spoločnosť božieho slova

Naše poslanie

Všade, kde ako misionári pracujeme, prebúdzame misijné povedomie a podporujeme misijnú prácu na celom svete.

Ohlasujeme Evanjelium, prinášame sviatosti Kristovej lásky a milosti, podporujeme katolícke školstvo, mediálnu komunikáciu, vychovávame a vzdelávame domorodých kňazov, bratov a sestry, formujeme laických katechétov a učiteľov, vedieme sociálne, antropologické i poľnohospodárske výskumné projekty, aby sme pomohli riešiť problémy mnohých kultúr, staráme sa o chorých poskytovaním medicínskej i duchovnej starostlivosti, kŕmime hladných, poskytujeme prístrešie opusteným, zakladáme sirotince, snažíme sa o prorocký dialóg s ľuďmi iných náboženstiev a ateistami…

Ako kňazi a bratia zasväcujeme celý svoj život ohlasovaniu evanjelia a šíreniu Božej lásky medzi ľuďmi všetkých národov.