Nitra

Nitra

MISIJNÝ DOM MATKY BOŽEJ

MISIJNÝ DOM MATKY BOŽEJ

Misijný dom Matky Božej je hlavným domom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Sídli v ňom najvyšší predstavený rehole – provinciál. Okrem neho v dome sídli i provinciálny ekonóm a misijný sekretár. Úlohou a poslaním provinciála je viesť a koordinovať celú Slovenskú provinciu. Jej súčasťou sú spolubratia pôsobiaci a pracujúci v Slovenskej republike a taktiež v Českej republike. Nemenej dôležitá je komunikácia a koordinovanie činnosti s generálnym vedením Spoločnosti v Ríme. Provinciál zastupuje Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku pred občianskymi úradmi a je jej štatutárom. Provinciál býva zvyčajne volený na tri roky.

MISIJNÉ ODDELENIE

Misijné oddelenie v Nitre má za úlohu rozvíjať misijné povedomie (misijná činnosť Cirkvi a verbistov vo svete). Taktiež zabezpečuje misijnú animáciu na Slovensku (zapájanie sa farností, spoločenstiev i jednotlivcov do misijnej práce; informovanie o práci slovenských misionárov v zahraničných misiách; vydávanie prospektov, brožúrok a obrázkov s informáciami o misionároch a modlitbami za misie a misionárov). Misijné oddelenie zároveň získava finančné prostriedky a dary pre prácu misionárov v zahraničných misiách.

 VYDAVATEĽSTVO Spoločnosti Božieho Slova

Spoločnosť Božieho Slova sa už od svojho vzniku snaží šíriť misijnú myšlienku pomocou tlačeného slova. V tomto pokračuje Vydavateľstvo SVD v Nitre. V posledných rokoch vydalo vydavateľstvo viacero životopisov misionárov zo Slovenska (ich ponuku môžete nájsť v Kníhkupectve Verbum). Na slovenský a český knižný trh však prináša i rôzne tituly zo spirituality, filozofie a teológie. Každoročne pripravuje a vydáva knižný, nástenný a stolový kalendár Misijný kalendár. Ich predajom získava vydavateľstvo financie na podporu misií. Súčasťou vydavateľstva je i redakcia misijného časopisu Hlasy z domova a z misií.

Kníhkupectvo VERBUM

Na prízemí Misijného domu sa nachádza predajňa rôznej náboženskej literatúry a devocionálií kníhkupectvo Verbum. V nej si môžete zakúpiť i liturgické potreby (hostie, víno, a pod.), knihy, kríže, rôzne druhy darčekových balení čokolád a mnoho iných vhodných darčekov napomáhajúcich duchovnému rastu obdarovaného. Predajňa má aj svoj vlastný e-shop.

ZARIADENIE PRE SENIOROV (ZPS) a ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY (ZOS)

Na treťom poschodí Misijného domu sa nachádza Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. V ňom sú na zaslúženom odpočinku verbisti pochádzajúci zo Slovenska, ktorí pôsobili na Slovensku alebo v zahraničných misiách. ZPS a ZOS je prioritne určené pre kňazov a rehoľníkov, avšak jeho klientmi sú a môžu byť i laici. Misie a našu rehoľu tak podporujú svojim obetami a modlitbami.

EXERCIČNÝ DOM – centrum spirituality

Súčasťou areálu Misijného domu je aj Exercičný dom. Rôzne skupiny veriacich sem prichádzajú, aby sa zúčastnili duchovných cvičení, obnov alebo seminárov. Okolitý areál Misijného domu, farskej záhrady, krížovej cesty vedúcej na Kalváriu ku Kaplnke Božieho hrobu, či parkov nachádzajúcich sa pod kostolom a vedľa Misijného domu, poskytujú výborné možnosti na stíšenie sa, modlitbu i príjemnú prechádzku.

MISIJNÉ MÚZEUM

Na prízemí Misijného domu je Misijné múzeum národov a kultúr. Nachádzajú sa v ňom exponáty z celého sveta, prevažne etnologického charakteru, a tiež niekoľko stoviek vypreparovaných exotických zvierat a vtákov. Misijné múzeum je sprístupnené verejnosti už viac ako dvadsať rokov a je atraktívne najmä pre deti a mládež.

FARSKÁ PASTORÁCIA

Komunita domu zabezpečuje farskú pastoráciu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii.

Samostatná farnosť vznikla vyčlenením z Farnosti Dolné mesto v roku 1997.

Každý deň sú v kostole dve sväté omše (o 6.30 a 18.00, resp. 19.00) a v nedeľu tri (7.00, 9.00 a 10.30 – detská). Veriaci majú možnosť pravidelne pristúpiť k sviatosti zmierenia, spovedá sa pred a aj počas sv. omší. Pátri pôsobiaci vo farnosti sa venujú vyučovaniu náboženstva na Základnej škole a Konzervatóriu. Pravidelne prebieha príprava na prijatie sv. krstu, manželstva a birmovania.

Špecifická je práca v nemocnici. Službu zabezpečujú nepretržite pátri z komunity a denne slúžia svätú omšu v nemocničnej Kaplnke sv. Alžbety a v Kaplnke sv. Medarda. V priebehu dňa navštevujú oddelenia v jednotlivých pavilónoch nemocnice a vysluhujú sviatosti pokánia a pomazania chorých. Za pomoci rehoľných sestier pôsobiacich vo farnosti roznášajú sväté prijímanie hospitalizovaným pacientom. Súčasťou farskej pastorácie je i služba početnej rómskej komunite na tzv. Borovej ulici a Orechovom dvore. Od roku 2018 sa komunita venuje i pastorácii irackých kresťanov, ktorí prišli na Slovensko v roku 2015 a svoj nový domov našli v Nitre a okolitých obciach.

Dospelí i mládež sa stretávajú pod vedením niektorého z pátrov na modlitbových stretnutiach. Vo farnosti pôsobí mládežnícky spevokol (hráva na sv. omši v nedeľu o 9.00) a detský spevokol (hráva na detských sv. omšiach v nedeľu o 10.30). Vo farnosti pôsobí už mnohé roky aj združenie eRko, ktoré sa venuje deťom a mládeži.

Súčasťou farskej pastorácie je i organizovanie akcií ako Farský deň (september), Farský ples (február), Farský a Rómsky karneval (február) a Deň rodiny (máj), či farské púte a výlety.

Kňazi pastoračne vypomáhajú aj v okolitých farnostiach. Pod duchovnú správu komunity verbistov patrí Kláštor Najsvätejšej Trojice Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony (SSpSAP) v Nitre na Šindolke a Kláštor Ducha Svätého patriaci Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého (SSpS) v Ivánke pri Nitre.

Vo farnosti pôsobí päť ženských rehoľných komunít, v ktorých sa taktiež vykonáva duchovná správa. Sú to komunita sestier SSpS (Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého), komunita sestier SRA (Kongregácia misijných sestier Kráľovnej Apoštolov), komunita sestier SCB (Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského), komunita sestier MC (Kongregácia sestier Panny Márie Útechy MC) a komunita sestier KŠSND (Kongregácia školských sestier de Notre Dame).

PÚTNICKÉ MIESTO: Nitra – Kalvária

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE V NITRE NA KALVÁRII

Prvá zmienka o Kostole matky Božej v Nitre na Kalvárii sa nachádza v listine Uhorského kráľa Bela IV. z roku 1248. Táto listina vymedzuje chotárne (katastrálne) územie pre slobodné kráľovské mesto Nitra. (dokument: Bula Bela IV. z roku 1248)

Mariánsky kostol je v nej spomenutý ako významný oporný bod v Nitre. Vrch, na ktorom bol postavený, je nazvaný „Vrch Matky Božej“. Nakoľko už v tej dobre bolo toto ľudové pomenovanie rozšírené, je zjavné, že samotná stavba kostola prebehla pred rokom 1248. Svoje patrocínium (Nanebovzatie Panny Márie) si kostol zachoval až do dnešného dňa. Kostol je zobrazený aj na najstaršej vedute (rytine) mesta z roku 1558.

Pôvodne starý stredoveký románsky kostol sa stal stáročiami pútnickým miestom mariánskych ctiteľov z okolia, celého Slovenska, ba i návštevným miestom pútnikov zo zahraničia, navštevujúcich Nitru, ktorá je centrom cyrilo-metodského kultu v Nitre a na celom Slovensku.

Zbierky starých listín a literárnych diel spomínajú kostol ako veľmi starý pútnický kostol. Na toto miesto sa konali púte farníkov (mešťanostov) z centra Nitry (tzv. Farského kostola z Dolného mesta). Nemenej významným boli ďakovné púte na výročie ukončenia morovej epidémie z roku 1739, taktiež na poďakovanie za záchranu úrody a odohnanie kobyliek  z roku 1748.

20. decembra 1765 biskup Ján Gustini – Zubrohlavský oddlžil mesto a daroval mu mnohé majetky, pričom zaviazal mešťanostov a obyvateľov mesta k pravidelnej púti a procesii, každoročne 15. augusta, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie do tohto kostola. Procesie sa mali zúčastniť mešťanostovia, rada magistrátu a zástupcovia cechov spoločne s hudobným sprievodom,  zástavami a veriacimi z mesta.

V období neslobody (roky 1948-1989) sa napriek nežičlivosti a náboženskému prenasledovaniu konali verejné a mnohotisícové púte na toto miesto, ktoré sa tak ostalo i naďalej miestom prechovávania zbožnosti a verejného vyznania viery.

Samotný kostol v pôvodnej stavbe bol súčasťou stredovekých sakrálnych cyrilo-metodských stavieb, ktoré boli súčasťou nitrianskych hradísk. Potvrdzuje to i archeologický výskum na priľahlom cintoríne, kde sa našli staroslovanské hroby. V súčasnosti tento cintorín už neexistuje.

Kostol prešiel stáročiami mnohými opravami a prestavbami, ktoré boli z veľkej časti spôsobené jeho zničením alebo poškodením, či už v čase tureckých vojen alebo stavovských povstaní. To, že tento malý kostol bol významný a vo verejnosti vážený svedčí, že sa vždy našli financie na jeho opravu a opätovné posvätenie (napr. v rokoch 1630, 1696, 1723). V roku 1723 bola ku kostolu pristavená veľká veža do ktorej boli vložené dva zvony. Kanonická vizitácia z roku 1732 spomína, že v kostole sa nachádza 5 oltárov a pod kostolom bola v roku 1728 vybudovaná krypta.

V presbytériu sa na priečelí nachádza maľba Nanebovzatia Panny Márie a na strope presbytéria výjav korunovania Panny Márie v nebi. (dokument: ) Súčasťou sakrálnej výzdoby kostola je socha Piety, Matky Božej s ukrižovaným Kristom v náručí z konca 17. storočia.

V roku 1766 bol kostol a priľahlý novopostavený kláštor opäť posvätený a prišla doň rehoľná komunita nazarénov – rehoľa Nazaretského Ježiša zo Španielska. Kláštor dal v roku 1765 postaviť biskup Ján Gustini – Zubrohlavský. (dokument: ) Títo odišli v roku 1859, kedy prešiel kostol do správy určeným kňazom beneficientom. Posledný z nich spravoval kostol do roku 1923 a po jeho smrti povolal od roku 1925 (2. september) za duchovných správcov kostola rehoľníkov z Misijnej kongregácie Spoločnosti Božieho Slova. V čase ich pôsobenia do roku 1950 sa niekoľkokrát vykonala prestavba a prístavba kostola, v interiéri a exteriéri, pričom v rokoch 1926, 1932 a 1948 sa vykonala i posviacka. Po likvidácii rehoľného života v Československu kostol spravovali diecézni kňazi.

V roku 1990 prevzali duchovnú správu tohto miesta opäť rehoľníci – verbisti.

Dňa 1. júla 1997 bola správa kostola povýšená na novozriadenú rímskokatolícku farnosť. Odovzdanie správy farnosti sa vykonali v čase púte a to 15. augusta 1997.

V súčasnosti je Kostol Nanebovzatia Panny Márie miesto vykonávania veľkej púte k Matke Božej, vždy na sviatok Nanebovzatia Panny Márie auguste. Tejto púte sa zúčastňujú tisíce veriacich z Nitry a okolia, ale i z rôznych častí Slovenska.

Taktiež pravidelne 8. septembra je kostol miestom púte k Panne Márii (sviatok Narodenia Panny Márie), kedy každoročne bohoslovci Spoločnosti božieho Slova skladajú a obnovujú svoje rehoľné sľuby.

Každý mesiac na prvú sobotu sa v kostole koná pobožnosť a slávi sv. omša ku cti Fatimskej Panny Márie, ktorej sa účastina stovky veriacich z Nitry a okolia.

V minulosti sa na Kalvárii konali i každoročné oslavy Cyrila a Metoda – celonárodná púť. Neskôr boli presunuté na Hradný kopec neďaleko katedrály. V súčasnosti sa slávia na Hlavnom námestí v centre mesta Nitra.

KRÍŽOVÁ CESTA

Krížová cesta bola vybudovaná začiatkom 19.-teho storočia a na jej stavbu boli využité viaceré vzácne reliéfy zo zlikvidovaného kláštora kamaldulov, ktorí do zrušenia v roku 1782 pôsobili v Nitre na Zobore.

V roku 1885 boli zakúpené nové vyobrazenia – reliéfy – zobrazujúce jednotlivé zastavenia krížovej cesty a vybudované nové kamenné kaplnky. Záver krížovej cesty tvorí šesťhranná kaplnka – tzv. kaplnka Božieho hrobu. V pôstnom období predovšetkým, ale i v období cez rok, prichádzajú stovky veriacich, aby si s skupinke, či jednotlivo vykonali i túto pobožnosť.

KAPLNKA LURDSKEJ PANNY MÁRIE

Kaplnka bola postavená v roku 1913 na základe žiadosti a darov mariánskych ctiteľov. Pri kaplnke – jaskynke sa vykonávajú májové pobožnosti a pravidelne sa pri nej modlia veriaci modlitbu sv. ruženca. V jej okolí sú do skál osadené desiatky mramorových tabúľ, v ktorých sú vyjadrené poďakovania a prosby adresované Panne Márii.

SLÁVNOSTI SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

Nakoľko je Misijný dom na Kalvárii hlavným sídlom SVD, pravidelne sa v ňom konajú rôzne slávnosti, súvisiace s pôsobením rehole na Slovensku. 8. septembra sa koná slávnosť skladanie prvých, doživotných a obnovovanie časných rehoľných sľubov, pravidelné stretnutia verbistov z dôvodu osláv jubileí, či stretnutia spojené s kurzami školeniami.

Každoročne sa koná zasadnutie – tzv. Provinciálne zhromaždenie. Jednou z najdôležitejších udalostí v roku býva kňazská vysviacka novokňazov.

Viac zo života farnosti Nitra Kalvária a pútnického miesta nájdete tu:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie