Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí, jeho učeníci ho videli chodiť po mori. Na druhý deň si však zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ (Jn 6, 22-29)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, po zázračnom rozmnožení chlebov, sa zástupy vydávajú hľadať Ježiša. Ako vtedy tak aj dnes  ľudia hľadajú čosi mimoriadne, čosi božské. Nie je aj súčasný nárast rozmanitých náboženských siekt a ezoteriky, prejavom tejto túžby po „božskom?“

Niektorí ľudia by však radi podriadili to “božské“ svojim ľudským potrebám a predstavám o vlastnom šťastí. Na túto nesprávnu motiváciu zástupov reaguje Ježiš, keď im hovorí: „Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.“ Ježiš vie, že neboli schopní porozumieť znameniu rozmnoženia chlebov, neboli schopní ísť poza to materiálne a objaviť za rozmnoženými chlebmi a nasýtením osobu toho, ktorý jediný dokáže nasýtiť hlad človeka; nielen po chlebe, ale hlad a smäd po živote. Preto im Ježiš pripomína: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.“ Pokrm, ktorý vedie do večného života dáva iba Boh a on ho dáva prostredníctvom svojho Syna. Pápež Benedikt hovorí v tejto súvislosti: „Zázračne rozmnožený chlieb nám pripomína zázrak manny na púšti a, presahujúc ho, zároveň poukazuje na to, že pravým pokrmom človeka je večné Slovo, večný zmysel, z ktorého pochádzame a v očakávaní ktorého žijeme” (Benedikt XVI.).

Ako kresťania sme preto povolaní, aby sme evanjelizovali tento svet, ktorý tiež hľadá Boha, ale nie vždy zo správnych motívov. Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu v konštitúcii Gaudium et spes (Cirkev v súčasnom svete) nám pripomínajú: “Cirkev dobre vie, že jedine Boh, ktorému slúži, zodpovedá najhlbším túžbam ľudského srdca, ktoré sa nikdy plne nenasýti pozemskými dobrami“ (GS 41)  

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Prečo vyhľadávam a nasledujem Ježiša? O čo mi pritom ide?
  • Ako sýtim svoju túžbu po živote? Rozjímam nad Božím slovom a prijímam často Eucharistiu?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie