Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ (Jn 6,30-35)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si v Ježišových slovách môžeme overiť komplementaritu medzi Starým a Novým zákonom. Starý zákon je predobrazom a očakávaním Nového zákona. V Novom zákone sa napĺňajú Božie prisľúbenia dané otcom Starého zákona. Teda manna, ktorú jedli Izraeliti na púšti, nebola autentickým chlebom z neba, ale anticipovaným obrazom pravého chleba, ktorý nám dal Boh, náš Otec, v osobe Ježiša Krista, ktorého nám poslal ako Spasiteľa sveta.

Mojžiš prosí Boha, aby dal Izraelitom fyzický pokrm, Ježiš Kristus namiesto toho dal pre nás seba samého ako „božský pokrm“, ktorý prináša život. „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?“, pýtajú sa neveriaci Židia. Považujú snáď za bezvýznamné znamenie rozmnoženia chleba a rýb, ktoré Ježiš vykonal v predchádzajúci deň? Prečo chceli ešte včera vyhlásiť Ježiša za kráľa, kým dnes mu už nechcú veriť? Ako často sa môže ľudské srdce zmeniť!

Svätý Bernard z Clairvaux povedal: „Je to tak, že títo bezbožníci blúdia v kruhu, túžia po niečom, čo by uspokojilo ich túžby, ale šialene odmietajú to, čo jediné ich môže priviesť k vytúženému cieľu, nie vyčerpaním, ale dosiahnutím.“ A tak sa stalo, že títo Židia, pohltení materialistickou víziou, očakávali niekoho, kto ich nasýti a vyrieši všetky ich problémy, to očakávali od Ježiša, ale nechceli mu veriť. Nie je to predstava toho, kto má záujem len o pohodlné náboženstvo, šité na mieru a bez akéhokoľvek záväzku?

Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Chcime, aby sme tieto slová, ktoré vyslovili Židia zo svojho materialistického pohľadu na život, vyslovovali s úprimnosťou, ktorú nám poskytuje viera. Aby tieto slová skutočne znamenali túžbu živiť sa Ježišom Kristom a žiť s ním úzko spojený navždy.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie