svätý ARNOLD JANSSEN (1837 – 1909)

svätý ARNOLD JANSSEN (1837 – 1909)

Liturgická spomienka: 15. január

P. Arnold Janssen je zakladateľom Spoločnosti Božieho Slova (SVD, verbisti), Misijnej spoločnosť služobníc Ducha Svätého (SSpS) a klauzúrnej Misijnej spoločnosti služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony (SSpSAP). V roku 2003 bol svätorečený pápežom Jánom Pavlom II.

Životopis

Arnold Janssen sa narodil 5. novembra 1837 v Gochu, malom mestečku na dolnom Rýne v Nemecku, ako druhé dieťa z desiatich súrodencov. Vyznačoval sa svedomitosťou pri práci a zdedil po rodičoch hlbokú zbožnosť.
15. augusta 1861 bol vysvätený za kňaza pre münsterskú diecézu a stal sa učiteľom na gymnáziu v Bocholte, kde si získal povesť prísneho, ale i spravodlivého pedagóga. Jeho hlboká úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu ho čoskoro priviedla k tomu, že sa stal vedúcim Apoštolátu modlitby vo svojej diecéze. Tento Apoštolát zameral aj na kresťanov iných vyznaní.
Postupne si začal uvedomovať i duchovný hlad ľudí mimo svojej diecézy, čo nakoniec vzbudilo v ňom záujem o svetové misie Cirkvi. Preto sa rozhodol zasvätiť celý svoj život prebúdzaniu misijného povedomia v Nemecku.

Rodný dom Arnolda Janssena

To ho viedlo k tomu, že sa r. 1873 zriekol svojej učiteľskej činnosti a čoskoro nato začal vydávať časopis Rodný dom Arnolda Janssena Rodný dom Arnolda Janssena s názvom „Malý posol Božského Srdca“. V tomto ľudovom mesačníku uverejňoval správy z misií a povzbudzoval katolíkov v nemecky hovoriacich krajinách, aby sa vo väčšej miere zasadzovali za misie a ich potreby.Cirkev vtedy prežívala v Nemecku ťažké časy: Vládnuca politická strana liberálov potláčala katolíkov, ktorí podľa nich neboli ničím iným, než predĺženou rukou centralistickej Rímskej kúrie a podliehali prísnej pápežskej autorite a poriadku. Prívrženci liberalizmu sa pokúšali zákonitými úskokmi oslabiť vplyv Cirkvi na verejný život a súčasne čo najviac oblastí cirkevného života podriadiť svetskej moci.Nemecký ríšsky kancelár Otto von Bismarck rozpútal „kultúrny boj“, ktorého výsledkom bolo vydanie celého radu protikatolíckych zákonov, vypovedanie kňazov a rehoľných osôb z krajiny a uväznenie niekoľkých biskupov.

V tejto chaotickej situácii navrhol Arnold Janssen, aby niektorí kňazi odišli do misií, alebo aby sa aspoň na misionársku prácu začali pripravovať. Iné krajiny mali vlastné strediská na prípravu misionárov – len Nemecko nie.

Arnold Janssen ako mladý študent

Arnold dúfal, že sa nájde kňaz, ktorý prebudí záujem o misie a že založí dom, kde by sa mohli pripravovať misionári pre zámorské misie. On sám chcel len prebúdzať u veriacich záujem o misie a získavať finančnú podporu pomocou svojho časopisu. Ale čas sa míňal a nikto sa na takú úlohu nepodujal. Nakoniec, povzbudený apoštolským vikárom z Hongkongu, si uvedomil, že tým človekom, ktorého Boh povoláva na túto ťažkú úlohu, je on sám. Mnohí však boli presvedčení, že Arnold nie je tým pravým človekom a že časy ešte nie sú na to zrelé. „Pán povzbudzuje našu vieru, aby sme uskutočnili niečo nové práve preto, že toľko vecí vnútri Cirkvi upadá,“ znela Arnoldova odpoveď.

S požehnaním niektorých biskupov začal Arnold zbierať peniaze a pritom hľadal vhodné miesto na misijný dom. Politická situácia v Nemecku ho prinútila zakúpiť starý hostinec v holandskej obci Steyl, neďaleko nemeckých hraníc. Dom bol posvätený 8. septembra 1875. Tento deň je aj dňom založenia Spoločnosti Božieho Slova. Životné podmienky v starej budove boli viac než skromné. No i napriek tomu sa začalo s výchovou nových misionárov a už 2.marca 1879 odchádzajú prví dvaja hlásatelia viery do Číny.

Ako seminarista

Jedným z nich bol Jozef Freinademetz, narodený v Oies v Južnom Tirolsku. Je to dôkazom toho, že „nemecký misijný dom“ bol od svojho počiatku zameraný na vytvorenie medzinárodného spoločenstva. Táto otvorenosť pre ľudí iných kultúr a národností sa stala charakteristickou vlastnosťou rehoľných spoločností, ktoré založil Arnold Janssen.

Arnold vedel, že vydávanie časopisov je veľmi dôležité nielen na to, aby sa získavali nové povolania pre misie, ale aj na zabezpečenie finančných prostriedkov. Preto už o štyri mesiace po posviacke domu založil vlastnú tlačiareň. Veľa horlivých spolupracovníkov venovalo svoj čas a sily šíreniu misijnej myšlienky v nemecky hovoriacich krajinách a rozširovalo časopisy vydávané v Steyli.

Počet študentov stále rástol a to vyžadovalo budovanie stále nových domov. Mnohí pracovali ako dobrovoľní pomocníci v Steyli a nejeden z nich bol hotový zasvätiť i celý život misijnému dielu, keď už nie ako kňaz, tak aspoň ako pomocník. Tak vznikla od počiatku spoločnosť ako spoločenstvo bratov a kňazov, hoci to tak spočiatku ani nebolo plánované. Zatiaľ čo Arnold Janssen umožňoval bratom odbornú výchovu a zveroval im dôležité úlohy, pričinil sa o rozvoj nového typu rehoľných bratov pre prácu v misiách.

Na prvej generálnej kapitule r. 1885 padlo rozhodnutie formovať steylskú spoločnosť pod menom „Spoločnosť Božieho Slova“ (Societas Verbi Divini, skratka SVD) ako rehoľnú spoločnosť. Jej hlavným cieľom malo byť šírenie evanjelia, a to predovšetkým medzi nekresťanmi. Kapitula zvolila Arnolda Janssena za prvého generálneho predstaveného Spoločnosti.

V posledných aktívnych rokoch života

K dobrovoľným pracovníkom v misijnom dome patrili i ženy, ktoré pomáhali v kostole, prali prádlo a vykonávali iné domáce práce. Medzi nich patrila i Helena Stollenwerková, dnes už vyhlásená za svätú. Ale hlavným cieľom týchto žien bolo, aby mohli raz pracovať i priamo na šírení evanjelia ako misijné sestry. Toto želanie a ich dlhoročná verná služba i uvedomenie si, že ženy sú potrebné v misiách, podnietili Arnolda Janssena k tomu, že založil kongregáciu „Služobníc Ducha Svätého“ (Servae Spiritus Sancti, SSpS) 8. decembra 1889. Roku 1895 sa vybrali prvé sestry do Argentíny.

Roku 1896 vybral Arnold niekoľko sestier, aby s nimi založil kontemplatívnu vetvu, kongregáciu „Služobníc Ducha Svätého večnej poklony“ (Servae Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua, SSpSAP). Ich misionárskou službou mala byť ustavičná modlitba pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou za potreby Cirkvi a predovšetkým za potreby oboch misijných spoločností.

Tieto tri rehoľné spoločnosti veľmi rýchlo rástli. Keď misijný dom slávil svoje strieborné jubileum, steylské misijné dielo malo 190 sestier, 208 pátrov, 549 bratov, 99 študentov teológie a ďalších 731 žiakov na rozličných stupňoch.

Arnold Janssen zomrel 15. januára 1909. Jeho život bol poznačený hľadaním a plnením Božej vôle, neotrasiteľnou dôverou v Božiu prozreteľnosť a tvrdou prácou.

 

Novéna k sv. Arnoldovi Janssenovi

Novéna vo formáte docx:

PRVÝ DEŇ

Bože večná pravda, veríme v Teba. Bože naša sila a spása, dúfame v Teba. Bože nekonečná dobrota, milujeme Ťa celým srdcom. Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta, učiň, aby sme v Ňom boli všetci jedno. Vylej na nás svojho Ducha, aby sme oslavovali Tvoje meno. Amen.

Čítanie zo Svätého Písma:

Kristus nám prisľúbil:

„A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky, Ducha pravdy..“ /Jn 14, 16-17a/

Apoštol Pavol povedal:

„Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.“ /Rim 8, 26/

Rozjímanie a modlitba

„Proste a dostanete, klopte a bude vám otvorené“ Bože, náš Otec, týmito slovami nás tvoj Syn Ježiš Kristus vyzval, aby sme, aby sme Ťa prosili.

Dnes prijímam jeho pozvanie a začínam túto novénu. Neprichádzam k Tebe sám, ale spoločne so svätým Arnoldom Janssenom. Všetko, čo som o ňom počul mi vraví, že On bol mužom, ktorého život bol vedený – formovaný jeho modlitbami a jeho hlbokým spojením s Tebou. To mu umožnilo prijať, čo bolo dobré, ale i ťažké, dokonca i najťažšie úlohy z Tvojich rúk, vedel „že Veľký piatok predchádzal Veľkej noci.

Otče, ja ešte nie som schopný prijať to všetko. Ale snažím sa načerpať odvahu a dôveru zo slov Arnolda Janssena „v krste sme zrodení opäť z vody a Ducha Svätého. Počas svätenia Duch Svätý prebýva v nás, plače a modlí sa v nás s nevýslovným povzdychom. A tak naše ľudské modlitby stávajú sa silnými a prenikajú do nebies.

V spojení so sv. Arnoldom Janssenom predkladám pred Teba Bože túto prosbu ..

Počuj moje modlitby a prosby Ducha Svätého vo mne!

Otče náš ..

Svätý Arnold Janssen oroduj za mňa.

Bože, ukáž mi svoju dobrotu, aby som Ťa mohol chváliť a oslavovať.

Litánie k svätému Arnoldovi Janssenovi a Jozefovi Freinademetzovi

DRUHÝ DEŇ

Bože večná pravda, veríme v Teba. Bože naša sila a spása, dúfame v Teba. Bože nekonečná dobrota, milujeme Ťa celým srdcom. Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta, učiň, aby sme v Ňom boli všetci jedno. Vylej na nás svojho Ducha, aby sme oslavovali Tvoje meno. Amen.

Čítanie zo Svätého Písma:

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ /Jn 1, 1, 3, 14/

„Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno..“ /Jn 1, 12/

„Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme..“ /1 Jn 3, 1/

Rozjímanie a modlitba

Bože, všetko, čo kedy bolo vzniklo, bolo stvorené skrze Tvoje Slovo. Tvoje Slovo sa stalo Človekom, ako sme aj my. Mal meno, Ježiš, a bol nám podobný vo všetko, okrem hriechu. Prečo si ho poslal k ľudskému životu? Pre svätého Arnolda Janssena bol dôvod jasný:

„Zmysel vtelenia je ten, že my ozaj môžeme byť ako Pán Boh. Maličký, narodený Ježiš je darom súcitnej lásky Svätej Trojice.“

Z lásky k nám, Ó Bože, si nám Ty poslal Slovo, aby sa vtelilo, a tak sa mi môžeme stať dokonalými a byť tvojimi deťmi.

Viem, že na svete je okolo šesť miliárd ľudí a každému z nás Ty hovoríš: „Volal som Ťa podľa Tvojho mena, Ty si môj. Mám Ťa hlboko vtlačeného v dlaniach mojich rúk, Ty si, môj, moja.“

Áno Otče, Ty miluješ každého z nás, ako keby sme boli Tvojim jediným dieťaťom.

To je to, čo mi dáva odvahu prísť teraz spoločne s Arnoldom Janssenom, predložiť Ti túto prosbu ..

Počuj moje modlitby a prosby Ducha Svätého vo mne!

Otče náš ..

Svätý Arnold Janssen oroduj za mňa.

Bože, ukáž mi svoju dobrotu, aby som Ťa mohol chváliť a oslavovať.

Litánie k svätému Arnoldovi Janssenovi a Jozefovi Freinademetzovi

TRETÍ DEŇ

Bože večná pravda, veríme v Teba. Bože naša sila a spása, dúfame v Teba. Bože nekonečná dobrota, milujeme Ťa celým srdcom. Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta, učiň, aby sme v Ňom boli všetci jedno. Vylej na nás svojho Ducha, aby sme oslavovali Tvoje meno. Amen.

Čítanie zo Svätého Písma:

„Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, 22 zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ /Lk 3, 21-22,NRSV/

„..Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ /Rim 5, 5/

Rozjímanie a modlitba

Bože, môj Otče, pri krste si ubezpečil Ježiša: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.

Potom si to isté povedal mne a nespočetnému množstvu v Tebe pokrstených: Ty si môj milovaný Syn, Ty si moja milovaná dcéra, v Tebe mám zaľúbenie.

V našom živote je tak veľa zmien, ale jedno zmeniť nemôžeme, Tvoju lásku k nám, ktorú nám dávaš skrze Ducha Svätého. Táto láska k nám nikdy nezanikne.

Arnold Janssen v ňu úplne veril a preto si dovolil povedať:

„Dôveruj Bohu v každej situácii. Či je deň alebo tmavá noc. Či Ti búrkové mraky prelietavajú ponad hlavu. Alebo slnko na Teba jemne svieti. Zver všetko do Jeho rúk.Ó, On zamýšľa so všetkým len v dobrom pre Teba.Keď príde čas, On upokojí búrky.Ty si zachránený v jeho starostlivosti.“

Otče, ja pevne verím v Tvoju lásku ku mne. V spojení so svätým Arnoldom Janssenom Ti predkladám túto prosbu ..

Počuj moje modlitby a prosby Ducha Svätého vo mne!

Otče náš ..

Svätý Arnold Janssen oroduj za mňa.

Bože, ukáž mi svoju dobrotu, aby som Ťa mohol chváliť a oslavovať.

Litánie k svätému Arnoldovi Janssenovi a Jozefovi Freinademetzovi

ŠTVRTÝ DEŇ

Bože večná pravda, veríme v Teba. Bože naša sila a spása, dúfame v Teba. Bože nekonečná dobrota, milujeme Ťa celým srdcom. Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta, učiň, aby sme v Ňom boli všetci jedno. Vylej na nás svojho Ducha, aby sme oslavovali Tvoje meno. Amen.

Čítanie zo Svätého Písma:

Izrael nariekal:

„Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“

Boh hovorí:

„Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.“ /Iz 49, 14-15

„Ako by som ťa mohol opustiť? Moje srdce  je skrúšené, vzrušenie  popadlo môj najvnútornejšie bytie. Keď bol Izrael mladý, miloval som ho. Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky. Bol som, ako rodič, ktorý  dvíha jarmo ponad jeho líca.“ /Oz 11, 1-4/

Ježiš povedal:

Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete.

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú, a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! /Mt 6, 25-30/

Rozjímanie a modlitba

Bože, pre všetkých, ktorých si stvoril si ako opatrujúci Otec a láskyplná Matka. Neopovrhuješ ničím, čo si vytvoril. Ak by si bol niečo nenávidel, nebol by si to stvoril. Svätý Arnold Janssen veril v túto Tvoju milujúcu lásku. Nič na svete nebolo pre neho dôležitejšie, ako ohlasovať dobrú zvesť o tejto láske, a práve pre tento účel založil tri rehoľné, misijné kongregácie. Svätý Arnold povedal:

„Ohlasovať Dobrú Zvesť je prvým a najväčším prejavom lásky pre našich blížnych. Rozšírenie Viery je prvým a najväčším cieľom Cirkvi na Zemi.“

Modlil sa:

„Nech poznanie a láska Boha poučia a potešia ľudí na celom svete.“

Pane Bože, ďakujem Ti za Dobrú Zvesť – Evanjelium, že Tvoja otcovsko-materinská láska objala všetko stvorenstvo, vrátane mňa. V tejto dôvere v spojení so svätým Arnoldom Janssenom predkladám pred Teba túto prosbu ..

Počuj moje modlitby a prosby Ducha Svätého vo mne!

Otče náš ..

Svätý Arnold Janssen oroduj za mňa.

Bože, ukáž mi svoju dobrotu, aby som Ťa mohol chváliť a oslavovať.

Litánie k svätému Arnoldovi Janssenovi a Jozefovi Freinademetzovi

PIATY DEŇ

Bože večná pravda, veríme v Teba. Bože naša sila a spása, dúfame v Teba. Bože nekonečná dobrota, milujeme Ťa celým srdcom. Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta, učiň, aby sme v Ňom boli všetci jedno. Vylej na nás svojho Ducha, aby sme oslavovali Tvoje meno. Amen.

Čítanie zo Svätého Písma:

„Boh je láska ..“ /1 Jn 4, 16/

Ježiš povedal:

            „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi“ /Jn 15, 12-15/

Apoštol Pavol nám povedal:

            „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici“ /Rim 5, 8/

Rozjímanie a modlitba

Bože, Ty si láska, Ty máš srdce pre nás, Tvoj národ. Dokonca i naše hriechy nemôžu premeniť Tvoje srdce na skalu.

Srdce tvojho Syna Ježiša je toho svedkom. On bol naplnený takou istou nezištnou láskou k nám, že dal svoj život za nás na kríž.

Svätý Arnold Janssen silne uctieval Srdce tvojho Syna. On zasvätil seba a svoje dielo v Steyli Najsvätejšiemu Srdcu, a považoval toto zasvätenie za zdroj a začiatok svojho misionárskeho diela v Steyli.

Jeho túžbou a mottom bolo:

„Nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí!“

Jeho modlitbou bolo:

„Najsvätejšie Srdce Ježišovo! Toto tvoje ľudské srdce bolo práve také chudobné ako sme aj my. Ale vo svojej dobrote Boh Ťa urobil také bohaté, že sa my môžeme obohacovať skrze neho.

Bol to On – Boh, kto dal Tebe takú veľkú lásku k nám , ľudským tvorom a silu trpieť za nás. Si pre nás uzavretý. Dal si seba za nás, ako nás Brat.

Ty si bohatý, a my môžeme byť bohatý, šťastný, aby si mohol nás urobiť šťastným, radostný, aby sme my mohli byť radostný.

Môžeme prísť a poznať Ťa ešte viac, milovať Ťa úprimne a verne.

Buď našou útechou v bolestiach, našou láskou v živote, naším istým útočišťom v smrti, našou radosťou naveky!“

Otče, Srdce tvojho Syna je symbolom tvojej bezpodmienečnej a nekonečnej lásky k nám, tvojím stvoreniam. S vierou v túto lásku a v spojení so Svätým Arnoldom Janssenom predkladám pred Teba túto prosbu ..

Počuj moje modlitby a prosby Ducha Svätého vo mne!

Otče náš ..

Svätý Arnold Janssen oroduj za mňa.

Bože, ukáž mi svoju dobrotu, aby som Ťa mohol chváliť a oslavovať.

Litánie k svätému Arnoldovi Janssenovi a Jozefovi Freinademetzovi

ŠIESTY DEŇ

Bože večná pravda, veríme v Teba. Bože naša sila a spása, dúfame v Teba. Bože nekonečná dobrota, milujeme Ťa celým srdcom. Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta, učiň, aby sme v Ňom boli všetci jedno. Vylej na nás svojho Ducha, aby sme oslavovali Tvoje meno. Amen.

Čítanie zo Svätého Písma:

Jób vykrikoval na Boha vo svojom trápení:

„Odkedy som stratil všetku chuť k životu, môžem zanechať moju zahorknutú dušu hovoriť čo chce.

Môžem tiež povedať Bohu: Neodsudzuj ma, ale povedz mi, aký je tvoj argument proti mne?“

Ježiš hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ /Mt 11, 28/

Rozjímanie a modlitba

Bože, bolesť vo všetkých formách je len časť nášho života na tomto svete. Mnoho ľudí sa pýta v beznádeji podobne ako Jób: Prečo len musím toto trpieť? Čo som len urobil, že si to zasluhujem? Bolesť je taktiež len časť zo života svätého Arnolda Janssena. Niekto, kto ho dobre poznal napísal: Po otvorení Misijného domu v Steyly 8. septembra 1875, Arnold Janssen „začal život plný trápenia a obetovania, aký nikdy predtým nepoznal, spojený s námahou a odriekaním.

Vo všetkom tomto trápení Arnold Janssen si nikdy nezúfal, naopak, napísal:

            Vždy, keď ma postihol kríž, prijal som ho s dôverou. Nám všetkým povedal:„Poďte ku mne, so svojím ťažkým bremenom!“ On môže zabrániť každému krížu, On môže zjemniť každý smútok,On, ktorého srdce bije pre nás všetkých, láskyplne zmierni každý smútok.Ako mu môžem dať každú skľúčenosť, A sťažovať sa na trápenie. Keď môžem položiť všetky moje trápenia vo veľké Božie Srdce?

Bože, obraciam sa na Teba so všetkými mojimi starosťami, potrebami a bolesťami, v spojení so svätým Arnoldom Janssenom, a predkladám ich do Tvojho Srdca spoločne s týmto úmyslom ..

Počuj moje modlitby a prosby Ducha Svätého vo mne!

Otče náš ..

Svätý Arnold Janssen oroduj za mňa.

Bože, ukáž mi svoju dobrotu, aby som Ťa mohol chváliť a oslavovať.

Litánie k svätému Arnoldovi Janssenovi a Jozefovi Freinademetzovi

SIEDMY DEŇ

Bože večná pravda, veríme v Teba. Bože naša sila a spása, dúfame v Teba. Bože nekonečná dobrota, milujeme Ťa celým srdcom. Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta, učiň, aby sme v Ňom boli všetci jedno. Vylej na nás svojho Ducha, aby sme oslavovali Tvoje meno. Amen.

Čítanie zo Svätého Písma:

Evanjelista opisuje:

„V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. 13 Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi ..“ /Lk 6, 12-13/

Ježiš sa modlil:

„Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera.“

Apoštol Pavol sa pýtal ostatných:

„Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení, 4 aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť.“ /Kol 4, 3-4/

Pavol taktiež povedal:

            „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu“ /Flp 4, 6/

Rozjímanie a modlitba

Pane Bože, Tvoj Syn Ježiš bol mužom hlbokej modlitby. Dlho a často sa odobral do ticha a modlil sa. Modlil sa pred dôležitými rozhodnutiami ako napríklad voľba apoštolov. Modlil sa za seba, ako v Getsemanskej záhrade, a modlil sa aj za svojich nasledovníkov.

Ako Tvoj Syn Ježiš, aj svätý Arbold Janssen bol mužom modlitby, obzvlášť sa modlil za spásu ľudí na celom svete. Bolelo ho, že veľa ľudí zabudlo prosiť a modliť sa v kostole, v Cirkvi za ľudstvo, ďakovali jedine za svoje vlastné potreby. On nás povzbudzuje, aby sme sa modlili za oboje, najskôr za úmysly Cirkvi a za svet, a až potom za naše vlastné – vernosť slovám Jeho Syna Ježiša: „Ale hľadajte jeho kráľovstvo vo svojom srdci a toto dostanete navyše.“ /Lk 12, 31/

Arnold Janssen napísal:

Bolí ma, že „takmer všetci, čo sa modlia z modlitebných knižiek, ľudské prosby sú zamerané jedine na ich vlastné, chudobné ego, na seba. Iste, musíme pracovať na tom, v čom sme slabý a veľmi to potrebujeme. Ale ak často myslíme nie len na seba v modlitbe ale aj na druhých, Boh vyslyší aj naše prosby, ako by sme sa ich aj dva krát, trikrát za ne modlili, ako by sme toľko za nich prosili.“

Bože, ako svätý Arnold Janssen, modlím sa aj ja za všetkých ľudí na svete:

„Nech svätého Trojjediného Boha, všemohúcnosť Otca, múdrosť Syna a láska Ducha Svätého, spozná, miluje a modlí sa k nemu celé ľudstvo. Nech sa stane, aby všetci ľudia spoznali a milovali jeho Sväté meno.“

V spojení so svätým Arnoldom Janssenom, prinášam Ti tento môj úmysel ..

Počuj moje modlitby a prosby Ducha Svätého vo mne!

Otče náš ..

Svätý Arnold Janssen oroduj za mňa.

Bože, ukáž mi svoju dobrotu, aby som Ťa mohol chváliť a oslavovať.

Litánie k svätému Arnoldovi Janssenovi a Jozefovi Freinademetzovi

ÔSMY DEŇ

Bože večná pravda, veríme v Teba. Bože naša sila a spása, dúfame v Teba. Bože nekonečná dobrota, milujeme Ťa celým srdcom. Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta, učiň, aby sme v Ňom boli všetci jedno. Vylej na nás svojho Ducha, aby sme oslavovali Tvoje meno. Amen.

Čítanie zo Svätého Písma:

Ježiš sa modlil:

„Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“ /Jn 17, 21-23/

Apoštol Pavol povedal:

„Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.“  /Ef 4, 1-6/

Rozjímanie a modlitba

Bože, náš Otec, predtým ako Tvoj Syn Ježiš zomrel, modlil sa za svojich nasledovníkov, za svojich žiakov. Prosil Ťa, aby si im dal jednotu. Ale napriek tomu, kresťania sú rozdelení.

Toto rozdelenie veľmi trápilo svätého Arnolda Janssena a on všemožne pracoval na jednote kresťanov. Pre neho, bola cesta k jednote v modlitbe. Vravel:

            „Ako katolíci vieme, že jednotu nemôžeme dosiahnuť bez veľkej a mimoriadnej milosti od Boha. Ale o túto veľkú milosť musíme úpenlivo prosiť vo vrúcnej modlitbe.“

On nazval protestantov katolíckymi oddelenými bratmi, a skúšal zvíťaziť nad nimi v modlitbe za jednotu.

Otče, nasledujem príklad svätého Arnolda Janssena, a modlím sa za túto veľkú žiadosť. Príspevok, ktorý pomôže jednote kresťanov.

V spojení so svätým Arnoldom Janssenom predkladám Ti tento môj úmysel ..

Počuj moje modlitby a prosby Ducha Svätého vo mne!

Otče náš ..

Svätý Arnold Janssen oroduj za mňa.

Bože, ukáž mi svoju dobrotu, aby som Ťa mohol chváliť a oslavovať.

Litánie k svätému Arnoldovi Janssenovi a Jozefovi Freinademetzovi

DEVIATY DEŇ

Bože večná pravda, veríme v Teba. Bože naša sila a spása, dúfame v Teba. Bože nekonečná dobrota, milujeme Ťa celým srdcom. Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta, učiň, aby sme v Ňom boli všetci jedno. Vylej na nás svojho Ducha, aby sme oslavovali Tvoje meno. Amen.

Čítanie zo Svätého Písma:

Evanjelista popisuje:

            „V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.““ /Lk 1, 26-31; 34-35; 38/

„Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. “ /Jn 19, 25-27/

Rozjímanie a modlitba

Bože, náš Otec, vybral si si Máriu, aby sa stala matkou Tvojho Syna. Mária bola úplne zameraná a oddaná Tebe. Ona povedala „Fiat“ tvojmu plánu, a tak sa stala matkou Tvojho Syna. Tvoja vôľa a cesta Ježiša boli pre ňu tajomstvom. Nerozumela, prečo jej syn musel umrieť na kríži, ale napriek tomu povedala: „Fiat – Nech sa stane Tvoja vôľa.“

Smrťou na kríži nám dal Ježiš svoju matku. A ona opäť povedala „Fiat.“

Odvtedy až po dnešok, milióny ľudí na celom svete poznávajú jej materinskú pomoc v každom čase.

Svätý Arnold Janssen bol jedným z týchto a takto sa vyznal:

            Vtedy, keď sa Boží Syn podvolil Otcovej vôli

            Jeho život sa zmenil na trpkú bolesť,

            Vtedy nám dal svoju matku

            Aby bola našou matkou.

            Dôveru som našiel v útočišti s touto matkou

            Kdekoľvek som, v každej potrebe alebo núdzi.

Bože, Mária, matka Tvojho Syna je taktiež moja matka. V spojení s ňou a svätým Arnoldom Janssenom, predkladám Ti môj úmysel ..

Počuj moje modlitby a prosby Ducha Svätého vo mne!

Otče náš ..

Svätý Arnold Janssen oroduj za mňa.

Bože, ukáž mi svoju dobrotu, aby som Ťa mohol chváliť a oslavovať.

Litánie k svätému Arnoldovi Janssenovi a Jozefovi FreinademetzoviPrihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie