Naše modlitby

Novéna k svätému Arnoldovi Janssenovi

Novéna k svätému Arnoldovi Janssenovi

Novénu sa možno modliť súkromne alebo v spoločenstve nielen pred sviatkom svätého Arnolda, ale aj kedykoľvek počas roka s úmyslom vyprosiť si konkrétnu milosť na jeho príhovor. Môže sa však vziať aj ako príprava pred nejakým sviatkom Spoločnosti Božieho Slova alebo dôležitou udalosťou, ako napr. skladanie sľubov, slávenie provinciálnej kapituly. Na záver každého dňa novény sa podľa potreby môžu pripojiť Litánie k svätému Arnoldovi a Jozefovi.

Novéna vo formáte docx:

Novéna k sv. Arnoldovi Janssenovi 2021 Draft

Témy novény

1).    Arnold Janssen preniknutý duchom modlitby

2).    Arnold Janssen dôverujúci v Božiu pomoc.

3).    Arnold Janssen hľadajúci Božiu vôľu

4).    Arnold Janssen šíriaci úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

5).    Arnold Janssen priťahovaný vteleným Božím Slovom

6).    Arnold Janssen ohlasujúci Božie slovo

7).    Arnold Janssen zasvätený Duchu Svätému

8).    Arnold Janssen ponorený do tajomstva Najsvätejšej Trojice

9).    Arnold Janssen oddaný Matke Slova

 

 Nihil obstat: Mgr. a et Mgr. ThLic. Daniel Dian

Imprimatur: + Mons. Viliam Judák, Eppus Nitrien.

Nitriae, die 30. Decembris 2020, Prot. N. 877/2020.

 ————————————

PRVÝ DEŇ

Svätý Arnold Janssen preniknutý duchom modlitby

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.            

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás Ducha svojho Syna,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

V prvý deň novény chceme uvažovať o sv. Arnoldovi a jeho živote, preniknutom duchom modlitby. Na jeho príhovor si chceme vyprosovať dar modlitby.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA:

V Evanjeliu podľa Matúša čítame výzvu Pána Ježiša: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Mt 7,8)

Svätý Pavol povzbudzuje zas Solúnčanov slovami: „Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! (1 Sol 5,17-18)

ÚVAHA

Svätý  Arnold sa od svojich rodičov naučil veľa sa modliť a často myslieť na Boha. Jeho otec veľmi dbal na modlitbu v rodine a matku nazývali „modliacou sa matkou“. Keď Arnold vyrástol, aj on sa stal mužom preniknutým duchom modlitby. Rád sa modlieval a sám zložil viacero modlitieb. Jednou z nich je aj tzv. štvrťhodinová modlitba, ktorej praktizovanie zaviedol aj do svojich rehoľných spoločností. Modlieval sa preto, aby mohol zotrvávať v spojení s Bohom a vzdávať mu chválu, vďaku a poklonu. V Steyli zaviedol aj 40-hodinové poklony Najsvätejšej oltárnej sviatosti. V modlitbe nachádzal útechu a posilu. Nemyslel však pritom iba na seba. Zvlášť zdôrazňoval potrebu prosebnej modlitby za iných, hlavne za šírenie evanjelia po celom svete. Modlitbe venoval veľa času. Ráno býval prvý v kostole a už pred rannými modlitbami sa modlieval krížovú cestu. Keď musel riešiť zložité situácie, zvykol chodiť i v neskorých večerných hodinách do kostola a zotrvávať v modlitbe pred bohostánkom, neraz ležiac vystretý na zemi.

K modlitbe povzbudzoval slovami: „Urobme z modlitby srdečný a milý dialóg s Bohom a odovzdajme sa mu plní vďačnosti, lásky a obety.“

Pripomínal aj dôležitosť Ducha Svätého v modlitbe: „Duch Svätý prebýva v nás skrze posväcujúcu milosť. Modlí sa a prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Tak naša modlitba získava na sile a preniká do nebies.“

PROSBY

Obráťme sa k všemohúcemu Bohu, ktorý nám v živote svätého Arnolda zanechal povzbudivý príklad modlitby a volajme k nemu: Pane, daj nám ducha modlitby.

 • Daj nám milosť, aby sme pri napĺňaní nášho misijného poslania nikdy nezabúdali na modlitbu.
 • Pretváraj naše srdce rozjímaním nad Božím slovom a napĺňaj nás horlivosťou za Božie kráľovstvo.
 • Veď nás, aby sme vo svojich modlitbách nemysleli iba na svoje úmysly, ale modlili sa aj za všetkých, čo potrebujú pomoc, najmä za tých, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista.
 • Roznecuj v našich rodinách lásku k modlitbe, aby rodičia boli pre svoje deti vzorom viery a modlitby.
 • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Milosrdný Bože, skrze svoje vtelené Slovo zmieril si so sebou ľudské pokolenie; daj, prosíme, aby na orodovanie svätého kňaza Arnolda boli všetky národy svetlom tvojho Slova a milosťou Ducha Svätého vyslobodené z temnôt hriechu a našli cestu spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

 ————————————

DRUHÝ DEŇ

Svätý Arnold Janssen dôverujúci v Božiu pomoc

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás svojho Ducha,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

Druhý deň novény sa chceme nechať povzbudiť príkladom sv. Arnolda, ktorého život sprevádzala neotrasiteľná dôvera v Boha. Na jeho príhovor si chceme vyprosiť dar dôvery v Boha vo všetkých životných skúškach a prosiť aj za tých, ktorých život je naplnený strachom a neistotou.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA:

V Evanjeliu podľa Matúša nám Pán Ježiš hovorí: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ‚Čo budeme jesť? ‘Alebo: ‚Čo budeme piť? ‘Alebo: ‚Čo si oblečieme?!‘ Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6,31-33)

K dôvere nás vyzýva aj List Hebrejom. Čítame v ňom o našom Veľkňazovi Ježišovi Kristovi, ktorý vie cítiť s našimi slabosťami, lebo bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Preto nás autor listu vyzýva: „Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“ (porov. Hebr 4,4-16)

ÚVAHA

Sv. Arnold Janssen sa nielen veľa modlil, ale aj veľmi dôveroval Bohu. Tí, čo ho poznali osobne, hovoria, že najväčší podiel na úspechu jeho diela má práve jeho veľká dôvera v Boha. Ak sa raz presvedčil, že Boh od neho niečo chce, neváhal. Pustil sa do práce plný dôvery, že Boh ho neopustí. Jeden z jeho priateľov si na neho spomína takto: „Obdivoval som jeho skalopevnú dôveru v Boha, ktorou sa vyznačoval, keď prišiel do Rakúska, aby tam založil misijný dom. Nemal nikoho, na koho by sa mohol obrátiť… Nemal žiadne peniaze, ale povedal: ,Boh sa už postará, keď udrie potrebná hodina.ʻ“ Svätý Arnold dôveroval aj v bolestiach a skúškach a povzbudzoval aj iných slovami: „Božia prozreteľnosť nás nechráni pred utrpením a ťažkosťami, ale chce, aby sa na nás splnili slová Písma: ,Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.ʻ“ Zanechal nám nasledujúce slová:

Dôveruj Bohu za každých okolností.

Či je deň, alebo tmavá noc,

či je obloha zatiahnutá ťažkými mračnami,

alebo sa slnko milo usmieva.

Odovzdaj sa do jeho rúk.

Myslí to s tebou naozaj dobre.

Keď príde čas, utíši búrku.

U neho si v bezpečí, lebo on sa o teba stará.

PROSBY

Nebeský Otec sa o nás stará a nikdy nás nenecháva opustených a bez pomoci. Opierajúc sa o príhovor svätého Arnolda, volajme k nemu: Bože, posilni našu dôveru v tvoju dobrotu.

 • Pomáhaj nám rásť v dôvere v tvoju blízkosť a pomoc, aby sme sa neznepokojovali uprostred skúšok a utrpení.
 • Uč nás dôverovať tvojmu prehojnému milosrdenstvu vždy, keď ti vyznávame svoje slabosti a hriechy.
 • Povzbudzuj k dôvere a navštív darom svojho pokoja všetkých, čo sa obávajú o svoje zdravie, manželstvo, rodinu, vzťahy, prácu či budúcnosť.
 • Veď svojím Duchom národy Afriky, aby mocou evanjelia dokázali prekonávať ťažkosti, šíriť nádej a budovať jednotu.
 • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Dobrotivý Bože, svätý Arnold v dôvere v teba nachádzal silu a istotu; posilňuj aj nás na ceste dôvery, aby sme neohrozene vyznávali slávu tvojho mena a ohlasovali evanjelium všetkým národom. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

 ———————————— 

TRETÍ DEŇ

Svätý Arnold Janssen hľadajúci Božiu vôľu  

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás svojho Ducha,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

V dnešný tretí deň novény sa chceme zamerať na to, ako sa sv. Arnold snažil hľadať, spoznávať a plniť Božiu vôľu vo všetkých životných situáciách. Na jeho príhovor si chceme vyprosiť dar rozlišovania, ako aj ochotu hľadať Božiu vôľu a formovať podľa nej svoj život.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA:

V Evanjeliu podľa Jána nám Pán Ježiš hovorí: „Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, … aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6,37-40)

V hodine ťažkej skúšky v Getsemanskej záhrade sa modlil k svojmu Otcovi slovami: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22,42)

ÚVAHA

Jedna z kníh, ktoré opisujú duchovný život sv. Arnolda, je aj kniha jeho výrokov: BOŽIA VÔĽA NADOVŠETKO.V modlitbe, rozjímaní Božieho slova a pozorovaní prírody P. Arnold objavoval Božiu veľkosť, múdrosť a dobrotu, a preto si dal predsavzatie: „Chcem oslavovať najväčšieho Pána vesmíru a môjho života a slúžiť mu tým, že budem plniť jeho vôľu.“ Často sa modlil slovami: „Prosím dobrotivého Boha, aby nám udelil poznanie jeho svätej vôle a radostný pokoj v jej plnení.“ Vo svojich spomienkach píše o situácii, keď mu práve myšlienka na plnenie Božej vôle pomohla v tom, aby sa nevzdal. Bolo to v dobe, keď chcel založiť misijný dom v Steyli a narážal na veľa ťažkostí, ktoré ho znechucovali. Priznáva sa: „Dokonca som už aj prichádzal k rozhodnutiu, že s tým prestanem. A keby som si vtedy nebol povedal: ,Si zbabelec! Konáš proti Božej vôli!ʻ veru, bol by som sa vzdal všetkého.“ Nevzdal sa, pretože myšlienka, že je to Božia vôľa, ho upevnila v dôvere a priniesla mu silu a pokoj. Zanechal nám slová: „Božia vôľa je cenná nadovšetko ­- v nej je obsiahnuté všetko šťastie. Plňme teda verne jeho svätú vôľu a riaďme sa vnuknutiami Ducha Svätého.“

PROSBY

Pán Ježiš vyhlásil, že jeho pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca a dokonať dielo, ktoré mu zveril. Na príhovor svätého Arnolda ho prosme.

 • Vzbuď v nás túžbu usilovať sa o život nie podľa našej, ale podľa Božej vôle.

V.: Prosíme ťa, vyslyš nás.

 • Posilňuj nás vo chvíľach, keď pre svoju vernosť Bohu budeme musieť znášať utrpenia a prinášať obete.
 • Ukáž všetkým, že pokoj srdca a plnosť života nájdu len vtedy, ak budú žiť v súlade s vôľou Božou.
 • Požehnávaj misijnú činnosť Cirkvi v Ázii, aby neochvejne ohlasovala evanjelium, usilovala sa o dialóg s veriacimi nekresťanských náboženstiev a vydávala svedectvo o Božej láske.
 • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si povzbudzoval svätého Arnolda, aby vo všetkom hľadal a plnil tvoju vôľu; daj, prosíme, aby sme ho nasledovali v úprimnej ochote žiť podľa tvojej vôle, a tak sa pripodobnili tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

 ————————————

ŠTVRTÝ DEŇ

Svätý Arnold Janssen šíriaci úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás svojho Ducha,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

Štvrtý deň novény nás pozýva zamyslieť sa nad úctou, ktorú sv. Arnold preukazoval Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Chceme si vyprosiť milosť, aby sme z Božského Srdca, horiaceho láskou k nám, čerpali horlivosť a obetavosť pri ohlasovaní evanjelia.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA:

V Evanjeliu podľa Matúša sa nám Pán Ježiš prihovára takto: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“(Mt 11,28-30)

Sv. Pavol v Liste Rimanom na otázku: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky?“ odpovedá, „som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“(porov. Rim 8,35-39)

ÚVAHA

Arnold sa ako mladý kňaz stal najskôr členom a neskôr diecéznym riaditeľom Apoštolátu modlitby, náboženského spolku, ktorého cieľom bolo šíriť úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a pozývať ľudí k modlitbe. Založil aj časopis Malý posol Božského Srdca, o ktorom napísal: „Tento časopis chce byť poslom, ktorý šíri priania a túžby Božského Srdca Ježišovho. Jeho hlavným poslaním je vzbudiť záujem o misie medzi pohanmi.“ Pri podpise kúpy domu v Steyli P. Arnold zasvätil seba a svoje misijné dielo Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Snažil sa aj osvojovať si „zmýšľanie“ Ježiša Krista a nechal pretvárať svoje srdce podľa jeho Božského srdca. Píše: „Vtedy najlepšie uctievame Srdce Ježišovo, keď si osvojíme jeho zmýšľanie… To znamená, že sa máme zo všetkých síl snažiť, aby sme aj my prejavili takú obetavú lásku, aby sme aj my všetko zo seba vydali tak, ako to urobil Ježiš.“ Ako svoje duchovné dedičstvo nám zanechal aj modlitbu: „Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí.“

PROSBY

Pokorne prosme Ježiša Krista, ktorého srdce je prameňom života a svätosti, a vrúcne volajme: Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

 • Pomáhaj nám osvojiť si čnosti tvojho srdca, aby sme sa ti čím viac podobali v láske, horlivosti a odpúšťaní.
 • Zapáľ naše srdcia láskou, aby sme mohli byť jej poslami a dokázali získavať iných pre teba a tvoje kráľovstvo.
 • Požehnávaj všetkých dobrodincov misií a misijných horliteľov a napĺňaj ich srdcia vedomím, že spolupracujú na šírení Božieho kráľovstva vo svete.
 • Posilňuj všetkých prenasledovaných kresťanov, aby im viera v tvoju lásku a blízkosť pomáhala v skúškach.
 • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Všemohúci Bože, svätý Arnold nám zanechal príklad uctievania Srdca tvojho milovaného Syna, plného lásky a dobroty; prosíme ťa, daj, aby sme z tohto prameňa milosti čerpali prehojné nebeské dary. Skrze Krista, nášho Pána.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

  ———————————— 

PIATY DEŇ

Svätý Arnold Janssen priťahovaný vteleným Božím Slovom

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás svojho Ducha,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

Dnes chceme uvažovať nad tajomstvom vteleného Božieho Slova, podľa ktorého sv. Arnold pomenoval svoju prvú rehoľno- misijnú spoločnosť. Na jeho príhovor si chceme vyprosiť milosť lásky a pokory.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA

V Prológu Evanjelia podľa Jána čítame: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. […] A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Jn 1,1-5.14)

Evanjelista Ján nám pripomína i motív, prečo sa večné Slovo Otca stalo telom. Píše: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“(Jn 3,16-18a)

ÚVAHA

Arnolda už od detstva priťahovalo tajomstvo Božieho Slova, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. V rodnom dome sa totiž od jesene do jari vždy v rámci večernej modlitby čítal Prológ Jánovho evanjelia. P. Arnold dokázal vo vzletných slovách Prológu odhaliť tajomstvo nesmiernej Božej lásky, ktorá dostala ľudskú tvár. Kontemplovanie tohto tajomstva ho čím ďalej, tým viac premieňalo. Z navonok strohého a odmeraného muža sa stával jemný človek, plný dojatia a vrúcnosti. Najviac sa to dalo pozorovať pri vianočnej polnočnej slávnosti, keď niesol Jezuliatko v procesii a vložil ho do jasličiek. Jeho životopisec o ňom píše: „Kto videl tohoto už starnúceho kňaza kľačať na holej dlažbe pred Jezuliatkom, položeným na slame, počul jeho vrúcne modlitby a videl jeho svätou radosťou prežiarenú tvár, ten nikdy nezabudne na tento zážitok.“

Úcta ku vtelenému Božiemu Slovu sa však u neho neobmedzovala iba na sviatky Zvestovania a Narodenia Pána. Svätý Arnold dal svojmu prvému misionárskemu spoločenstvu názov: Spoločnosť Božieho Slova. Chcel, aby jeho misionári si nielen ctili Božie Slovo, ale ho aj nasledovali. Hovorí: „Ježišovi Kristovi, vtelenému Božiemu Slovu, sa chceme klaňať, jeho milovať a nasledovať. Veď on je naša cesta, pravda a život.“

PROSBY

Ježiš Kristus, vtelené Božie Slovo, nám v tajomstve svojho narodenia zanechal príklad lásky a pokory. Na príhovor svätého Arnolda, ktorý s ním spojil svoj život, spoločne ho prosme:

 • Pomáhaj nám, aby sme pri vykonávaní nášho misionárskeho poslania stále viac vrastali do jednoty s tebou.

V.: Prosíme ťa, vyslyš nás.

 • Potešuj nás zvlášť vo chvíľach skúšok myšlienkou na tvoj prísľub, že si s nami po všetky dni až do skončenia sveta.
 • Daj, aby sme v každom človeku, najmä v núdznych a trpiacich, videli tvoju tvár.
 • Žehnaj národy Ameriky, aby nanovo objavili životnú silu a mladosť evanjelia a snažili o lepší a dôstojnejší život pre všetkých.
 • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš

MODLITBA

Pane Ježišu, svätému Arnoldovi si dal milosť, aby v kontemplácii večného Slova, ktoré sa v plnosti času stalo telom, prežíval nielen tajomstvo tvojho uponíženia, ale aj tajomstvo nesmiernej Božej lásky. Naplň aj nás úctou k týmto tajomstvám a urob z nás svojich učeníkov plných lásky, pokory a vernosti. Lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

 ————————————

ŠIESTY DEŇ

Svätý Arnold Janssen ohlasujúci Božie slovo

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v Teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v Teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme Ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás svojho Ducha,

V.:       aby sme oslavovali Tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

V šiesty deň novény sa chceme povzbudiť na sv. Arnoldovi, ktorý celý svoj život vložil do služby ohlasovania evanjelia po celom svete. Dnes chceme prosiť zvlášť o dar nových misijných povolaní.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA:

Vypočujme si slová, ktoré nám približujú moment, keď Pán Ježiš pred svojím návratom k Otcovi poslal svojich učeníkov do celého sveta: „Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.‘“(Mt 28,16-20)

O dôležitosti ohlasovania evanjelia píše apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom: „Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal.“ (1 Kor 9,16)

ÚVAHA

Sv. Arnold mal hlboký vzťah nielen k Ježišovi Kristovi, vtelenému Božiemu Slovu, ale aj Božiemu slovu, ktoré je zapísané v knihách Svätého písma. Vo svojich kázňach, prednáškach, smerniciach či modlitbách, ktoré zostavil, rád citoval Sväté písmo. Biblický citát, ktorý použil najčastejšie, je citát zo Žalmu 40, uvedený v Liste Hebrejom: „Hľa, prichádzam…, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“ (Hebr 10,7) Nešlo mu však pritom iba o vyjadrenie svojej osobnej záľuby v Božom slove. Svoje životné poslanie totiž objavil v účasti na misijnom poslaní Cirkvi, čiže v ohlasovaní a šírení evanjelia Ježiša Krista vo svete. V Steyli na námestí stojí veľká socha Krista – Rozsievača, ktorý rozsieva semeno – Božie slovo. Na jej podstavci je znázornený aj sv. Arnold, ako „rozsieva“ – posiela misionárov do sveta. Mali ísť a zvestovať Božie slovo všetkým národom, hlavne však tam, kde evanjelium ešte vôbec nebolo hlásané, alebo bolo hlásané len nedostatočne.

Sv. Arnold nám zanechal nasledujúce slová: „Našou misionárskou činnosťou chceme šíriť kráľovstvo Ježiša Krista a rozmnožiť zástupy stojace pred Božím trónom, oblečené do bieleho rúcha, s palmami víťazstva v rukách.“

Zanechal nám i slová, ktoré našli cestu aj do encykliky sv. Jána Pavla II. o misiách: „Ohlasovanie evanjelia je prvoradým a najväčším skutkom lásky k blížnemu.“

PROSBY

Prosme Ježiša Krista, ktorý poslal učeníkov do celého sveta ohlasovať evanjelium a volajme: Pane, vyslyš nás.

 • Vzbudzuj vo všetkých misionároch horlivosť a vytrvalosť pri ohlasovaní Božieho kráľovstva.
 • Pripomínaj všetkým kresťanom, že darom krstu prijali aj záväzok vydávať svedectvo o tebe pred celým svetom.
 • Povolávaj neustále mladých ľudí do služby misijného poslania Cirkvi, aby bol dostatok ohlasovateľov radostnej zvesti.
 • Dopraj náboženskú slobodu krajinám, kde je zakázané ohlasovať evanjelium a budovať Cirkev.
 • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Pane Ježišu, svojím Duchom si viedol sv. Arnolda k tomu, aby zasvätil svoj život naplneniu tvojich slov: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Daj nám na jeho príhovor milosť, aby sme aj my s radosťou uskutočňovali misijné poslanie, ktoré si nám zveril. Lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

 ————————————

SIEDMY DEŇ

Svätý Arnold Janssen zasvätený Duchu Svätému

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás svojho Ducha,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

Dnes, v siedmy deň novény, chceme uvažovať o veľkej láske sv. Arnolda k Duchu Svätému, v ktorom nachádzal pôvodcu misijnej činnosti, ako aj prameň posvätenia. Chceme prosiť aj za požehnanie pre obe misijné kongregácie Služobníc Ducha Svätého.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA:

Pri Poslednej večeri povedal Ježiš svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.“ (Jn 16,12-15)

Sv. Pavol v Liste Rimanom píše: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5,5)

ÚVAHA

V živote a spiritualite sv. Arnolda najvýraznejšie vystupuje do popredia úcta a láska k Duchu Svätému. Už ako mladý kňaz, inšpirovaný svojím otcom, si dal predsavzatie vždy v pondelok slúžiť sv. omšu k úcte Ducha Svätého. Tu má korene aj uctievanie Ducha Svätého na tzv. tretí pondelok v mesiaci, ktoré nám zanechal ako súčasť dedičstva. Úctu k Duchu Svätému spájal s úctou k Božskému Srdcu, ako vidno aj z jeho slov: „Srdce Ježišovo bolo už za svojho pozemského života akoby pecou silnej žiary, plnou ohňa, lásky a milostí Ducha Svätého. V nebi, po pravici Otca, udeľuje Ježiš z toho istého srdca všetky milosti Ducha Svätého. Z jeho srdca sa na našu zem na Turíce vylial silný ohnivý prúd Ducha…“

Veľmi rád sa modlieval vo štvrťhodinovej modlitbe výzvu: „Zošli nám od Otca Ducha Svätého. Daj, aby sme jasne poznali jeho sväté vnuknutia a aby sme ich vytrvalo nasledovali.

Na Ducha Svätého dokázal myslieť nielen počas chvíľ modlitby, ale aj pri denných povinnostiach. Tak napr. pri písaní listov, v ktorých musel riešiť náročné otázky, zvykol pokľaknúť a prosiť Ducha Svätého o vhodné slová. K úcte Ducha Svätého založil aj dve ženské misijné kongregácie s názvom: Služobnice Ducha Svätého. V posledných rokoch svojho života častejšie vzýval Ducha Svätého slovami turíčnej sekvencie Veni Sancte SpiritusDuchu Svätý, príď z neba.

Za vrcholný moment Arnoldovho života možno považovať jeho zasvätenie sa Duchu Svätému, o ktorom píše: „Telom i dušou som sa mu úplne obetoval a prosil som ho o milosť, aby som mohol spoznať veľkosť jeho lásky a žiť a zomrieť len pre neho. Kiež by mi pomohol, aby som v tomto živote kráčal čistý bez hriechu a vo všetkom dokonale plnil Božiu vôľu.“

Ako povzbudenie nám zanechal slová: „Skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, sa stávajú naše modlitby mocnými; prenikajú oblaky a posväcujú našu činnosť.

PROSBY

Boh poslal do našich sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý v nás volá „Abba, Otče!“ Povzbudení príkladom sv. Arnolda, volajme k nemu:  Pane, zošli svojho Ducha a vyslyš naše prosby.

 • Daj nám milosť, aby sme si živšie uvedomovali, že sme chrámom Ducha Svätého a rástli vo svätosti.
 • Mocou Ducha Svätého, ktorý ukazuje svetu, čo je hriech, volaj k pokániu všetkých hriešnikov.
 • Dotkni sa sŕdc opustených, zarmútených a bez nádeje, aby zakúsili útechu Ducha Svätého.
 • Požehnávaj misijné kongregácie Služobníc Ducha Svätého a vzbudzuj im nové povolania.
 • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Dobrotivý Bože, svätý Arnold sa zasvätil Duchu Svätému a nechal sa ním viesť; daj, aby sme na jeho orodovanie a podľa jeho príkladu boli aj my vnímaví na podnety Ducha a neohrozene vydávali svedectvo o evanjeliu. Skrze Krista, nášho Pána.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

 ————————————

ÔSMY DEŇ

Svätý Arnold Janssen ponorený do tajomstva Najsvätejšej Trojice

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás svojho Ducha,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

V ôsmom dni novény si chceme pripomenúť najdôležitejší aspekt duchovného života sv. Arnolda – jeho hlboký vzťah a úctu k tajomstvu Najsvätejšej Trojice. Chceme prosiť o milosť hlbokého prežívania pravdy, že Boh žije v nás a my v ňom.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA:

V Evanjeliu podľa Jána čítame Ježišove slová učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“(Jn 14,23)

Sv. Pavol povzbudzuje Efezanov:„…usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.“(Ef 4,3-6)

ÚVAHA

Sv. Arnold si vybudoval hlboký a vrúcny vzťah k jednotlivým božským osobám. V centre jeho spirituality stojí úcta k Najsvätejšej Trojici. Hovorí: „Chceme žiť z plnosti viery. Preto kladieme úctu k Najsvätejšej Trojici a k jednotlivým Božským osobám na prvé miesto.“ K takémuto postoju pozýval aj iných, keď sa modlieval: „Nech všetci ľudia poznajú, milujú a oslavujú svätého trojjediného Boha, všemohúcnosť Otca, múdrosť Syna a lásku Ducha Svätého.“

Sv. Arnold bol nielen veľmi aktívny, ale aj hlboko kontemplatívny človek, ktorý sa usiloval žiť v Božej prítomnosti. V rozjímaní o tajomstvách Božieho vnútorného života sa cítil ako doma. Zvlášť ho priťahoval biblický obraz prebývania Boha v nás. Často sa ponáral do tohto nádherného tajomstva a spoznával, že Boh nie je len „tam, vonku, mimo nás“, ale aj v hlbinách našej bytosti a „je nám bližšie, než sme my sami sebe“, ako to už povedal sv. Augustín. Pritom hlboko veril, že „Trojjediný Boh neprebýva v nás ako nejaký duch v hrobe, ale v nás žije. Boh Otec vo svojej svätosti a láske od večnosti plodí Syna a spolu vydychujú Ducha Svätého.“

Preto prežíval túto božskú dynamiku úplného sebadarovania a prijímania, ktorá pokračovala aj v jeho srdci a vťahovala ho do nej. Hovorí o tom: „Najsvätejšia Trojica svojou milosťou preniká dušu podobne, ako svetlo preniká krištáľ, alebo oheň preniká kov a zbožstvuje nás.“

Zanechal nám aj krátku modlitbu, v ktorej vidí zmysel misijnej činnosti. Túži po tom, aby jeho misionári šírili vieru, a tak mohol „svätý trojjediný Boh žiť v srdciach všetkých ľudí“.

PROSBY

Obráťme sa ku svätému trojjedinému Bohu, ktorý chce láskou prebývať v srdciach všetkých ľudí a na príhovor sv. Arnolda volajme: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

 • Blažená Trojica, tri osoby v jednote lásky, daj nám milosť kontemplovať tajomstvo tvojho prebývania v nás, aby sme rástli v láske a obetavosti.
 • Pomáhaj misionárom ohlasovať tvoju slávu a lásku a krstom v tvojom mene umožniť aj iným prístup k plnosti Božieho života.
 • Požehnávaj členov Misijnej rodiny a všetkých, čo ochotne spolupracujú pri šírení evanjelia.
 • Rozmnožuj dar viery v národoch Austrálie a Oceánie, aby sa tvoja sláva šírila až do končín zeme.
 • Vypočuj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Svätý trojjediný Bože, v srdci svätého Arnolda pripravil si pre seba milý príbytok; na jeho orodovanie nás osvieť svetlom svojho Slova a naplň radosťou svojho Ducha, aby sme ťa mohli ešte viac milovať a šíriť tvoju slávu. Skrze Krista, nášho Pána.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

  ———————————— 

DEVIATY  DEŇ

Svätý Arnold Janssen oddaný Matke Slova

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás svojho Ducha,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

V posledný deň novény chceme uvažovať o úcte k Preblahoslavenej Panne Márii, ktorú si sv. Arnold uctieval ako Dcéru Otca, Matku Syna a Nepoškvrnenú nevestu Ducha. Vzývame ju aj pod titulom: Matka vteleného Božieho Slova. Chceme sa od nej učiť rozjímať nad Božím slovom a s radosťou prinášať Krista svetu.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA:

Evanjelista Lukáš zaznamenáva slová Alžbety, ktorá naplnená Duchom Svätým, vzdáva hold Panne Márii: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“(Lk 1,42-45)

Evanjelium podľa Jána nám zas pripomína moment, keď sa Matka Božieho Slova stala aj našou matkou:

„Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ (Jn 19, 25-27)

ÚVAHA

Keď sa zaoberáme životom sv. Arnolda, môžeme si všimnúť, že významné udalosti jeho života a misijného poslania súvisia práve so sviatkami Panny Márie. Za kňaza bol vysvätený na Sviatok nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 1861.  Spoločnosť Božieho Slova založil 8. septembra 1875 na Sviatok narodenia Panny Márie. Na Sviatok nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8. decembra založil obe ženské kongregácie: v r. 1889 Služobnice Ducha Svätého a v r. 1896 Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony. Je to znakom toho, ako veľmi chcel spojiť svoj život so životom Panny Márie, Matky Božieho Slova. Veď ona, naplnená Duchom Svätým, bola povolaná, aby priniesla ľuďom vtelené Božie Slovo, Ježiša Krista. Pre sv. Arnolda bola aj vzorom, ako verne počúvať Božie slovo a ochotne naň odpovedať. Uctieval si ju aj tým, že šíril modlitbu sv. ruženca a rád putoval na mariánske pútnické miesta.

Sv. Arnold o Panne Márii s dôverou hovorí: „Mária je sprostredkovateľka všetkých milosti. Pán dal svojej Matke kľúče od svojho Božského Srdca, aby z neho čerpala všetky milosti.“

A vyznáva sa:

Vtedy, keď sa Boží Syn podvolil Otcovej vôli,

jeho život sa zmenil na trpkú bolesť.

Vtedy nám dal svoju matku, aby bola našou matkou.

Dôveru som našiel v útočisku s touto matkou:

kdekoľvek som, v každej potrebe alebo núdzi.

PROSBY

Panna Mária sa s radosťou ponáhľala navštíviť Alžbetu a chválila Boha za obdivuhodné skutky, ktoré vykonal v jej živote. Obráťme sa preto v dôvere k Bohu a volajme. Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš nás

 • Vypočuj chvály a prosby tých, ktorí putujú na mariánske pútnické miesta, aby sa presvedčili o tvojej dobrote.
 • Požehnaj Spoločnosť Božieho Slova po celom svete, aby ostala verná dedičstvu svojho Zakladateľa.
 • Daj národom Európy milosť, aby sa na príhovor Panny Márie, Hviezdy novej evanjelizácie, vrátili ku svojmu kresťanskému dedičstvu a žili z koreňov viery.
 • Prijmi do svojej nebeskej slávy všetkých zosnulých misionárov, ktorí zasvätili svoj život ohlasovaniu radostnej zvesti vo svete.
 • Vypočuj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha) .

Otče náš…

MODLITBA

Nebeský Otče, tvoj Syn nám dal Pannu Máriu za Matku a Kráľovnú, daj, aby sme ti pod jej materskou ochranou verne slúžili a spolu so svätým Arnoldom ustavične ťa chválili. Skrze Krista, nášho Pána.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

 ————————————

LITÁNIE K SVÄTÉMU ARNOLDOVI A JOZEFOVI

Pane, zmiluj sa.        – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.      – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.        – Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože,       – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože,                 – zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh,      – zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Matka Pána a naša Matka, – oroduj za nás.
Svätý Jozef, pestún Kristov a ochranca Cirkvi, – oroduj za nás.
Všetci svätí apoštoli a misionári, – orodujte za nás.
Všetci Boží anjeli a svätí, – orodujte za nás.

Svätí Arnold Janssen a Jozef Freinademetz, – orodujte za nás.
Mužovia veľkej viery,
Mužovia vrúcnej modlitby,
Mužovia hlbokej pokory,
Verní Ježišovi učeníci,
Verní ohlasovatelia evanjelia,
Neúnavní robotníci na spáse ľudstva,
Veľkí ctitelia Božského Srdca,
Horliví ctitelia Ducha Svätého,
Vrúcni ctitelia Panny Márie,

Všetko ste konali na Božiu slávu,
Ustavične ste hľadali Božiu vôľu,
Vždy ste súhlasili s Božou vôľou,
Ochotne ste prijímali námahy a utrpenia,
Znášali ste výsmech a pokorenie pre Krista,
Niesli ste kríže ako učeníci ukrižovaného Pána,
Zľutuj sa, Pane, nad nami – prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby sme aj my mali živú vieru,
Aby sme lepšie poznali Božiu lásku,
Aby sme v skúškach nestrácali nádej,
Aby sme vždy mali silu plniť Božiu vôľu,
Aby sme počúvali Božie slovo a uskutočňovali ho,

Aby sme pristupovali k ľuďom s úctou,
Aby sme sa navzájom znášali v láske,
Aby sme si znova a znova odpúšťali,
Aby sme si vážili ľudí iných kultúr a náboženstiev,
Aby sme pracovali na spáse pre všetkých ľudí,
Aby sme vyznávali vieru, aj keď sa nám vysmievajú,
Aby sme milovali svätú Cirkev a zostali jej verní,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

P.: Svätý Arnold a Jozef, orodujte za nás.
V.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

P.: Modlime sa.

Dobrý Bože, svätý Arnold Janssen a Jozef Freinademetz, plní sily Ducha Svätého, ohlasovali ľuďom radostnú zvesť o tvojej nesmiernej láske; daj, prosíme, aby sme aj my mohli na ich príhovor privádzať iných ku viere v tvoju lásku, ktorú si nám zjavil v Ježišovi Kristovi, tvojom Synovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

Novéna k svätému Arnoldovi Janssenovi

Zostavili: Peter Dušička SVD a Marek Vaňuš SVD

Tlač: Vydala Spoločnosť Božieho Slova

Nitra 2021

www.verbisti.sk

 

 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie