Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU ČTVRTÉHO VELIKONOČNÍHO TÝDNE

Evangelium:

Ježíš zvolal hlasitě: „Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který mě poslal; a kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě. Kdo moje slova poslouchá, ale nezachovává, toho já nesoudím; vždyť jsem nepřišel, abych svět soudil, ale abych svět spasil. Kdo mnou pohrdá a moje slova nepřijímá, má svého soudce: to slovo, které jsem hlásal, bude ho soudit v poslední den. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal příkaz, co mám říkat a co hlásat. A já vím, že jeho příkaz je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi to pověděl Otec.“ (J 12, 44-50)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes Ježíš volá; volá právě jako někdo, kdo učí, a je jasné, že by mu všichni měli naslouchat. Jeho zvýšený hlas je naléhavý, neboť přišel “spasit svět” (J 12,47), a to nikoli sám od sebe, ale ve jménu “Otce, který mě poslal, který mi přikázal, co mám říkat a mluvit” (J 12,49). Není to ještě ani měsíc, co jsme slavili velikonoční triduum: jak velmi byl Otec přítomen v poslední hodině, v hodině kříže! Jak napsal svatý Jan Pavel II: “Ježíš, ohromen předtuchou zkoušky, která ho čeká, sám před Bohem, ho vzývá svým obvyklým a něžným výrazem důvěry: ‘Abba, Otče'”. Následující hodiny jasně ukazují důvěrný dialog Syna s Otcem: “Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí”. (Lk 23,34); “Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha” (Lk 23,46). Důležitost tohoto díla Otce a jím poslaného syna si zaslouží osobní odpověď toho, kdo naslouchá, tedy také každého z nás. Touto odpovědí je víra, tedy vyznání víry (srov. J 12,44); víra, která nám dává skrze téhož Ježíše dává světlo, abychom nezůstali ve tmě. Kdo však všechny tyto dary a projevy odmítá a těmto slovům nenaslouchá, “má co soudit: slovo, které jsem řekl” (J 12,48). Přijmout Ježíše tedy znamená věřit v Otce, vidět ho a naslouchat mu, nezůstávat ve tmě, poslouchat příkaz věčného života. Jistě si zasloužíme výtku svatého Jana od Kříže: “Ti, kdo se nyní chtějí Boha ptát nebo dokonce zakusit nějaké vidění či zjevení, se provinili nejen pošetilým chováním, ale také tím, že ho uráží, protože neupírají svůj zrak zcela na Krista a žijí s touhou po nějakých dalších novinkách.”

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

“Otevřete dokořán bránu svého srdce, postavte se před slunce věčného světla, které svítí na
každého člověka. Toto pravé světlo svítí na všechny, ale pokud někdo zavře své okno,
připraví se o věčné světlo.” (sv. Ambrož)

“Toto světlo shůry potřebujeme, máme-li odpovídat způsobem hodným povolání, které jsme
přijali. Pro církev být misionářem znamená přijímat Boží světlo a pak ho odrážet.” (František)

Boží pravda se zjevila v Ježíši Kristu, který je „plný milosti a pravdy“ (Jan 1,14). On je „světlo světa“ (Jan 8,12), on je Pravda. „Každý, kdo v něho věří, nezůstává v temnotě“ (Jan 12,46). Ježíšův učedník zůstává věrný jeho slovu, aby poznal pravdu, která ho osvobodí a posvětí. Následovat Ježíše znamená žít v „Duchu pravdy“ (Jan 14,17), kterého Otec posílá v jeho jménu a který „uvede do celé pravdy“ (Jan 16,13). Své učedníky Ježíš učí bezvýhradné lásce k pravdě: „Vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne“ (Mt 5,3). (Katechismus katolické církve, č. 2466).

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie