ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ
Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Uzdravený muž požiadal Ježiša, aby mohol ísť za ním. Ježiš mu však hovorí: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA

Niektorí mladí ľudia odchádzajú na rok, či dva, do misií. Dajú časť zo svojho najkrajšieho obdobia života iným, bez nejakej adekvátnej náhrady. Je to veľká obeta, vždy spojená s nemalou námahou…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

O službu viere ide v tom zmysle, že teológia neobjavuje ani nevysvetľuje vieru podľa toho, čo si
niekto zmyslí. Teológ vychádza z viery Cirkvi a snaží sa pochopiť jej pravý význam.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 3.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 3.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ľudia a svet potrebujú konkrétne skutky: neustálu modlitbu, odpustenie a porozumenie,
radosť.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ

Dnes slavíme památku svatého Timoteje a svatého Tita, biskupů. Vyznamenali se právě tím, že odpověděli Pánu „ano“. Jaká radost pro nás všechny, když vidíme velkorysost a obětavost těchto dvou učedníků svatého Pavla!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA

Dnes si Cirkev pripomína obrátenie svätého apoštola Pavla. Krátky úryvok z Evanjelia podľa
svätého Marka obsahuje časť príhovoru o poslaní, ktoré apoštolom udelil vzkriesený Ježiš.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Kristus odporúča pestovať našu pokoru a dobročinnosť, keď hovorí: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Mt 11, 29)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes, keď čítame o tejto udalosti, iste nás vyruší, že „zákonníci, čo prišli z Jeruzalema“, hoci sú svedkami učenia Ježiša a jeho božskej moci, ktorá sa prejavuje v uzdraveniach a zázrakoch, predsa len tvrdia, že „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov“ (Mk 3, 22).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Kto a akí boli tí, ktorých si Ježiš povolal?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

Dnes nám evanjelium hovorí o teológii kresťanského povolania, keď Pán povolal tých, ktorých chcel, aby boli s ním, a poslal ich za apoštolov (porov. Mk 3, 13-14).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 2.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 2.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Povolanie je „úloha“ v živote, ktorú nám pridelil Boží plán vykúpenia…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

<strong>ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ</strong>

Dnes bychom si všichni měli připomenout, k jakému obrácení došlo v důsledku našeho křtu. Všichni jsme byli pokřtěni jedním Pánem, ponořeni do Božího života, v jednu jedinou víru: „Vždyť v jednom Duchu jsme byli všichni pokřtěni v jedno tělo“ (1K 12,13).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Ježiš hovorí, že konať dobro máme vždy: Neexistuje čas, keď je treba robiť dobro,
a čas, keď možno druhých prehliadať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ak ako včera, aj dnes musí Ježiš bojovať s farizejmi, ktorí prekrúcajú Mojžišov zákon tým, že zdôrazňujú literu zákona a ignorujú jeho skutočného ducha. Farizeji totiž obviňujú Ježišových učeníkov z porušovania soboty (porov. Mk 2, 24). Podľa ich zdrvujúcej kazuistiky trhať obilné klasy znamená „žať“, zatiaľ čo „drviť ich“ znamenalo pre nich „mlátiť“, čiže vykonávať poľnohospodárske práce. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dni pôstu sa prejavovali smútkom, pokáním, očisťovaním, prípravou na sviatok alebo poslanie, vyprosovaním si Božej milosti. Ten, kto sa postil,  obracal sa k Bohu v postoji pokory; prosil o odpustenie za svoj hriech, za svoje odlúčenie od Boha, a zároveň sa zbavoval vecí, ktoré spôsobovali toto odlúčenie.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

Úryvok z Jánovho evanjelia, ktorý sme práve počuli, tzv. Prológ, bol obľúbeným biblickým textom sv. Arnolda. Už od malička počúval tento nádherný hymnus o Božom Slove, ktoré bolo na počiatku u Boha, v plnosti času sa stalo telom a prebývalo medzi nami.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Svätý Marek nám dnes hovorí, ako Ježiš učil a ako k nemu prišiel zástup. V tých časoch boli rovnako hladní po učení ako my dnes a nevedomosť bola vždy našim najhorším nepriatelem.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes vidíme Pána opäť obklopeného zástupmi: „Zhromaždilo sa ich toľko, že už pre nich nebolo
miesta ani okolo dverí“ (Mk 2, 2).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

<strong>ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ</strong>

Dnes v prvním čtení čteme: „Jak říká Duch Svatý: `Až uslyšíte dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce, jako kdysi (na místě) vzpoury, jako v den pokušení na poušti “ (Žid 3,7-8).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom úryvku zo sv. evanjelia jasne môžeme vidieť, ako si Ježiš rozdelil pracovný čas. Na
jednej strane sa modlil, na druhej strane zasvätil čas svojmu poslaniu modliť sa slovami a skutkami.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám evanjelista Marek predstavuje Ježišovo vyučovanie v synagóge a hneď ho komentuje: „Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.“ (Mk 1, 21).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prichádza Ježiš a volá: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mk 1,17

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA KRST KRISTA PÁNA

ZAMYSLENIE NA KRST KRISTA PÁNA

„Boh nenadŕža nikomu.“ Tieto slová Petrove nás dnes volajú, aby sme pouvažovali nad dvoma jednoduchými vecami, ktoré z nich vyplývajú.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

Mohli by sme povedať, že dnes tu máme nový začiatok. „Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké
svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ (Mt 4,16).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOST ZJAVENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOST ZJAVENIA PÁNA

Dnes nás povzbudzuje prorok Izaiáš: „Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo
a Pánova veleba vzišla nad tebou.“ (Iz 60,1)

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ

Dnes nám Filip dává důležitou lekci, když žádá Natanaela, aby s ním šel na setkání s Mistrem, protože se jako všichni opravdoví přátelé chce podělit o poklad, který objevil: „Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proroci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta“ (J 1,45).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY ANNY SETONOVEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY ANNY SETONOVEJ

Dnes v liturgickom kalendári máme spomienku svätej Alžbety Anny Setonovej, manželky,
matky, vychovávateľky, zakladateľky Milosrdných sestier a iniciátorky programu farských škôl v
Spojených štátoch, teda programu, v ktorom farnosť zabezpečuje úplné vzdelanie pre svoje deti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ

Je správne, aby sa ľudia vo svojej jedinečnej výnimočnosti odlišovali vlastným menom. Ale čo sa týka Boha: riadne meno, ktoré by sa k nemu hodilo, neexistuje. On je nekonečne dokonalý, Stvoriteľ všetkého, nad všetkými vecami a nad nami všetkými, je Nevýslovný.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA
NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA<br>NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

Dnes slávime pamiatku svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského zo 4. storočia. Títo
vzdelanci filozofie a teológie, súčasníci a priatelia až do smrti, zdieľali najskôr pustovnícky
život, potom boj proti herézam v čase vieroučných sporov.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 31. PROSINCE 2022

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 31. PROSINCE 2022

Dnes je poslední den v roce. V našich srdcích zřejmě můžeme v této chvíli najít vlastně smíšené pocity. Promítá se nám celý rok, všechno, co jsme prožili, ale i to co jsme si předsevzali, co jsme chtěli vykonat, ale neudělali, co bylo dobré, co bylo zlé, prostě život, náš život v roce, který končí.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY – Ježiša, Márie a Jozefa

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY – Ježiša, Márie a Jozefa

Dnes rozjímame o tajomstve Svätej rodiny. Cesta pozemského života Božieho Syna začína uprostred jednoduchej rodiny. Taký bol zámer Nebeského Otca. Rodina bude vždy nenahraditeľným ľudským prostredím.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

<strong>ZAMYŠLENÍ NA PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ</strong>

Dnes, 29. prosince, slavíme svátek svatého krále Davida. Ve skutečnosti je to však celá Davidova rodina, kterou chce dnes církev uctít, a především je to ten nejslavnější z nich: Ježíš, Syn Boží a Syn Davidův! Dnes, v tomto věčném „dnes“ Božího Syna, se naplňuje a plně dovršuje Stará smlouva z doby krále Davida. Jak totiž vypráví dnešní evangelium, Dítě Ježíš je svými rodiči podle zvyku starého Zákona přivedeno do chrámu: „Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ‚Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!‘ “ (Lk 2,22-23).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK

<strong>ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK</strong>

„V našej dobe je toľko potrieb, ktoré si vyžadujú súcitnú odpoveď kresťanov…“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Svätý Ján je ten, ktorý lepšie a najhlbšie pochopil tajomstvo vteleného Slova. Ján bol úplne prvým „teológom“ a najlepším príkladom pre všetkých ostatných skutočných teológov.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

Dnes Cirkev slávi sviatok svojho prvého mučeníka, diakona svätého Štefana. Niekedy sa zdá, že evanjelium je dosť mätúce. Ešte včera vyvolávalo radosť a šťastie z narodenia malého Ježiša: „Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.“ (Lk 2, 20). Dnes nás naopak upozorňuje na blížiace sa nebezpečenstvo…

čítaj viac

NARODENIE PÁNA

NARODENIE PÁNA
čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA 24. prosince 2022

ZAMYŠLENÍ NA 24. prosince 2022

Dnešní evangelium přináší Zachariášovu píseň chvály, kterou oslavil Pána po té, co se mu narodil syn Jan.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 23. decembra 2022

ZAMYSLENIE NA 23. decembra 2022

Narodenie sv. Jána Krstiteľa o ktorom sme počuli v dnešnom evanjeliu hovorí o blízkosti Vianoc. V modlitbe dňa prosíme Všemohúceho Boha, slovami: „už sú blízko sviatky narodenia tvojho Syna; prosíme ťa, nech nám preukáže svoju milosrdnú lásku tvoje večné Slovo, Ježiš Kristus, ktorý si vzal telo z Panny Márie a prebýval medzi nami.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 22. decembra 2022

ZAMYSLENIE NA 22. decembra 2022

Dnešné evanjelium nám k zamysleniu predkladá chválospev Magnifikát, ktorým Panna Mária plná radosti, vítala Alžbetu, jej príbuznú a matku Jána Krstiteľa.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 21. decembra 2022

ZAMYSLENIE NA 21. decembra 2022

Ťažko bolo objaviť niečo lepšie, ako ísť k príbuznej Alžbete. Anjel na ňu zreteľne upozornil: „Hľa Alžbeta, tvoja príbuzná…“ (Lk 1,36). Nebola to ponuka riešiť osamelosť návštevou? Alžbeta bola staršia, rozvážna a najmä duchovne zrelá. Evanjelium hovorí, že bola spravodlivá. Dostala nedávno tiež veľkú milosť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 20.decembra 2022

ZAMYSLENIE NA 20.decembra 2022

Dnes sa opäť zastavujeme pri dojímavej scéne zvestovania. Boh, vždy verný svojim prísľubom, dáva Márii skrze anjela Gabriela poznať, že ona je tou vyvolenou nosiť v sebe Spasiteľa sveta.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 19. decembra 2022

ZAMYSLENIE NA 19. decembra 2022

Anjel Gabriel dnes oznamuje Zachariášovi „nadprirodzené“ narodenie jeho syna, Jána Krstiteľa – muža, ktorý pripraví cestu Mesiášovi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽA

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽA

Milí priatelia, advent napreduje, nachádzame sa už takmer na jeho konci: dnes máme jeho štvrtú, teda poslednú nedeľu. A tak nás liturgia v Božom Slove vedie k veciam, ktoré bezprostredne predchádzali Ježišovmu narodeniu. Ide o jeho počatie a všetko, čo sa okolo toho odohralo.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

Keď dnes čítame Ježišov rodokmeň, môže nám napadnúť veta, ktorá sa bežne hovorí na vidieku v Katalánsku v Španielsku: „Jozefovia, Jánovia a osli sa nachádzajú v každom dome“. Preto, aby sa medzi nimi dalo rozlíšiť kto ku komu patrí, používa sa meno domácnosti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

Keď dnes čítame Ježišov rodokmeň, môže nám napadnúť veta, ktorá sa bežne hovorí na vidieku v Katalánsku v Španielsku: „Jozefovia, Jánovia a osli sa nachádzajú v každom dome“. Preto, aby sa medzi nimi dalo rozlíšiť kto ku komu patrí, používa sa meno domácnosti.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK TŘETÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK TŘETÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Zdá se, že Ježíš dnes chce, abychom se zbavili své dychtivosti po zvědavosti, své arogance, kterou farizeové a mistři Zákona projevili tím, že se na Boží plány dívali svrchu, když ignorovali Janovo volání.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnes, keď si uvedomujeme, že nevieme, čo všetko môžeme od nášho života očakávať, keď občas stratíme nádej a neodvážime sa hľadať viac ako svoje vlastné nedostatky…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnes uvažujeme o otcovi, ktorý mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!“ (Mt 21,28). „A on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.“ (Mt 21,29). Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. (porov. Mt 21, 30). Podstatou tohto podobenstva je skutočnosť, že Boh neposudzuje človeka len na základe toho, čo hovorí alebo …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

Dnes celé Mexiko oslavuje Pannu Máriu z Guadalupe a uctieva si ju ako Kráľovnú mexického ľudu. Podobne aj celá Amerika ju oslavuje ako svoju patrónku.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. ADVENTNÚ

ZAMYSLENIE NA 3. ADVENTNÚ

Ján Krstiteľ sa, milí priatelia, ocitol vo väzení. A keďže je známou osobnosťou, je zaradený do špeciálnej kategórie väzňov: sú mu povolené návštevy. A tak k nemu prichádzajú jeho učeníci, ktorí ho pravidelne informujú, čo sa deje vo svete. Zvlášť ho zaujíma Ježiš, ktorý na neho, keď sa stretli, urobil taký silný dojem. Ján bol vtedy okamžite presvedčený, že Ježiš je Mesiáš.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

V dnešnom evanjeliu vidíme Krista, ako sa rozpráva so svojimi učeníkmi, keď zostupujú z hory, kde  práve zažili ťažko opísateľný zážitok jeho premenenie.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnes by sme mali byť nad Pánovým povzdychom rozrušení: „Komuže prirovnám toto pokolenie?“ (Mt 11,16).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Dnes hrá evanjelium akord zložený z troch tónov. Tri tóny, ktoré v našej spoločnosti nie sú vždy tak dobre vyladené: prvý tón je naša práca, druhý priateľstvo, vzťahy a tretí zrozumiteľnosť života. V dnešnej dobe máme všetci veľmi rušný život, ale máme plán?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš nás dnes pozýva k odpočinku v Bohu. Náš Nebeský Otec je náročným otcom. Keďže nás nekonečne miluje, žiada od nás, aby sme mu dali všetko. Robí to preto, lebo vie, že nám to pomôže rásť v láske.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnes nás Ježiš vyzýva zamyslieť sa nad Božím milosrdenstvom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

Dnes Ježiš učí a zároveň uzdravuje.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

Succisa virescit. Toto motto kláštora Monte Cassino krátko a pekne vyjadruje, milí priatelia, aj hlavnú myšlienku Božieho slova dnešnej 2. adventnej nedele. Je to slovo o nádeji na dobrý koniec toho, o čom sa zdá, že je to definitívne zničené a pochované.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnes, už skoro týždeň pripravujúc sa na slávenie Vianoc, nám dnešné Božie Slovo ponúka myšlienku popracovať na jednej z čností, ktorá sa tiahne celým adventom a to je nádej.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nám predstavuje tri postavy: Ježiša a dvoch slepcov, ktorí sa k nemu blížia. Sú plní viery a nádeje v srdc

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

Tato slova Pán uvádí na konci svého „horského kázání“, kde lidem ukazuje nový a hlubší význam přikázání Starého zákona, „Božího slova“.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

Ježíš povolává do své blízkosti učedníky, tedy spolupracovníky – mezi ty první patří bratři Petr a Ondřej. V Janově evangeliu je Ondřej dokonce jedním z prvních, kdo následuje Ježíše, a právě on přivádí i svého bratra Šimona-Petra.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnes čítame úryvok z 10. kapitoly evanjelia podľa Lukáša. Pán vyslal sedemdesiatdva učeníkov do miest, ktoré chcel navštíviť. Vrátili sa nadšení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnešným Kafarnaumom sú aj naše mestá či dedinky, kde taktiež ležia chorí ľudia, na ktorých často zabúdame kvôli hektickému tempu života, ktorý vedieme. Máme veľa práce, nepretržite sa ponáhľame a tak sa z nášho zorného uhla strácajú tí, čo pre svoju chorobu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov zostávajú v zabudnutí.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ežiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes, v posledný deň /obdobia cez rok/ cirkevného roka/, nás Ježiš upozorňuje na
skutočnosť, že náš život sa pomíňa.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš pozýva pozrieť sa, ako klíči figovník, symbol našej Cirkvi, ktorá sa pravidelne obnovuje vďaka tej vnútornej sile, ktorú do nej vkladá Boh (spomeňme si na podobenstvo o viniči a ratolestiach, porov. Jn 15)

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Můžeme si dnes při čtení svatého evangelia dovolit nepřemýšlet o naší době, která přináší den ode dne stále více ohrožení a prolévání krve?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Trpezlivosť rozhodujúcim spôsobom prispieva k pochopeniu, že kríž je, oveľa skôr ako bolesť,
v podstate láskou.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

Podobenstvom o múdrych a nerozumných pannách nám Ježiš hovorí, ako možno
vstúpiť do Božieho kráľovstva.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU OBETOVANIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU OBETOVANIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

V evanjeliu sme práve počuli ako za Ježišom prišla jeho matka a príbuzní a chceli sa s ním rozprávať. Evanjelista nám nehovorí, o čom sa chceli rozprávať. Z iného kontextu však vieme, že boli v rozpakoch z toho všetkého, čo Ježiš robil.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ JEŽÍŠA KRISTA KRÁĽA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ JEŽÍŠA KRISTA KRÁĽA

Kristus bol skutočným Kráľom. No jeho miesto kráľa si privlastnili ľudia, ktorí sa na kráľov hrali. Vznešeného miesta Kráľa pokoja sa zmocnili ľudia nízkeho pôvodu, mravov a charakteru, ktorí nemali páru, čo to znamená byť kráľom, a keď sa pravý kráľ objavil, neboli schopní ho spoznať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa Božie slovo zaoberá nevyriešenou otázkou vzkriesenia z mŕtvych. Je zvláštne, že
podobne ako saduceji, i my si stále kladieme zbytočné a nezmyselné otázky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježišovo gesto je dnes prorocké. Tak ako to robili starí proroci, robí symbolický čin, plný budúcich
dôsledkov. Tým, že Ježiš vyhadzuje z chrámu obchodníkov, ktorí predávali veci potrebné pre obety, a
pripomína, že „môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy“ (Iz 56, 7), ohlasuje nový
stav, ktorý sa chystá začať a v ktorom obetovanie zvierat neprichádza do úvahy.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

V dnešním evangeliu se objevuje obraz Ježíše, který „zaplakal“ nad osudem vyvoleného města, které nepoznalo čas a přítomnost svého Spasitele. Známe-li nejnovější zprávy o tomto městě, Jeruzalémě, bylo by snadné aplikovat tento nářek na město, které je zároveň svaté i zdrojem rozdělení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám evanjelium ponúka podobenstvo o mínach: suma peňazí,
ktorú šľachetný muž rozdá svojim sluhom pred odchodom do ďalekej krajiny.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALBERTA VEĽKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALBERTA VEĽKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium dnes veľmi dobre odhaľuje dielo svätého Alberta Veľkého (1193 – 1280), biskupa a
učiteľa Cirkvi. Využívajúc úsudok v službe viery, stal sa skúseným mudrcom v aspektoch prírodných vied a
vedy o myslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Dnešné evanjelium nám ponúka veľkú lekciu viery. Slepý žobrák – ktorý sa v Markovom evanjeliu volá Bartimej (porov. Mk 10, 46) – je vzorom viery, s ktorou sa plný dôvery obrátil na Ježiša,…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium je v tomto zmysle pre nás dobrou školou. Ježiš mal pred sebou Židov, ktorí boli vo veľmi dobrej nálade. Ukazovali mu na svoj chrám. Bola to nádherná stavba. Architektonicky vydarená, ozdobená vzácnymi kameňmi a pamätnými tabuľami. Navštevovaná množstvom ľudí. Chrám bol znakom stability a pohody židovského národa. Aj keď im strpčovala život myšlienka na Rimanov, ktorých bolo vidieť všade, ako národ boli predsa v pohode. Chválili sa. Boli hrdí. Kto bol viac?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZAFÁTA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZAFÁTA

Svätý Jozafát sa začal venovať obnove jednoty s takou silou a zároveň s takou jemnosťou a
takým ovocím, že ho jeho vlastní protivníci nazvali „zlodejom duší“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, biskupa

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARTINA Z TOURS, biskupa

Dnes, keď slávime spomienku svätého Martina z Tours, liturgia nás pozýva zamyslieť sa práve nad
týmto úryvkom z Evanjelia podľa Matúša. Tento úryvok nám hovorí o konci čias, keď Syn človeka príde
súdiť a oddeliť spravodlivých od hriešnikov.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. LVA, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE

ZAMYŠLENÍ NA PAMÁTKU SV. LVA, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE

Dnešní evangelium je výmluvné. Otázka Ježíše Krista na jeho vlastní identitu ukazuje Mistrovu pedagogickou vytříbenost. Chce své učedníky přivést k pravdě, která je na hony vzdálená lidským názorům přirovnávajícím Ježíše Nazaretského k jednomu z velikánů judaismu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK VÝROČIA POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK VÝROČIA POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Všetci ľudia sú posvätnou skutočnosťou, v ktorej prebýva Boh.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Posolstvo dnešného evanjelia je založené na postoji sluhu. Ježiš
podobenstvom vyzýva svojich apoštolov, aby sa zamysleli nad postojom
služby: sluha by mal plniť svoje povinnosti bez toho, aby očakával akúkoľvek
odmenu: „Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium hovorí o troch dôležitých témach. V prvom rade o našom správaní sa k deťom alebo k ľuďom, ktorí sú slabí či krehkí vo viere. Konkrétne, sme varovaní pred zlom, ktoré im môžeme spôsobiť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium dnešnej nedele, milí priatelia, nám otvára množstvo otázok. Evanjelista Lukáš nám píše, ako za Ježišom prišli saduceji, ktorí neverili v zmŕtvychvstanie a predložili mu dosť absurdný, vymyslený prípad ohľadom života po smrti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes Ježiš využíva svoju autoritu slovami „a ja vám hovorím“, akoby malo ísť o nové
učenie. Boh chce, aby bol spasený každý a aby si každý osvojil poznanie pravdy.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO

Cirkev dnes oslavuje svätosť veľkého pastiera duší: Karola Boromejského, ktorý bol biskupom milánskej
diecézy. Všetci musíme ďakovať dobrému Pánovi, pretože nám nikdy neprestal poskytovať dobrých
pastierov.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 31. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 31. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes nám evangelista předkládá dvě Ježíšova podobenství, která osvětlují jeho božský přístup k hříšníkům, kteří se vrací na správnou cestu. Pomocí obrazu velké radosti odhaluje Boží dobrotu, která nachází zalíbení v obrácení těch, jež se vzdálili pro svůj hřích.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH

„Pri Pánovom stole si nepripomíname mučeníkov tak, ako si pripomíname iných, ktorí
odpočívajú v pokoji, aby sme sa za nich modlili, ale skôr preto, aby sa oni modlili za nás, aby
sme mohli ísť v ich šľapajach…“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

V dnešný sviatok Všetkých svätých sme si vypočuli Blahoslavenstvá z Matúšovho evanjelia. Evanjelista nám tu ponúka Ježišovo učenie, ktoré sa má pre nás kresťanov stať tým, čím bol Zákon pre Židov: pravidlom či normou nášho života.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pán nám pomáha pochopiť, že ak nezištne rozdáme bez toho, aby sme za to niečo očakávali, Boh nám to vráti väčšou odmenou – večným životom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sú ľudia, ktorí sa boja zmeny, lebo podľa nich k zmene sa ide iba cez bolesť a trápenie a jej výsledkom je znova iba smútok a bolesť. Možno je tomu tak, no bojím sa, že iba v prípade zmeny zlej.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU PO 30. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU PO 30. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Všimli jste si dnes začátku tohoto evangelia? Farizeové sledovali Ježíše velmi pozorně. Také Ježíš je pozoroval a všiml si, jak se snaží zaujmout čestná místa. Ale… jak odlišně je možné se dívat!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

Ak už máme dobre nastavený modlitbový a duchovný život, mali by sme ho začať napodobňovať v konaní.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Dnes můžeme obdivovat Ježíšovo odhodlání splnit poslání, které mu svěřil jeho nebeský Otec. Nic ho nezastaví: „Vyháním zlé duchy a uzdravuji dnes a zítra“ (Lk 13,32).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa Ježiš na ceste do Jeruzalema na chvíľu zastaví a niekto to využije, aby sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK 

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK 

Dnešné liturgické texty nás prostredníctvom podobenstiev o horčičnom zrnku a o kvase napĺňajú nádejou. Vzťahujú sa na rast Božieho kráľovstva a zároveň aj Cirkvi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Myslím len na to, ako by som mohol nasledovať Ježiša Krista a napodobňovať ho svojimi modlitbami, prácou, utrpením a starostlivosťou vždy a len na Božiu slávu a spásu duší.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Na Sväté Písmo môžeme pozerať ako na veľkú drámu, na dômyselne skomponovanú hru so scénami, ktoré vytvoril Boží dramatik, aby nám cez ne ukázal, aký je zmysel spásy.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježišove slová nás dnes vyzývajú, aby sme sa zamysleli nad nepríjemnosťami pokrytectva: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel.“ (Lk 13, 6). Pokrytec sa tvári, že je tým, čím nie je. Táto lož dosahuje svoj vrchol, keď … viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš nám dnes hovorí o tom, ako pozeráme a sledujeme oblohu. Môžeme si napríklad povedať: „Dnes ráno, po troch dňoch nepretržitého dažďa, sa obloha javí jasná a žiarivá, ako keby bola jedným z najskvostnejších dní tohtoročnej jesene“.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Dnešní evangelium nám představuje Ježíše jako člověka s velkými ambicemi: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!“ (Lk 12,49).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes si pri čítaní tohto úryvku z evanjelia uvedomujeme, že každý človek je správcom: keď sa narodíme, všetci dostávame dedičnosť génov a schopností, aby sme sa v živote realizovali.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

Dnes, na sviatok svätého Lukáša – evanjelistu Kristovej miernosti a tichosti – čítame evanjelium o vlastnostiach, ktoré musia mať Kristovi apoštoli.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA

Kristus sa stal pšenicou, aby sme mohli prijímať ovocie jeho obety a jeho sebadarovania sa.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za istým slávnym učiteľom prišli dvaja mladíci a prosili ho, aby ich naučil múdrosti života. „Veríte, že som toho schopný?“ pýta sa ich. „Veríme,“ odpovedali. Prijal ich teda a oni sa chodili k nemu učiť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Pán Ježiš chce posilniť našu vieru a nádej v neho. Hovorí o tom, že raz budeme stáť pred nebeským zástupom anjelov, aby sa ukázalo, ako sme o ňom svedčili.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Pán pozýva, aby sme sa zamysleli nad druhom zlého kvasu, za pomoci ktorého chlieb nemôže kysnúť, ale len zdanlivo kysne, zatiaľ čo v skutočnosti zostáva nepečený a nevhodný na konzumáciu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Dnes můžeme přemýšlet o významu, přijetí a zacházení s proroky: „Pošlu k nim proroky a apoštoly. Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat…“ (Lk 11,49).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes môžeme vidieť, ako nám Pán Ježiš dáva niekoľko ponaučení: medzi nimi hovorí o desiatku a tiež o súdržnosti, ktorú musia mať vychovávatelia (rodičia, učitelia a všetci veriaci kresťania).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA

Dnes slávime sviatok svätého Jána XXIII., pápeža, ktorý od svojich 14 rokov patril k Františkánskemu svetskému rádu, tzv. terciárom.  

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš dnes napomína tých, ktorí si myslia, že si zaslúžia „vstupenku“ do raja len preto, že budú Ježišovi tlieskať za to, aký je úžasný!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milí priatelia, dnešná nedeľa nám predkladá na uvažovanie otázku vďačnosti. Evanjeliový príbeh o desiatich uzdravených malomocných, z ktorých iba jeden Ježišovi poďakoval, je nepríjemný. No je to naše zrkadlo. Prečo je vďačnosť takou zriedkavosťou?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Mária, Ježišova matka, nie je blahoslavená len preto, že ho porodila a opatrovala – ako spontánne predpokladala tá miestna žena -, ale najmä preto, že počula Slovo a zachovala ho: že milovala a dovolila, aby ju miloval jej Syn Ježiš.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

V tomto mesiaci svätého ruženca oslavujeme práve dnes Pannu Máriu Ružencovú. Ako si lepšie uctiť našu Matku než modlitbou ruženca?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Dnešní evangelium je Ježíšovou katechezí o modlitbě. Slavnostně prohlašuje, že Otec mu vždy naslouchá: “ Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám!“ (Lk 11,9).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

Dnes je sviatok svätej Faustíny Kowalskej (Poľsko, 1905 – 1938), ktorú Ján Pavol II. kanonizoval v roku 2000. Ježiš Kristus si ju vybral za svoju „sekretárku“ na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Dnes, na sviatok svätého Františka z Assisi, počujeme vo sv. evanjeliu o Ježišovej modlitbe, v ktorej nám Ježiš odhaľuje svoj blízky vzťah s Otcom a teda tajomstvo trojičného života.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Tí, ktorí mali byť bližšie k Bohu boli ďaleko od svojho blížneho.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Možno nás prekvapuje, keď sa nás Ježiš v evanjeliu dnešnej nedele pýta: „Je azda [pán] povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ,Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.’” Skrátka, nežiadajte žiadnu odmenu: ani pochvalu, ani potlesk, ani uznanie.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIAŤAŤA JEŽIŠ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIAŤAŤA JEŽIŠ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Dnes oslavujeme sväticu, ktorú môžeme označiť za „šampióna“ duchovnej „malosti“. Napriek tomu si vyslúžila titul „učiteľka Cirkvi“. Lebo z jej „duchovného detstva“ vyrástla obnovená a svieža teológia.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIKVI

Dnes počúvame podobenstvo o sieti, do ktorej sa chytili všetky druhy rýb. Svätý Hieronym, muž staroveku, ktorý viac a lepšie študoval Bibliu, dáva toto podobenstvo do paralely s podobenstvom o pšenici a kúkoli.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. ARCHANDĚLŮ MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. ARCHANDĚLŮ MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA

Dnes, na svátek svatých archanděl, zjevuje Ježíš svým apoštolům a všem ostatním pravdu o přítomnosti andělů a jejich vztahu k němu. Jsou v Pánově nebeské slávě, kde věčně vyvyšují Syna člověka, který je Synem Božím. Obklopují ho a jsou mu k službám.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VÁCLAVA, MUČENÍKA 

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VÁCLAVA, MUČENÍKA 

Dnes oslavujeme svätosť kresťanského laika a panovníka sv. Václava. Václav, vnuk kráľovnej Ľudmily (tiež svätice), bol zvolený za nástupcu svojho otca Vratislava I. Bol verný svojmu krstu a v duchu evanjelia si plnil svoje povinnosti panovníka. Veľa sa modlil, staval chrámy a školy. V Prahe dal postaviť chrám sv. Víta

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VINCENTA DE PAUL

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VINCENTA DE PAUL

Dnes, na pamiatku svätého Vincenta de Paul, chudobného medzi chudobnými, sme vyzvaní, aby sme sa zamysleli nad svojím okolím a uvedomili si sociálne, duchovné a ekonomické potreby a problémy, ktoré nás obklopujú.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 26. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 26. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako na ceste, ktorá smerovala do Jeruzalema, teda k umučeniu Krista, „učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší“ (Lk 9, 46).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milí priatelia, medzi najpálčivejšie otázky nášho života patrí otázka viery. Nie však viery sveta ani viery našich najbližších, ale viery našej. Aj my, čo si myslíme, že sme veriaci, musíme sa svojou vierou zaoberať, lebo viera nie je vec hotová. Vieru možno totiž ľahko stratiť. Ako?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Stvoriteľ všetkého dnes ohlasuje svoje vydanie do rúk tých, ktorých prišiel zachrániť. On dáva svoj vlastný život. Tieto jeho slová provokujú. A aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí povedia – tak toto teda riadne prehnal. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA Z PIETRELČINY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA Z PIETRELČINY

Dnes s radosťou počúvame tieto Ježišove slová, ktoré sú vhodné pre našu dobu: „Poďte ku mne všetci (…) a ja vás posilním“ (Mt 11,28). Ako veľmi potrebujeme toto posilnenie!

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnešní evangelium nám vypráví, jak Herodes toužil vidět Ježíše (srov. Lk 9,9). Jeho touha vidět Ježíše se zrodila ze zvědavosti.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. MATOUŠE, EVANGELISTY

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. MATOUŠE, EVANGELISTY

Dnes slavíme svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty. On sám vypráví o svém obrácení. Seděl na celnici a Ježíš ho vyzval, aby ho následoval. Matouš – pokračuje jeho evangelium – „vstal a šel za ním“ (Mt 9,9).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ONDREJA KIMA TAEGONA, KŇAZA, PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ONDREJA KIMA TAEGONA, KŇAZA, PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Práve sme si vypočuli veľmi krásny úryvok z Lukášovho evanjelia. Na prvé počutie sa nám môže zdať, že Ježiš neprejavuje úctu voči svojej matke Márii. Hovorí totižto tým, čo mu oznamujú, že vonku ho čaká jeho matka a príbuzní: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium je síce krátke, no napriek tomu podnetné a bohaté na témy, ktoré by mali pritiahnuť našu pozornosť. V prvom rade to je téma svetla, v druhom téma vernosti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnú nedeľu budeme v evanjeliu, milí priatelia, počuť dosť kontroverzné podobenstvo. Bude to podobenstvo o  nepoctivom správcovi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Našou najväčšou starosťou nech je, aby zažiarila Božia sláva!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes si v evanjeliu môžeme všimnúť, aký bol bežný deň Ježišovho
verejného života počas troch rokov. Svätý Lukáš to vysvetľuje niekoľkými
slovami: „Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium
o Božom kráľovstve“ (Lk 8, 1).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky slovenského národa, slávnosť Božej matky, ktorá počula z ústach starého Simeona slová: „A tvoju vlastnú dušu prebodne meč“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

Dnešní evangelium je proroctvím, tedy pohledem do zrcadla skutečnosti, které nám svým obrazem ukazuje pravdu daleko přesahující to, co nám říkají naše vlastní smysly: Kříž, svatý kříž Ježíše Krista je Spasitelův trůn.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Príbeh o vzkriesení naimského mládenca nám prináša iba Lukášovo evanjelium. Je to jeden z troch evanjeliových príbehov, kde Ježiš oživuje mŕtveho človeka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 24. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Správanie stotníka poukazuje na veľkosť jeho sociálneho cítenia. Ježiš je ochotný pomôcť, a práve vtedy prosba stotníka prezrádza jeho vnútro, ktoré je preniknuté vierou v Boha. ….

čítaj viac

ZAMYSLENI NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENI NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nestáva sa to často aj mnohým „dokonalým“ spomedzi nás? Nevidíme sa napríklad v staršom synovi z podobenstva o márnotratnom synovi?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Pán prekvapuje tým, že je akoby živou reklamou. Ale, my sa na reklamu niekedy, ba
možno aj dosť často, dívame s nedôverou. Prečo?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné slová evanjelia nás nútia zamyslieť sa nad tým, aké dôležité sú dobré príklady a žiť príkladným životom pre druhých. Isté príslovie hovorí, že: „príklad brata“ je – najlepším kázaním“, a ďalšie, ktoré hovorí, že „obraz je hodný tisícov slov.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

Dnes slávime sviatok Narodenia Panny Márie. V evanjeliách sa nespomína nič o jej narodení. Evanjelium nám hovorí o udalosti, ktorá nastala po počatí Božieho Syna v lone Panny Márie.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 23.TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 23.TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš dnes ukazuje, v čem spočívá pravé štěstí našeho života. V Lukášově verzi jsou blahoslavenství doprovázena bolestným nářkem nad těmi, kdo nepřijímají poselství o spáse, ale raději zůstávají u soběstačného a sobeckého života.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 23. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA UTOROK 23. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

V dnešnej meditácii sa zastavíme hneď pri prvých slovách evanjelia, ktoré sme si práve vypočuli. Evanjelista Lukáš píše: “V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom” (Lk 6, 12). ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš nám dnes dáva príklad slobody, o ktorej toľko hovoríme. Ale na rozdiel od toho, čo väčšina tvrdí alebo považuje za „slobodu“, Ježišova sloboda je úplne spojená s Otcovým konaním a Jeho vôľou.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Aj keď sa dnes veľa hovorí o inkluzivizme – to znamená, že každý by mal mať prístup, čo sa týka povolania alebo životných príležitostí ku všetkému – sú stále veci, kde sa inkluzivizmus, a to právom, nerešpektuje. Sú jednoducho ľudia, ktorí na isté veci nespĺňajú podmienky, alebo sa na ne nehodia – aspoň nateraz.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 22. TÝŽDŇA V CEZROŠNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 22. TÝŽDŇA V CEZROŠNOM OBDOBÍ

Dnes pri uvažovaní nad evanjeliom môžeme odhaliť pascu, ktorú pripravili farizeji a majstri Zákona – teda zákonníci, keď prekrúcajú dôležitú otázku: jednoducho oponujú, ako sa pôst a modlitba farizejov a Jánových učeníkov dá porovnať s jedením a pitím Ježišových učeníkov.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ještě dnes žasneme nad tím, jak byli tito rybáři schopni opustit všechno, práci, rodinu, aby
následovali Ježíše. Kdyby Ježíš z Nazareta učinil stejnou nabídku nám, v našem 21. století,
měli bychom tolik odvahy jako ti druzí; dokázali bychom vycítit, co je pro nás skutečným
ziskem?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa stretávame s veľkým kontrastom: ľudia hľadajú Ježiša a on uzdravuje všetky možné „choroby“ (počnúc Šimonovou svokrou); zároveň „vyháňa démonov, ktorí kričia!“ (porov. Lk 4, 41). To znamená: Na jednej strane dobro a pokoj, na druhej strane zlo a zúfalstvo.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes môžeme vidieť, že Ježišova učiteľská činnosť bola hlavným poslaním jeho verejného života. Ježišovo kázanie však bolo veľmi odlišné od ostatných učiteľov Izraela, čo ľudí privádzalo do údivu

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU MUČENÍCKEJ SMRTI SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU MUČENÍCKEJ SMRTI SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

Dnes si pripomíname mučenícku smrť svätého Jána Krstiteľa, predchodcu Mesiáša. Celý jeho život je skoncentrovaný na osobu Ježiša Krista do takej miery, žeby bez Krista i samotná existencia a život Jána Krstiteľa nemali vôbec žiadny význam.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 22.NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 22.NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Hlavnou témou Božieho slova je dnes pýcha.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MONIKY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MONIKY

Dnes sa Cirkev teší zo svätosti veľkej matky: Moniky (332 – 387), ktorá sa narodila neďaleko Kartága. Veľká pre svoju zbožnosť – často prosila v slzách – a pre „obrovského“ syna, ktorého dala kresťanstvu: Augustína.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Je úžasné, ak ľudia v priebehu rokov získajú múdrosť, ktorá vedie k zmysluplnému životu. Ešte krajšie je, ak do večera svojho života získajú múdrosť, ktorá im pomôže zomrieť zmysluplnou smrťou. Lekári, zdravotné sestry, kňazi a zasvätení častokrát absolvujú špeciálne kurzy, ktoré ich pripravujú na sprevádzanie nevyliečiteľne chorých v ich posledných ťažkých dňoch a hodinách. Jedno je však isté: ak sa poradca nevyliečiteľne chorého musí spoliehať len na ľudskú múdrosť, má veľmi ťažkú úlohu, aby zdanlivú absurditu smrti urobil zmysluplnou.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnešní evangelijní text hovoří o nejistotě okamžiku, kdy Pán přijde: „nevíte, který den váš Pán přijde.”. Chceme-li, aby nás našel v pohotovosti, až přijde, nesmíme být roztržití nebo spát: musíme být stále ve střehu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. APOŠTOLA BARTOLOMEJA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. APOŠTOLA BARTOLOMEJA

To, čo zdanlivo môže vyzerať ako číra náhoda, bolo nepochybne od dávna premyslené v Božích plánoch.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnes se zdá, že jsme Ježíše zastihli ve špatné náladě – někdo ho musel pořádně rozčílit; naštvala ho falešná zbožnost, nabubřelé nároky a egoistická zbožnost. Vycítil nedostatek lásky, tedy „spravedlnosti, milosrdenství a víry“ (Mt 23,23).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ

V dnešnom evanjeliu počujeme ako Ježiš ostro kritizuje mentalitu zákonníkov a farizejov. Je dobré si pripomenúť, že sa tu nejedná o všeobecné odsúdenie menovaných náboženských skupín, ale skôr o kritiku nastavenia mysle, či prístupu k náboženstvu a životu, ktorá sa netýka len farizejov a zákonníkov, ale aj všetkých, čo sa rozhodli nasledovať Ježiša, teda aj nás kresťanov.

čítaj viac

ZAMASLENIE NA 21. NEDĚĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMASLENIE NA 21. NEDĚĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježišovi v evanjeliu ktosi položil otázku: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?” Na odpovedi, ktorú tomuto človeku dal Ježiš, prekvapujú najmenej dve veci.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI

Dnes sa Ježiš modlí za učeníkov všetkých čias, tých vtedajších aj tých, ktorí ešte len
prídu vďaka svedectvu kresťanov všetkých generácií: „neprosím len za nich, ale aj za
tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa“ (Jn 17,20)

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnešní podobenství z evangelia hovoří o hostině v Království.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Skúmajme sami seba, aby sme zistili, ako sme na tom s posudzovaním, porovnávaním a hodnotením.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa zamýšľame nad reakciou učeníkov, ktorú vyvolal Ježišov dialóg s bohatým mladíkom. Divili sa a
pýtali: „Kto potom môže byť spasený?“ (Mt 19, 25).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE 

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE 

Dnes slávime slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Katechizmus Katolíckej Cirkvi vysvetľuje túto pravdu viery nasledovne: „Napokon bola Nepoškvrnená Panna – uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu – po skončení pozemského života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa tak plnšie pripodobnila svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Tieto slová Ježišove sa nám zdajú dosť kontroverzné. Keď si totiž uvedomíme, že Ježiš hovoril často o pokoji, o odpúšťaní, láske a porozumení, ako keby tieto jeho slová z evanjelia dnešnej nedele narúšali celok obrazu jeho osobnosti, ktorý nosíme vo svojej mysli. Bol za pokoj alebo za rozdelenie? Za oheň alebo za miernosť?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deti sú Ježišom mimoriadne milované, ale my im svojím typickým a charakteristickým uvažovaním „dospelých ľudí“ nedovoľujeme priblížiť sa k Ježišovi a k Otcovi: – Keď vyrastú, ak budú chcieť, vyberú si…! Aký veľký omyl!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš dnes odpovedá na otázky svojich súčasníkov o skutočnom význame manželstva zdôraznením jeho nerozlučiteľnosti.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnes se ptejte: „Kolikrát musím odpustit provinění svého bratra nebo sestry?“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA

Radšej obetovať svoj život, než pripustiť ľahkovážne interpretácie Ježišovej cesty.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY

Dnes slavíme svátek svaté Terezie Benedikty a Kříže, Edity Steinové, patronky Evropy. Žila s odvahou svou konverzi od židovství ke katolické církvi a také statečně čelila mučednické smrti během 2. světové války.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. DOMINIKA, KŇAZA 

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. DOMINIKA, KŇAZA 

V dnešnom evanjeliu nachádzame udalosť, ktorú zo štyroch evanjelistov spomína iba Matúš. Vyberači chrámovej dane chcú vedieť, či aj Ježiš platí daň. Preto sa pýtajú Petra: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“. Peter ich však uisťuje, že platí.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Istý autor v časopise The Tablet pred časom (1. apríla 2000) pod pseudonymom Ignotus uverejnil článok, v ktorom píše o dvoch spôsoboch, ako je možné pristupovať k životu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PREMENENIE PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PREMENENIE PÁNA

Dnes, keď uvažujeme nad Premenením, môžeme vnímať situáciu človeka v nebi. Najviac nás však zaujíma spontánna reakcia tých „pozemských partnerov“ tejto scény. Opäť je to Šimon Peter, ktorý sa ujíma slova: „Učiteľ, dobre je nám tu“ (Lk 9, 33).

čítaj viac

Zamyslenie na piatok 18. týždňa v cezročnom období

Zamyslenie na piatok 18. týždňa v cezročnom období

Evanjelium nás dnes konfrontuje so svetom, je absolútne radikálne a nepripúšťa žiadne polovičaté riešenia: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Ježíš dnes prohlašuje, že Petr má velké štěstí, protože se oprávněně přihlásil k víře: „Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův. Vždyť ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec.““ (Mt 16,16-17).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Moji milovaní, cnosťou a múdrosťou kresťanskej viery je naša láska k Bohu a k blížnemu: nechýba jej žiadna povinnosť k akýmkoľvek zbožným skutkom, ktoré obstarávajú vzdávanie úcty Bohu, ktorá mu prináleží, a pomoc našim bratom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 18.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 18.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa nebudeme pozerať na Ježiša, ktorý spí na lodi, kým sa potápa, ani na to, ako jediným slovom napomína vietor a vlny, aby jeho učeníci žasli (porov. Mt 8, 23-27). Dnešné konanie však nie je o nič menej znepokojujúce, či už pre jeho učeníkov, alebo pre nás.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALFONZA Z LIGOURI, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI 

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALFONZA Z LIGOURI, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI 

V dnešnom evanjeliu stretáme učeníkov, ktorí po zvečerení sa nevedia čo urobiť s veľkým zástupom ľudí, ktorí za zhromaždili okolo Ježiša. Preto navrhujú Ježišovi čosi, čo sa im zdá ako rozumná možnosť: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo“ (Mt 14, 15). Iste boli prekvapení tým, že ich Pán a Majster túto ich rozumnú radu neprijal, a povedal im: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“ Mt 14, 16).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Napriek občasným škriepkam sa členovia rodiny snažia žiť v pokoji a v harmónii. Až dokedy? Dokedy nepríde deň, kedy sa musia deliť o dedičstvo.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnešní evangelium nám nabízí, abychom se zamysleli nad nespravedlností: nad stětím svatého Jana Křtitele, a zároveň obsahuje pozvání abychom v Božím slově objevili potřebu jasného a konkrétního svědectví naší víry, které by naplnilo svět nadějí.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH MARTY, MÁRIE A LAZÁRA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH MARTY, MÁRIE A LAZÁRA

Slávime dnes spomienku na svätých Martu, Máriu a Lazara, ktorí hostili vo svojom dome Pán Ježiša. Evanjeliová časť, prevzatá od svätého Lukáša, sa vyznačuje práve spomínaným prijatím Pána. ….

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnes nám evangelium dává zásadní výzvu k obrácení. Ježíš nás nešetří tvrdou realitou: „Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece.“ (Mt 13,49-50).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 17.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 17.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ohlasovanie Kráľovstva má podstatný význam v Ježišovom kázaní a v nádeji vyvoleného národa. Je však zrejmé, že podstata tohto kráľovstva nie je väčšinou pochopená.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

„Joachim a Anna, … spoznajú vás podľa ovocia, ktoré ste priniesli.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JAKUBA, APOŠTOLA  

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JAKUBA, APOŠTOLA  

V úryvku z Matúšovho evanjelia na dnešný sviatok sv. Jakuba môžeme nájsť veľa poučení. Ja sa však obmedzím len na zdôraznenie jedného, ktoré sa týka tajomstva Božej prozreteľnosti, ktorá sa vzťahuje na celé stvorenie, a do ktorého patrí aj tajomstvo vyvolenia.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Je veľa vecí, ktoré nám do duše prinášajú pokoj a vyrovnanosť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, REHOĽNIČKY, PATRÓNKY EUROPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, REHOĽNIČKY, PATRÓNKY EUROPY

Dnes slávime sviatok patrónky Európy, svätej Brigity. Jedného horúceho rána, 23. júla 1373 v Ríme, keď Peter, predstavený Alvastry, slávil svätú omšu v jej cele, Brigita zomrela, keď sa kňaz pri pozdvihovaní hostie modlil: „do tvojich rúk, Pane, odovzdávam svojho ducha“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ MÁRIE MAGDALÉNY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ MÁRIE MAGDALÉNY

Dnes s radosťou oslavujeme svätú Máriu Magdalénu. S radosťou a úžitkom pre našu vieru, pretože jej cesta môže byť aj našou cestou. Magdaléna prišla zďaleka (porov. Lk 7, 36 – 50) a išla veľmi ďaleko…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnes si připomínáme jakousi formu pochvaly, kterou Ježíš Kristus v oněch dnech adresoval lidem kolem sebe: „blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší” (Mt 10,16).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš uvádza do tajomstva Božieho kráľovstva svojim obľúbeným spôsobom: prostredníctvom podobenstiev. Semená predstavujú ohlasované Slovo, rozsievačom je Ježiš. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjeliu nás prekvapuje Ježišova otázka: „Kto je moja matka? (Mt 12, 48). Zdá sa, že Pán prejavuje pohŕdavý postoj k Márii, svojej matke. Nič také! …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu sme pozvaní uvažovať nad žiadosťou niektorých učiteľov Zákona a farizejov, ktorí chcú, aby Ježiš dokázal svoj božský pôvod zázračným znamením (porov. Mt 12,38).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keby sme, milí priatelia, mali v krátkosti zosumarizovať dnešné evanjelium o návšteve Ježiša v dome Márie a Marty, asi najlepšími slovami by boli tieto: je o tom, ako žiť svoj život i tu, i tam.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Láska, Ježišovo jarmo, je nielen ľahké, ale nás aj oslobodzuje od všetkého, čo nás preťažuje.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes Pán Ježiš akoby sledoval, že čo sme počas života zasiali, aby mohol pozbierať ovocie svätosti. Nájde lásku, lásku k Bohu a k blížnemu?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Ježíšova slova dnes znějí důvěrně a blízce. Jsme si vědomi, že současní muži a ženy trpí značným psychickým tlakem. Tento svět se stále točí dokola, my už nevydržíme tempo a nemáme čas ani vnitřní klid tyto změny vstřebat.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium nám dnes ponúka príležitosť takpovediac pristúpiť k samotnej štruktúre Božej múdrosti. Kto z nás by sa rád neoboznámil s nepochopiteľnými tajomstvami života?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnešní evangelium hovoří o Božím historickém soudu nad Chorazínem, Kafarnaumem a dalšími městy: “

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BENEDIKTA, OPÁTA A PATRÓNA EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BENEDIKTA, OPÁTA A PATRÓNA EURÓPY

Úryvok dnešného evanjelia na sviatok sv. Benedikta, nadväzuje na príbeh o boháčovi, ktorý sa obrátil na Ježiša s otázkou, čo má robiť, aby získal večný život.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milí priatelia, kladenie otázok môže mať rozličné motívy. Tým najčastejším je získanie informácie. Iných sa pýtam na to, čo neviem a oni mi odpovedajú.

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ (C)

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ (C)

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami a krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

SOBOTA 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

SOBOTA 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium nás dnes pozýva zamyslieť sa nad vzťahom žiak – učiteľ: „Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána“ (Mt 10,24).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pri pohľade na dejiny vnímame, že znakom pravej Kristovej Cirkvi je prenasledovanie, niekedy i dlhšie trvajúce.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnes nás evangelium vyzývá k evangelizaci, říká: „Hlásejte“ (Mt 10,7).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 14.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 14.TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám ukazuje Ježiša, ktorý posiela svojich apoštolov na misiu: „Ježiš poslal týchto dvanásť na misiu s týmito pokynmi…“ (Mt 10, 5). Dvanásti tvoria „apoštolské kolégium,“ teda „misijné kolégium.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Dnes máme sviatok svätého Cyrila a jeho brata svätého Metoda, patrónov Európy. Boli to misionári, ktorí evanjelizovali veľkú časť Európy. Pripravili liturgické texty v slovanskom jazyku, písané abecedou, ktorá sa neskôr začala nazývať „cyrilika“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Liturgia slova nás dnes pozýva obdivovať dva nádherné prejavy viery. Boli také nádherné, že si zaslúžili pohnúť srdcom Ježiša Krista a to okamžite. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milí priatelia, každý z nás pozná veľa ľudí. Okruh ľudí, medzi ktorými sa pohybujeme, môže pre niektorých z nás byť vskutku veľký. No nie k všetkým z nich máme rovnaký vzťah.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NAVŠTÍVENIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NAVŠTÍVENIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Dnešný text evanjelia zodpovedá druhému radostnému tajomstvu: „Navštívenie Alžbety“. Je to skutočne tajomstvo! Tichý výbuch hlbokej radosti. Je to radosť Márie, ktorá sa práve stala matkou, pôsobením a milosťou Ducha Svätého. …

čítaj viac

ZAMYSLENI NA PIATOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENI NA PIATOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Veď ja sa predsa môžem zlepšiť, či nie?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnes se setkáváme s jedním z mnoha evangelijních projevů svědčících o milosrdné dobrotě Pána. Všechny příběhy přinášejí řadu konkrétních aspektů, situací, bohatých na detaily: …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Dnes je deň zasvätený mučeníckej smrti apoštolov Petra a Pavla! „Peter, náš vodca vo viere; Pavol, jej nebojácny hlásateľ, ktorý sa stal učiteľom sveta“ (Prefácia).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU, SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU, SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Dnes sa pod patronátom svätého Ireneja Lyonského pripájame k Ježišovej žiadosti o jednotu: „Svätý Otče, (…)no neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. “ (Jn 17, 20-21). Jednota! Je výrazom lásky, znakom dobrého zdravia a zárukou udržateľnosti rodiny.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám evanjelium predstavuje vlastnosť, ktorú musí mať dobrý Ježišov učeník: odstup od materiálnych dobier.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 13. NEDĚĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 13. NEDĚĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milí priatelia, verím, že väčšina z nás vie, čo to je bojovať s časom. Máte pred sebou ako študenti ťažkú skúšku, ako učiteľ prednášku, ako kňaz nedeľnú kázeň alebo duchovné cvičenia a vy sa potrebujete na toto pripraviť. Čas beží a vy ste stále ešte len na začiatku.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Dnes slávime spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Srdca, ktoré je naplnené Bohom, ochotné počúvať a poslúchať. V biblickom jazyku sa srdce vzťahuje na najhlbšiu podstatu človeka, odtiaľ vychádzajú všetky myšlienky, slová a skutky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Dnes slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Od nepamäti si ľudia ukladali do svojho srdca to najlepšie i to najhoršie, čo sa nachádzalo v ich rodine. Dnes nám Kristus ukazuje svoje srdce, s jazvami našich hriechov, ako symbol svojej lásky ku všetkým ľuďom; a práve z tohto Srdca sa oživujú a obnovujú minulé, súčasné i budúce dejiny. V tomto srdci môžeme kontemplovať a chápať radosť Toho, ktorý našiel, čo sa mu stratilo.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Dnes slavíme Narození sv. Jana Křitele. Jan je mužem kontrastů: žije v tichu pouště, ale právě odtud přesvědčivým hlasem oslovuje zástupy a vyzývá je k obrácení; je natolik pokorný, že říká, že je pouze hlasem, nikoliv Slovem…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dobrý človek je dobrý dovtedy, kým neprestane robiť dobré veci.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALOJZA GONZAGU

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALOJZA GONZAGU

Dnes oslavujeme svätého Alojza Gonzagu (1568-1591), patróna kresťanskej mládeže.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu nám Pán Ježiš hovorí: „Nesúďte, aby ste neboli súdení“ (Mt 7, 1).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milí priatelia, zaiste každý jeden z nás, keď sme boli malí, sme snívali o tom, že sa jedného dňa staneme hrdinami. Slovo hrdina je pre mladých ľudí veľmi príťažlivé. Múdri vychovávatelia toho využívajú a mladým ľuďom predstavujú životy významných hrdinov, a tak sa na ich príkladoch snažia formovať ich charaktery.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám jasne hovorí o žití „prítomného okamihu“: nemyslieť na to čo bolo včera, ale odovzdať sa Bohu a Jeho milosrdenstvu. Nebyť ustráchaný čo bude zajtra, ale zveriť všetko Jeho Prozreteľnosti. Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša povedala: «Duch sebaodovzdania je môj jediný sprievodca – nemám iný kompas!».

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Buďme k sebe úprimní, akým smerom vynakladáme svoje úsilie?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Dnešní den je největším dnem pro srdce křesťana, protože po slavení ustanovení eucharistie na Zelený čtvrtek se nyní církev snaží tuto uctívanou svátost vyvýšit, abychom se neváhali odhodlat k jejímu bezmeznému uctívání.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš vyzýva, aby sme všetko robili na Božiu slávu, aby sme sa páčili Otcovi, pretože na to sme boli stvorení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dokonalosť je milovať bez miery.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANTONA PADUÁNSKEHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANTONA PADUÁNSKEHO

Dnes nás Ježiš učí, že odpustenie môže zvíťaziť nad nenávisťou. Nariadenie v knihe Levitikus „Oko za oko a zub za zub“ znamenalo už určitý pokrok, pretože túžbe po odplate určilo mieru a proporcionalitu; čiže aby sa niekto za drobné zranenie neodplatil usmrtením osoby.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Učenie o Trojici má svoj pôvod v odvekej snahe veriaceho človeka pochopiť, presne aké roly majú jednotlivé osoby Trojice na diele spásy.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA

Dnes oslavujeme apoštola Barnabáša – pôvod mena: z aramejčiny Bar nebuch – syn útechy; tiež z hebrejského Bar nabhá – syn proroctva. Barnabáš, pôvodným menom Jozef, pochádzal z Cypru. Keď prijal kresťanstvo, celý svoj majetok odovzdal apoštolom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Ježiš jasne hovorí o nerozlučiteľnej láske, ovocí čistej lásky. Ako povedal pápež František: „Svätosť a nerozlučiteľnosť kresťanského manželstva, ktoré sa často rozpadá pod obrovským tlakom sekulárneho sveta, treba prehĺbiť jasnou náukou a podporiť svedectvom verných manželských párov.“ …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, NA SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, NA SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

Dnes nás liturgie vybízí, abychom nahlédli do úžasného kněžského srdce Kristova.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes počujeme Pána hovoriť: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5, 17).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Tam, kde sú kresťania so živou vierou, nemôže byť nespravodlivosť, násilie, zlé zaobchádzanie so slabšími…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

Dnes slávime spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi. Je to dobrá príležitosť uvažovať o Máriinom duchovnom materstve. Mária je Matkou Božieho Syna a zároveň Matkou všetkých tých, ktorí milujú jej Syna, a tých, ktorých aj jej Syn „miluje“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Nám veriacim kresťanom je čím ďalej tým jasnejšie, že žijeme v dobe Ducha Svätého. Prejavuje sa to na rozličných aktivitách, o ktorých v Cirkvi pred rokmi nebolo počuť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Zmŕtvychvstalý Pán sa zjavuje pred učeníkmi a potvrdzuje, že ho majú nasledovať, najmä čo sa týka Petra.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Dnes si pripomíname pamiatku ugandských mučeníkov: Karola Lwangu a jeho nasledovníkov, ktorí boli zavraždení v rokoch 1885 až 1887 krutosťou kráľa Mwangy a jeho nenávisťou voči viere vyznávanej pre Ježiša a preto, že odmietli pristúpiť na kráľovské sexuálne návrhy.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ  NA ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Dnes nacházíme v evangeliu pevný základ pro důvěru: „Modlím se nejen za ně, ale i za ty, kdo skrze jejich slovo ve mne uvěří…“ (J 17,20). Je to Ježíšovo srdce, které v intimitě Ježíše s učedníky otevírá nevyčerpatelné poklady jeho Lásky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes žijeme vo svete, ktorý nevie, ako byť skutočne šťastný, tak ako bol šťastný Ježiš vo svojej dobe. Žijeme vo svete, ktorý hľadá Ježišovo šťastie na nesprávnych miestach a nesprávnymi spôsobmi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš vo svojej modlitbe prosí, aby všetko, čo robí, priviedlo ľudí k účasti na večnom živote. V čom spočíva večný život?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes môžeme mať pocit, že vo svete viera v Krista slabne. Konzumizmus, kapitalizmus, zmyselnosť a hodnoty materializmu sú veľmi v móde a sú ďaleko od evanjeliových požiadaviek. Ale my chceme byť učeníkmi Krista …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Jedných z dôležitých aspektov dobrého vzťahu je zameranie sa na budúcnosť tých, s ktorými tento vzťah tvoríme. Ľudia, ktorí sú vo vzťahu, myslia spolu na budúcnosť, dúfajú v splnenie mnohých plánov v budúcnosti, modlia sa za budúcnosť, snívajú o nej, tešia sa na ňu. Toto vidíme napríklad dokonca u rodičov, ktorí čakajú svoje dieťa, zvlášť, keď ide o dieťa prvé….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nám evanjelium zanecháva niekoľko veľmi milých slov na rozlúčku. Ježiš nám necháva svoje najvzácnejšie tajomstvo…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Dnes, v den Nanebevstoupení Páně, si znovu připomínáme „poslání“, které nám bylo svěřeno: „A vy jste toho svědky“ (Lk 24,48). Boží slovo je živé i dnes….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Duch robí všetko novým, demaskuje naše obavy, mení náš život, umožňuje nám vyjsť z toho, čo je pre nás ťažkopádne, pomáha nám milovať tých, ktorých ťažko milujeme…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes v evanjeliu Ježiš ohlasuje a sľubuje príchod Ducha Svätého: “Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V prvotnej Cirkvi nastal prvý veľký spor. Dalo sa to čakať, lebo žiadne spoločenstvo, vlastne žiaden vzťah nemôže byť bez sporov a konfliktov. Konflikt nie je narušením vzťahov, ale podmienkou k ich rastu. Je tomu tak preto, lebo vo vzťahoch sa stretávajú rôzni ľudia s rôznymi charakterovými vlastnosťami, ale i hodnotovými rebríčkami či predstavami o fungovaní vecí. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

… keď naša sekularizovaná spoločnosť od nás a od Cirkvi žiada určité zmeny alebo kompromis, jednoducho sa od nás žiada, aby sme sa vzdialili od Boha.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nás Pán pozýva k bratskej láske: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Dnes znovu slyšíme slova důvěry, která Ježíš vyslovil minulý Zelený čtvrtek: „Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

Dnes môžeme opäť vidieť Ježiša obklopeného apoštolmi v atmosfére mimoriadnej blízkosti. Dáva im to, čo by sme mohli považovať za jeho posledné odporúčania…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa,
toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Ľudia zo sveta nás konfrontujú a žiadajú od nás dôkazy, že naša viera je vierou plodnou a že je niečím, čo by aj oni mohli potrebovať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

Dnes si v Cirkvi pripomíname deň, keď si apoštoli vybrali jedného z Ježišových učeníkov, Mateja, aby nahradil Judáša Iškariotského…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Niekedy žijeme časy rozrušenia, nepokoja a stresu. Časy, v ktorých „otec lži“ nakazil inteligenciu človeka tým, že ho prinútil nazývať to, čo je zlé, dobrým a čo je dobré, zlom, aby svetlo pokladal za tmu a tmu za svetlo, aby do jeho duše zasadil spaľujúcu pochybnosť a skepsu, ktorá zabíja najmenšiu stopu nádeje v obzore plnosti…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Výkrik, čosi veľmi dôležité, čomu by mal každý venovať pozornosť a načúvať. Ježiš hovorí o hlbokej jednote s Otcom: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Iba prostredníctvom viery je človek schopný uznať Ježiša Krista za Božieho Syna.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Ježíš nemluvil obrazně, když říkal, že dobrý pastýř obětuje svůj život za své ovce. On to totiž skutečně udělal: jeho život byl cenou, kterou zaplatil za naše znovunalezení…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Problém odpisovania ľudí ako stratených prípadov je problémom aj dnešného evanjelia. Za Ježišom prichádzajú hriešnici, aby ho počúvali. No farizeji a zákonici namietajú, že ich víta a že s nimi jedáva. Farizeji by si želali, aby si Ježiš týchto ľudí nevšímal, aby im jednoducho dal najavo, že sú stratenými prípadmi; odpísanými, bezcennými, nezaujímavými, bez šance.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježišov jazyk je pre niektorých príliš tvrdý, príliš nepochopiteľný pre ich mentalitu, uzavretú pred spásonosným Pánovým slovom…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Je to sám Boh, ktorý zostupuje do srdca človeka, aby nadviazal tajomný vzťah lásky. Žiadne iné náboženstvo nemá podobnú iniciatívu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Živým chlebem je Ježíš. Není to pokrm, který si osvojujeme my, ale který si osvojuje nás. Dává nám pocítit hlad po Bohu, žízeň po naslouchání jeho slovu…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Pápež František, povedal raz v homílii o Božom tele: „Aké krásne je po prijatí svätého prijímania predstaviť si svoj život ako „predĺženie“ svätej omše, v ktorej prinášame ovocie Pánovej prítomnosti do sveta rodín, našich sídlisk, škôl a pracovísk.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

Viesť dialóg s Ježišom, klásť mu otázky a načúvať jeho odpovede. K tomu sme pozvaní…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Historie nám říká, že někdy docházelo k pokusům využít božské či posvátné k politickým nebo jiným účelům. V dnešním evangeliu se zástup vydal hledat Ježíše. Proč?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Evanjelium dnešnej nedele nám hovorí presne o tomto. Otázka, ktorú rieši je: Kto môže byť na čele ako takej a aj jej malých spoločenstiev a komunít? Odpoveď, ktorá vyplýva z evanjelia nás možno prekvapí. Na čele cirkvi a jej spoločenstiev môže byť iba hriešnik…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nás Ježiš znepokojuje zázrakom – prichádza po vode – nehľadá senzáciu, ale približuje sa k apoštolom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY

Takzvaní „múdri“ bývajú často aj pyšní a arogantní, a zvyčajne neprijímajú názory, ktoré sú odlišné od ich vlastných. Jeho učeníci, ľudia málo vzdelaní alebo vôbec nevzdelaní, ti boli otvorení počúvať a prijať jeho posolstvo.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Musíme se vždy snažit následovat Boží smýšlení, usilovat o následování Krista a snažit se vidět lidi a jejich okolnosti stejnýma očima, tedy skrze Slovo, které se stalo tělem.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Keď sa usilujeme o svätosť, začíname vo svojom živote odrážať Božiu pravdu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

O neviditeľných veciach nemáme žiadnu názornú predstavu a tak si pomáhame prirovnaniami k veciam známejším. Duch – to je čosi neviditeľné a nevieme, ako si ho predstaviť. Ale i v každodennom živote sa stretávame s čímsi, čo má istú podobnosť. Je to vzduch. Ani ten nevidíme a normálne si ani zvlášť neuvedomujeme, že okolo nás je. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MARKA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MARKA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Dnes by sa dalo veľa hovoriť o tom, prečo slovo evanjelia nezaznieva so silou a presvedčivosťou; prečo my, kresťania, napriek takzvanej „novej evanjelizácii“ zanovito mlčíme o tom, v čo veríme.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

…Ak chceme hovoriť o milosrdenstve, nemôžeme nehovoriť o spravodlivosti a naopak ak chceme hovoriť o spravodlivosti, nemôžeme nehovoriť o milosrdenstve. Spravodlivosť a milosrdenstvo nemôžeme od seba oddeliť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

… svätosť nie je výnimočná cesta vyhradená iba niektorým, ale cesta, z ktorej nik nie je vylúčený. Nik nie je vylúčený z povolania ku svätosti: ani tí najslabší či najhriešnejší.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Tých, ktorých Pán volá aby ho zblízka nasledovali a žili jeho spôsob života, opúšťajú svoje pôvodné povolania, aby žili iba pre Pána.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

Kristus dává zmizet obavám a předtuchám, které apoštolové nahromadili během dnů utrpení a osamění.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Poznáš koncept, v ktorom môžeš spoznať Krista?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ VE VELIKONOČNÍ OKTÁVĚ

Dnes se nezřídka objevují křesťané, kteří nevidí jasně za hranice tohoto života, a proto pochybují o Ježíšově vzkříšení. V tom nám mohou pomoct slova dnešního evangelia a příklad Máří Magdalény.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

„Nebojte sa“, hovorí Ježiš zbožným ženám. Bojíte sa nášho Pána? Nikdy, pretože on je Láska milujúcich! Báť sa ho stratiť? Áno, pretože si dobre uvedomujeme svoju slabosť…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Peter a ten iný učeník reagovali tak, že bežali k hrobu. Žiaľ, jediné, čo našli, bol prázdny priestor a poskladané plachty. No neskôr, v ten istý deň večer Pána predsa našli. Nie, nebol položený v inom hrobe…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe, rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a v modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

Dnes slávime druhý deň veľkonočného posvätného Trojdnia – utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista. Je to deň víťazstva kríža, na ktorom nám Ježiš zanechal neprekonateľný znak svojej veľkej lásky…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ZELENÝ ČTVRTEK

ZAMYŠLENÍ NA ZELENÝ ČTVRTEK

V Mistrově gestu je něco víc než poučení o pokoře. Je to symbol předjímací událost jeho umučení, naprostého ponížení, které musí vytrpět, aby spasil všechny lidi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA STREDU SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Dnes nám evanjelium predstavuje tri scény: Judášovu zradu, prípravu na slávenie Paschy a večeru s Dvanástimi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Hriešnik je ten, kto sa obracia chrbtom k Pánovi, ktorý krúži okolo stvorených vecí bez toho, aby ich ukazoval, že ich má od svojho Stvoriteľa. Svätý Augustín opisuje hriech ako „lásku k sebe samému až po pohŕdanie Bohom.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA PONDELOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Je príliš ľahké kritizovať to, čo môžu robiť iní…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

Vstupujeme do Veľkého týždňa. Bránou k nemu je Kvetná nedeľa. Jedným z dôležitých miest liturgie Kvetnej nedele je čítanie alebo spievanie Pašií, tzn. príbehu umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista. Každý rok liturgického cyklu si ich čítame od iného evanjelistu, tento rok to je sv. Lukáš.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Boh premieňa zlomyseľný výrok na dielo spásonosnej lásky

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš sa snaží Židom ukázať pravdu, ale oni ho považujú za rúhača a chcú ho ukameňovať. … Ježiš sa snaží predložiť argumenty, ktoré by mohli byť pre Židov prijateľné, ale bezvýsledne.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 5. POSTNÍ NEDĚLI

Křesťanství je mnohem víc než jen soubor náročných morálních norem, jaké může představovat dokonalá láska nebo třeba odpuštění. Křesťanství je víra v jednu osobu. Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Niektorí sa nadraďujú, pretože sú bohatí, iní preto, že viac študovali. Niektorí preto, že zastávajú významné funkcie, iní preto, že pochádzajú z významných rodín.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjeliu nás pozýva – a to týždeň pred tým, ako budeme vchádzať do veľkého týždňa, aby sme sa na Ježiša pozerali v očakávaní, a zároveň ako povedal sv. Ján Fischer – v nazeraní na vykúpenie z kríža: „Naším veľkňazom je Ježiš Kristus, našou obetou je Jeho drahocenné telo, ktoré obetoval na oltári kríža za spásu všetkých ľudí“. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

Ježíšova osoba, jeho učení, jeho životní příklady jsou tím světlem, které osvěcuje celou naši existenci, ať už v dobrých hodinách, nebo ve chvílích utrpení či rozporů.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

skutočná pravda, skrytá kdesi v hĺbke človeka, je iná a možno ďaleko komplexnejšia a veľkolepejšia, než je tá, ktorú vidíš navonok. Ak túto pravdu objavíš, možno začneš tohto človeka obdivovať, lebo v ňom nájdeš veci, ktoré ťa privedú do úžasu. A odtiaľ už nebudeš mať ďaleko k tomu, aby si ho začal ochraňovať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš Kristus je naozaj „znamenie, ktorému budú odporovať“, tak ako to Simeon povedal Márii. Tí, čo počúvali Ježišove slová, voči nim nezostali ľahostajní, a to až do tej miery, že pri tejto príležitosti, ako aj pri mnohých iných, sa zástup kvôli nemu rozdelil na dve časti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nás pozýva zamyslieť sa nad neistotou, ktorá vznikla okolo identity a poslania Ježiša Krista. Keď sa ľudia stretávajú s Ježišom, dochádza k nedorozumeniam a domnienkam o tom, kým vlastne je a ako naplní alebo nenaplní starozákonné proroctvá.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. POSTNÍ NEDĚLI

Ježíš ve svůj prospěch předkládá svědectví Jana Křtitele, svědectví Otce – projevující se skrze skutky, které vykonal – a konečně svědectví Písma.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Počúvať a uveriť Ježišovi, znamená mať už večný život

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Je to dosť fascinujúce!: Ježišovi sa podarí dostať do prostriedku nejakého problému. Kamkoľvek ide, vždy je niekto „oslobodený, alebo vyliečený“; chce, aby ľudia cítili šťastie a radosť. Farizeji sa namiesto toho riešili, že je sobota. Ich chybná viera zabíjala ich ducha. Nevideli hriešnika ako človeka, ale len jeho zlé črty. Nič nie je horšie ako človek, ktorý nechce počúvať a vnímať druhých. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes znovu nachádzame Ježiša v Káne Galilejskej, kde urobil svoj prvý zázrak, keď premenil vodu na víno. Teraz koná ďalší zázrak: uzdravuje syna kráľovského úradníka. I keď bol prvý zázrak veľkolepý, predsa len je tento druhý dôležitejší, pretože to, čo Ježiš týmto zázrakom rieši, nie je nič materiálne, ale dotýka sa hlbokého problému ľudského života, akým je choroba a utrpenie. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

Nie je vôbec samozrejmé, že napríklad otec automaticky miluje svojho syna, alebo brat automaticky miluje svojho brata, alebo dcéra automaticky miluje svoju matku. Sú prípady, keď napríklad mladý človek odíde z domu a jeho odchod sa vôbec nepociťuje ako strata, ale naopak víta sa s pocitom úľavy. ..

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš nám dnes predstavuje dvoch mužov, ktorí by sa náhodnému návštevníkovi chrámu mohli javiť takmer identickí. Obaja sú totižto v chráme a prišli sa tam modliť – ako sme to práve počuli: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa“ (Lk 18,10). No zdanie klame. Vo svojom vnútri sü títo dvaja muži radikálne odlišní: jeden z nich, farizej, má kľudné svedomie, zatiaľ čo druhého, mýtnika – čiže výbercu daní, trápia pocity viny a ľútosti. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

Otec posiela Syna, vteleného Duchom Svätým. Prečo? Lebo On je Boh s nami – Emanuel.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 3. POSTNÍ NEDĚLI

Pokaždé, když se v Písmu mluví o ďáblu, cítíme se možná trochu nesví. Je pravda, že zlo existuje a je tak hluboce zakořeněné, že ho nemůžeme zcela odstranit. Ježíš však přišel, aby s těmito zlými silami bojoval…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Žijeme v dobe, v ktorej sú rôzne náboženstvá veľmi rešpektované. Všetky vyjadrujú snahu človeka o transcendenciu, o život po smrti…. A predsa v kresťanstve, ktoré má svoje korene v judaizme, je tento jav opačný: je to Boh, kto hľadá človeka…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

V skutočnosti človek vždy buď odmieta odpustiť, alebo lakomo vymeriava svoje odpustenie. Ale ako často si uvedomujeme, že od Boha dostávame neustále opakované a neobmedzené odpustenie?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Musíme počúvať Slovo s úprimným srdcom, nechať Ho, aby sa dotkol nášho vlastného života, nechať Ho, aby nás naplnilo, povzbudilo, zmobilizovalo…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

Milí priatelia, po nedeli pokúšania a po nedeli premenenia prichádzame na svojej púti pôstom, ktorou nás v tomto liturgickom roku C sprevádza evanjelista Lukáš k nedeli, ktorú by sme mohli nazvať nedeľou trpezlivosti a nových šancí.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Sv. Jozef – príklad v konaní dobra.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš, zhromaždil okolo seba dvanástich apoštolov, ktorí sú symbolom „nového“ Izraela. Povolal ich, aby prinášali úrodu plodov večného života a ohlasovali spásu všetkým národom. Tento nový Izrael je Cirkev a teda všetci pokrstení…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 2. POSTNÍ NEDĚLI

Dnešní evangelium je podobenstvím, které odhaluje realitu člověka v posmrtném životě. Ježíš nám vypráví o božské odměně nebo odplatě, které se nám dostane v závislosti na našem chování. Bůh nás nakonec povolá k odpovědnosti. A měli bychom být skutečně vždy připraveni…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš dnes mení ľudskú a pozemskú mentalitu svojich učeníkov a otvára nový horizont chápania nového štýlu života svojich nasledovníkov.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Čujte Pánovo slovo, kniežatá sodomské, počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský! „Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. A príďte, budeme sa pravotiť,“ hovorí Pán.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Aké je v dnešnej dobe správanie kresťana k svojim bratom a sestrám? Je prejavom rovnakého súcitu a láskavosti, akej sa mu preukazuje od nebeský Otca: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“? (Lk 6, 36).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Z evanjelií je, milí priatelia, jasné, že ľudia, ktorí sa vyskytovali v Ježišovom okolí, očakávali od neho množstvo vecí. Očakávali, že zmení situáciu, v ktorej sa nachádzali, že zmení ľudí, s ktorými nevychádzali, že zmení svet, ktorý im nevyhovoval…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Láska, keď je skutočne ľudská, miluje Božím srdcom a dokáže objať aj svojho nepriateľa. V opačnom prípade človek skutočne nemiluje.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Viera, ktorú vyznávame pri slávení liturgie, by mala prenikať do nášho každodenného života a ovplyvňovať spôsob nášho života.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 1. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 1. POSTNÍ NEDĚLI

Jako křesťané jsme na poutní cestě. Naše modlitba nás však přibližuje k Bohu, otevírá dveře jeho nesmírné lásce a přináší nebeské milosti už tady na zemi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Tak ako sa Jonáš nechal hodiť cez palubu lode, aby utíšil zúrivú búrku a zachránil životy námorníkov, tak sa Ježiš nechal hodiť cez palubu, aby utíšil búrky hriechu, ktoré ohrozujú naše životy.

čítaj viac

UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Prvým aspektom je dôvera a istota, že Boh nás počúva…Vedzme, že Boh nás vypočuje, pretože Boh – ktorý je zároveň našim Otcom – nás miluje a počúva nás.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ

Činy jako: sytit hladové, dávat pít žíznivým, oblékat nahé, navštěvovat nemocné… to jsou skutky lásky křesťanů, kteří při jejich konání mohou vidět, jak se v těchto skutcích zrcadlí sám Kristus.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

Ako môže Boh niekoho viesť do pokušenia? Boh predsa nie je pokušiteľom! Na pozadí Božieho slova dnešnej nedele, ktorú nazývame aj nedeľou pokušenia, máme možnosť sa na tieto slová konečne pozrieť zbližša.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

Ježiš Kristus nám ponúka možnosť nasledovať ho, ako to urobil s prvým evanjelistom, mýtnikom Levim, ktorému jednoducho hovorí: „Poď za mnou!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

Nastúpili sme na cestu, ktorá nás má dobre pripraviť na slávenie Veľkonočného tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Pôst, modlitba a almužna sú tri tradičné charakteristiky, ktoré by mali v tomto období sprevádzať život každého veriaceho.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

Dnes je první postní čtvrtek. Popel, kterým nám včera církev označila čelo, je stále čerstvý a má nám připomínat čtyřicetidenní cestu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA POPOLCOVÚ STREDU

ZAMYSLENIE NA POPOLCOVÚ STREDU

Nikdy by sme nemali zabúdať, že nie sme absolútnymi vlastníkmi dobier, ktoré vlastníme, ale len ich správcami.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Akýkoľvek skutok lásky a obety nás robí podobnejšími Ježišovi Kristovi, ktorý nás svojou smrťou na kríži zachraňuje. Vždy máme čas zrevidovať svoj život a priblížiť sa k Ježišovi Kristovi, najmä počas adventu a pôstu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Dnešní liturgie nám předkládá evangelium, které, pokud se k němu postavíme s upřímným srdcem, nám znemožňuje zůstat lhostejní.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Dnešní žízeň po Bohu, je horečná snaha najít smysl své existence a svého konání. Boom zájmu o esoteriku to dokazuje, ale samospasitelné teorie nepomůžou.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Lepšie je pre človeka mlčať a byť [kresťanom], ako hovoriť a nebyť ním.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pane, Ty nás stále učíš, že mimo správnych ciest, nebudem môcť nájsť pravé šťastie.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 7. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš je velmi náročný na ty z nás, kteří jsme jeho následovníky. Ale Syn Boží chce jen zdůraznit, že se musíme naučit vzdát se věcí, i když je máme rádi a bude nás to bolet, protože mohou být někdy příčinou všeho hříchu a neřesti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. POLYKARPA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. POLYKARPA

Ježiš nám dáva správny pohľad, ktorý by sme mali voči ľuďom zastávať: prijať ich a rozšíriť svoje obzory s pokorou voči sebe samým, vždy zdieľať spoločné puto spoločenstva, rovnakú vieru…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

Dnes slávime sviatok Katedry sv. Petra. Od 4. storočia chce Cirkev touto slávnosťou zdôrazniť skutočnosť, že Cirkev, ako božia stavba, stojí na Kniežati apoštolov – na Ježišovi Kristovi. Avšak Ježiš si vyberá Petra – „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16,18) a on má na zemi viesť všetky národy, má byť hlavou všetkých ďalších, nových apoštolov, a privádzať ich k Pánovi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 7. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ale táto viera, ktorá dokáže hory prenášať, je predovšetkým darom od Boha.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Kristovo přikázání nás vyzývá, abychom dospěli k dokonalosti lásky, a povzbuzuje nás, abychom otevřeli náruč všem lidem, těm, kteří nepatří mezi nás nebo nás chtějí urazit či zranit. Ježíš nás nabádá, abychom měli srdce jako On, jako je srdce jeho Otce…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom zamyslení uväzujeme nad tým, že jazyk je nástrojom nášho rozumu a srdca, vyjadruje rozhodnutia, city, a hnutia nášho vnútra. Ten si teda nevie ovládať svoj jazyk, kto nie je pánom svojho zmýšľania.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nesením svojho kríža prijímame tie ťažkosti, s ktorými sa každý deň na svojej ceste boríme. Dnešné evanjelium hovorí súčasne o dvoch témach: kríži, ktorý máme niesť každý deň a jeho ovocí, ktorým je život s veľkým Ž, život nadprirodzený a večný.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 6. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 6. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelista Marek nám prostřednictvím svých textů nabízí reakce jiných lidí na Ježíše: nemocných, učedníků, zákoníků a farizeů. A dnes se nás přímo ptá: Ale vy, za koho mě pokládáte vy?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Ježiš ďalším zázrakom ukazuje proces viery. Uzdravenie slepého v dvoch fázach nám hovorí, že viera nie je vždy okamžité svetlo, ktoré na nás dopadne, ale skôr určitá cesta, ktorá nás privedie k svetlu a umožní nám jasne vidieť. Avšak už prvý krok viery – začať vidieť Božie svetlo – je dôvodom na radosť. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Naša viera musí byť skutočná. Musíme sa na veci pozerať Božími očami, nie očami hriešneho človeka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa nám môže zdať, že evanjelium nehovorí príliš veľa o Ježišovi ani o nás. „Prečo toto pokolenie žiada znamenie?“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Jsme ponořeni do touhy po požitcích a bohatství; ponořeni do konzumu; zaslepeni libertariánskou indoktrinací plnou planých a prázdných slov, která zatemňují naše osobní normy a hodnoty a opovrhují učením Církve a Krista, což je jediný směr myšlení, který právě teď jde skutečně proti proudu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ukrývame sa v našom malom svete a hovoríme, že nemôžeme nič urobiť. „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ (Mk 8, 4). Kde nájdeme pravé a pevné slovo nádeje? Ako povedať veriacim a neveriacim, že násilie a smrť nie sú riešením?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš si nic nenechává na potom, aby to dokončil později. Proč se také my nesnažíme mít všechno v pořádku už hned: své modlitby; svou práci; svůj apoštolát; svůj duchovní i profesní rozvoj…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Modlitba je vtedy neefektívnou, keď nie je skutočnou modlitbou. V dnešnom Evanjeliu vidíme konanie ženy, ktorá nepatrila do Božieho vyvoleného ľudu, ale verila, že Ježiš môže uzdraviť…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ
čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš Kristus je skutečným vykladačem Božího zákona; proto vysvětlil správný význam čtvrtého přikázání tím, že odkryl smutnou chybu jejich židovského fanatismu…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes v evanjeliu vidíme obrovskú silu kontaktu s osobou nášho Pána. Tento úryvok nám môže pomôcť zamyslieť sa nad tým, ako prijímame nášho Pána vo svätom prijímaní. Robíme to s vierou, že tento kontakt s Kristom môže v našom živote spôsobiť zázraky?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium dnešnej nedele, milí priatelia, má svoju silu. Pre niektorých je možno smiešne to, čo urobili rybári, keď po zázračnom rybolove zanechali všetko a rozhodli sa pre radikálne nasledovanie Ježiša Krista. No pre iných je tento ich postoj silnou inšpiráciou, aby urobili to isté.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Boží odpočinok je tvorivý!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes v Evanjeliu čítame o Jánovi Krstiteľovi ale aj o tom, čo sa hovorilo o Ježišovi medzi ľudom. Jeho sláva bola taká veľká, že niektorí si mysleli že je Ján Krstiteľ, ktorý bol Ježišovým príbuzným a predchodcom a že vstal z mŕtvych. To si myslel aj Herodes, ktorý nariadil Jánovu smrť. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

…Tajemství spočívá v tom, že milujeme svět celou svou duší a žijeme s láskou to povolání, které Ježíš Kristus dal apoštolům a tím i nám všem.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA, DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA, DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Dnes počujeme ako Simeon očakáva príchod Mesiáša. Pred päťsto rokmi, keď sa začal stavať Chrám, bola v krajine taká bieda, že jeho stavitelia boli veľmi znechutení. Vtedy Aggeus prorokoval: „Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí Pán zástupov, a na tomto mieste budem dávať pokoj“…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám predstavuje dva Ježišove zázraky, ktoré hovoria o veľkej viere dvoch úplne odlišných osôb…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JANA BOSCA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JANA BOSCA

Dosť často nás nahnevá akákoľvek finančná strata či umenšenie nášho majetku. Na druhej strane nám takmer vôbec nevadí, že nielen vo svete ale aj v našom okolí žije veľa ľudí v podmienkach nedôstojných ľudskej osoby…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prorok – ako to hovorí aj Ježiš v dnešnom evanjeliu – nebol prijatý vo svojej otčine a teda zmena sa neuskutočnila. Je to pravda, ťažko je byť prorokom tam, kde vás poznajú. Prorokom môže byť – niektorí usudzujú – len ten, kto žije to, čo hovorí. Nikto iný! Naozaj? Je to naozaj pravda, že právo byť prorokom má iba ten, kto úplne žije to, čo hlása? Máme prestať byť prorokmi, ak máme maslo na hlave?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA

Daj mi prosím kúsok, daj mi aspoň niečo z toho, čo máš. Požiadavka, ktorá nie je pre každého ľahko splniteľná. To „niečo“ má neraz pre človeka nemalú hodnotu. Ak má dať, chcel by čosi iné za to dostať späť, chce mať náhradu. Niekedy však nedá ani za náhradu, lebo má k tej veci silné väzby. „Toto ti nemôžem dať, je to cenná pamiatka na rodičov, na dôležitú udalosť života…“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pretože kto ako žije, tak pripravuje cestu Bohu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Možno si predstaviť niečo tak hlúpe, ako odložiť zapálenú sviečku pod posteľ? Toto sa deje, keď nedávame všetku svoju lásku a všetko svoje poznanie do služieb viery…

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA NA PAMÁTKU SVATÝCH TIMOTEJE A TITA

ZAMYŠLENÍ NA NA PAMÁTKU SVATÝCH TIMOTEJE A TITA

Moře, loď a pobřeží nahradily stadiony, obrazovky a moderní komunikační a dopravní prostředky. Ježíš je však stále stejný včera i dnes. Nezměnil se ani člověk a jeho touha naučit se milovat. I dnes jsou lidé, kteří bezprostředněji přijímají a chápou Slovo – z milosti a svobodného Božího vyvolení, tajemně… zatímco na druhé straně je mnoho těch, kteří potřebují popisnější a promyšlenější vysvětlení Zjevení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBRÁTENIA SV. PAVLA

Po svojom obrátení začal Saul chodiť do synagóg v Damasku a hlásať, že Ježiš je Boží Syn. Neskôr sa jeho meno zmení na Pavol a začína svoje misijné cesty, na ktorých prináša evanjelium židovským aj pohanským komunitám v dnešnom Turecku, v Grécku a nakoniec v Ríme, hlavnom meste Rímskej ríše. Takto aj on napĺňa misijný príkaz, ktorý dal vzkriesený Pán svojim apoštolom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

Ježíšova neobmedzená blahosklonnosť ho privádza k tomu, že sa pokúša otvoriť uzavreté srdcia farizejov tým, že sa s nimi dohaduje pomocou podobenstiev, ale bezvýsledne. Nakoniec ich Ježiš v božskej, ale prísnej autorite Božstva varuje, že ich tvrdosť srdca je vzburou proti Duchu Svätému a že im nikdy nebude odpustená…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, NEDEĽU BOŽÍHO SLOVA

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, NEDEĽU BOŽÍHO SLOVA

Nazaretčania Ježiša nepochopili. Tak ako ho nepochopil ani jeho národ ako celok a, paradoxne, ako ho nechápu dokonca ani mnohí kresťania ani dnes, a to aj napriek tomu, že sú v jeho skupine. Prečo je tomu tak? Prečo ho jedni nechápu a iní sú, naopak, z neho užasnutí…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Vo veciach lásky totiž nie je možné preháňať. Naopak, je pravda, že sme „radikálni“, pretože skutočná láska pohlcuje celého človeka – alebo láska zabije mňa, alebo ja lásku.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

Povolanie je „úloha“ v živote, ktorú nám pridelil Boží plán vykúpenia, aby sme mohli splniť svoju úlohu v jeho diele vykúpenia. Čo však Boh vyžaduje od tých, ktorých povoláva?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů si uvědomme , jak jsme se my křesťané v průběhu staletí rozdělili na katolíky, pravoslavné, anglikány, luterány atd. Historický hřích proti jednomu ze základních bodů naší církve je jasný, je to hřích proti jednotě, tedy hřích proti Kristu, jehož Církev je jedna a v ní každý najde spásu. A co naše biskupství, naše farnost, naše křesťanské společenství. Jsme opravdu v jednotě? Je naše svědectví jednoty skutečně motivem pro obrácení těch, kdo jsou mimo Církev?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš Kristus prišiel zjavil plnosť Božej lásky a ohlasovať evanjelium o spáse, avšak nie všetci chápali šírku a hĺbku Božej lásky, ktorú zvestoval. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Farizeji obviňujú Ježišových učeníkov z porušovania soboty… Podľa nich trhať obilné klasy znamená „žať“, zatiaľ čo „drviť ich“ znamenalo pre nich „mlátiť“, čiže vykonávať poľnohospodárske práce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš všetkým pripomína, že musia prijať jeho posolstvo s novým duchom, ktorý sa rozchádza s konformizmom a rutinou unavených duší…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

V Káne hrozilo, že sa ľudia po tom, čo sa im minulo víno, rozídu. Ich spoločenstvo preto, že nemali pri čom sedieť, malo skončiť. Ježiš toto zachránil. Urobil im z vody víno, a tak ich udržal pospolu, v jednote…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ARNOLDA JANSSENA

Dnes slávia misionári verbisti ako aj dve misijné kongregácie Služobníc Ducha Svätého sviatok svojho zakladateľa, sv. Arnolda Janssena. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš je opäť „doma“ v Kafarnaume a len čo sa to ľudia dozvedeli, začali obliehať dom. Pred dverami je veľký stisk a nedá sa prejsť ani dostať dopredu. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Riziko, na které nesmíme nikdy zapomenout je, že přebývání v hříchu, často zatvrzelé a dlouhodobé, může zatvrdit a umlčet naše srdce…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Niekedy, či často, hovoríme: – Nemám čas! Sme takí zaneprázdnení domácimi úlohami, profesionálnou činnosťou, nespočetnými úlohami v našom programe. Preto sa dosť často domnievame, že by sme mali byť od každodenných modlitieb oslobodení…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

To, čo poslucháči obdivujú, nie je ani tak učenie, ale sám Učiteľ; nie to „čo sa hovorí“ ale „kto“ to hovorí. Ježiš učí ako ten, ktorý má moc; čiže z jeho postoja a slov sála čosi, čo mu dodáva veľkú autoritu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prichádza Ježiš a volá: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mk 1,17). Volá apoštolov za iných rybárov, ako boli doposiaľ naučení. Je to pre nich veľmi otázne, veď idú do neznáma. Odkiaľ mali takú istotu, že to v živote neoľutujú? A pritom zanechali nielen svoju prácu, ale aj svojich najbližších. Ježiš prichádza k nim na rozdiel od Jána Krstiteľa, za ktorým ľudia chodili na určité pevné miesto pri Jordáne. Prichádza a volá.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

Čo by ste povedali, milí priatelia, keby sme dnes na sviatok Krstu nášho Pána Ježiša Krista, pouvažovali o svojom vlastnom krste? Môže to byť celkom užitočná vec, pretože sa stavím, že väčšina z nás ani nevie, kedy presne bola pokrstená.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO ZJAVENÍ PÁNA

Koľkokrát sme dovolili, aby sa naše správanie riadilo zhonom a netrpezlivosťou? Koľkokrát sme nechceli zmeniť naše plány, aby sme zohľadnili naliehavé a nepredvídané potreby blížnych?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA

Ohlasovatelia. Ich srdce bolo preniknuté tajomstvom Ježiša, že nemohli ostať ticho. Nedalo sa. Museli hovoriť. A hovorili. Museli byť tak silno oslovení, tak nadšení a dojatí, tak presvedčiví a naplnení milosťou, že im mnohí naozaj uverili. Boli autentickí. Ježiš v nich čosi zanechal a oni si to nemohli nechať len pre seba.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

Dnešná slávnosť má viacero názvov. Ľudovo ju nazývame: „Traja králi“. V teológii sa zas nazýva epifánia, čo je grécke slovo a znamená zjavenie. Konkrétne tu myslíme na tri „epifánie“, čiže zjavenie Božstva Ježiša Krista…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VIANOČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Filip dáva dôležitú a zaujímavú lekciu. Žiada Natanaela, aby šiel spolu s ním v ústrety Ježišovii. Prečo?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

Pre adoptované Božie dieťa je hriech čosi proti prirodzenosti, čo sa protiví jeho vzťahu k Bohu, čo v človekovi Boží život hasí. Preto by pokrstený človek nemal viac hrešiť…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

Boh rodí stále nové deti a tak rozširuje Vianoce do času a priestoru.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ NEDEĽU PO VIANOCIACH

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ NEDEĽU PO VIANOCIACH

Presvedčenie, že iní nám v trápeniach nášho života nerozumejú, je preto často oprávnené, ale môžeme ho prenášať aj na Boha? Koľkí z nás útočíme na Boha alebo Boha opúšťame. Keď sa nám niečo prihodí so slovami „Stará sa Boh o to, čo ja prežívam? Vie Boh, čo to je byť človekom a čo to je trpieť?“ Vie, či nevie, priatelia?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Cirkev dnes vďačne uvažuje o materstve Panny Márie ako o type svojho vlastného materstva nás všetkých. Lukáš ponúka „stretnutie“ pastierov a Chlapca, ktorý je s Máriou – jeho matkou – a s Jozefom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU,
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

ZAMYSLENIE NA SOBOTU,<br>SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Všetci spolu, pastieri, Mária a Jozef, a „dieťa uložené v jasliach“ tvoria krásny obraz Cirkvi v adorácii.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SIEDMY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Viera je náš život vložený do života Boha.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

Maria a Josef dodržují to, co říká zákon, protože dělat to, co chce Bůh, je znamením věrnosti a lásky k Bohu. Od chvíle, kdy se jejich Syn – a Boží Syn – narodil, zažívají Josef a Maria jedno překvapení za druhým: pastýři, tři mudrci, andělé…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Čosi sa končí, a čosi nové začína. Ten, ktorého ohlásil kráľ Dávid, keď skladal svoje mesiášske žalmy, konečne vstupuje do Božieho chrámu! Starček Simeon čoskoro opustí tento svet temnoty, aby vstúpil do videnia večného Svetla…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV

Slávime dnes sviatok svätých neviniatok, mučeníkov. V rámci vianočných osláv nemôžeme ignorovať posolstvo, ktoré nám chce dnešná liturgia povedať. Môžeme si v evanjeliu všimnúť dva dôležité akcenty. V prvom rade je to dispozícia svätého Jozefa spolupracovať na Božom pláne. A na druhej strane je to zlo, nespravodlivosť, ktorú vo svojom živote často nachádzame, vyjadrenú v tomto prípade mučeníctvom týchto nevinných detí. To všetko si vyžaduje osobný a sociálny prístup a reakciu. ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Ján v skutočnosti verí bez toho, aby „ešte videl“ Krista.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Milí priatelia, máme veľa spoločenstiev rozličného charakteru. Máme farnosti, stretká, združenia, kluby, asociácie, tímy, triedy, mužstvá, družiny. Väčšina z nich má pre náš život bezpochyby svoju dôležitosť, a to hlavne, keď sme mladí. No nielen vtedy, aj v dospelosti je dobre, keď niekde patríme. Tieto spoločenstvá nás nielen formujú, ale poskytujú nám i priestor pre kreativitu, zábavu či stretávanie sa s druhými. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

Ježiš sa nenarodil v prostredí konzumu, pohodlia, rozmarov, plných stolov ale i plných odpadkových košov. Ježiš sa narodil v pokore a chudobe betlehemských jasieľ…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI, ŠTEDRÝ DEŇ

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI, ŠTEDRÝ DEŇ

„Pán je blízko, Pán je tu“. Otec, predchodca si uvedomuje, že príchod Mesiáša znamená predovšetkým svetlo. Svetlo, ktoré osvecuje tých, čo žijú v tme a v tieni smrti. Osvecuje nás! Kiež by sme si s plným vedomím uvedomili, že Ježiš prišiel osvetliť náš život, že prichádza, aby nás viedol, aby nám ukázal cestu, ktorou máme ísť… Bolo by skvelé, keby sme mu dovolili, aby nás viedol svojimi túžbami a nádejou, ktorú do nás vložil!

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ČTVRTÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ČTVRTÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Bůh se totiž ze všeho nejvíc chce narodit v našich srdcích. Život Jana nás učí ctnostem, které potřebujeme k tomu, abychom Ježíše náležitě přijali; zásadní je pokora srdce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

Magnifikát – pieseň, ktorou sa Mária radovala, žehnala a ďakovala Bohu za všetku jeho milosť a čistú dobrotu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. ADVENTNEJ NEDELI

Radosť je neoddeliteľná od viery. „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“. Radosť Boha a Márie sa rozšírila do celého sveta.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI

Zvestovanie je veľkolepá udalosť, tak ako cnosti Márie, Panny: je plná milosti, Pán je pri nej, je pokorná, jednoduchá, prístupná Božej vôli, veľkorysá. Božie plány s ňou, rovnako ako so mnou či s Vami, sa ale spoliehajú na jej i našu slobodnú a láskyplnú spoluprácu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTÚADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTÚADVENTNÚ NEDEĽU

Mária je ako monštrancia. Avšak nie monštrancia, ktorá je vyložená v kostole vysoko na oltári, ku ktorej putujú ľudia. Mária je monštranciou, ktorá kráča a putuje k ľuďom a spolu s ľuďmi.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnešná liturgia slova nás vyzýva, aby sme mysleli na úžasný príklad, ktorý nám dáva svätý Jozef. On bol mimoriadne citlivý voči Márii, svojej snúbenici.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. ADVENTNEJ NEDELI

Matúš tým chce povedať, že Ježiš je skutočný človek. Inými slovami, že Ježiš – tak ako každý muž a každá žena, ktorí prichádzajú na tento svet – nezačína od nuly, ale prináša so sebou určitú historickú batožinu. To znamená, že Vtelenie je niečo zámerné, že keď sa Boh stáva človekom a stáva sa ním so všetkými dôsledkami. Keď Boží Syn prichádza na tento svet, prináša so sebou aj svoju rodinnú minulosť.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK TŘETÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK TŘETÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Zdá se, že Ježíš dnes chce, abychom se zbavili své dychtivosti po zvědavosti, své arogance, kterou farizeové a mistři Zákona projevili tím, že se na Boží plány dívali svrchu, když ignorovali Janovo volání.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Naše srdcia by mali byť pripravené na Kristov príchod tak, ako keby mal ešte len prísť na tento svet.“ (Svätý Karol Boromejský)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA Z KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA Z KRÍŽA

Plnenie vôle Nebeského Otca je to, k čomu nás pozýva Kristus. Sv. Augustín napísal v tejto súvislosti: „Sú dve vôle. Snaž sa zmeniť svoju vôľu tak, aby sa stotožnila s Božou vôľou a nesnaž sa Božiu vôľu prispôsobiť svojej.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE

Toľkokrát synovia temnoty využívajú všetku svoju bystrosť, aby dosiahli viac peňazí, viac moci a viac prestíže; zatiaľ čo my, synovia svetla, akoby sme mali svoju bystrosť a predstavivosť trochu uspanú.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

Don’t worry! Be happy! Netráp sa! Buď šťastný! Takto nás, milí priatelia, už tri desaťročia vo svojej piesni s rovnakým názvom presviedča známy americký „à capella“ spevák Bobby McFerrin. A takmer rovnakými slovami nás už niekoľko storočí povzbudzuje liturgia tretej adventnej nedele, ktorá sa latinsky tradične nazýva Dominica Gaudete, čiže nedeľou radosti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Ján je Eliáš, ktorý má prísť: prebýva v ňom oheň Ducha a pobáda ho „ísť pred“ (ako „predchodca“) Pánom, ktorý prichádza. V Jánovi, Predchodcovi, Duch Svätý dokončuje pripravovať Pánovi „ochotný ľud“ (Lk 1,17) .“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, č. 718)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

Obnovme s Ním náš dialóg. Odpovedzme svojou modlitbou nádeje a lásky bez toho, aby sme venovali pozornosť hlučnému svetu, ktorý nás obklopuje.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK DRUHÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK  DRUHÉHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Jan je rozhodný člověk, který si velmi dobře uvědomuje hodnotu věcí, který si je vědom toho, že je třeba bojovat, abychom se zdokonalili a byli svatí…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE

Plán. Mária, mladá žena „zasnúbená s mužom menom Jozef z Dávidovho rodu“. Mária má plán. Zrejme ľudského rozmeru. Napriek tomu Boh vstupuje do jej života, aby jej daroval ďalší projekt… božských rozmerov. Dnes chce vstúpiť aj do našich životov, aby našim každodenným ľudským úlohám dal božské rozmery.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Aké milosrdenstvo praktizujete? Možno by sme my, „praktizujúci katolíci“, ktorí sme hojne pili Božie milosrdenstvo vo sviatostiach, mohli dospieť k tomu, že by sme si mysleli, že sme už v Božích očiach ospravedlnení. Hrozí nám nebezpečenstvo, že sa nevedomky staneme farizejom, ktorý pohŕda mýtnikom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnes Ježiš učí a zároveň uzdravuje. Spočiatku vidíme Pána vyučovať tých, ktorí samých seba považujú za tých vzdelanejších: Farizejov a zákonníkov. Niekedy si môžeme myslieť aj my vzhľadom na storočie, v ktorom žijeme, či dosiahnutý stupeň štúdia, že nie je toho veľa, čo by sme sa ešte mohli naučiť. Táto prirodzená logika nás následne vedie k presvedčeniu, že Boh by sa mal prispôsobovať nášmu spôsobu zmýšľania a nie naopak.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Je pravda, Ježiš prišiel a stal sa cestou. Lenže čo z toho, keď si ho ty doteraz neprijal ako svoju cestu? Ježiš o sebe tiež povedal, že on je pravda. Lenže čo z toho, keď si ho ty neprijal ako svoju vlastnú pravdu? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Musíme myslieť na to, v čo dúfa Boh, čo od nás chce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nám predstavuje tri postavy: Ježiša a dvoch slepcov, ktorí sa k nemu blížia. Sú plní viery a nádeje v srdci. Oni počuli o ňom, o jeho citlivosti voči chorým aj o jeho moci. Tieto črty ho identifikovali ako Mesiáša. Kto by im teda mohol pomôcť lepšie ako Syn človeka?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PRVNÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PRVNÍHO ADVENTNÍHO TÝDNE

Slabé základy nás zahanbí, selžou, a to právě v dobách zkoušek, bouří a záplav, které nevyhnutelně naplňují náš život! Pán nás chce naučit, jak si postavit pevný základ, jehož stavba se počíná v naší snaze jednat podle jeho učení a žít podle něj každý den uprostřed drobných problémů.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Kristov súcit (…) so všetkými, čo trpia, ide tak ďaleko, že sa s nimi stotožňuje: „Bol som chorý a navštívili ste ma“ (Mt 25,36) . Jeho uprednostňujúca láska k chorým v priebehu storočí neprestala budiť u kresťanov celkom osobitnú pozornosť voči všetkým, čo trpia na tele alebo na duši. Z nej pochádzajú neúnavné úsilia uľaviť im.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č.1503)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ONDREJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. ONDREJA, APOŠTOLA

Ježišovi by sme nemali povedať: „potom“, „neskôr“, či „teraz nemám čas“…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Len ten, kto si uvedomuje svoju úbohosť; kto chápe, že zmysel života nemá hľadať v sebe, ale v Bohu, v odovzdaní svojho života jemu a v službe blížnemu, môže mať skutočnú nádej.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Niekedy si niektorí vzdychnú: „Tá naša doba je zvrhlá. O čo lepšie to bolo napríklad pred 500 rokmi, niekedy v stredoveku.“Naozaj? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes, v posledný deň liturgického roka, nás Ježiš pozýva, aby sme boli bdelími vo svojom živote. Ak náš život bude preniknutý iba našími pozemskými vecami, nedokážeme tak Ježišovi dovoliť, aby nás priviedol k božskej blízkosti svojej nekonečnej Lásky. Je to niečo podobné, ako sa stáva rozmaznanému dieťaťu…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Teraz už slovo nie je len počuteľné; nielenže má hlas, teraz má slovo aj tvár, ktorú môžeme vidieť: tvár Ježiša z Nazareta.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 34. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Je možné dnes při čtení svatého evangelia nepřemýšlet o přítomnosti, která je den ode dne plnější hrozeb a prolévání krve? „…na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes venujeme pozornosť krátkej, ale mocnej vete nášho Pána, ktorá sa dotýka až hĺbky duše a núti nás zamyslieť sa: „Ak vytrváte, zachováte si život“. Prečo je vytrvalosť tak dôležitá? Prečo Ježiš tvrdí, že naša spása závisí na jej praktizovaní? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes s úžasom počúvame Pánovo prísne varovanie: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Tieto slová Pána Ježiša sú protipólom takzvanej „kultúry neobmedzeného rozvoja ľudstva“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

Je lepšie mať Boha v duši ako zlato v trezore.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

ZAMYSLENIE NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ, SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Vo svojom srdci vie, že Ježiš je nevinný. Vo svojej hlave si však uvedomuje, že musí hrať hru politika, a preto sa rozhodne pre kompromis: poumýva si pred davom ľudí ruky a Ježiša pošle na smrť. To akože oni sú za všetko zodpovední. On je čistý. A takto vošiel Pilát do dejín raz navždy a pre všetky časy ako veľký kompromisník, ako patrón tých, ktorí hrajú na všetky strany.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V nebi sa budeme všetci milovať čistým srdcom, bez akýchkoľvek pocitov závisti či nedôvery, a to nielen manžela a manželku, naše deti, alebo svoju rodinu, ale všetkých, bez výnimky, bez jazykového, etnického, rasového či kultúrneho rozdielu…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježišovo gesto je dnes prorocké. Tak ako to robili starí proroci, robí symbolický čin, plný budúcich dôsledkov. Tým, že Ježiš vyhadzuje z chrámu obchodníkov, ktorí predávali veci potrebné pre obety, a pripomína, že „môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy“ (Iz 56, 7), ohlasuje nový stav, ktorý sa chystá začať a v ktorom obetovanie zvierat neprichádza do úvahy. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium nám dnes předkládá obraz Ježíše, „který plakal“ (Lk 19,41) nad osudem vyvoleného města, jež nepoznalo čas a návštěvu svého Spasitele. Víme, a zvláště my dnes, z nejnovějších zpráv o tomto městě, že tento nářek nad městem je stále aktuální, Jeruzalém je městem svatým, ale také městem rozděleným.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOĽNÍČKY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOĽNÍČKY

Ježiš nás učí, že dary a vlastnosti, ktoré dal každému z nás, musíme vložiť do práce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽĎNA

Zachej chce vidieť Ježiša. Uvedomuje si však, že z dôvodu svojej malej postavy musí vyliezť na strom, ak chce niečo vidieť. Aj ja by som chcel vidieť či objaviť Božie pôsobenie v mojom živote, ale nie som si istý, či by som bolo ochotný správať sa tak „bláznivo“ ako Zachej, a pre svoj záujem o Ježiša stať sa aj terčom výsmechu. Čo som ochotný urobiť, aby som sa hlbšie stretol s Ježišom?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám slepý žobrák Bartimej (porov. Mk 10, 46) dáva úplnú lekciu o viere, ktorú s úplnou jednoduchosťou vyjadril pred Kristom. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Aj Božia láska zobrazená na jednej strane mince má svoj opak. Ježiš o tom nemlčí. Trest a odsúdenie človeka za jeho zlý život nie je dielom Boha, ale jeho samého.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANEŽKY ČESKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANEŽKY ČESKEJ

Hovoriť s Bohom znamená modliť sa.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

…Pri krátkozrakom videní života sa najvyššia snaha mnohých ľudí sústreďuje na ich vlastný dočasný fyzický život, a preto sa všetko ich úsilie redukuje na udržanie tohto druhu života, na jeho ochranu a obohatenie.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 32. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes se farizeové ptají Ježíše se směsicí zájmu, zvědavosti, strachu na něco, co nás všechny vždy zajímalo: kdy přijde Boží království, kdy nastane poslední den, konec světa, Kristův druhý příchod, aby soudil živé i mrtvé v den posledního soudu?

čítaj viac

SPOMIENKA SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

SPOMIENKA SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

S trochou fantázie si dokáže každý z nás predstaviť situáciu týchto vydedencov v našej vlastnej spoločnosti, ktorí však rovnako ako my, majú svoje mená a príbehy: sú to imigranti, drogovo závislí, výtržníci, AIDS pozitívni, nezamestnaní, núdzni…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

ZAMYSLENIE NA VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Nikdy by sme však nemali strácať zo zreteľa, že skutočným miestom stretnutia človeka s Bohom, jeho skutočným chrámom, je Ježiš Kristus.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium dnes hovorí o troch dôležitých témach. Na prvom mieste je to naše správanie k deťom. Druhou témou je odpustenie. Ježiš nás žiada, aby sme odpustili, aj viackrát v ten istý deň, ak to druhého mrzí a ľutuje to. Treťou témou je viera. Viera je okno do Božieho sveta…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Máme vysoké očakávania, čakáme na „silných“ darcov, tí neprichádzajú, alebo keď i prídu, ich dary nás neuspokojujú a my len čakáme. A sme slepí, voči skutočným darcom, ktorí môžu náš život naozaj urobiť šťastným.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Boh nás chce svätých a dnes poukazuje na potrebné vlastnosti, ktoré nám pomôžu dosiahnuť svätosť a mať „pravé dobrá“: vernosť v maličkostiach, autentickosť a nikdy nezabúdať, že Boh pozná naše srdce.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK 31. TÝŽĎNA

Skutočne veríme, že môžeme oklamať Boha svojím vzhľadom, pričom sa tvárime ako dobrí kresťania? A keď hovoríme o chytráctve, mali by sme hovoriť aj o osobnom záujme. Máme naozaj záujem o Božie kráľovstvo a o jeho spravodlivosť? Je priemernosť našej odpovede ako synov svetla taká častá?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 31. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

…“neboť i když je velká bída povýšeného člověka, ještě větší je milosrdenství pokorného Boha“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Veľké zástupy idú za Ježišom, chcú byť jeho učeníkmi. Vedia však, čo to znamená, čo k tomu treba? Ježiš ide do Jeruzalema, kde ho čaká utrpenie, smrť a až potom oslava. Kto sa chce dostať na hostinu, musí pozývajúcemu hneď vyhovieť a nezdržiavať sa kúpou poľa, obhliadaním volov a chystaním vlastnej svadby. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Hroby, cintoríny sú stredom pozornosti týchto dní. Pokiaľ ovocné a kvetino­vé záhrady sú teraz už skoro celkom pusté, cintoríny akoby roz­kvitli záplavou kvetov. Stávajú sa najväčšími kvetinovými záhradami novembrových dní. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Ak by sa nás tak niekto opýtal, či sa chceme stať svätými, pozreli by sme na neho, či si z nás chce robiť žarty alebo či si z nás uťahuje. Sotva kto má prianie a chuť stať sa svätým. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čo nové vlastne Ježiš zákonníkovi povedal? Veď príkazy milovať Boha a milovať svojho blížneho sa nachádzali už v Starom zákone a zákonník ich poznal. A čo nové hovorí Ježiš nám, ľuďom 21. storočia, veď oba príkazy, v tej či onej podobe nájdeme aj v iných náboženstvách sveta.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Celý Ježišov život je zjavením toho, kto je Boh: „Boh je láska.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA PIATOK 30. TÝŽĎNA

Mlčanie zákonníkov a farizejov ako aj neschopnosť odpovedať na Ježišove otázky prezrádza, že ich vlastné svedomie ich usvedčovalo z nesprávnosti ich postoja a správania. Ich až smiešne sústredenie sa na literu pri napĺňaní zákona, spojené s pohŕdaním ostatnými a predstavou vlastnej bezúhonnosti nebolo v súlade s duchom zákona, s čistotou srdca a požiadavkou milosrdenstva.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 30. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 30. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes můžeme přemýšlet o celém komplexu Ježíšova života. Život, který má dva zcela zřetelně vymezené body: modlitbu a činnost. Pokud máme jako křesťané napodobovat Ježíšův život, nemůžeme se žádného z těchto dvou rozměrů zříci.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prestaňme kalkulovať. Ponáhľajme sa vstúpiť úzkou bránou, reštartovať toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné, a dôverujme jeho milosrdenstvu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽĎNA

To sa stane s „ostatkom Izraela“, o ktorom sa zmieňuje Starý zákon: ostatok bude musieť zachrániť a vykvasiť všetok ľud. Pokračujúc v podobenstve, potrebujeme len kvas vo vnútri cesta, ktorý sa dostane k ľuďom, aby bol ako soľ, ktorá chráni pred skazou a robí všetky jedlá chutnými (porov. Mt 5, 13).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš odkrýva absurditu nesprávneho prežívania soboty. Božie slovo nám má pomáhať skúmať našu vlastnú náboženskú skúsenosť a zistiť, či nás naše spájanie sa s Bohom privádza ku komunikácii medzi ním a životom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nemôžeme čítať ani počúvať to, čo sme práve čítali alebo počuli, ak tieto slová nepreniknú hlboko do našich sŕdc, ak sme ich skutočne počuli a rozumeli.

čítaj viac

Zamyslenie na spomienku svätého Jána Pavla II.

Zamyslenie na spomienku svätého Jána Pavla II.

Tak, ako ľudia, ktorí zažili Ježiša, tak i my dnes vieme celkom ľahko premárniť jedinečnú šancu v dejinách ľudstva – dnešok.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2021

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2021

Evangelium nám dnes představuje Ježíše jako člověka s velkými ambicemi: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!“ (Lk 12,49). Ježíš by si přál, aby oheň lásky a ctnosti již hořel.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽĎNA

Dnes chceme venovať pozornosť Ježišovým slovám: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.“ (Lk 12, 36).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA APOŠTOLA

Najlepším svedectvom sviatku tohto apoštola a evanjelistu je, že nás núti myslieť na apoštolský a evanjelizačný rozmer nášho kresťanského života.

čítaj viac

SOBOTA 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SPOMIENKA SV. MARGARÉTY MÁRIE ALACOQUE

SOBOTA 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SPOMIENKA SV. MARGARÉTY MÁRIE ALACOQUE

Tí „múdri a inteligentní“ súčasníci Ježiša Krista neocenili jeho Krásu ani jeho Srdce túžiace po láske. Herodes, Pilát, či Kajfáš zaslepení svojou aroganciou Pánom pohŕdali a vysmievali sa mu. Zatiaľ čo Šimon z Cyrény – pokorne pomáhajúci odsúdenému – počul láskavý tlkot Ježišovho Srdca…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu máme predstavenú dosť trápnu epizódu, ktorá musela Ježiša dosť frustrovať. Jakub a Ján prišli za ním a prosili ho, aby im zaistil popredné miesta v jeho budúcom kráľovstve…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pán Ježiš nás chce viesť k tomu, aby sme praktizovali úprimnosť a transparentnosť, a nie pokrytectvo, ako to robia farizeji a zákonici. Tí totiž prejavujú vonkajší postoj, ktorý nezodpovedá ich vnútornému spôsobu života: predstierajú, že sú tým, kým nie sú.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 28. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 28. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

V současnosti máme také několik proroků, kteří se těší skvělé pověsti. Matka Tereza, Jan XXIII., Mons. Romero… Naše generace bude muset skládat účty za ozónovou vrstvu, kterou se nám podařilo zničit, za plýtvání vodními zdroji, ale také za to, že jsme zapomněli na to, co nám řekli naši proroci.

čítaj viac

Zamyslenie na Stredu 28. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na Stredu 28. týždňa v Cezročnom období

Tak, ako ide dobrý pastier, pred stádom, tak idú rodičia pred deťmi, šéf pred zamestnancom, predstavený pred spolubratom. Dať príklad hodný nasledovania. Ak si pastier, buď dobrým pastierom. Ak nasleduješ pastiera, pozorne si ho všímaj a uč sa od neho, aby si bol raz dobrým pastierom i ty.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Bratia, ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sladký – ale tvrdý – Kristov hlas dnes varuje tých, ktorí sú presvedčení, že „lístok“ do neba už majú len preto, že hovoria: „Ježišu, aký si úžasný!“. Kristus zaplatil cenu našej spásy bez toho, aby niekoho vylúčil, ale aj tak je potrebné dodržať určité minimálne podmienky. Medzi nimi je podmienka neočakávať, že Kristus urobí všetko a my nič. Nebola by to len hlúposť, ale aj zlá pýcha. Z tohto dôvodu dnes Pán používa slovo „zlé“ „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ (Lk 11, 29). Nazýva pokolenie „zlým“, pretože ľudia kladú podmienku vidieť Ježišove veľkolepé zázraky pre svoje konečné priľnutie k Ježišovi. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Príbeh z dnešného evanjelia nám v istom zmysle vyráža dych. V celých evanjeliách je jediný, ktorý odmietol pozvanie Ježiša, aby ho nasledoval…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu môžeme počuť, milí priatelia, ten najväčší kompliment, aký mohol Ježiš povedať na adresu vlastnej Matky, Panny Márie: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ Práve touto odpoveďou Ježiš Kristus neodmieta nadšenú chválu, ktorú prostá žena venovala jeho Matke, ale uznáva ju a ide ešte ďalej, keď konštatuje, že blahoslavená Panna Mária je skutočne blahoslavená!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjeliu môžeme sledovať, ako je Ježiš absurdne „obvinený“ z vyháňania zlých duchov „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.““ (Lk 11,15). …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 27. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 27. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnešní evangelium je Ježíšovou katechezí o modlitbě. Slavnostně prohlašuje, že Otec mu vždy naslouchá: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jonášova kázeň mala veľký úspech, Ninive sa obrátilo. Avšak Jonáš sa nad tým neraduje, ale smúti. On hlásal skazu Ninive. Keď sa jeho slová nestanú pravdou, stane sa krivda aj Božej cti. Nechcel zostať v očiach týchto pohanov klamárom, a to pre slávu Božiu. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

Dnes máme spomienku svätej Faustíny Kowalskej, poľskej rehoľníčky, ktorú sv. Ján Pavol II. svätorečil v roku 2000. Ježiš Kristus si ju vybral, aby sa stala apoštolkou Božieho milosrdenstva, čiže aby rozšírila vieru a úctu k Božiemu milosrdenstvu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO FRANTIŠKA ASSISKÉHO

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Keď sme v jednote s Ním, začíname zakúšať, že s Ním je možné všetko, dokonca aj milovať blížneho.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes máme pred sebou namrzeného Ježiša. Dnešné evanjelium je jediné miesto vo všetkých evanjeliách, kde sa toto silné slovo v súvislosti s Ježišom nachádza. Čo bolo dôvodom tejto jeho namrzenosti?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

Toto hovorí Pán: „Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA (Z LISIEUX), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Baruch bol priateľom a učeníkom proroka Jeremiáša. Po páde Jeruzalema ostal Baruch spolu s Jeremiášom v Jeruzaleme. V piatom roku po páde Jeruzalema išiel do Babylonu, kde prečítal zajatcom svoje posolstvo, v ktorom sa hovorí aj o priznaní si svojej viny.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 26. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 26. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

„Všichni jsme byli povoláni a všichni musíme cítit odpovědnost. Každý na svém místě a ve svém stavu. V den našeho křtu nám bylo řečeno: „Jsi kněz, prorok a král a odměnou ti bude věčný život“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA

Anjeli slúžia Bohu. Oni oslavujú Svätú Trojicu a robia to, keď slúžia nám. Otec ich posiela, pre naše dobro a našu ochranu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

Dnes oslavujeme svätosť verného kresťanského laika, ktorý bol verný svojmu krstu a svedomito si plnil svoje povinnosti panovníka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL

Dnes, na pamiatku svätého Vincenta de Paul, chudobného medzi chudobnými, sme pozvaní k tomu, aby sme sa zamysleli nad svojím okolím a uvedomili si sociálne, duchovné, ekonomické potreby a problémy, ktoré nás obklopujú. „Cirkev má vychádzať“ na periférie, ako nás žiada pápež František: „Snívam o misionárskom impulze schopnom všetko premeniť, aby sa zvyky, spôsoby konania a štruktúry Cirkvi nasmerovali na evanjelizáciu dnešného sveta, a nie na jej sebazáchovu.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 26. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Neresť, na ktorú sa sústreďuje dnešné Božie slovo, sa nazýva žiarlivosť. Na žiarlivosť trpel Jozue v prvom čítaní. Trpel na ňu Ján a ostatní apoštoli v evanjeliu. A trpíme na ňu i my, ja i ty, a to bez toho, že by sme si to dokonca uvedomovali. Jozuemu vadilo, že dvaja muži menom Eldad a Medad mali Božieho Ducha a že prorokovali, hoci nevyšli ako ostatní von z tábora k stánku, kde boli povinní byť. Jánovi a ostatným apoštolom zasa vadilo, že nejaký človek v Ježišovom mene vyháňal zlých duchov, hoci nepatril medzi nich. A nám? Nám vadí… čo? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.“ (Lk 9,43b-45)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 25. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnešní evangelium nám vypráví, jak Herodes toužil vidět Ježíše (srov. Lk 9,9).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

„Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou“.“ Možno aj ty dnes sedíš na svojej „mýtnici“. Zdvihni hlavu a dovoľ Ježišovi, aby sa ti pozrel do srdca. On pozná tvoju únavu a zmätok. Ponúka ti miesto pri budovaní kráľovstva, ktoré potrvá naveky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Mal by som denne pri spytovaní svedomia uvažovať nad chvíľami, kedy som nemiloval, prejaviť ľútosť, že som sklamal, prosiť, aby som bol zajtra tým, ktorým mám byť.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedávno mi jeden známy hovoril o jednom spoločenstve, kde jeho členovia žili hlboké kresťanstvo. Slová ako láska, vzájomné pomáhanie si, Božia vôľa, odpúšťanie, svedectvo, modlitba tu boli na dennom poriadku. Veľmi sa mu to páčilo a hlboko ho to zasahovalo. Po čase však začal cítiť, že čosi tam nie je v poriadku. Členovia tohto spoločenstva občas trúsili poznámky na adresu jednotlivých spolučlenov, avšak mimo svojho spoločenstva. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Milovaný, prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista, ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Dnes si v evanjeliu môžeme všimnúť aký bol Ježišov bežný deň. Svätý Lukáš to vysvetľuje niekoľkými slovami: “ Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve “ (Lk 8, 1).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou (nádobu drahocenného) oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA A PATRÓNKY SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA A PATRÓNKY SLOVENSKEJ PROVINCIE SPOLOČNOSTI BOŽIEHO SLOVA

I Mária musí opustiť svojho Syna kvôli evanjeliu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

… Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého. (Lk 7,10)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Božie slovo od nás chce, aby sme uvažovali o jednej veľmi nepríjemnej téme: o krížoch v našom živote. Tejto téme by sme sa najradšej vyhli, tak ako sa jej chceli vyhnúť apoštoli v evanjeliu. Bohužiaľ, nejde to. Bez krížov nejestvuje život. Život bez krížov a utrpení je život, ktorý nevedie nikam. Ježiš v evanjeliu hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes Ježiš vyhlasuje, že „kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich“ je múdry a „podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu“ (Lk 6,47-48). …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Byť radikálny neznamená byť fanatický (lebo láska je trpezlivá a tolerantná) alebo byť nemierny (lebo umiernenosť je vo veciach lásky nutná).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 23. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 23. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes nás Pán skrze evangelistu hned dvakrát žádá, abychom milovali své nepřátele. A uvádí tři příklady naplnění tohoto přikázání: prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Je to přikázání, které se zdá být obtížné dodržovat: jak můžeme milovat ty, kteří nás nemilují? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NARODENIA PANNY MÁRIE

Dnes slávime sviatok Narodenia Panny Márie. V evanjeliách sa nespomína nič o jej narodení. Dnešné evanjelium nám hovorí o udalosti, ktorá nastala po počatí Božieho Syna v lone Panny Márie. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV

Bratia, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite – v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili –, a vynikajte vo vzdávaní vďaky! …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pre dnešok je potrebné vedieť, že sloboda a láska kráčajú ruka v ruke. Sloboda a láska, podľa príkladu Ježiša Krista.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Povedzme si dnes, milí priatelia, niečo o uzdravovaní. Podnet k tomu nám dáva dnešné evanjelium o uzdravení hluchonemého. Ježiš uzdravil veľa ľudí počas svojej verejnej služby. Niektorí boli uzdravení okamžite, iní postupne, jedni si museli uzdravenie u Ježiša vymôcť, iní ho dostali až po dlhom čase. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes Ježiš v odpovedi na obvinenie farizejov vysvetľuje správny význam soboty a cituje príklad zo Starého zákona (porov. Dt 23,26): „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid […]? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ (Lk 6, 3-4).

čítaj viac

ZAMYSLENIE SPOMIENKU NA SVÄTÉHO GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE SPOMIENKU NA SVÄTÉHO GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

Dnes pri uvažovaní nad evanjeliom môžeme odhaliť pascu, ktorú pripravili farizeji a zákonníci na Ježiša, keď dávajú do protikladu pôst a modlitbu farizejov a Jánových učeníkov proti tomu, ako sa správajú Ježišovi učeníci. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 22. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ještě dnes žasneme nad tím, jak byli tito rybáři schopni opustit všechno, práci, rodinu, aby následovali Ježíše („přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním“), právě když se před nimi projevil jako výjimečný spolupracovník pro zaměstnání, z něhož měli živobytí. Kdyby Ježíš z Nazareta učinil stejnou nabídku nám, v našem 21. století, měli bychom tolik odvahy jako tito učedníci; dokázali bychom správně vidět, co je pro nás skutečným ziskem? …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Každý deň prijať malý záväzok, poraziť svoje sebectvo v nejakej malej veci v prospech druhých (to môžeme nazvať skutočnou láskou).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes môžeme vidieť, že Ježišova učiteľská činnosť bola hlavným poslaním jeho verejného života.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 22. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal“ (Lk 4, 18). Tieto slová majú význam, ktorý presahuje konkrétny historický moment, v ktorom boli vyslovené. Duch Svätý plne prebýva v Ježišovi Kristovi a Duch Svätý ho posiela k veriacim.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 22. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Božie prikázania opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ Ak si myslíme, že tieto tvrdé slová, milí priatelia, Ježiš adresoval iba svojim súčasníkom a aj to iba niektorým, veľmi sa mýlime. Ľudia každej doby mali silné sklony pliesť si podstatné s nepodstatným a ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKA SV. AUGUSTÍNA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKA SV. AUGUSTÍNA

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. …

čítaj viac

ZAMYSLENIA NA SPOMIENKU SVÄTEJ MONIKY

ZAMYSLENIA NA SPOMIENKU SVÄTEJ MONIKY

Je úžasné, ak ľudia v priebehu rokov získajú múdrosť, ktorá vedie k zmysluplnému životu. Ešte krajšie je, ak do večera svojho života získajú múdrosť, ktorá im pomôže zomrieť zmysluplnou smrťou. …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 21. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes text evangelia hovoří o nejistotě okamžiku, kdy přijde Pán: nevíte, který den váš Pán přijde. Pokud chceme, aby nás našel v pohotovosti a připravené, když přijde, nemůžeme se být roztržití, ale ani usnout: musíme být vždy plně přítomni.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 21. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V týchto dňoch stretáme v evanjeliách Ježiša, ktorý postupne odsudzuje rozmanité postoje zákonníkov a farizejov, ktoré sú nezlučiteľné s dôstojným a slušným životom, nielen kresťanským, ale aj ľudským…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

Na to, aby sme si uvedomili nekonečnú lásku Boha ku každému z nás, aby sme si naplno uvedomili, že nám klope na dvere, potrebujeme niekedy vonkajší hlas, priateľa, „Filipa“, ktorý nám povie „Poď a uvidíš!“ Niekoho, kto nás privedie na cestu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 21. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 21. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Dnes nás Pán chce poučiť o pojme, ktorý je sám o sebe jednoduchý, ale len málokto si ho dokáže osvojiť do hĺbky. Totiž, viesť niekoho ku katastrofe neznamená viesť ho k životu, ale k smrti. Ten, kto učí, ako zanedbávať svoj život nie je majstrom života, ale „vrahom“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium dnešnej nedele niektorí biblisti nazývajú aj evanjeliom krízy. Obrovský dav Ježišových poslucháčov, obdivovateľov a nasledovateľov, ktorý sa okolo neho počas posledných týždňov sformoval, sa mu v jednom momente začne scvrkávať, až sa celkom rozpadne. Takmer všetci od neho poodchádzajú a ostanú mu iba jeho dvanásti apoštoli. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA X., PÁPEŽA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. PIA X., PÁPEŽA

Dnes sa na nás Ježiš Kristus opäť obracia s prosbou o pokoru a s výzvou, aby sme si vybrali to správne miesto.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjelium sa učiteľ Zákona pýta Ježiša: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ (Mt 22, 36).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnešní podobenství hovoří o králově hostině. Je to vcelku často se opakující příklad v Ježíšově kázání. Souvisí to s tou svatební hostinou, která se stane na konci věků, a tou bude spojení Ježíše s jeho Církví. Bůh Otec připravil tuto hostinu a chce, aby byli přítomni všichni lidé. Proto všem říká: „pojďte na svatbu!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Božie Slovo pozýva, aby sme si uvedomili, že Božia „logika“ presahuje rámec ľudskej logiky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa zamýšľame nad reakciou učeníkov, ktorú vyvolal Ježišov dialóg s bohatým mladíkom. Divili sa a pýtali: „Kto potom môže byť spasený?“ (Mt 19, 25)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 20. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Synovia Izraela robili, čo sa Pánovi nepáči, a slúžili Bálom. Opustili Pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, chodili za cudzími bohmi, za božstvami národov, ktoré bývali okolo nich, a klaňali sa im. Tak dráždili Pána: opustili ho a slúžili Bálovi a Aštarte. ….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Veľké znamenie na nebi ,.. žena odetá slnkom, mesiac pod jej nohami a okolo hlavy koruna z 12 hviezd. Apokalypsa sv. Jána, z ktorej tento obraz líči osudy Božieho kráľovstva na zemi v poslednej fáze až do skončenia sveta, nám ukazuje obrazy, ktoré sú nám nie vždy ľahko pochopiteľné. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

Jozue prehovoril k ľudu: „Teraz sa bojte Pána a slúžte mu verne a úprimne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii a v Egypte, a slúžte Pánovi. Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyberte, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii, a či bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 19. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

V dnešnom Evanjeliu Ježiš odpovedá na otázky svojich súčasníkov o skutočnom význame manželstva zdôraznením jeho nerozlučiteľnosti.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 19. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Já se dnes ptám kolikrát musím odpustit přestupky svého bratra nebo sestry? Jako bych se ptal: tyto osoby, které tak moc miluji, mají také své stinné stránky a rozmary, které mě trápí a obtěžují takřka den co den… Pane, jak dlouho se s tím vším mám jen smiřovat?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 19. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Pán v evanjeliovom úryvku učí tri často ignorované, ale zato dôležité spôsoby, ako postupovať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka

Dnes, na sviatok svätého Vavrinca, rímskeho diakona a mučeníka, nám Cirkev pripomína, že všetci kresťania sú povolaní vydávať svedectvo vernosti Kristovi a to aj za cenu veľkých obetí, utrpenia ba i smrti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PATRÓNKY EUROPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PATRÓNKY EUROPY

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Zaiste každý z nás pozná momenty znechutenia, sklamania a akoby neschopnosti ísť ďalej, pokračovať v tom, čo sme si zaumienili a o čom sme presvedčení, že je to dobrá vec. Tieto momenty pochádzajú z rozličných prameňov: jednak máme obmedzené zdroje energie, a preto sa treba z času na čas zastaviť a znova načerpať energiu. S prázdnou nádržou nie je možné jazdiť! …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš opäť učí, že zázraky sa merajú mierou našej viery: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto tam!‘ – prejde“ (Mt 17, 20).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK PREMENENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK PREMENENIA PÁNA

Dnes slávime sviatok Premenenia Pána. Aj my sme povolaní v duchu vystúpiť s Pánom na horu Tábor. Hora Tábor, podobne ako hora Sinaj, je miestom blízkosti Boha. Hora je v Písme miesto, kde možno dýchať čerstvý vzduch a tešiť sa z výhľadu na krásu prírody. J

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 18. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš dnes Petrovi dává jasné poslání, a to proto, že Petr vyznal, že Kristus je Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš reaguje slovy o blahoslaveném Petrovi, kterému toto nezjevilo tělo a krev, ale nebeský Otec. Ježíš v té chvíli dává Petrovi zřetelně první místo v pozemské struktuře Církve.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, KŇAZA
čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho etiopskú ženu. Vraveli: „Vari len s Mojžišom hovoril Pán? A nehovoril aj s nami?“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 18. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš stavia pred to, čo je základom nášho kresťanského života a nášho vzťahu s Bohom – byť bohatý – ale pred Bohom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 18. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po každom veľkom momente života nasleduje moment reakcie – a práve v tejto reakcii sa nachádza nebezpečenstvo. Zdá sa, ako keby zákonom života bolo to, že po tom, čo sme sa osvedčili v boji s prekážkami a ťažkosťami života, …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA Z LOYOLY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IGNÁCA Z LOYOLY

Všimnime si jeden moment príbehu o smrti sv. Jána Krstiteľa. Herodes sa zaprisahal dcére Herodiady, že jej dá všetko, čo bude chcieť, a tá si na radu matky žiadala hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu rozkázal, aby jej ju dali….

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 17. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 17. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc?

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Země, tento svět, to je náš bod pro setkání s Pánem. Pán Ježíš jinde v Janově evangeliu říká, že nepřišel prosit Otce, aby nás ze světa vzal, ale abychom byli ochráněni před zlým. Ano, svět je pro nás, je darem Boha a vlastně naším oltářem, na němž každý den přinášíme Bohu oběť milou a svatou. Patříme do tohoto světa, ale to neznamená, že musíme být světští.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 17. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 17. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Matúš predkladá na zamyslenie dve podobenstvá o nebeskom kráľovstve. Ohlasovanie Kráľovstva má podstatný význam v Ježišovom účinkovaní a v nádeji vyvoleného národa.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH GORAZDA A SPOLOČNÍKOV

Dnes nás Cirkev prostredníctvom podobenstva o kúkoli a pšenici pozýva, aby sme sa zamysleli nad koexistenciou dobra a zla. Dobro a zlo v našom srdci; dobro a zlo, ktoré môžeme spozorovať na iných, dobro a zlo, ktoré môžeme vidieť vo svete, všade okolo nás.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Ježiš povedal svojim učeníkom: Blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Mt 13, 16-17)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božie Slovo nasledujúcej 17. nedele cez rok mieri na jeden a ten istý terč: na schopnosť deliť sa. Táto schopnosť nie je samoúčelná: tzn. deliť sa pre delenie sa. To nie je cieľ. Cieľom je delenie sa pre to, aby sme mali všetci: aj tí, ktorí sa delia, aj tí, s ktorými sa delíme, ktorým dáme. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Pánove slová a ustanovenia. A všetok ľud odpovedal jedným hlasom: „Všetko, čo Pán povedal, splníme.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, PATRÓNKY EURÓPY

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. BRIGITY, PATRÓNKY EURÓPY

Počúvajme Boží hlas v tichu a v našej modlitbe. Vzdajme sa toľkých zbytočných a márnych vecí. Nech je naše bohatstvo a majetok len náš Pán.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 16. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ve skutečnosti, na úsvitu vzkříšení, Marie hledala Ježíše a našla Ho vzkříšeného. Toho rána ji Ježíš Kristus zjevil nejdůležitější skutečnost naší víry: že byla také Boží dcerou, když říká, že vystupuje k svému Otci, k svému a vašemu Bohu!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom Evanjeliu nás prekvapuje Ježišova otázka: „Kto je moja matka? (Mt 12, 48).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám hovorí o tom, ako niektorí zákonníci a farizeji chcú, aby Ježiš urobil zázrak a tak dokázal svoj božský pôvod. On už však predtým urobil veľa znamení a zázrakov, viac než dosť, aby dokázal nielen svoj pôvod od Boha, ale aj to, že on sám je Boh.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám hovorí o tom, ako niektorí zákonníci a farizeji chcú, aby Ježiš urobil zázrak a tak dokázal svoj božský pôvod.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Bol raz istý človek, ktorý túžil nájsť pravdu. Hľadal dlho a namáhavo, avšak bezvýsledne. Po dlhých rokoch bezúspešného hľadania mu jedného dňa ktosi hovorí: „Vieš čo? Choď tam za tamtú horu a tam nájdeš jaskyňu. V jej vnútri sa nachádza studňa. Tej sa spýtaj, čo je to pravda, ona ti to iste povie!“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium prináša dvojité posolstvo. Za prvé nás Ježiš pozýva, aby sme ho nasledovali a za druhé sa nám ukazuje hodnota nežnej lásky: „Nebude sa škriepiť, nebude kričať̋(Mt 12, 19).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes sa Pán približuje k obilným poliam našich životov, aby si natrhal plody svätosti.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 15. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes vidíme svět, který se rozhodl obrátit zády k Bohu. Naše útočiště před světem nepřátelským vůči křesťanství a křesťanům spočívá v naslouchání Ježíši (který je tím, kdo k nám mluví v liturgii nebo během našeho soukromého čtení Božího Slova) a přináší útěchu, radost a naději uprostřed každodenních bojů: pojďte ke mně všichni, kdo nesete těžká břemena (…), a najdete odpočinek, říká Pán.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pán Ježiš sa dnes modlí: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Mt 11, 25).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jednoducho neexistuje žiadna výhovorka, žiadne ospravedlnenie, ak už je človek pokarhaný samotnou Pravdou.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Ježiš ponúka výbušnú zmes odporúčaní; je to ako jedna z tých módnych hostín, kde sú jedlá len malými lahodnými „chuťovkami“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 15. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pred mnohými rokmi som sa stretol s myšlienkou, ktorá ma odvtedy doprevádza. Bola napísaná na stene kaplnky nášho rehoľného domu v Chicagu. Viackrát som si ju odvtedy otestoval a vždy som zistil, že má pravdu. Znela takto: „God will never lead you, where his grace cannot keep you.“ „Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nepodržal svojou milosťou.“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás evanjelium pozýva zamyslieť sa nad vzťahom medzi žiakom a učiteľom: „Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána“ (Mt 10, 24).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 14. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Dnešné evanjelium zdôrazňuje ťažkosti a protivenstvá, ktoré my kresťania musíme znášať kvôli Kristovi, a učí nás ako máme pevne stáť a vytrvať až do konca.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 14. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes nás Boží slovo zve k evangelizaci a říká: „Jděte a hlásejte“ (Mt 10,7).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Dbajte na to, aby ste všetci nasledovali biskupa, ako Ježiš Kristus nasleduje Otca, a presbyterov (kňazov), ako by ste nasledovali apoštolov…“ (sv. Ignác Antiochijský).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám evanjelium hovorí o mužovi, ktorý bol nemý a posadnutý. Približuje aj protichodné reakcie, ktoré nastali potom, čo ho Ježiš uzdravil.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV

Kedy sa však môžeme stať misionármi? Keď náš život doma, v práci a všade inde odráža pokoj a spravodlivosť zmiereného srdca.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš dnes prichádza domov, do Nazareta, do dediny, v ktorej vyrastal. Už dlhší čas bol mimo nej. Keď dosiahol vek 30 rokov, z Nazareta odišiel. Cítil, že musí odísť. Jeho pobyt …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO TOMÁŠA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO TOMÁŠA, APOŠTOLA

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.ʺ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.ʺ

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám hovorí o povolaní mýtnika Matúša. Ježiš pripravuje malú skupinu učeníkov, ktorí by pokračovali v jeho diele Spásy. Vyberá si, koho chce: či už rybárov alebo zo skromných povolaní.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 13. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes se setkáváme s jedním z mnoha evangelních důkazů milosrdné dobroty Pána. Všechny podobné důkazy zachycené v evangeliu mají něco společného: jsou bohaté na významy a detaily.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 13. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes máme možnosť uvažovať o smutnom protiklade. Na jednej strane obdivujeme moc a božský majestát Ježiša Krista, ktorému sa démoni dobrovoľne podriaďujú – čo je signál, že prišlo Nebeské kráľovstvo. Zároveň však vyjadrujeme ľútosť nad obmedzenosťou a lakomosťou, ktorej je schopné ľudské srdce, keď odmieta nositeľa Dobrej zvesti:

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV

„… môžeme kráčať, koľko chceme, môžeme budovať veľa vecí, ale ak nevyznávame Ježiša Krista, nič nám to nepomôže. Staneme sa súcitnou mimovládnou organizáciou, ale nie Cirkvou, Kristovou nevestou.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Evanjelium nám dnes – prostredníctvom dvoch postáv – predstavuje vlastnosť,
ktorú musí mať dobrý Ježišov učeník.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: …

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám ukazuje celé spektrum čností rímskeho stotníka: nájdeme tu súcit a lásku k svojmu sluhovi, prejavenú v záujme o jeho zdravie, ďalej aj vieru v moc Ježiša, dôveru a pokoru.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám ukazuje malomocného, ktorý si bolestne uvedomuje svoju chorobu, pristupuje k Ježišovi a prosí: …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Svatý Jan je mužem kontrastů: žije v tichu pouště, ale právě odtud apeluje na davy přesvědčivě silným hlasem, který vyzývá k obrácení; je dost pokorný na to, aby řekl, že je pouze hlasem, nikoli Slovem, ale nesnaží se o korektnost svých slov a odvažuje se obvinit a odsoudit všechny nespravedlnosti a vystoupí i vůči samotnému králi

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO 12. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO 12. NEDĚLI V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Být člověkem víry znamená umět čekat, žít v trpělivosti. Boží „čas“ je jiný než lidský.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Pán dáva tri odporúčania. Prvé z nich je: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine“ (Mt 7, 6). Čo to znamená?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ak už súdime a napomíname, jediným cieľom má byť náprava druhého.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes – v týchto dňoch „búrlivého počasia“ – je evanjelium vystavené otázkam. Ľudstvo prešlo drámami, ktoré sa ako prudké vlny prehnali jednotlivcami i celými národmi, …

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nám jasne hovorí o žití „prítomného okamihu“: nemyslieť na to čo bolo včera, ale odovzdať sa Bohu a Jeho milosrdenstvu. Nebyť ustráchaný čo bude zajtra, ale zveriť všetko Jeho Prozreteľnosti. Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša povedala: «Duch sebaodovzdania je môj jediný sprievodca – nemám iný kompas!».

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Pán hovorí, že „lampou tela je oko“ (Mt 6, 22). Svätý Tomáš tvrdí, že keď Ježiš hovorí o oku, tak má na mysli úmysly človeka. Keď je náš úmysel správny, žiarivý, smerujúci k Bohu, všetky naše skutky sú jasné, žiarivé; ale keď sa náš úmysel stane tmou, aj my sa staneme temnými. (porov. Mt 6, 23).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 11. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 11. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Pán nám dnes chce pomoci růst v hlavní otázce našeho křesťanského života: v modlitbě. Varuje nás, abychom se nemodlili jako pohané, kteří se snaží přesvědčit Boha o tom, co chtějí.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

nes nás Ježiš pozýva konať všetko na slávu Božiu, k radosti Otca. To je dôvod, pre ktorý sme stvorení, takto to potvrdzuje Katechizmus Katolíckej Cirkvi: „Boh všetko stvoril pre človeka, ale človek bol stvorený, aby slúžil Bohu, miloval ho a aby mu obetoval celé stvorenie.ʺ

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Kristus pozýva k láske. Sv. Augustín hovorí: „Jedinou mierou lásky je milovať bez miery.“ Boh je Láska, ktorá “dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“ (Mt 5, 45). My ľudia, stvorení na Boží obraz a podobu, sa máme neustále snažiť o to, aby sme sa mu podobali a mohli byť: „synmi a dcérami svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nás Ježiš učí, že odpustenie môže zvíťaziť nad nenávisťou…

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš nás dnes vedie na pole a do prírody a chce, aby sme sa pozorovaním toho, ako príroda funguje, čomusi naučili. Medzi rastom v prírode a rastom v nás je veľká podobnosť. Podobenstvá o raste semena a … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Dnes slávime spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. V evanjeliu sme počuli slová: „A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.“ V biblickom jazyku sa srdce vzťahuje na najhlbšiu podstatu človeka, centrum jeho osobnosti, odkiaľ vychádzajú všetky myšlienky, slová a skutky. Môžeme si preto položiť pár otázok, ktoré nám objasnia dnešnú spomienku.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Dnes máme pred očami – alebo ešte lepšie pred vnútornými očami, osvietenými vierou – postavu Krista, ktorý práve zomrel na kríži a ktorého bok prebodla stotníková kopija. „Hneď vyšla krv a voda“ (Jn 19,34).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 10. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 10. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Ježíš nás dnes vyzývá, abychom dělali víc, než jen dodržovali zákony. I když totiž nutně neupadáme do promyšleně zlých skutků, rutina docela často zabíjí touhu po hledání svatosti tím, že se pohodlně přizpůsobí požadavku vlastně jen tak nějak průměrně dobrého chování.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Boh chce od človeka odpoveď lásky, ktorá sa vyjadruje i naplnením jeho učenia: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám svätý Matúš pripomína slová, ktoré Ježiš povedal o misii nás kresťanov: byť soľou a svetlom sveta.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Ježiš ohlasovaním blahoslavenstiev ukazuje, aká má byť identita jeho učeníka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Spisovateľ Wilhelm Hünnermann píše v jednom zo svojich románov o istom kňazovi, volal sa Viliam Gautier, ktorý sa dostal do zajatia do Afriky a tam odpadol od viery. Uniesli ho piráti a predali ho ako otroka … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI NA 10. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami s krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes, podobne ako v Ježišových časoch, môžeme upadnúť do pokušenia duchovného pokrytectva.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: ‚Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.‘ Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“ A veľký zástup ho počúval s radosťou. (Mk 12,35-37)

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Dnes slavnostně oslavujeme Kristovu eucharistickou přítomnost mezi námi: „Toto je moje tělo (…). Toto je má krev“ (Mk 14, 22–24). Připravme se na to, že naše duše bude odpovídat velmi konkrétně tomuto „eucharistickému zázraku“ (sv. Jan Pavel II.).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes nám Cirkev predkladá – prostredníctvom Kristových slov – skutočnosť zmŕtvychvstania a vlastností zmŕtvychvstalých tiel. Evanjelium spomína Ježišovo stretnutie so Saducejmi, ktorí na hypotetickom a scestnom príklade predkladajú Ježišovi otázku o vzkriesení mŕtvych, v ktoré oni i tak neveria.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JUSTÍNA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO JUSTÍNA

Dnes opäť žasneme nad Kristovým dôvtipom a múdrosťou. Svojou majstrovskou odpoveďou priamo poukazuje na spravodlivú samostatnosť svetských skutočností: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi“ (Mk 12, 17).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 9. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu sme si vypočuli podobenstvo, ktoré nesie názov: podobenstvo o zlých vinohradníkoch.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Dnes máme sviatok Najsvätejšej Trojice. Tajomstvo Trojice nie je ľahké pochopiť. Je to záhada, nad ktorou si lámal hlavu už nejeden katolík, no márne. My si dnes skúsme … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI na slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

KATECHÉZA PRE DETI na slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na slávnosť NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné Evanjelium nás pozýva premýšľať nad našimi úmyslami, keď sa ideme stretnúť s Ježišom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Lebo len očami viery môžeme pochopiť, čo myslí Ježiš svojimi slovami: „A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

Liturgia dnes nás pozýva, aby sme spoznali úžasné kňazské srdce Ježiša Krista.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 8. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 8. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Dnes nás Pán učí jaký má být náš postoj před křížem. Vroucí láska Ježíše k vůli Jeho Otce, k uskutečnění spásy lidstva, každého muže, každé ženy, ho vede, aby se rychle vydal směrem do Jeruzaléma, kde „Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnes počúvame rozhovor Pána Ježiša s Petrom. Pán potrebuje učeníkov, nasledovníkov a priateľov. Podobá sa hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno, aby najal ľudí na prácu do svojej vinice. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SPOMIENKA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SPOMIENKA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

Dnes si pripomíname Máriu, matku Cirkvi. V tomto zmysle uvažujeme o duchovnom materstve Márie v súvislosti s Cirkvou, ktorá je sama osebe Matkou Božieho ľudu, pretože „nikto nemôže mať Boha za Otca, ak nemá Cirkev za Matku“ (sv. Cyprián). …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Dnes máme Turíce, a preto je namieste sa pýtať: Kto je Duch Svätý?

čítaj viac

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI na slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

BOŽIE SLOVO S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI na slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Milé deti. Prinášame Vám Božie slovo zobrazené s biblickými postavičkami a krátkou myšlienkou na záver.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

„Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“ Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“ …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Sme veľmi vďační svätému Jánovi, že nám zanechal svedectvo tohto dôverného dialógu medzi Ježišom a Petrom: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SEDMÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SEDMÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Dnes se nabízí pevný základ pro důvěru v evangelium: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne…“ (Jan 17,20). Je to Ježíšovo srdce, které v intimitě společenství s jeho učedníky otevírá nevyčerpatelné poklady své lásky. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Žijeme dnes vo svete, ktorý nepozná pravú radosť, Ježišovu radosť; vo svete, ktorý ju hľadá na nesprávnych miestach a nesprávnymi spôsobmi. Hľadanie šťastia bez Ježiša však vedie jedine k hlbokému nešťastiu. Len sa pozri na programy v televízii – neustále je niekto v problémoch. Televízne seriály nám poukazujú na biedu života bez Boha. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium sa začína slovami o „hodine”. Ježiš sa modlí: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba ” (Jn 17, 1). Je to nádherná a hlboká modlitba, ktorou sa prihovára Otcovi v čase, keď sa napĺňa jeho poslanie a dokončuje dielo, ktoré má vykonať.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

V dnešnej dobe môžeme mávať vnútorný pocit, že viera v Krista vo svete slabne. Mnohé prúdy dnešnej doby sú namierené proti nášmu odhodlaniu a odvahe, postaviť svoj život v celistvosti na Evanjeliu. Konzumný spôsob života, …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V čítaniach dnešnej nedele sa dvakrát spomína Judáš. Je to v prvom čítaní zo Skutkov apoštolov, kde jedenásti apoštoli vyberajú za Judáša náhradníka a v evanjeliu, kde ho Ježiš nazýva synom zatratenia. Sme už ďaleko od udalostí Veľkého Piatku a … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 7. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Boh na nikoho z nás nezabúda a každého z nás volá k sebe!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

Dnes si Cirkev pripomína deň, keď si apoštoli vybrali Ježišovho učeníka, ktorý mal nahradiť Judáša Iškariotského.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

„Veríme v toho, ktorého sme nevideli. Tí, čo ho videli, ho zvestovali (…). Ten, ktorý to prisľúbil, je verný a nikdy nesklame: posilnite svoju dôveru a očakávajte jeho prísľub (…) zachovajte si pevnú vieru!“ (sv. Augustín).

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO ŠESTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO ŠESTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Dnes nám Pán chce znovu otevřít oči, abychom si uvědomili, že velmi často děláme věci úplně špatně. „Duch pravdy přichází a uvede vás do celé pravdy“ (Jan 16,13).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel.“ Dnešné evanjelium nám ponúka hlbšie chápanie skutočnosti Nanebovstúpenia Pána.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes v evanjeliu Ježiš ohlasuje a sľubuje príchod Ducha Svätého: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.“ (Jn 15, 26).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Hovorí sa, že keď sv. apoštol Ján bol už veľmi starý, svoje kázne obmedzil iba na jednu vetu: „Deti moje, milujte sa navzájom!“ Keď sa ho pýtali, prečo opakuje to isté stále dokola, on im odpovedal: „Toto je prikázanie, ktoré sme dostali od nášho Pána. Ak ho zachováme, nemusíme robiť už nič iné!“ … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 6. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

… Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“ Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium. (Sk 16, 9-10)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nás Pán pozýva k bratskej láske: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15, 12), to znamená, ako ste ma videli milovať a ako ma stále budete vidieť milovať.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PÁTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PÁTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 15, 9-11)

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

… lebo prostredníctvom lásky zotrvávame v jednote!

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.“ Dnes nám Ježiš nepriamo hovorí o kríži a o pokoji, ktorý z neho prúdi. Dáva nám pokoj, ale za cenu svojho „odchodu“ z tohto sveta, čiže za cenu svojho bolestného utrpenia a smrti

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI – SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI – SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

Dnes slávime sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Dnešné evanjelium zachytáva súkromný rozhovor Ježiša s apoštolmi s cieľom poskytnúť im jasnú predstavu o sebe a svojej misii na Zemi, pretože apoštoli boli veľmi preniknutí myšlienkami, ktoré Židia udržiavali o Mesiášovi: očakávali pozemského a politického osloboditeľa, zatiaľ čo Ježišova osoba sa vôbec nestretla so žiadnym z týchto vopred vytvorených obrazov.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Možno si ešte pamätáte zo školských lavíc, konkrétne z hodín literatúry, myšlienku tzv. zbytočného človeka. Vo svojich literárnych dielach sa ňou zaoberali najmä ruskí romantickí spisovatelia 19. storočia, … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 5. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU PO 4.  NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nás Ježiš vyzýva, aby sme ostali pokojní. Pokoj a radosť plynú z jeho vzkrieseného Srdca smerom k tomu nášmu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY

Dnes církev s radostí a vděčností oslavuje svátek sv. Kateřiny Sienské. S radostí proto, že se v ní slova našeho Pána stala skutečností, když velebí Otce za to, že „tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým“ (Mt 11,25). Ukazuje nám stupeň vnitřní dospělosti a láskyplného spojení – dokonce i mystického manželství – s Ježíšem Kristem u dívky tak mladé jako Kateřina.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.“ Evanjelista píše, že Ježiš „zvolal“. Volá ako niekto, kto chce, aby ho mohol každý jasne počuť. Jeho výkrik je zhrnutím celého jeho spasiteľného poslania; prišiel „spasiť svet“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes vidíme Ježiša prechádzať sa „v Šalamúnovom stĺporadíʺ (Jn 10,23) v Jeruzaleme počas sviatku Posvätenia chrámu. Židia sa ho vtedy pýtali: „Ak si Mesiáš, povedz nám to otvoreneʺ, na čo im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríteʺ (Jn 10,24-25).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes budeme uvažovať nad jedným z najkrajších a najznámejších obrazov Ježišovho kázania: Dobrý pastier, jeho ovce a brána. Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V dnešnom evanjeliu Ježiš porovnáva dva rôzne typy pastierov: nádenníka a dobrého pastiera. V čom je hlavný rozdiel medzi nimi? … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 4. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes sme si práve prečítali v evanjeliu Ježišovu reč o chlebe života, ktorým je on sám, ktorý nám ponúka svoje telo ako výživu pre našu dušu a pre náš kresťanský život. A ako sa to zvyčajne stáva, musíme uvažovať o dvoch odlišných – ak nie opačných – reakciách od tých, ktorí ho počúvajú.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Sme pozvaní, aby sme vo svojom vnútri objavovali a prehlbovali „cit a nehu“ voči Eucharistii, aby nebola len kúskom chleba, ale kúskom neba a závdavku večného života …

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO TŘETÍ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO TŘETÍ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

„Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes vidíme, ako veľmi sa náš hlad a smäd dotýka Boha! Hoci sa niekomu môže zdať, že Bohu je náš život ľahostajný, nie je to tak. Je to skôr naša slabá viera, ktorá má ťažkosti uveriť v jeho nežnú lásku, ktorú má voči každému jednému z nás.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes v Ježišových slovách môžeme vidieť rozdielnosť a zároveň paralelu medzi Starým a Novým zákonom: Starý zákon bol očakávaním Nového zákona a v Novom zákone sa napĺňajú Božie prisľúbenia dané otcom Starého zákona.

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Lidé, kteří byli svědky Ježíšových mocných činů a chtěli ho učinit králem, vnímají jeho mimořádnost a sílu, a proto ho hledají, proto si nelení za ním jet. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky?“

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 3. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Keď sa zvečerilo, zišli Ježišovi učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

V dnešnom evanjeliu počujeme o zázraku rozmnoženia chlebov: „Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.“ (Jn 6, 11). … viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Evangelium nás dnes vyzývá, abychom přestali být tak „světští“, abychom přestali být lidmi, kteří mluví jen o pozemských věcech, abychom místo toho přijali za vzor toho, „kdo přichází shora“ (Jan 3,31), kterým je Ježíš.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnešná pasáž evanjelia identifikuje Krista ako „cestu, pravdu a život“ (Jn 14,6). Mimo Krista je iba skľúčenosť, lož a ​​smrť. Existuje jediná cesta do neba a volá sa Ježiš Kristus.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes nám Ježiš hovorí o tom ako je ťažké predvídať a poznať pôsobenie Ducha Svätého. On totižto „veje, kam chce“ (Jn 3, 8). Ježiš to spája aj so svedectvom, ktoré dáva, a s potrebou narodiť sa zhora. Slovami: „Musíte sa znova narodiť.“ (Jn 3, 7), nám jasne dáva najavo, že nový život je potrebný na to, aby sme mali prístup k večnému životu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Dnes k Ježišovi prichádza, spomedzi židov, popredný muž. Evanjelium hovorí, že to robí v noci. Prečo? Možno preto, lebo sa obáva, čo by povedali jeho druhovia, keby sa to dozvedeli. V Ježišových slovách, ktoré mu hovorí, nachádzame krstnú katechézu, ktorá s najväčšou istotou kolovala v prvotnej komunite.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Viete, milí priatelia, čo bolo prvým darom vzkrieseného Krista? Bola to sviatosť zmierenia. Aj keď viem, že mnohí biblisti by túto vetu celkom nepodpísali, ona je predsa pravdivá. Totiž sviatosť zmierenia, … viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na 2. Veľkonočnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnes, opierajúc sa o slová Zmŕtvychvstalého Krista, sme znovu povolaní objaviť evanjelium ako „dobrú zvesť“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnes sa Ježiš po tretí raz zjavuje učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní. Peter sa vrátil k svojej starej práci rybára a ostatní apoštoli sa rozhodli pridať sa k nemu. Je logické, že ak bol pred nasledovaním Ježiša rybárom, tak sa vracia k svojej starej práci.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Vzkříšený Kristus se dnes znovu setkává se svými učedníky a touží jim předat pokoj. Dávat tak šanci tomu, aby zmizely obavy a strachy, které se učedníkům nashromáždily během posledních dní v jejich nejistotě a osamělosti.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA STREDU VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnešné evanjelium nás uisťuje, že Ježiš žije a naďalej je stredobodom, okolo ktorého sa buduje spoločenstvo učeníkov.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Dnes môžeme v postave Márie Magdalény uvažovať o dvoch úrovniach prijatia nášho Spasiteľa: prvej – nedokonalej; a druhej – úplnej.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Veľká radosť zo vzkriesenia, ktorú prežívali ženy pri hrobe pána Ježiša, sa stala základom ďalších odvážnych hlásateľova radostnej zvesti. Posolstvo anjela o Pánovom vzkriesení naplnilo ich srdcia „veľkou radosťou“. A hneď nato, „vybehli“, aby oznámili apoštolom túto radostnú správu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

Dnes neuvažujeme o nijakom konkrétnom evanjeliu, pretože je to deň bez liturgie. Ale s Máriou, jedinou, ktorá zostala pevná vo viere a nádeji po tragickej smrti svojho Syna, sa pripravíme v tichosti a v modlitbe sláviť sviatok nášho oslobodenia v Kristovi, t.j. naplnenie evanjelia.

čítaj viac

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

KRÍŽOVÁ CESTA S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI

Prinášame Vám krížovú cestu s biblickými postavičkami pripravenú podľa textu Ivy Fukalovej: Křížová cesta – omaľovánky.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

ZAMYSLENIE NA VEĽKÝ PIATOK

Dnes na Veľký Piatok slávime utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista. Dnes nám Ježiš zanechal to najcennejšie, čo mal: svoju Matku nám dal za matku, odpustil svojim vrahom, zanechal nám príklad dokonalej poslušnosti a úplnej dôvery voči Nebeskému Otcovi a hlavne, položil za nás svoj vlastný život.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ve Svatém týdnu

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK ve Svatém týdnu

Dnes si připomínáme první Zelený čtvrtek v dějinách, kdy Ježíš Kristus shromáždil své učedníky, aby slavili svátek Pesach – paschu, to je přejití. Je to právě On, kdo tak zahájí nový Pesach nové smlouvy, když se chystá k oběti sebe sama za naši spásu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA STREDU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Dnes nám evanjelium ponúka – prinajmenšom – tri úvahy. Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Dnes nám liturgia zdôrazňuje drámu, ktorá sa skončí ukrižovaním na Veľký piatok. „Judáš vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.“ (Jn 13, 30). Vždy je noc, keď sa vzďaľujeme od toho, ktorý je „svetlo od svetla, pravý Boh od pravého Boha“.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

V dnešnom evanjeliu sme počuli ako Judáš kritizuje Máriu za pomazanie Ježišových nôh: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ (Jn 12, 4 – 5). Je však príliš ľahké kritizovať, čo by mali radšej robiť tí druhí, ikeď nemajú žiadne skryté úmysly, ako to bolo v prípade Judáša.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA KVETNÚ NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA KVETNÚ NEDEĽU

Milé deti. Prinášame Vám video-katechézu s Biblickými postavičkami na evanjelium, ako Pán Ježíš vstupuje do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA KVETNÚ NEDEĽU

Učeníci Ježišovi sa po Ježišovej smrti a jeho zmŕtvychvstaní rozišli do sveta a ľuďom o tom všetkom, čo Ježiš prežil a čoho oni boli očitými svedkami, začali rozprávať. … Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes počúvame o tom, ako si Ježiš uvedomuje, že je prenasledovaný a že ho chcú zabiť. Ukazuje sa, že čím viac sa šíri jeho zvesť o Božom kráľovstve, tým viac narastá rozdelenie medzi jeho poslucháčmi, ako aj odpor voči nemu samému.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes, v piatok, keď do dňa pamiatky smrti nášho Pána, zostáva už len týždeň, nám Evanjelium podľa Jána predstavuje motívy jeho odsúdenia. Ježiš sa snaží Židom ukázať pravdu, ale oni ho považujú za rúhača a chcú ho ukameňovať.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK O SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK O SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Dnes slavíme svátek Zvěstování Páně. Prostřednictvím oznámení archanděla Gabriela a Mariiným ano k výslovné Boží vůli, která začala realizovat záměr vtělení Božího Syna do Jejího lůna, Bůh nachystal božské věci tak, že dostaly lidský charakter, lidskou přirozenost.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes, keď nás od Veľkého týždňa delí už len niekoľko dní, nás Kristus žiada, aby sme bojovali o niektoré veľmi konkrétne veci, niekde malé, ale niekedy nie veľmi ľahké. V podstate ide o to, aby sme vytrvali pri jeho slove.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Už iba pár dní nás delí od Veľkého týždňa, počas ktorého budeme kontemplovať veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista. „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som,“ – týmito slovami nás Pán pozýva, aby sme už teraz s očakávaním pozerali na neho, ako bude visieť na kríži, aby nám priniesol vykúpenie.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

V dnešním čtení nacházíme situaci, kdy je Pán Ježíš konfrontován s případem ženy, která se dopustila cizoložného jednání.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

Snáď všetci poznáme umelecké diela, ktoré ich tvorcovia nikdy nedokončili. Medzi tie najslávnejšie patria Mozartovo Requiem alebo Gaudího chrám Sagrada Família v Barcelone. Hoci obe diela sú dnes už dokončené alebo takmer dokončené … viac sa dozviete v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes počujeme krásne evanjelium. Preto sa spoločne na neho pozrime. Viac v dnešnej video- katechéze.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nám predstavuje rôzne reakcie na slová, ktoré odzneli z Ježišových úst.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

Dnes Cirkev slávi slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. Je to ako radostná medzihra v pôstnej strohosti. Radosť z tohto sviatku by však nemala byť prekážkou v našom napredovaní na ceste nášho osobného obrátenia, čo náleží pôstnemu obdobiu.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE

Dnes nás evangelium učí, jak Ježíš čelí následující námitce a používá poučení ze Starého Zákona, kde se v knize Deuteronomium říká: „Proti nikomu nevystoupí pouze jediný svědek v jakémkoli zločinu …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes nám Božie slovo hovorí o odpovedi, ktorú dáva Ježiš tým, ktorí sa na neho nepozerajú dobrými očami, mohli by sme povedať, že sa dívajú so zlosťou, keď sa v sobotu rozhodne vyliečiť postihnutého človeka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

„Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Dnes znovu nachádzame Ježiša v Káne Galilejskej, kde urobil svoj prvý zázrak, keď premenil vodu na víno. Teraz koná ďalší zázrak: uzdravuje syna kráľovského úradníka. …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

Medzi dôležitými zásadami, ktorým nás v jednej zo svojich knižiek učí známy duchovný autor, jezuita, John Powell je táto: „Buď aktor a nie reaktor!“ Čo to znamená, … sa dozviete v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 4. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes sme počuli veľmi náročné evanjelium. Preto si ho rozdelíme na dve časti a porozprávame si onom v dnešnej video-katechéze.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš nám dnes predstavuje dvoch mužov, ktorí by sa náhodnému návštevníkovi chrámu mohli javiť takmer identickí. Obaja sú totižto v chráme a prišli sa tam modliť – ako sme to práve počuli: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa“ (Lk 18,10). Viac v dnešnom zamyslení.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

„Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE

Dnes se v evangeliu znovu objevuje postava ďábla: „Vyháněl zlého ducha z němého člověka“. Pokaždé, když texty mluví o ďáblovi, cítíme se, …

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nás pozýva zamyslieť sa nad otázkou odpustenia. Robí to tak, že porovnáva Boží postoj k odpusteniu s ľudským postojom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš nám dnes hovorí, že „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.“ (Lk 4,24). Použitím tohto príslovia sa Ježiš predstavuje ako prorok.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

Príbeh z dnešného evanjelia, milí priatelia, je veľmi silný. Predstavuje nám Ježiša, ktorý s bičom v ruke razantne vyháňa z jeruzalemského chrámu všetko, čo tam nepatrí. Ako sa s touto udalosťou vysporiadať? Viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 3. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. V dnešnom evanjeliu sme počuli, ako Pán Ježíš prišiel do chrámu a potom sa tam niečo odohralo. Tak neváhaj a pozri sa na dnešnú video katechézu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nám predstavuje milosrdenstvo nášho Nebeského Otca. So srdcom plným lásky pozerá na človeka, sirotu, ktorá nevie, že je Božím dieťaťom.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Ježiš dnes v podobenstve o vinohradníkoch hovorí o zrade a strate dôvery.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE

Dnes v evangeliu nasloucháme podobenství, které nám objasňuje blížeji realitu posmrtného života člověka.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

V tomto pôstnom čase, inšpirovanom Duchom Svätým, nám Cirkev ponúka text, v ktorom Ježiš pozýva svojich učeníkov – a samozrejme aj nás všetkých – k zmene zmýšľania.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

„Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. A príďte, budeme sa pravotiť,“ hovorí Pán.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Aké je v dnešnej dobe správanie kresťana k svojim bratom a sestrám? Je prejavom rovnakého súcitu a láskavosti, akej sa mu preukazuje od nebeský Otca: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“? (Lk 6, 36).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Pre veriaceho človeka je dôležité, aby neustále prežíval skutočnosť, že Pán je prítomný stále v jeho živote a že sa o neho bez prestania stará a že ho miluje. Toto presvedčenie je pre jeho život viery dôležité. Viac v dnešnom zamyslení od P. Bubáka SVD.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 2. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Dnes už je druhá pôstna nedeľa. Evanjelium, ktoré ste si práve prečítali, nám na začiatku hovorí, že Pán Ježiš vzal svojich troch učeníkov: Petra, Jakuba a Jána na miesto, kde mohli byť sami. Pozrime sa spoločne na to, čo sa tam odohralo. Viac v dnešnej video katechéze.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešné evanjelium nás nabáda k tej najdokonalejšej láske. Láska chce robiť dobre druhým a tu leží naše osobné naplnenie. Nemilujeme kvôli sebe, ale kvôli tomu, aby sme robili dobro svojim blížnym a tiež aby sme sa tým zlepšovali ako ľudia.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

„Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevojdete do nebeského kráľovstva.“

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Pán Ježiš dnes vysvetľuje, že znamenie, ktoré dá „zlému pokoleniu“, je znamenie Jonášovo, čiže on sám.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Dnešný úryvok z evanjelia podľa Jána nás pozýva, aby sme ho premeditovali v očakávaní vykúpenia z kríža : „Naším veľkňazom je Kristus Ježiš, jeho drahocenným telom je naša obeta, ktorú On obetoval na kríži na oltári za spásu všetkých ľudí“ (Svätý Ján Fisher).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

KATECHÉZA PRE DETI NA 1. PÔSTNU NEDEĽU

Milé deti. Tak už tu máme pôstne obdobie. O tom, čo to pôstna doba je a ako dlho trvá sa dozviete v slovenskej a českej videokatechéze s biblickými postavičkami.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO POPOLCOVEJ STREDE

Dnešné evanjelium poukazuje nato, ako sa pôstny čas posúva vpred s dôrazom k obráteniu ku ktorému nás pozýva náš Pán.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

Dnes je piatok po Popolcovej strede, ktorou sme začali pôstne obdobie. Nastúpili sme na cestu, ktorá nás má dobre pripraviť na slávenie Veľkonočného tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

čítaj viac

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

Přinášíme Vám zamyšlení na čtvrtek po popeleční střede, ve kterém meditujeme o „Ježíši, který objal svůj kříž a vyslovil své „ano“.

čítaj viac

ZAMÝŠLENÍ NA POPELEČNÍ STŘEDU

ZAMÝŠLENÍ NA POPELEČNÍ STŘEDU

Přinášíme Vám zamýšlení na první den postního období- na Popeleční středu.

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V dnešnom evanjeliu opäť vidíme múdrosť nášho Pána Ježiša. Jeho správanie častokrát úplne odlišné od ostatných ľudí … je originálne. Učeníci určite nezabudli na zázraky ktoré pred nedávnom urobil. A hoci sú ešte stále ohúrení, Ježiš ich varuje pred tým, čo ich čaká: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ (Mk 8,15).

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď tak počúvame dnešné evanjelium, možno nám napadne, že nehovorí ani tak o Ježišovi, ako o nás. „Prečo ľudia dnešných časov očakávajú, ba priam túžia po znamení?

čítaj viac

ZAMYSLENIE NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dnešné evanjelium nás pozýva uvažovať o viere malomocného, ktorého Ježiš uzdravil.

čítaj viac

KATECHÉZA PRE DETI NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ