Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

Evanjelium:

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1, 26-38)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime slávnosť Zvestovania Pána, ktorá kvôli pôstnemu obdobiu a veľkonočnej oktáve bola presunutá na dnešný deň. V evanjeliu sme práve počuli o archanjelovi Gabrielovi, ktorý prišiel do mesta Nazareta k Panne menom Mária a predstavil jej plán spásy: má počať a porodiť syna, dať mu meno Ježiš. On bude Synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Jadrom tohoto evanjelia sú Máriine slová: “Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“, čiže jej súhlas s plánom spásy. Jej “áno” Bohu je zlomový bod v dejinách sveta. Je to okamih Vtelenia, keď sa Slovo stalo telom a Boží Syn začal žiť medzi nami ako jeden z nás. Svet už nikdy nebude taký istý ako predtým. Vstúpil do neho totižto sám Boh.

Máriino “áno” bolo vyslovené bezpodmienečne a nikdy nebolo odvolané; ani počas ťažkých chvíľ,  keď stála pod krížom a videla svojho jediného Syna zomierať v agónii a hanbe ako verejného zločinca. Mária nikdy neodvolala svoje “áno”. Zanechala nám tak príklad, ktorý aj my máme nasledovať. Aj my sme povolaní povedať “áno”, bezpodmienečné “áno” nasledovaniu Ježiša. Dnes je k tomu dobrá príležitosť, aby sme s pomocou Panny Márie a nasledujúc jej príklad aj my obnovili naše “áno” Bohu.

Pápež Benedikt XVI raz reagoval na obavy mladých z prijatia celoživotného záväzku, týkajúceho sa či už zasväteného alebo kňazského života, ako i vstupu do manželstva, nasledovným povzbudením:  “Obnovte svoju odvahu robiť definitívne rozhodnutia, pretože ony nám pomáhajú rásť, posúvať sa ďalej a dosiahnuť v živote niečo veľké. Sú to jediné rozhodnutia v našom živote, ktoré neničia našu slobodu, ale ponúkajú nám správne nasmerovanie. Nebojte sa riskovať tento, takpovediac, skok do neznáma a tak naplno objať život.” Panna Mária je aj pre mladých v tomto príkladom.

Aplikácia:

  • Obnovím si zvyk modlitby Anjel Pána, aby som si vyprosoval silu pre moje každodenné “áno” Bohu.  
  • Viem dodržať slovo, alebo sľub, ktoré som niekomu dal? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie