Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Evanjelium:

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“ (Lk 24, 35-48)

Podcast:

Zamyslenie:

V evanjeliu dnešnej nedele môžeme znovu zakúsiť radosť učeníkov, ktorí sa stretli so Zmŕtvychvstalým Pánom. Radosti však predchádzal strach, obava a úzkosť. Mysleli si totiž, že vidia ducha. Ježiš sa im s láskou prihovára a ukazuje svoje oslávené rany. Znak jeho utrpenia a smrti! Sú svedectvom jeho reálnej prítomnosti, pričom učeníkov povzbudzuje slovami: „Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Prihovára sa im ale zároveň aj nám.

Je dobré, že máme svedectvo o ich pochybnosti, ich svedectvo posilňuje aj nás vo viere,  že náš Boh nie je len akousi abstraktnou ideou, snom, či akousi predstavou mysle. Nie! Je ako hosť, ktorý prichádza z diaľky a túži byť radostne prijatý, cítiť lásku svojich priateľov. Toto je dobrá správa, že Ježiš je živý, plný Ducha života a pokoja, ktorého chce darovať aj nám!

Svätopisec nehovorí priamo o tom, že sa dotkli jeho rán. Mohli by sme sa pýtať, prečo je tomu tak? Dotknúť sa rán druhého, je vždy okamih veľkej intimity. Musí to byť trpiaci sám, kto otvára svoje rany a zároveň s nimi aj svoje srdce pred druhým. Je to znak veľkej dôvery. Každé utrpenie je zahalené istým tajomstvom a pristupujeme k nemu s veľkou bázňou. Neraz máme strach, dotknúť sa toho, čo nesie znaky utrpenia, aj keď v tomto prípade ide o oslávené rany.

Spomeňme si na udalosť zo života svätého Františka z Assisi, ktorému čo i len myšlienka na malomocných naháňala strach. Dotyk s malomocným samozrejme bol mimoriadnym rizikom. Každý z nás by mal strach. Avšak láska, ktorú prijal z pohľadu na Ukrižovaného v kostole sv. Damiána, premenila jeho srdce a dotyk s utrpením je pre Františka dotykom milosti, je darom obrátenia. Objatie malomocného je pre neho odpoveďou na lásku Pána!

Máš strach, pozrieť sa na niektoré rany, ktoré ti Ježiš v poslednom čase ukazuje? Neboj sa, možno zistíš svojím pohľadom, že sú súčasťou Kristových rán, že sú oslávené. Neboj sa k nim pristúpiť a dotknúť sa ich! Neboj sa pozrieť na tie miesta, ktoré sú jazvou po hriechu! Aj tie niesol Kristus na svojom tele – sú oslávené! Neboj sa dotknúť tých rán, ktoré ti ukáže, keď budeš prechádzať ulicami, alebo ktoré vidíš vo svojej rodine. Dotyk s nimi, môže byť začiatkom obrátenia ako aj novej skúsenosti so Zmŕtvychvstalým Pánom.

Nech Boží Duch otvára oči tvojho srdca a nech ťa napĺňa Duchom pokoja a odvahy.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie