svätca k ožarujúcemu ohňu: Počas života horí, svieti a zohrieva. Keď však oheň oslabne, jeho prejavy sa postupne zmiernia, ale nezanikne celkom. Pod vrstvou popola zostanú žeravé uhlíky, ktoré síce nevidieť, ale oni sú tam a tlejú. Stačí ich iba rozdúchať, odstrániť popol a uhlíky sa opäť naplno rozhoria; opätovne začnú hriať, ponúkať svetlo a vytvárať príťažlivé čaro.

čítaj viac

„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“ 1923 – 2023

„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“ 1923 – 2023

Pripravme sa spoločné na slávenie 100. výročia pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku (1923 – 2023). O tom, čo nás čaká počas tejto prípravy sa dozviete vo videu „KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“ 1923 – 2023.

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie