Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SVÄTÉHO MARKA, EVANJELISTU

Evanjelium:

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. (Mk 16, 15-20)

Podcast:

Zamyslenie:

Môžeme dostať poverenie pripraviť nejaký program, náplň práce, či poriadok pre svojich zamestnancov, pre deti v škole, alebo nariadenie pre obyvateľov obce. Nemusí to byť veľmi náročné. Vieme veľmi dobre, čo tí druhí majú robiť. Ťažšie to však je, keď sa to týka nás, keď aj my máme podľa toho žiť. „Nechceme si upliesť na seba bič.“ Tieto myšlienky mi prišli na um, keď dnes slávime sviatok sv. Marka, evanjelistu. Svätý Marek zachytil Ježišov život i jeho učenie, napísal niečo podľa čoho aj on žil.

            Marek bol pôvodom Žid. Nepatril do spoločenstva apoštolov, lebo vtedy, keď Ježiš verejne účinkoval, bol ešte mladý. Mohol byť však nablízku, keď bol Ježiš zatknutý. V evanjeliu sv. Marka čítame: „…mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele; a chytili ho. Ale on pustil plachtu a utiekol nahý.“ /Mk 14, 51-52/ Viacerí odborníci tvrdia, že tento mladík bol práve svätý Marek. V Skutkoch apoštolov sa spomína dom jeho matky, kde prišiel svätý Peter, keď bol zázračne vyslobodený z väzenia. Marek sprevádzal Barnabáša a Pavla na misijnej ceste do Antiochie v Pizídii. Nevieme, čo sa presne stalo, ale opustil Pavla a vrátil sa do Jeruzalema. Neskôr ho znova Barnabáš zobral na misijnú cestu na Cyprus.

Neskôr bol Marek so svätým Petrom v Ríme. Tu napísal evanjeliu, ako ho počul z úst sv. Petra apoštola a pravdepodobne to bolo aj z jeho poverenia. Evanjelium sv. Marka je najstaršie z evanjelií a je napísané hlavne pre veriacich v Ríme. Podľa tradície Peter neskôr kázal Marekovi, aby šiel hlásať evanjelium do Egypta. Hovoria o tom mnohé starokresťanské spisy. Založil cirkevnú obec v Alexandrii a stal sa tam biskupom. Je preto považovaný za prvého alexandrijského biskupa a ako prvý priniesol evanjelium na Africký kontinent. V Alexandrii sa Marek stretol s hnevom miestnych obyvateľov a po takmer dvadsiatich rokoch služby tu bol umučený.

Celé stáročia až podnes veriaci nachádzajú v Evanjeliu podľa sv. Marka odpovede na svoje životné otázky. Mnohí z neho čerpajú a sýtia svoje duše. Veriaci čítajú tieto slová, uvažujú o ich význame, menia svoje životy a odovzdávajú ich Kristovi.

Zamyslime sa nad životom svätého Marka. Zdá sa, že svoj život začal v strachu zo svojho poslania. Utiekol, keď Ježiša zatkli, nechal Barnabáša a Pavla na ich misijnej ceste, ale nevzdal sa. Vrátil sa späť na misiu, verne stál pri svätom Petrovi, zaniesol evanjeliu až do Afriky a nakoniec zomrel ako mučeník. Evanjelium, ktoré napísal, bolo programom aj jeho života. Ak pociťujete ľútosť nad nejakým neúspechom, alebo dokonca nad mnohými neúspechmi, inšpirujte sa svätým Markom. Chyby a omyly sa dajú napraviť. Znovu sa odovzdaj Božiemu poslaniu a vedz, že ak to urobíš, Boh si ťa použije nepredstaviteľným spôsobom.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie