spoločnosť božieho slova

Spoločnosť Božieho Slova

Oficiálny názov: Spoločnosť Božieho Slova – latinsky Societas Verbi Divini, skratka SVD
Oficiálny znak:
Cirkev: Rímskokatolícka cirkev
Štatút: mužská misionárska rehoľná spoločnosť pápežského práva
Zakladateľ: sv. Arnold Janssen (1837 – 1909) 
Vznik: 1875 – Steyl, Holandsko 
Pravidlá života: Konštitúcie a direktórium Spoločnosti Božieho Slova
Spôsob života: rehoľní bratia a kňazi v medzinárodných komunitách
Zameranie: ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista všetkým národom
Spiritualita: trojičná, so zvláštnou úctou k Vtelenému Slovu, k Duchu Svätému a Božskému Srdcu
Sesterské rehole: Služobnice Ducha Svätého (SSpS) a
Služobnice Ducha Svätého ustavičnej adorácie (SSpSAP)
IČO: 00586757
DIČ: 2021253025
Číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)

Misia Slovenskej provincie SVD

My, misionári Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova, verní odkazu nášho zakladateľa sv. Arnolda Janssena, žijeme svoje rehoľno-misionárske povolanie v neustálej otvorenosti voči výzvam Ducha Svätého nasledujúcim spôsobom:

– ohlasujeme evanjelium Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova, v miestnej cirkvi na Slovensku a v Česku v súlade s charizmou našej Spoločnosti prostredníctvom farskej pastorácie, biblického apoštolátu, masmédií, ľudových misií, apoštolátu univerzitnej mládeže a angažovania v oblasti spravodlivosti a pokoja – medzi národnostnými menšinami, imigrantmi a ľuďmi na okraji spoločnosti.

– duchovne a materiálne podporujeme misijnú činnosť Cirkvi na celom svete prostredníctvom misijnej animácie, získavaním a formáciou nových duchovných povolaní a laikov pre misie.

Osobným i komunitným životom, ktorý žijeme v jednote so spolubratmi z rôznych národov a kultúr, svedčíme o láske Trojjediného Boha voči ľudstvu. Svoje poslanie zverujeme Sedembolestnej Panne Márii, patrónke našej provincie.