spoločnosť božieho slova

Podporte misie

„Život darovaný misiám je vzácny“ sv. Arnold Janssen

Misijné oddelenie v Nitre má za úlohu rozširovať misijné povedomie o potrebe misijnej činnosti Cirkvi a verbistov vo svete, medzi veriacimi. Stará sa o misijnú animáciu na Slovensku. Koordinuje zapájanie sa farností, spoločenstiev i jednotlivcov do misijnej práce, informuje o práci slovenských misionárov v zahraničných misiách, vydáva prospekty, brožúrky a obrázky s informáciami o misionároch a modlitbami za misie a misionárov. Nemenej dôležitou úlohou Misijného oddelenia je získavanie finančných prostriedkov a darov na zabezpečenie služby misionárov v zahraničných misiách.

Náš zakladateľ, otec Arnold Janssen vyslovil myšlienku: „Život darovaný misiám je vzácny.“ Nie každý z nás však dokáže odovzdať svoj život práve takejto službe. Každý však môže sebe vlastným spôsobom napomôcť misijnému dielu Cirkvi. Modlitba, obeta, či konkrétna hmotná alebo finančná pomoc, to sú niektoré z možností.

Ak by ste chceli napomôcť misiám svojou finančnou pomocou, môžete tak urobiť zaslaním svojho milodaru:

poštovou poukážkou na číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)

alebo na adresu: Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra

alebo bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)

s poznámkou: „na misie“

Misijné oddelenie je zverené misijnému sekretárovi Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, ktorým je páter Pavol Baláž SVD. Ak by ste chceli kontaktovať priamo misijného sekretára, môžete tak urobiť na adrese:

P. Pavol Baláž SVD, Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra alebo emailom: balaz@svd.sk

Každý mesiac slúžime za dobrodincov misijného diela Spoločnosti Božieho Slova desať sv. omší. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vašu veľkodušnosť.