Slovo provinciála

SLOVO PROVINCIÁLA / máj 2024

Nevesta Ducha Svätého

Milí priatelia! Mariánsky mesiac máj upriamuje náš pohľad na Božiu Matku Máriu, ktorej preukazujeme úctu i prostredníctvom modlitby loretánskych litánií. Súčasne však tohtoročný máj liturgicky privádza k zavŕšeniu veľkonočného obdobia slávením sviatku Zoslania Ducha Svätého. Tam je Mária tiež prítomná, keď, ako čítame v Skutkoch apoštolov, zotrváva spolu s učeníkmi a ženami na modlitbách, v očakávaní prisľúbeného Ducha Svätého. Mariánska atmosféra sa tak snúbi s črtou pneumatologickou, t.j. týkajúcou sa Ducha Svätého.

Podcast:

Máriino povolanie k účasti na uskutočnení Božieho plánu spásy má takpovediac „do činenia“ s Duchom Svätým od samotného začiatku. „Neboj sa, Mária,… Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni“ (Lk 1,30.35) vraví jej anjel pri zvestovaní. Vzápätí je to samotná Mária, ktorá sa v Zachariášovom dome stáva adresátkou Alžbetiných slov, inšpirovaných Duchom Svätým – „Požehnaná si medzi ženami…“ (1,42) – a ona sama, zaiste plná Ducha, prednáša chválospev Magnifikat.

Harmóniu či súzvuk Márie s pôsobením Ducha Svätého v jej živote krásne vyjadruje jeden z titulov, ktorý azda nepatrí k tým najznámejším: Nevesta Ducha Svätého. Ide o titul, ktorý mal náš zakladateľ, sv. Arnold Janssen, obzvlášť v obľube (popri titule Nepoškvrneného Srdca Panny Márie). P. Johannes Schütte, ktorý bol generálnym predstaveným SVD takmer desaťročie uprostred minulého storočia (1958-1967), poznamenal, že niet tak častého či tak špecifického titulu v našej reholi ako Nepoškvrnená nevesta Ducha Svätého. Titul vyjadruje Máriinu úplnú odovzdanosť, to, že sa stala trvalým príbytkom Božieho Ducha a bola naplnená jeho darmi. Preto bola „plná milosti“ (Lk 1,28). A vo vzťahu k Najsvätejšej Trojici tým pádom sv. Arnold vnímal Máriu ako Dcéru Otca, Matku Syna a Nevestu Ducha Svätého. V prvých „Pravidlách“ (teda konštitúciách) napísal: „Naša prvotná patrónka je Preblahoslavená Panna Mária, Nepoškvrnená nevesta Ducha Svätého, Matka Pána a tiež naša Matka“ (r. 1910, č. 7).

Máriin vzťah k Duchu Svätému pripomína i nám to, čo píše apoštol Pavol veriacim Korinťanom: „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? […] Boží chrám je svätý – a ním ste vy“ (1Kor 3,16). Tými „chrámami“ sme sa stali prostredníctvom sviatosti krstu, a povolanie žiť adekvátne tomu je aktuálne neustále.

Začiatkom mája (5.5.) si ako verbisti pripomíname nedožitých sto rokov PP. Vojtecha Kováčika a Ľudovíta Jankejeho v ich rodisku Chynoranoch. Svoje misijné povolanie uskutočňovali síce len na území Slovenska resp. Česka, no svojou službou posväcovali nielen seba, ale i mnohých ľudí. Ďalší májový víkend bude duchovná obnova pre mladých mužov v našom formačnom dome v Bratislave. Pozvanie stať sa spolupracovníkmi Božieho Ducha v misii. Vo viacerých farnostiach, kde pôsobia naši spolubratia, sú v priebehu mája slávnosti prvého sv. prijímania; i to sú momenty, ktoré zvýrazňujú vnútorné posvätenie, pretože mocou Ducha Svätého sa z chleba stáva sviatostné Kristovo Telo.

Priatelia, nuž spolu s Máriou, Nevestou Ducha Svätého, sa pokúsme žiť ono pozvanie k posväcovaniu sa; tak umožníme i dnes Božiemu Duchu, aby na nás bolo čitateľné Ježišovo evanjelium!

P. Marek Vaňuš SVD

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie