Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Evanjelium:

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. (Jn 21,19-31)           

Podcast:

Zamyslenie:

Hovorí sa, že cisára Napoleona dojala žiadosť istej matky o milosť pre syna vojaka. Šlo však už o druhý závažný priestupok dotyčného, a spravodlivosť si vyžadovala trest smrti. „Nežiadam o spravodlivosť,“ naliehala matka, „prosím o milosť.“
„Ale,“ namietal cisár, „milosť si nezaslúži.“
„Pane,“ zvolala matka, „nebolo by to milosrdenstvo, keby si to zaslúžil, a ja nežiadam o iné ako o milosrdenstvo.“
Súcit a jasnosť matkinej logiky primäli Napoleona k vyhláseniu:
„Nuž, teda preukážem mu milosrdenstvo…“

Milosrdenstvo si nemožno zaslúžiť; možno ho iba prijať (a prejaviť) ako dar.

Slávime dnes nedeľu Božieho milosrdenstva a ľahko sa nám v mysli vynorí obraz „Božieho milosrdenstva“, zobrazujúci postavu Ježiša s oslávenými ranami. Vidíme z nich prúdiť červené a biele lúče svetla a požehnanie. Ide o obraz vzkrieseného Pána, ktorý je v postoji dávajúceho. Čo ponúka? Predovšetkým dar pokoja.

Keď sa objavuje znenazdania uprostred ustráchaných učeníkov, oslovuje ich: „Pokoj vám“. A aby to náhodou neprepočuli, pozdrav zopakuje. Dar pokoja sa rodí zo stretnutia so vzkrieseným Ježišom, ktorý je ten istý ako ukrižovaný; o tom svedčia jeho rany. Ony neprinášajú výčitky ani obvinenia. Stávajú sa zdrojom pokoja. Oslávené rany prinášajú pokoj zmierenia. Učeníci, hľadiac do tých rán, nemôžu nemyslieť na vlastné zlyhanie, ktoré sa v ranách ukrýva: útek z Getsemany a ponechanie Ježiša osamote… A predsa, pohľad do Ježišovej tváre ich uisťuje o bezpodmienečnom prijatí. Som presvedčený, že to práve to v nich budí nanovo radosť. Ježiš ich neodpísal. S dôverou im dokonca odovzdáva štafetu poslania: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (20,21). 

„Pokoj vám“ je typický liturgický pozdrav od čias prvotnej Cirkvi. Keď Eucharistii predsedá biskup, pozdravuje zhromaždenie tými istými slovami. Slávenie Eucharistie nás do tohto Kristovho veľkonočného daru uvádza takpovediac najvlastnejším spôsobom. Účasť na nej – a zvlášť v nedeľu, v deň Pánovho zmŕtvychvstania – nás otvára pre dar veľkonočného pokoja, ktorý chce uzdraviť rany našich životov. Eucharistia sprítomňuje Krista, ktorý sa za nás obetoval a vstal z mŕtvych, milosrdného Krista, ktorý prichádza, aby nás naplnil pokojom vedomia, že sme bezpodmienečne prijatí, bez ohľadu na naše zakopnutia.

Priatelia, Božia láska nie je podmienená „zásluhami“; milosrdenstvo je nezaslúžená a veľkodušná milosť, ktorá prináša pokoj. Ale skúsenosť lásky a milosrdenstva podmieňuje: prijaté chce byť darované… rovnako bez zásluh.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie