Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

           Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ (Jn 6, 60-69)

Podcast:

Zamyslenie:

Sám Ježiš nás učí, že práve On je chlebom, života. On je pokrmom pre naše duše. A ako to už býva, sme pozvaní sa zamyslieť nad dvoma rôznymi – ak nie protichodnými – reakciami tých, ktorí ho počúvajú.

Jeho jazyk je pre niektorých príliš tvrdý a príliš nepochopiteľný; svätý Ján trochu smutne hovorí: ” Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.” Je to ten istý evanjelista, ktorý nám dáva indíciu, ktorá nám pomôže pochopiť postoj týchto osôb: nechceli uveriť, neboli ochotní prijať Ježišovo učenie, ktoré bolo pre nich, tak často, nevysvetliteľné.

Na druhej strane však môžeme vidieť reakciu apoštolov na čele so svätým Petrom:  ” Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.” (Jn 6, 68 – 69). Nejde o to, že by Dvanásti boli múdrejší, lepší, ani lepšie zorientovaní v Písme; ale sú naozaj skromnejší, dôverujúci, otvorení Duchu Svätému, poddajní Božiemu Slovu. Sem-tam  môžeme v evanjeliách vidieť, keď robia chyby, nedokážu pochopiť Ježiša, hádajú sa, kto je dôležitejší, a dokonca si dovolia opravovať Majstra, keď im oznamuje, že bude umučený; ale vždy sú verní, po jeho boku. Ich tajomstvom je to, že ho: skutočne milovali. Svätý Augustín to vyjadruje takto: “Milovali ho: “Dobré zvyky nezanechávajú v našej duši stopy, ale láska áno… Vskutku, o tom je celá láska: poslúchať a veriť tomu, koho miluješ.” Vo svetle tohto evanjelia sa môžeme pýtať: kam som umiestnil svoju lásku? Akú vieru a akú poslušnosť mám voči Pánovi a voči tomu, čo učí Cirkev? Akú poslušnosť, jednoduchosť a dôveru žijem vo vzťahu k Božím veciam?

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

    “Eucharistický chlieb  je liekom nesmrteľnosti, protilátkou proti smrti.” (Svätý Ignác Antiochijský)

    “Aj ty chceš odísť?”. Táto znepokojujúca provokácia zaznieva v našich srdciach a očakáva od každého osobnú odpoveď.” (Benedikt XVI.)

    “Prvé ohlásenie Eucharistie rozdelilo učeníkov, rovnako ako ich pohoršilo ohlásenie umučenia (…). Eucharistia a kríž sú kameňom úrazu (…). ‘Aj vy chcete odísť?’ (Jn 6, 67). Pánova otázka zaznieva v priebehu vekov ako láskyplné pozvanie objaviť, že iba on má ‘slová večného života’ (Jn 6, 68).” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1336)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie