Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ (Jn 6, 44-51)

Podcast:

Zamyslenie:

Niektoré naše názory alebo tvrdenia môžu byť pre naše okolie neprijateľné. Môže sa to stať napríklad vtedy, keď naše predstavy o nás samých sú mylné, alebo prehnané, alebo žijeme v ilúzii sebaklamu. Môžeme stratiť priateľov, vyzeráme smiešne, alebo nás ľudia jednoducho ľutujú.

Po zázračnom rozmnožení chlebov Ježiš učí v synagóge v Kafarnaume. Jeho slová sú nielen zvláštne, ale začínajú byť pre jeho poslucháčov provokatívne. Ježiš tvrdí o sebe neprijateľné veci: „Ja som chlieb života“. Za koho sa považuje, kto vlastne je, keď hovorí o sebe, že je chlebom života? A on ide ešte ďalej a hovorí: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba!“ Toto bolo pre jeho poslucháčov neprijateľné. Čo si to o sebe namýšľa, že on je akýmsi nebeským pokrmom, ako bola kedysi manna!? A Ježiš dokonca tvrdí, že on je viac ako manna, „on je pravý pokrm, zostupujúci z neba“. 

Ježišov postoj v tejto chvíli bol jasný. On to tvrdí o sebe aj napriek tomu, že ľudia od neho odchádzajú. On vie, kto je a zostane takým, aj keď ho ľudia nepotvrdia. Prežíval bolesť z ich odchodu, ale on nemôže klamať, on nemôže tvrdiť, že toto nie je pravda. On je poslaný od Otca, aby sa stal naším pokrmom. Tento prísľub Ježiš splnil pri Poslednej večeri. 

Vieru v Eucharistiu, že hmatateľné a viditeľné dary premenenej hostie a vína sú v skutočnosti Telom a Krvou, dušou a božstvom večného Božieho Syna, môžeme pochopiť iba jeho milosťou. Toto je jediná cesta, ako môžeme prijať a uveriť tomu, čo Ježiš povedal v evanjeliu. Keď počúvame slová dnešného evanjelia, uvedomujeme si vážnosť chvíle, v ktorej ich Ježiš vyslovil. Aj keď mnohí odchádzali, on neprestal tvrdiť, že On je Chlieb života. Tak ako vtedy, aj dnes sa na pravde o Eucharistii láme naša príslušnosť k Ježišovi. Keď budeme dnes uvažovať o Ježišových slovách, pýtajme sa samých seba, aká je moja viera v prítomnosť Ježiša v Eucharistii? Jeho slová, že je CHLEBOM ŽIVOTA, sú základnou pravdou našej viery. Preto chceme vyhľadávať tento Chlieb, chceme hľadať toho, ktorý to o sebe povedal.

 Myšlienka k dnešnému evanjeliu:

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti… úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.“ (KKC, č. 1324)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie