spoločnosť božieho slova

Nitra

Nitra

MISIJNÝ DOM MATKY BOŽEJ

MISIJNÝ DOM MATKY BOŽEJ

Misijný dom Matky Božej je hlavným domom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Sídli v ňom najvyšší predstavený rehole – provinciál. Okrem neho v dome sídli i provinciálny ekonóm a misijný sekretár. Úlohou a poslaním provinciála je viesť a koordinovať celú Slovenskú provinciu. Jej súčasťou sú spolubratia pôsobiaci a pracujúci v Slovenskej republike a taktiež v Českej republike. Nemenej dôležitá je komunikácia a koordinovanie činnosti s generálnym vedením Spoločnosti v Ríme. Provinciál zastupuje Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku pred občianskymi úradmi a je jej štatutárom. Provinciál býva zvyčajne volený na tri roky.

MISIJNÉ ODDELENIE

Misijné oddelenie v Nitre má za úlohu rozvíjať misijné povedomie (misijná činnosť Cirkvi a verbistov vo svete). Taktiež zabezpečuje misijnú animáciu na Slovensku (zapájanie sa farností, spoločenstiev i jednotlivcov do misijnej práce; informovanie o práci slovenských misionárov v zahraničných misiách; vydávanie prospektov, brožúrok a obrázkov s informáciami o misionároch a modlitbami za misie a misionárov). Misijné oddelenie zároveň získava finančné prostriedky a dary pre prácu misionárov v zahraničných misiách.

 VYDAVATEĽSTVO Spoločnosti Božieho Slova

Spoločnosť Božieho Slova sa už od svojho vzniku snaží šíriť misijnú myšlienku pomocou tlačeného slova. V tomto pokračuje Vydavateľstvo SVD v Nitre. V posledných rokoch vydalo vydavateľstvo viacero životopisov misionárov zo Slovenska (ich ponuku môžete nájsť v Kníhkupectve Verbum). Na slovenský a český knižný trh však prináša i rôzne tituly zo spirituality, filozofie a teológie. Každoročne pripravuje a vydáva knižný, nástenný a stolový kalendár Misijný kalendár. Ich predajom získava vydavateľstvo financie na podporu misií. Súčasťou vydavateľstva je i redakcia misijného časopisu Hlasy z domova a z misií.

Kníhkupectvo VERBUM

Na prízemí Misijného domu sa nachádza predajňa rôznej náboženskej literatúry a devocionálií kníhkupectvo Verbum. V nej si môžete zakúpiť i liturgické potreby (hostie, víno, a pod.), knihy, kríže, rôzne druhy darčekových balení čokolád a mnoho iných vhodných darčekov napomáhajúcich duchovnému rastu obdarovaného. Predajňa má aj svoj vlastný e-shop.

ZARIADENIE PRE SENIOROV (ZPS) a ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY (ZOS)

Na treťom poschodí Misijného domu sa nachádza Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. V ňom sú na zaslúženom odpočinku verbisti pochádzajúci zo Slovenska, ktorí pôsobili na Slovensku alebo v zahraničných misiách. ZPS a ZOS je prioritne určené pre kňazov a rehoľníkov, avšak jeho klientmi sú a môžu byť i laici. Misie a našu rehoľu tak podporujú svojim obetami a modlitbami.

EXERCIČNÝ DOM – centrum spirituality

Súčasťou areálu Misijného domu je aj Exercičný dom. Rôzne skupiny veriacich sem prichádzajú, aby sa zúčastnili duchovných cvičení, obnov alebo seminárov. Okolitý areál Misijného domu, farskej záhrady, krížovej cesty vedúcej na Kalváriu ku Kaplnke Božieho hrobu, či parkov nachádzajúcich sa pod kostolom a vedľa Misijného domu, poskytujú výborné možnosti na stíšenie sa, modlitbu i príjemnú prechádzku.

MISIJNÉ MÚZEUM

Na prízemí Misijného domu je Misijné múzeum národov a kultúr. Nachádzajú sa v ňom exponáty z celého sveta, prevažne etnologického charakteru, a tiež niekoľko stoviek vypreparovaných exotických zvierat a vtákov. Misijné múzeum je sprístupnené verejnosti už viac ako dvadsať rokov a je atraktívne najmä pre deti a mládež.

FARSKÁ PASTORÁCIA

Komunita domu zabezpečuje farskú pastoráciu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii.

Samostatná farnosť vznikla vyčlenením z Farnosti Dolné mesto v roku 1997.

Každý deň sú v kostole dve sväté omše (o 6.30 a 18.00, resp. 19.00) a v nedeľu tri (7.00, 9.00 a 10.30 – detská). Veriaci majú možnosť pravidelne pristúpiť k sviatosti zmierenia, spovedá sa pred a aj počas sv. omší. Pátri pôsobiaci vo farnosti sa venujú vyučovaniu náboženstva na Základnej škole a Konzervatóriu. Pravidelne prebieha príprava na prijatie sv. krstu, manželstva a birmovania.

Špecifická je práca v nemocnici. Službu zabezpečujú nepretržite pátri z komunity a denne slúžia svätú omšu v nemocničnej Kaplnke sv. Alžbety a v Kaplnke sv. Medarda. V priebehu dňa navštevujú oddelenia v jednotlivých pavilónoch nemocnice a vysluhujú sviatosti pokánia a pomazania chorých. Za pomoci rehoľných sestier pôsobiacich vo farnosti roznášajú sväté prijímanie hospitalizovaným pacientom. Súčasťou farskej pastorácie je i služba početnej rómskej komunite na tzv. Borovej ulici a Orechovom dvore. Od roku 2018 sa komunita venuje i pastorácii irackých kresťanov, ktorí prišli na Slovensko v roku 2015 a svoj nový domov našli v Nitre a okolitých obciach.

Dospelí i mládež sa stretávajú pod vedením niektorého z pátrov na modlitbových stretnutiach. Vo farnosti pôsobí mládežnícky spevokol (hráva na sv. omši v nedeľu o 9.00) a detský spevokol (hráva na detských sv. omšiach v nedeľu o 10.30). Vo farnosti pôsobí už mnohé roky aj združenie eRko, ktoré sa venuje deťom a mládeži.

Súčasťou farskej pastorácie je i organizovanie akcií ako Farský deň (september), Farský ples (február), Farský a Rómsky karneval (február) a Deň rodiny (máj), či farské púte a výlety.

Kňazi pastoračne vypomáhajú aj v okolitých farnostiach. Pod duchovnú správu komunity verbistov patrí Kláštor Najsvätejšej Trojice Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony (SSpSAP) v Nitre na Šindolke a Kláštor Ducha Svätého patriaci Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého (SSpS) v Ivánke pri Nitre.

Vo farnosti pôsobí päť ženských rehoľných komunít, v ktorých sa taktiež vykonáva duchovná správa. Sú to komunita sestier SSpS (Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého), komunita sestier SRA (Kongregácia misijných sestier Kráľovnej Apoštolov), komunita sestier SCB (Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského), komunita sestier MC (Kongregácia sestier Panny Márie Útechy MC) a komunita sestier KŠSND (Kongregácia školských sestier de Notre Dame).

PÚTNICKÉ MIESTO: Nitra – Kalvária

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE V NITRE NA KALVÁRII

Prvá zmienka o Kostole matky Božej v Nitre na Kalvárii sa nachádza v listine Uhorského kráľa Bela IV. z roku 1248. Táto listina vymedzuje chotárne (katastrálne) územie pre slobodné kráľovské mesto Nitra. (dokument: Bula Bela IV. z roku 1248)

Mariánsky kostol je v nej spomenutý ako významný oporný bod v Nitre. Vrch, na ktorom bol postavený, je nazvaný „Vrch Matky Božej“. Nakoľko už v tej dobre bolo toto ľudové pomenovanie rozšírené, je zjavné, že samotná stavba kostola prebehla pred rokom 1248. Svoje patrocínium (Nanebovzatie Panny Márie) si kostol zachoval až do dnešného dňa. Kostol je zobrazený aj na najstaršej vedute (rytine) mesta z roku 1558.

Pôvodne starý stredoveký románsky kostol sa stal stáročiami pútnickým miestom mariánskych ctiteľov z okolia, celého Slovenska, ba i návštevným miestom pútnikov zo zahraničia, navštevujúcich Nitru, ktorá je centrom cyrilo-metodského kultu v Nitre a na celom Slovensku.

Zbierky starých listín a literárnych diel spomínajú kostol ako veľmi starý pútnický kostol. Na toto miesto sa konali púte farníkov (mešťanostov) z centra Nitry (tzv. Farského kostola z Dolného mesta). Nemenej významným boli ďakovné púte na výročie ukončenia morovej epidémie z roku 1739, taktiež na poďakovanie za záchranu úrody a odohnanie kobyliek  z roku 1748.

20. decembra 1765 biskup Ján Gustini – Zubrohlavský oddlžil mesto a daroval mu mnohé majetky, pričom zaviazal mešťanostov a obyvateľov mesta k pravidelnej púti a procesii, každoročne 15. augusta, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie do tohto kostola. Procesie sa mali zúčastniť mešťanostovia, rada magistrátu a zástupcovia cechov spoločne s hudobným sprievodom,  zástavami a veriacimi z mesta.

V období neslobody (roky 1948-1989) sa napriek nežičlivosti a náboženskému prenasledovaniu konali verejné a mnohotisícové púte na toto miesto, ktoré sa tak ostalo i naďalej miestom prechovávania zbožnosti a verejného vyznania viery.

Samotný kostol v pôvodnej stavbe bol súčasťou stredovekých sakrálnych cyrilo-metodských stavieb, ktoré boli súčasťou nitrianskych hradísk. Potvrdzuje to i archeologický výskum na priľahlom cintoríne, kde sa našli staroslovanské hroby. V súčasnosti tento cintorín už neexistuje.

Kostol prešiel stáročiami mnohými opravami a prestavbami, ktoré boli z veľkej časti spôsobené jeho zničením alebo poškodením, či už v čase tureckých vojen alebo stavovských povstaní. To, že tento malý kostol bol významný a vo verejnosti vážený svedčí, že sa vždy našli financie na jeho opravu a opätovné posvätenie (napr. v rokoch 1630, 1696, 1723). V roku 1723 bola ku kostolu pristavená veľká veža do ktorej boli vložené dva zvony. Kanonická vizitácia z roku 1732 spomína, že v kostole sa nachádza 5 oltárov a pod kostolom bola v roku 1728 vybudovaná krypta.

V presbytériu sa na priečelí nachádza maľba Nanebovzatia Panny Márie a na strope presbytéria výjav korunovania Panny Márie v nebi. (dokument: ) Súčasťou sakrálnej výzdoby kostola je socha Piety, Matky Božej s ukrižovaným Kristom v náručí z konca 17. storočia.

V roku 1766 bol kostol a priľahlý novopostavený kláštor opäť posvätený a prišla doň rehoľná komunita nazarénov – rehoľa Nazaretského Ježiša zo Španielska. Kláštor dal v roku 1765 postaviť biskup Ján Gustini – Zubrohlavský. (dokument: ) Títo odišli v roku 1859, kedy prešiel kostol do správy určeným kňazom beneficientom. Posledný z nich spravoval kostol do roku 1923 a po jeho smrti povolal od roku 1925 (2. september) za duchovných správcov kostola rehoľníkov z Misijnej kongregácie Spoločnosti Božieho Slova. V čase ich pôsobenia do roku 1950 sa niekoľkokrát vykonala prestavba a prístavba kostola, v interiéri a exteriéri, pričom v rokoch 1926, 1932 a 1948 sa vykonala i posviacka. Po likvidácii rehoľného života v Československu kostol spravovali diecézni kňazi.

V roku 1990 prevzali duchovnú správu tohto miesta opäť rehoľníci – verbisti.

Dňa 1. júla 1997 bola správa kostola povýšená na novozriadenú rímskokatolícku farnosť. Odovzdanie správy farnosti sa vykonali v čase púte a to 15. augusta 1997.

V súčasnosti je Kostol Nanebovzatia Panny Márie miesto vykonávania veľkej púte k Matke Božej, vždy na sviatok Nanebovzatia Panny Márie auguste. Tejto púte sa zúčastňujú tisíce veriacich z Nitry a okolia, ale i z rôznych častí Slovenska.

Taktiež pravidelne 8. septembra je kostol miestom púte k Panne Márii (sviatok Narodenia Panny Márie), kedy každoročne bohoslovci Spoločnosti božieho Slova skladajú a obnovujú svoje rehoľné sľuby.

Každý mesiac na prvú sobotu sa v kostole koná pobožnosť a slávi sv. omša ku cti Fatimskej Panny Márie, ktorej sa účastina stovky veriacich z Nitry a okolia.

V minulosti sa na Kalvárii konali i každoročné oslavy Cyrila a Metoda – celonárodná púť. Neskôr boli presunuté na Hradný kopec neďaleko katedrály. V súčasnosti sa slávia na Hlavnom námestí v centre mesta Nitra.

KRÍŽOVÁ CESTA

Krížová cesta bola vybudovaná začiatkom 19.-teho storočia a na jej stavbu boli využité viaceré vzácne reliéfy zo zlikvidovaného kláštora kamaldulov, ktorí do zrušenia v roku 1782 pôsobili v Nitre na Zobore.

V roku 1885 boli zakúpené nové vyobrazenia – reliéfy – zobrazujúce jednotlivé zastavenia krížovej cesty a vybudované nové kamenné kaplnky. Záver krížovej cesty tvorí šesťhranná kaplnka – tzv. kaplnka Božieho hrobu. V pôstnom období predovšetkým, ale i v období cez rok, prichádzajú stovky veriacich, aby si s skupinke, či jednotlivo vykonali i túto pobožnosť.

KAPLNKA LURDSKEJ PANNY MÁRIE

Kaplnka bola postavená v roku 1913 na základe žiadosti a darov mariánskych ctiteľov. Pri kaplnke – jaskynke sa vykonávajú májové pobožnosti a pravidelne sa pri nej modlia veriaci modlitbu sv. ruženca. V jej okolí sú do skál osadené desiatky mramorových tabúľ, v ktorých sú vyjadrené poďakovania a prosby adresované Panne Márii.

SLÁVNOSTI SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

Nakoľko je Misijný dom na Kalvárii hlavným sídlom SVD, pravidelne sa v ňom konajú rôzne slávnosti, súvisiace s pôsobením rehole na Slovensku. 8. septembra sa koná slávnosť skladanie prvých, doživotných a obnovovanie časných rehoľných sľubov, pravidelné stretnutia verbistov z dôvodu osláv jubileí, či stretnutia spojené s kurzami školeniami.

Každoročne sa koná zasadnutie – tzv. Provinciálne zhromaždenie. Jednou z najdôležitejších udalostí v roku býva kňazská vysviacka novokňazov.

Viac zo života farnosti Nitra Kalvária a pútnického miesta nájdete tu:Aktuálne

POSVIACKA KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

POSVIACKA KOSTOLA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Dňa 3. septembra 2022 na nitrianskej Kalvárii prebehla posviacka obnoveného Kostola Nanebovzatia Panny Márie. Slávnosti predsedal nitriansky diecézny biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák

čítaj viac

NOVÁ WEBSTRÁNKA PÚTNICKÉHO MIESTA NITRA – KALVÁRIA

NOVÁ WEBSTRÁNKA PÚTNICKÉHO MIESTA NITRA – KALVÁRIA

Pozývame Vás navštíviť novú webstránku pútnického miesta Nitra – Kalvária: nitrakalvaria.sk, kde môžete, okrem zaujímavosti o pútnickom mieste, si pozrieť kompletný harmonogram podujatí na rok 2022.

čítaj viac

DUCHOVNÉ CVIČENIA SPOLUBRATOV V NITRE

DUCHOVNÉ CVIČENIA SPOLUBRATOV V NITRE

V dňoch od 7. do 12. novembra si ôsmi pátri a jeden diakon vykonávajú svoje výročné duchovné cvičenia v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii.

čítaj viac

DUCHOVNÁ OBNOVA pre priateľov UPECE

DUCHOVNÁ OBNOVA pre priateľov UPECE

Cesta viery bez dopravnej mapy nás môže viesť k mnohým mŕtvym bodom. Boh je samozrejme nekonečne trpezlivý a keď prepasieme nejakú odbočku, tak nás bezpochyby vráti slovami „Prekalkulovať!“ Každý úprimný človek nakoniec nájde cestu domov, no môžeme vyhnúť mnohým slepým uličkám, keď budeme hľadať usmernenie v hlbokých studniach náboženskej tradície. …

čítaj viac

MISIJNÉ MÚZEUM V NITRE

MISIJNÉ MÚZEUM V NITRE

Misionári verbisti šíria Kristovu blahozvesť v misiách po celom svete. V Nitre zriadili misijné múzeum, ktoré návštevníkom priblíži podmienky v misijných krajinách. Toto múzeum môžete navštíviť aj vy!

čítaj viac

KURZ: MONTESSORI MANUÁL 0 – 3

KURZ: MONTESSORI MANUÁL 0 – 3

Milí priatelia, dovoľujeme si informovať vás o pripravovanom kurze „Montessori manuál 0 – 3“, ktorý je určený rodičom, pedagógom a sprievodcom detí vo veku 0 – 3 rokov.

čítaj viac

FOTOKRONIKA: ZÁVER XII. PROVINCIÁLNEJ KAPITULY

FOTOKRONIKA: ZÁVER XII. PROVINCIÁLNEJ KAPITULY

Prinášame Vám fotodokumentáciu z ukončenia XII. Provinciálnej kapituly Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 23. septembra 2021 v Nitre na Kalvárii.

čítaj viac

XII. PROVINCIÁLNA KAPITULA SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

XII. PROVINCIÁLNA KAPITULA SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

V pondelok 20. septembra 2021, sa začala v Nitre, v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii, XII. Provinciálna kapitula Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova.
22 kapitulárov, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí z úradu alebo boli zvolení na domových kapitulách, bude v dňoch 20. – 22. septembra rokovať o stave, prítomnej službe i budúcnosti provincie, ktorá v sebe spája Slovenskú a Českú republiku.

čítaj viac

ŠTYRIA VERBISTI NA SLOVENSKU OBNOVILI REHOĽNÉ SĽUBY / 8.9.2021

ŠTYRIA VERBISTI NA SLOVENSKU OBNOVILI REHOĽNÉ SĽUBY / 8.9.2021

8. septembra 2021, v deň sviatku Narodenia Panny Márie, štyria mladý verbisti počas svätej omše v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Nitrianskej kalvárii obnovili na svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

čítaj viac

PRIJATIE DO NOVICIÁTU SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA 2021

PRIJATIE DO NOVICIÁTU SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA 2021

Dňa 8. septembra 2021 počas modlitby ranných chvál boli v kaplnke Misijného domu v Nitre na Kalvárii prijatí do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova postulanti Jakub DOKTOR a Benedikt KOČAMBA. Slávnosti predsedal provinciál P. Pavol Kruták SVD.

čítaj viac

VEČER S MÁRIOU, KTORÁ ROZVÄZUJE UZLY

VEČER S MÁRIOU, KTORÁ ROZVÄZUJE UZLY

Bratia verbisti z Kalvárie vás pozývajú na Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Duchovný program sa bude konať vo Farskom Kostole na Kalvárií vždy 8. v mesiaci.

čítaj viac

SÚSOŠIE PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ A SV. JUANA DIEGA V NITRE NA KALVÁRII

SÚSOŠIE PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ A SV. JUANA DIEGA V NITRE NA KALVÁRII

Dňa 14. augusta 2021 P. Ján Kušnír SVD požehnal súsošie Panny Márie Guadalupskej a sv. Juana Diega. Súsošie sa nachádza v krásnom zátiší v lesíku pred kostolom Panny Márie Nanebovzatej v Nitre na Kalvárii. Toto miesto má byť miestom modlitby, meditácie a stíšenia sa.

čítaj viac

VÝROČNÁ PÚŤ K MATKE BOŽEJ V NITRE NA KALVÁRIÍ

VÝROČNÁ PÚŤ K MATKE BOŽEJ V NITRE NA KALVÁRIÍ

V dňoch 14.8. – 15.8.2021 sa na Kalvárií v Nitre konala výročná púť k Matke Božej, na ktorej sa zúčastnili veriaci z Nitry a okolia. Jej súčasťou bola aj diecézna púť rodín. …

čítaj viac

OBNOVA KALVÁRIE NAPREDUJE

OBNOVA KALVÁRIE NAPREDUJE

Už pred časom sme Vás informovali o zámere obnovy nitrianskej Kalvárie. Táto dominanta mesta Nitra je kultúrnou pamiatkou. Celý komplex Kalvárie si vyžiadal, aby sme mu vrátili pôvodnú krásu a dôstojnosť. Popri obnove Kostola Nanebovzatia Panny Márie prebieha aj rekonštrukcia a reštaurovanie kaplniek zastavení krížovej cesty. …

čítaj viac

ZAGAJDUJ GAJDOŠKO V NITRE NA KALVÁRII

ZAGAJDUJ GAJDOŠKO V NITRE NA KALVÁRII

V rámci 6. ročníka Medzinárodného Gajdošského festivalu Zagajduj gajdoško sa predstavili v dňoch 6.-8.augusta 2021 štyri zbory z Chorvátska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. 
Zakončenie festivalu patrilo svätej omši na nitrianskej Kalvárii, kde sa gajdoši zapojili do hudobného sprievodu bohoslužby.

čítaj viac

KALVÁRSKY KOSTOL MÁ OBNOVENÝ INTERIÉR

KALVÁRSKY KOSTOL MÁ OBNOVENÝ INTERIÉR

Pútnici, ktorí sa tento rok prídu na nitriansku Kalváriu poďakovať Matke Božej už nenájdu kostol v takom stave ako minulý rok. Interiér Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Nitre prešiel obnovou … viac informácii a fotografií nájdete v článku.

čítaj viac

POZVÁNKA NA DUCHOVNÚ OBNOVU 25. – 27. MARCA 2021

POZVÁNKA NA DUCHOVNÚ OBNOVU 25. – 27. MARCA 2021

Je dobre sa zastaviť. Klásť si aj nepríjemné otázky, ktoré nám môžu ukázať ako ďalej. Neraz sa boríme s vecami na ktoré existujú riešenia. Zakiaľ ich nepríjmeme a nezačneme s nimi pracovať, nie je možný duchovný rast. Aj keď si to veľmi želáme.
Skúsme si nájsť čas a vstúpme do trojdnia, ktoré sa môže stať podnetným pre naše napredovanie a skutočne hlboko prežitú Veľkú Noc…

čítaj viac

Nový film o slovenskom verbistovi v Bolívii

Nový film o slovenskom verbistovi v Bolívii

21. októbra sa konala v UPeCe Bratislava premiéra filmu Misia. Film natočil Ján Štefanec SVD a Filip Šimor, s ktorými sa zároveň po premietaní konala beseda. Nový film zachytáva život a pôsobenie P. Ondreja Peštu SVD v Bolívii, ktorý je misionárom v tejto juhoamerickej krajine už 15 rokov.

čítaj viac

Miništrantský tábor s verbistami

Miništrantský tábor s verbistami

Za všetkých animátorov musím vyjadriť veľkú vďačnosť, že nás celkovo 73 chalanov zobralo so sebou na tábor do Valaskej Belej. V nedeľu 4. 8. sme sa usídlili na chate Homôlka a zábava mohla začať. Miništranti z celého Slovenska + traja z Moravy nás nechali pripraviť fajný program.

čítaj viac

Pozdrav misionára zo St. Peterburgu, Rusko

Pozdrav misionára zo St. Peterburgu, Rusko

Páter Michal Marhefka SVD pôsobí ako misionár v Rusku

čítaj viac

Pozdrav misionára z Ruska.

Pozdrav misionára z Ruska.

Páter Jozef Roman SVD pôsobí v Ruskom meste Archangeľsk. Prostredníctvom videa sa prihovára misijným priateľom v mimoriadnom misijnom mesiaci október.

čítaj viac

Pozdrav z Kuby

Pozdrav z Kuby

Dnešný deň začína mimoriadny misijný mesiac. Zdraví vás misionár na Kube, Páter Michal Vrták SVD

čítaj viac

V Nitre vysvätili troch novokňazov verbistov

V Nitre vysvätili troch novokňazov verbistov

22. júna prijali traja verbisti Juraj Begany, Matej Reiner a Patrik Páleník kňazské svätenie z rúk otca biskupa Viliama Judáka. Slávnosť sa konala o 10:00 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Juraj a Matej študovali filozofiu a teológiu v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Patrik začal štúdiá v Bratislave a dokončil ich na Taiwane, kde bol ostatných šesť rokov.

čítaj viac

Kvetná nedeľa Jeruzalem

Kvetná nedeľa Jeruzalem

Video zachytávajúce jedinečnú atmosféru pútnikov z Betfage do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu. Jedinečná príležitosť prežiť tieto chvíle v Jeuzaleme je možná aj pre Vás.

čítaj viac

Rozhovor o SDM v Paname

Rozhovor o SDM v Paname

Po návrate z Panamy urobili študenti UPeCe v Bratislave rozhovor s pátrom Martinom Štefancom SVD. V rozhovore rozpráva o tom, aký dojem v ňom zanechali Svetové dni mládeže a Panama.

čítaj viac

Boli sme s mladými v Paname

Boli sme s mladými v Paname

Od 14. do 27. 1. 2019 sa konali v Paname 34. Svetové dni mládeže, stretnutie mladých ľudí s pápežom Františkom. Na transatlantickú cestu sa vydalo viac ako 200 Slovákov na čele s biskupom Tomášom Galisom a riaditeľom sekcie pre mládež pri KBS otcom Ondrejom Chrvalom. Nechýbala ani skupina 12 vysokoškolákov – pútnikov z UPeCe Bratislava s P. Martinom Štefancom, kaplánom UPeCe.

čítaj viac

Novoročné vinše našich misionárov

Novoročné vinše našich misionárov

Každý nový rok je v skutku novým začiatkom, a práve v tom prvom dni nového začiatku sa skrýva zvláštne čaro. Je to čaro nedotknutosti a novoty, je to príťažlivosť nepoznaného. Z príležitosti Nového roka posielajú niektorí naši misionári svoje pozdravy a vinše.

čítaj viac

Traja noví diakoni u verbistov

Traja noví diakoni u verbistov

Prvý stupeň kňazstva – posvätný rád diakonátu – prijali 13. októbra 2018 traja bohoslovci verbisti: Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira. Ich svätiteľom bol olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Slávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke, ktorý je spojený s misijným domom, kde seminaristi SVD bývajú. Na diakonskú vysviacku prišlo množstvo veriacich z rôznych kútov Slovenska, Donie Sequeira

čítaj viac

Kňazská vysviacka a primície verbistu Tomáša Baleju

Kňazská vysviacka a primície verbistu Tomáša Baleju

15. júna prijal Tomáš Baleja SVD kňazskú vysviacku v rodnej obci Terchová. Vysvätený bol v kostole sv. Cyrila a Metoda. Svätiteľom bol žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Slávnosti sa zúčastnili rodáci i spolubratia z rehole verbistov. Na druhý deň Tomáš slávil prvý-krát ako kňaz sv. omšu práve vo svojom rodisku – v Terchovej. Kazateľom bol P. Igor Kráľ SVD. Na slávnosti nechýbalo

čítaj viac

Verbisti majú nového diakona

Verbisti majú nového diakona

Diakonská vysviacka sa u verbistov v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave konala 14. októbra. Svätenie prijal Tomáš Baleja SVD. Svätiteľom bol biskup Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

čítaj viac

Diakonská vysviacka SVD

Diakonská vysviacka SVD

Priamy prenos vysielaný naživo počas diakonskej vysviacky 14. okt. 2017 o 10:00

čítaj viac

Duchovné cvičenia bývalých návštevníkov UPeCe

Duchovné cvičenia bývalých návštevníkov UPeCe

Nájsť si vo víre životných povinností a voľnočasových aktivít jeden predĺžený víkend, stretnúť starých známych a spolu s nimi čerpať z prameňa Božieho Slova múdrosť a inšpiráciu do ďalších dní, môže byť kľúčovou skúsenosťou pre ďalší život.

čítaj viac

Zomrel páter Jozef Berec SVD

Zomrel páter Jozef Berec SVD

Nenápadný tichý život skromného misionára, ktorý hovoril aj tým, že stratil hlas. Handicap ktorý mu však rozšíril srdce pre všetkých. Odišiel fyzicky, ale duchom zostáva stále s nami.

čítaj viac

Video: Medzinárodné stretnutie seminaristov SVD v Nitre

Video: Medzinárodné stretnutie seminaristov SVD v Nitre

Pozrite si krátku reportáž zo stretnutia mladých verbistov v Nitre.

čítaj viac

KURZ Samuel

KURZ Samuel

Kardinál Carlo Maria Martini povedal o tomto kurze, že je “neopakovateľnou skúsenosťou pre tých, ktorí túžia nájsť a poctivo hľadajú svoje povolanie, svoju životnú cestu.” Ak sa nachádzaš
na tákejto životnej križovatke, je tu skvelá ponuka práve pre teba…

čítaj viac
Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie