Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. VOJTECHA

Evanjelium:

V Jeruzaleme boli sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene.“ Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“ (Jn 10,22-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes vidíme Ježiša, ako sa prechádza v chráme v Šalamúnovom stĺporadí počas sviatku Posvätenia chrámu v Jeruzaleme. Práve vtedy ho Židia vyzývajú: „Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene.“ A Ježiš im odpovedá: „Už som vám povedal, a neveríte.

Iba prostredníctvom viery môže človek uznať Ježiša Krista za Božieho Syna. Keď sa pápež Ján Pavol II. prihovoril mladým ľuďom pri príležitosti 15. svetového dňa mládeže v Tor Vergata v roku 2000, hovoril o „škole viery“. Na otázku „Za koho ma pokladajú zástupy?” existuje mnoho odpovedí. No potom kladie Ježiš, omnoho osobnejšiu otázku „A vy ma za koho pokladáte?“ Na správnu odpoveď na túto otázku potrebujeme zjavenie Otca. To preto, aby sme dokázali odpovedať ako Šimon Peter – „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.” A k tomu potrebujeme zjavenie a Božiu milosť.

Hoci si Boh želá, aby všetci uverili a boli spasení, len pokorní ľudia majú schopnosť prijať dar milosti. Ako sa píše v Knihe prísloví – u pokorných je milosť. Pravá múdrosť človeka spočíva v dôvere v Boha. Svätý Tomáš Akvinský komentuje tento úryvok z evanjelia slovami: „Vďaka slnečnému svetlu vidím, ale keď si zatvorím oči, nevidím; ale to nie je vina slnka, ale moja. Vyzýva zhromaždených, aby v neho verili – ak už pre nič iné, tak minimálne kvôli skutkom, ktoré zjavujú moc Boha.

Ježiš pozná svoje ovečky a oni poznajú jeho hlas. Viera nám umožňuje spojiť sa s Ježišom prostredníctvom modlitby. Čo iné je modlitba, ak nie spôsob komunikácie s Ježišom Kristom, ktorý nás miluje a vedie nás k Otcovi?! Výsledkom a odmenou tejto dôvernosti s Ježišom, v tomto živote, je večný život, ako sme čítali v evanjeliu.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Boh je nekonečne dokonalá bytosť, ktorá je Najsvätejšou Trojicou.“ (sv. Turibius z Mogrovejo)
  • Život v pravom zmysle slova nie je niečo, čo máme výlučne v sebe alebo zo seba: je to vzťah. Ak sme vo vzťahu s tým, ktorý neumiera, potom sme v živote. Vtedy ‘žijeme’.“ (pápež Benedikt XVI.)
  • Pobádaní milosťou Ducha Svätého a priťahovaní Otcom veríme a vyznávame o Ježišovi: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“. Na skale tejto viery, ktorú vyznal svätý Peter, postavil Kristus svoju Cirkev.“ (KKC 424)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie