spoločnosť božieho slova

ZpS a ZOS

Spoločnosť Božieho Slova – zariadenie pre seniorov (ZpS) a zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

Na treťom poschodí Misijného domu sa nachádza Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. V ňom sú na zaslúženom odpočinku verbisti pochádzajúci zo Slovenska, ktorí pôsobili na Slovensku alebo v zahraničných misiách. ZPS a ZOS je prioritne určené pre kňazov a rehoľníkov, avšak jeho klientmi sú a môžu byť i laici. Misie a našu rehoľu tak podporujú svojim obetami a modlitbami. O ich zdravotnú starostlivosť sa stará odborný personál pozostávajúci zo zdravotných sestier, opatrovateliek, sociálneho pracovníka a zariadenie má k dispozícii vlastného kňaza, ktorý je určený práve na pastoráciu klientov.

Právna forma: neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

IČO: 00586757

Štatutárny zástupca: Mgr. Pavol Kruták

Sídlo a miesto poskytovania soc. služby: Kalvária 3, 949 01 Nitra

Kontakt: Mgr. Alena Lopašková – riaditeľka

Telefón: 037 /77 69413

Mail: alena.lopaskova@svd.sk

Druh poskytovanej sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová, celoročná

Kapacita zariadenia: Zariadenie pre seniorov 8 miest a Zariadenie opatrovateľskej služby 10 miest.

Podmienka poskytovania sociálnej služby: právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu.

Cieľová skupina prijímateľov: v Zariadení pre seniorov sú to ľudia v dôchodkovom veku, v Zariadení opatrovateľskej služby môžu byť umiestnení aj mladší prijímatelia, ktorí spĺňajú podmienku na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu.

Podmienky pre poskytovanie služby: prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jednolôžkových izbách s kompletným sociálnym zariadením, ktoré je bezbariérové.

Súčasťou zariadení je spoločná jedáleň, spoločenská miestnosť, knižnica a kaplnka.

Na stiahnutie: