Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ZELENÝ ŠTVRTOK

Evanjelium:

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ /Jn 13, 1-15/

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes na Zelený štvrtok si pripomíname udalosť, keď Ježiš zhromažďuje svojich učeníkov, aby slávili Veľkú noc. Počas Veľkonočnej Večere Ježiš spolu s Eucharistiou ustanovuje aj služobné kňazstvo, sviatosť, ktorá umožňuje, aby sa Eucharistia zachovala až do konca dejín. Prečo to Ježiš urobil je vyjadrené slovami: „Pretože miloval svojich, miloval ich do krajnosti…“/Jn 13,1/ Ježiš vymyslel spôsob, aby zostal s nami a to pod jednoduchými spôsobmi chleba a vína. Táto prítomnosť je dôkazom jeho lásky k nám, až do krajnosti, až po kúsok chleba.  

V ten istý večer Ježiš dáva aj svoje nové prikázanie lásky: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. (Jn 13, 34). On nás miluje až do tej miery, že dal svoj život za nás. Naša láska je založená na Kristovi a on sám sa stal aj jej normou. My ľudia nemáme schopnosť milovať takouto láskou. Našťastie vieme, že to nie je len ovocie ľudského úsilia, ale dar od Boha. On je Láska, a zároveň je aj zdroj lásky, ktorú prijímame prostredníctvom eucharistického chleba.

Pozrime sa napokon na umývanie nôh. S postojom sluhu Ježiš umýva nohy apoštolom a odporúča im, aby si navzájom umývali nohy (porov. Jn 13, 14). V Ježišovom geste je niečo viac ako lekcia pokory. Je to aj symbol jeho umučenia, očakávanie totálneho poníženia, ktoré musí vytrpieť, aby zachránil všetkých ľudí. Romano Guardini hovorí: „Ak sa my malí skláňame pred veľkými, to ešte nie je postojom pokory. Je to jednoducho postoj v pravde. Ale keď sa veľkí skláňajú pred malými, to je skutočná pokora.“ Preto je Ježiš Kristus skutočne pokorný. On nás pozýva, aby sme ho nasledovali, aby sme vytvárali iný a lepší svet založený na službe.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

• „Úžitok ľudskej pokory je taký veľký, že aj Božský Majster ho pochválil svojím vlastným príkladom; lebo pyšný človek by večne zahynul, keby ho nenašiel ponížený Boh.“ (Svätý Augustín)

• „Život znamená „zašpiniť si nohy“ na cestách života a histórie plných prachu. Každý z nás sa potrebuje očistiť, umyť. My všetci.“ (Pápež František)

• „Pretože Pán miloval svojich, miloval ich až do krajnosti. Keďže vedel, že nadišla hodina odísť z tohto sveta, aby sa vrátil k Otcovi, pri večeri im umyl nohy a dal im prikázanie lásky.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie