Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ (Jn 3,7b-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Ježiš hovorí o tom, že je celkom náročné predvídať a rozpoznať pôsobenie Ducha Svätého, ktorý vanie, kam chce. Ježiš to spája so svedectvom, ktoré vydáva, a s potrebou narodiť sa opäť: „Musíte sa znova narodiť.“ Nový život je potrebný, aby sme mali prístup k večnému životu. Na dosiahnutie nebeského kráľovstva nestačí „prežiť“. Je potrebný nový život, obnovený pôsobením Ducha.

Náš profesionálny, rodinný, športový, kultúrny, spoločenský, no predovšetkým duchovný život musí byť premenený naším kresťanským cítením a Božím pôsobením. Všetko musí byť priečne impregnované jeho Duchom. Nič, ale vôbec nič, by nás nemalo nútiť zostať mimo obnovy, ktorú nám ponúka Boží Duch, mimo premenu života, ktorej je katalyzátorom Ježiš Kristus. On, ktorý predtým musel pretrpieť ukrižovanie a potom vstať z mŕtvych, je ten, ktorý nám pošle Božieho Ducha. Ten, ktorý prišiel zhora. Ten, ktorý ukázal svoju moc a svoju dobrotu prostredníctvom mnohých zázrakov. Ten, ktorý vždy plní vôľu svojho Otca. Ten, ktorý za nás trpel do poslednej kvapky krvi. Vďaka Duchu, ktorého nám pošle, budeme môcť vystúpiť do nebeského kráľovstva. Vďaka Duchu získavame adoptívne synovstvo. Vďaka Duchu smieme Boha nazývať svojím „Otcom“ a máme účasť na Kristovej milosti a dostávame právo mať účasť na večnej sláve, ako hovoril sv. Bazil Veľký.

Čo najvrúcnejšie prijmime pôsobenie Ducha Svätého, počúvajme ho a využívajme jeho vnuknutia, aby každý z nás – kdekoľvek sa nachádza – mohol byť dobrým a ušľachtilým príkladom, ktorý roznecuje Kristovo svetlo.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Kristus svojím príchodom priniesol so sebou všetko nové.“ (sv. Irenej)
  • Svojou novosťou je vždy schopný obnoviť náš život a naše spoločenstvá, a aj keď kresťanské posolstvo poznalo obdobia temnoty a cirkevnej slabosti, nikdy nezostarne.“ (pápež František)
  • Potom sa modlitbou epiklézy posvätí krstná voda (buď v tej istej chvíli, alebo na Veľkonočnú vigíliu). Cirkev pritom prosí Boha, aby skrze jeho Syna zostúpila do tejto vody sila Ducha Svätého, aby sa tí, čo ňou budú pokrstení, narodili „z vody a z Ducha.“ (KKC 1238)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie