spoločnosť božieho slova

Poslanie

Všade, kde ako misionári pracujeme, prebúdzame misijné povedomie a podporujeme misijnú prácu na celom svete.

Naše poslanie a činnosť charakterizuje Vízia a Misia, na ktorých sa zhodla posledná Provinciálna kapitula v roku 2018. V súlade s nimi koordinujeme všetky svoje aktivity a pastoračnú službu.

Vízia Slovenskej provincie SVD:

Zakorenení v Božom Slove svedčíme o láske Trojjediného Boha ako misionári rôznych národov a kultúr.

Misia Slovenskej provincie SVD:

Inšpirovaní charizmou sv. Arnolda Janssena, pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie, žijeme svoje rehoľno – misionárske povolanie ako spoločenstvo bratov a kňazov v otvorenosti voči výzvam Ducha Svätého.

Ohlasujeme Evanjelium Ježiša Krista na Slovensku a v Česku, pričom máme na pamäti predovšetkým ľudí na okraji spoločnosti.

Podporujeme personálne, duchovne a materiálne misijnú činnosť Cirkvi na celom svete, k čomu formujeme aj našich laických spolupracovníkov.