Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Evanjelium:

„Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc. Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“ Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“ Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.““ (Jn 13,21-33.36-38)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je nám dané rozjímať o Ježišovi v temnote jeho umučenia. Tma, ktorá sa skončí, keď zvolá veľkým hlasom, že je dokonané. Od tej chvíle vzplanie veľkonočné svetlo. Vo veľkonočnej žiarivej noci – v protiklade k temnote vigílie jeho smrti – sa stanú pravdivými Ježišove slová: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi.“

Skutočne môžeme povedať, že každý Ježišov krok je krokom od smrti k životu a má paschálny charakter, vyjadrený postojom úplnej poslušnosti Otcovi, lebo On prichádza, aby plnil Otcovu vôľu. Ide o postoj, ktorý je potvrdený slovami, gestami a skutkami, ktoré mu otvárajú cestu k osláveniu ako Božiemu Synovi.

Dnes sa zamýšľame aj nad osobou Judáša, zradcu, tiež apoštola. Jeho srdce, plné zlých úmyslov, ktoré sa snaží rozptýliť, keď sa pokrytecky snaží zakryť chamtivosť, ktorá ho ovláda a zaslepuje, hoci je tak blízko toho, ktorý je Svetlom sveta. Napriek tomu, že je obklopený Svetlom a príkladnou nezištnosťou, pre Judáša tu bola ina noc. Tých tridsať strieborných mincí, ako ich nazval, dosť pejoratívne autor Papini „diablových výkalov“, ho oslepilo a urobilo bezmocným. Ovládnutý chamtivosťou zradí a predá Ježiša, najváženejšieho medzi váženými ľuďmi. No, Judáš zakúsil aj zúfalstvo, lebo peniaze nie sú všetko, oni nás len môžu definitívne zotročiť.

Nakoniec sa s pozornosťou a oddanosťou venujme Petrovi. On má dobrú vôľu, lásku, štedrosť, jednoduchosť, šľachetnosť. I keď je slabý. Je protipólom Judáša. Je pravda, že Peter trikrát zaprel Ježiša, ale jeho úmysly neboli zlé, urobil to z ľudskej slabosti. Ako napísal sv. Ambróz: „Tretíkrát ho zaprel, a keď sa naňho Ježiš Kristus pozrel, vtedy sa hneď rozplakal.“ Petrova ľútosť a pokánie boli úprimné, čo sa prejavilo jeho neznesiteľnou bolesťou plnou lásky. Preto ho Ježiš potom znovu utvrdil v povolaní a v poslaní, ktoré mu pripravil.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie