spoločnosť božieho slova

Misijné oddelenie

Misijné oddelenie

„Je vzácny život darovaný misiám“ sv. Arnold Janssen

Misijné oddelenie v Nitre má za úlohu rozširovať misijné povedomie o potrebe misijnej činnosti Cirkvi a verbistov vo svete, medzi veriacimi a je zamerané na štyri špecifické oblasti:

1. Animačný program a šírenie misijnej myšlienky.

Stará sa o misijnú animáciu na Slovensku a v Čechách. Misijnú animáciu vykonáme prostredníctvom Ľudových misií, duchovných obnov, a vo všetkých apoštolátoch, ktoré vedieme. Navštevujeme materské, základné a stredné školy, kde rozprávame o svetových misiách. Taktiež navštevujeme farnosti, kde prezentujeme našu Spoločnosť, prácu našich misionárov vo svete, a dôležitosť misií pre Cirkev. Vydávame časopisy: Hlasy z domova a misií, Mladý misionár, knižný, stolový a nástenný kalendár a taktiež knihy z nášho vydavateľstva „Verbum“ a rôznych prospektov, brožúrok a obrázkov s informáciami o misionároch a modlitbami za misie a misionárov.

Ak by ste mali záujem, aby sme spravili vo vašej škole, farnosti, alebo na inom mieste misijnú animáciu formou prezentácie nášho misionára – ktorý pracoval v zahraničných misiách – o jeho práci, ktorá môže byť spojená taktiež so svätou omšou, alebo prednáškou na tému misií, alebo duchovnej obnovy alebo inou formou, obráťte sa na dole uvedenú adresu.

2. Misijná rodina.

Je to spoločenstvo laikov, ktorí vedení Duchom Svätým, chcú naplno žiť svoj kresťanský a misionársky život, v spolupráci s misionármi Spoločnosti Božieho Slova, žijúc charizmu Sv. Arnolda Janssena, zakorení v Božom Slove.

3. Misijní dobrodinci  a zabezpečenie financií pre rôzne projekty v misiách.

Nemenej dôležitou úlohou Misijného oddelenia je získavanie finančných prostriedkov a darov na zabezpečenie služby misionárov v zahraničných misiách. Každý rok financujeme projekty, ktoré idú cez generalát Spoločnosti Božieho Slova v Ríme, vďaka Vám, teda našim dobrodincom.

4. Starostlivosť o slovenských misionárov pracujúcich v zahraničí a príprava novomisionárov.

Podporujeme vďaka Vám projekty našich slovenských spolubratov a sestier SSpS v misiách. Financujú sa kurzy a materiálne zabezpečenie pre novomisionárov, ktorí odchádzajú, a taktiež prichádzajú k nám zo zahraničia.

Náš zakladateľ, otec Arnold Janssen vyslovil myšlienku: „Život darovaný misiám je vzácny.“ Nie každý z nás však dokáže odovzdať svoj život práve takejto službe. Každý však môže sebe spôsobom vlastným napomôcť misijnému dielu Cirkvi. Modlitba, obeta, či konkrétna hmotná alebo finančná pomoc, to sú niektoré z možností.

Ak by ste chceli napomôcť misiám svojou finančnou pomocou, môžete tak urobiť zaslaním svojho milodaru:

poštovou poukážkou na číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)

alebo na adresu: Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra

alebo bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN SK9509000000005029115971 (Slov. sporiteľňa)

s poznámkou: „na misie“

Chceli by sme Vás veľmi poprosiť, aby ste pri zasielaní finančnej čiastky či už poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom zapísali celú – úplnú vašu adresu, na základe ktorej Vám zašleme poďakovanie, aby ste vedeli, že sme ju dostali.

Veľká vďaka.

Misijné oddelenie je zverené misijnému sekretárovi Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, ktorým je páter Pavol Baláž SVD. Ak by ste chceli kontaktovať priamo misijného sekretára, môžete tak urobiť na adrese:

P. Pavol Baláž SVD
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3,  949 01 Nitra
alebo emailom: balaz@svd.sk
alebo telefonicky: 0903 809 615.