Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU DRUHÉHO VELIKONOČNÍHO TÝDNE

Evangelium:

Když nastal večer, šli Ježíšovi učedníci dolů k moři, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh moře do Kafarnaa. Už byla tma, a Ježíš k nim ještě nepřišel. Moře se vzdouvalo nárazy silného větru. Když uveslovali pětadvacet nebo třicet honů, viděli Ježíše kráčet po moři a blížit se k lodi. Padl na ně strach. On však na ně zavolal: „To jsem já, nebojte se!“ Chtěli ho vzít na loď a vtom loď přirazila k břehu, ke kterému jeli. (J 6,16-21)

Podcast:

Zamyšlení:

Tím, že Ježíš Kristus kráčí po vodách, ukazuje svou vládu nad všemi stvořenými věcmi. Mohli bychom v tom však vidět i potvrzení jeho nadvlády nad zlem, které představuje temné a rozbouřené moře. “Nebojte se,“, řekl jim při té příležitosti Ježíš. “Buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ (J 16,33), řekne jim po poslední večeři. A konečně je to Ježíš, kdo onoho velikonočního rána říká ženám poté, co vstal z hrobu: “Nebojte se.” Díky svědectví apoštolů si uvědomujeme Ježíšovo vítězství nad nepřáteli člověka: hříchem a smrtí. Proto jeho dnes slova zaznívají v našem srdci se zvláštní silou, protože jsou to slova někoho, o kom dobře víme, že žije. Stejná slova, která Ježíš adresoval Petrovi a apoštolům, zopakoval na začátku svého
pontifikátu i svatý Jan Pavel II., Petrův nástupce: “Nebojte se!” Všichni, kdo se bojí, jsou paralyzováni. Nebojte se! je výzva, abychom Vykupiteli otevřeli svá srdce, svou vlastní existenci, abychom se s ním nebáli čelit útokům Kristových nepřátel. Přes naší osobní křehkost můžeme úspěšně plnit poslání, ke kterému nás Pán povolal a můžeme se utěšovat vědomím, že Panna Maria – koneckonců tvor jako my – také slyšela stejná slova od anděla, než vyslovila své fiat k poslání, které jí Pán svěřil. Učme se od ní přijímat Ježíšovo pozvání každý den a za všech okolností.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

“Ježíš dával přednost tomu, aby více než slovy spíše skutky ukázal, že je Kristus, Mesiáš.” (Origenes)

“Mezi rozmnožením chlebů a eucharistickou řečí v kafarnaumské synagoze se odehrává scéna Ježíše Krista kráčejícího po vodě. Je to vhodná událost ke srovnání Mojžíše a Ježíše. První z nich z Boží moci rozdělil vody moře, aby je lid překročil a vstoupil na pevninu; druhý, Ježíš Kristus, po nich prostě kráčí. On je ono ‘Já jsem’.” (Benedikt XVI.)

“Modlit se je možné vždy: čas křesťana je časem vzkříšeného Krista, který je stále s námi
(Mt 28,20), ať už se objeví jakékoliv bouře. Náš čas je v Božích rukou.” (Katechismus
katolické církve, č. 2743)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie