Spiritualita Arnolda Janssena
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Spiritualita Arnolda Janssena: SVEDOK

Spiritualita Arnolda Janssena: SVEDOK

„Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom […] hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami“ (Lk 24,46-48).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: PROROK

Spiritualita Arnolda Janssena: PROROK

„Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem“ (Dt 18,18).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: POSLANÝ

Spiritualita Arnolda Janssena: POSLANÝ

„Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia“ (Sk 14,22).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: UČENÍCTVO

Spiritualita Arnolda Janssena: UČENÍCTVO

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9,23).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MUŽ MODLITBY

Spiritualita Arnolda Janssena: MUŽ MODLITBY

„Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom“ (Júd 1,20).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BOŽIA VÔĽA

Spiritualita Arnolda Janssena: BOŽIA VÔĽA

„Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: VNÚTORNÝ ŽIVOT

Spiritualita Arnolda Janssena: VNÚTORNÝ ŽIVOT

„Zákon pravdy bol v jeho ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť; pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu“ (Mal 2,6).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SPIRITUALITA

Spiritualita Arnolda Janssena: SPIRITUALITA

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ (Jn 3,16).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: DUCHOVNÁ CESTA

Spiritualita Arnolda Janssena: DUCHOVNÁ CESTA

„Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete“ (1Sol 4,1).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: NEÚNAVNÝ PRACOVNÍK

Spiritualita Arnolda Janssena: NEÚNAVNÝ PRACOVNÍK

„Z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac než oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou“ (1Kor 15,10).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: OSOBNOSŤ ZAKLADATEĽA

Spiritualita Arnolda Janssena: OSOBNOSŤ ZAKLADATEĽA

„Bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami“ (2 Kor 13,11).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MATKA MÁRIA MICHAELA SSpSAP

Spiritualita Arnolda Janssena: MATKA MÁRIA MICHAELA SSpSAP

„Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!“ (Ef 6,18).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÉ SESTRY NA KOLENÁCH -SSpSAP

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÉ SESTRY NA KOLENÁCH -SSpSAP

„Poďte a pozrite na Božie diela; úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom“ (Ž 66,5).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BL. HENDRINA STENMANNSOVÁ

Spiritualita Arnolda Janssena: BL. HENDRINA STENMANNSOVÁ

„Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce“ (Žalm 108,2).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: BL. MÁRIA HELENA STOLLENWERKOVÁ

Spiritualita Arnolda Janssena: BL. MÁRIA HELENA STOLLENWERKOVÁ

„Nech ťa Boh naveky oslávi, nech ťa zahrnie dobrami za to, že si nešetrila svoj život […], lebo si správne kráčala pred tvárou nášho Boha“ (Jdt 13,20).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÉ SESTRY – SSpS

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÉ SESTRY – SSpS

„Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy“ (Lk 8,1- 2).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: VERIACI LAICI

Spiritualita Arnolda Janssena: VERIACI  LAICI

„Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti“ (1Pt 4,10).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÍ BRATIA

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÍ BRATIA

„Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia“ (Mt 23,8).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAKLADATEĽ

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAKLADATEĽ

„Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a ním je Ježiš Kristus“ (1Kor 3,11).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA

Spiritualita Arnolda Janssena: SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA

„Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život“ (Jn 10,27-28).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: KONFLIKTY

Spiritualita Arnolda Janssena: KONFLIKTY

„Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu“ (Sk 4,32).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÝ DOM

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIJNÝ DOM

„Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil […] a jeho ranami sme uzdravení“ (Iz 53,4-5).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: STEYL

Spiritualita Arnolda Janssena: STEYL

„K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko…“ (Mk 4,30-31).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAČIATOK

Spiritualita Arnolda Janssena: ZAČIATOK

„Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti, aby nedostal oveľa viac…“ (Lk 18,29-30).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: POLITICKÁ SITUÁCIA

Spiritualita Arnolda Janssena: POLITICKÁ SITUÁCIA

„Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach…“ (2 Kor 6,4).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIONÁR

Spiritualita Arnolda Janssena: MISIONÁR

„Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal […], ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky“ (Tob 12,6).

čítaj viac

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

Spiritualita Arnolda Janssena: NOVÉ PERSPEKTÍVY

„Nehovor svojmu blížnemu: ´Choď preč a (inokedy) príď!´ a ´Zajtra ti dám,´ keď máš naporúdzi (hneď)“ (Prís 3,28).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: MALÝ POSOL BOŽSKÉHO SRDCA

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: MALÝ POSOL BOŽSKÉHO SRDCA

„Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje“ (Iz 52,7).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: NOVÝ APOŠTOLÁT

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: NOVÝ APOŠTOLÁT

„Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1Kor 9,16).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: APOŠTOLÁT MODLITBY

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: APOŠTOLÁT MODLITBY

„A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale“ (Mt 7,24).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: PROFESOR

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: PROFESOR

„Niektorý učiteľ je zbehlý a vyučuje mnohých, ale sebe vie málo osožiť. Múdry učiteľ vie poučiť mnohých, aj sám sebe osoží“ (Sir 37,21-22).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: KŇAZ

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: KŇAZ

„Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15,15).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: POVOLANIE

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: POVOLANIE

„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, a skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil“ (Jer 1,4-5).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: DOSPIEVANIE

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: DOSPIEVANIE

„Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa“ (Sir 6,17).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: SYNOVSKÁ LÁSKA

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: SYNOVSKÁ LÁSKA

„Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja“ (Prís 3,1-2).

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: ŠTUDENT

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: ŠTUDENT

4. kapitole zo Spirituality Arnolda Janssena vám prinášame tému ŠTUDENT. Pozrieme sa kde P. Arnold študoval a ako mu to na študiach išlo.

čítaj viac

3. RODINNÁ SPIRITUALITA

3. RODINNÁ SPIRITUALITA

V 3. kapitole zo Spirituality Arnolda Janssena vám prinášame tému s názvom RODINNÁ SPIRITUALITA. Ako sa žila viera v rodine Janssenovcov? Prečo je rodina taká dôležitá?

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: RODINA

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: RODINA

2. kapitole zo Spirituality Arnolda Janssena vám prinášame tému RODINA. Ako P. Arnold vnímal rodinu? Aké postavenie má rodina dnes?

čítaj viac

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: IDEÁL – SEN

SPIRITUALITA ARNOLDA JANSSENA: IDEÁL – SEN

Mladého Arnolda Janssena napĺňala spokojnosť a chvel sa od radosti. Čo bolo toho príčinou?

čítaj viac

ARNOLD JANSSEN: PODOBENSTVÁ A ÚVAHY NA CESTU

ARNOLD JANSSEN: PODOBENSTVÁ A ÚVAHY NA CESTU

PRÍHOVOR K SLOVENSKÉMU VYDANIU

Ktosi prirovnal svätca k ožarujúcemu ohňu: Počas života horí, svieti a zohrieva. Keď však oheň oslabne, jeho prejavy sa postupne zmiernia, ale nezanikne celkom. Pod vrstvou popola zostanú žeravé uhlíky, ktoré síce nevidieť, ale oni sú tam a tlejú. Stačí ich iba rozdúchať, odstrániť popol a uhlíky sa opäť naplno rozhoria; opätovne začnú hriať, ponúkať svetlo a vytvárať príťažlivé čaro.

čítaj viac

„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“ 1923 – 2023

„KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“ 1923 – 2023

Pripravme sa spoločné na slávenie 100. výročia pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku (1923 – 2023). O tom, čo nás čaká počas tejto prípravy sa dozviete vo videu „KRÁČAME S BOŽÍM SLOVOM“ 1923 – 2023.

čítaj viac