Aktuality

List z Albánska od P. Gorazda Kohúta SVD

List z Albánska od P. Gorazda Kohúta SVD

Srdečne vás všetkých pozdravujem. Moje pôsobisko je už isté obdobie v Albánku a preto by som vám o tejto našej misii chcel niečo povedať (napísať).

O Albánsku sa človek dnes veľa dozvie z internetových zdrojov, takže ak vás zaujíma história, kultúra, geografia, príroda … isto viete, kde hľadať. Spomenul by som však dôležitý historický fakt, ktorý je potrebné mať na pamäti, keď sa hovorí o náboženskej situácii v Albánsku.

Po druhej svetovej vojne sa moc dostala do rúk komunistov a Albánsko sa vydalo cestou budovania socializmu. Vedúcu pozíciu získala Albánska strana práce a komunistický diktátor Enver Hodža. To čo poznáme z našej histórie, bolo prítomné i tu: znárodnenie priemyslu, industrializácia a kolektivizácia poľnohospodárstva a pod. V roku 1967 albánska vláda zakázala praktizovanie náboženstva a prehlásila ateizmus ako štátnu doktrínu. Albánsko sa tak oficiálne stalo prvým ateistickým štátom na svete. Hlavným pilierom režimu bola tajná štátna polícia Sigurimi, ktorá kontrolovala všetok politický a spoločenský život v krajine. To sa odrazilo v každodennom živote Albáncov (prenasledovanie duchovenstva, zákaz vycestovania, odstránenie tradícií).

Počas totalitného režimu boli väznené, mučené a umučené tisíce ľudí, medzi nimi kňazi, rehoľnici a rehoľné sestry, laici angažujúci sa (tajne) v náboženskom živote, a mnohí ďalší „nepriatelia“ režimu. Oficiálne štatistiky hovoria, že 42 772 osôb albánskej národnosti malo status politicky prenasledovaných, z toho väznených 14 563 (z nich tkm. 1000 vo väzení zomrelo) a odsúdených 5540. V koncentračných táboroch bolo umiestnených 21 401 osôb, tkm. 300 osôb psychicky ťažko ochoreli v dôsledku väzenia, násilia a mučenia (uviedol som sem túto základnú štatistiku, ktorú som mal možnosť vidieť na jednom z miest, kde sa nachádzali – a vlastne dodnes sa nachádzajú – cely väzenia, vypočúvania a mučenia, medzi nimi i cely dvoch zo 40 albánskych mučeníkov…). Katolícka cirkev Albánska má teda 40 mučeníkov, z ktorých viacerí sú kňazi jezuiti a františkáni.

Z hľadiska cirkevno-juridického členenia má Albánsko 5 diecéz a jednu Apoštolskú administratúru – táto v sebe zahŕňa i farnosti, ktoré spravujeme my – verbisti. Preto by som vám chcel pár slovami priblížiť pastoračnú situáciu v Apoštolskej administratúre, ktorá je geograficky situovaná v južnom Albánsku. Podľa štatistík z roku 2017 spadá do Administratúry vyše 1 433 000 obyvateľov, z toho je pokrstených 3730 (teda ani nie 0.3%). Administratúra pozostáva z 15 farností a viacerých rehoľných komunít. Počet kňazov v Administratúre klesol oproti roku 2017 z 12 na 5. Z toho je ľahké usúdiť, že – bohužiaľ – v niektorých farnostiach z dôsledku nedostatku kňazov veriaci nemajú ani v nedeľu možnosť zúčastniť sa eucharistického slávenia. Väčšina územia Administratúry sú oblasti s náboženstvom moslimským a na druhom mieste ortodoxným. Katolícka cirkev je počtom viac situovaná na severe Albánska, kde sa nachádza i kňazský seminár (navštívil som ho a bol som veľmi milo potešený zo seminaristov – budúcich kňazov. Z našej Administratúry je jeden seminarista, ostatní ôsmi sú z iných diecéz Albánska, traja sú z iných krajín (Kosovo, Chorvátsko, Čierna Hora), kam sa po vysviacke vrátia).

Keďže je Albánsko krajinou prevažne moslimskou (najmä z toho dôvodu, že od 15. stor. bola súčasťou Osmanskej ríše a kresťania boli znevýhodňovaní a neskôr i prenasledovaní pre vieru), myslím, že by pre vás mohla byť zaujímavá otázka, ako tieto tri náboženské prúdy (moslimovia, kresťania ortodoxných cirkví a kresťania katolíci) spolu žijú, vzájomne vychádzajú… Myslím, že bude nápomocné pre lepšie pochopenie situácie, ak sa s vami podelím o jednu konkrétnu iniciatívu prevažne moslimskej dediny blízko mesta Elbasan (44km od Tirany). Držal som v rukách dokument (žiadosť) s viac než 150 !! podpismi moslimov, ktorí sa v nej obracajú na katolíckeho kňaza (ktorý má na starosť malú hŕstku katolíkov v tej dedinke) s výslovnou túžbou viac poznať, kto je Ježiš podľa katolíckej náuky. Odvolávajú sa na svoje kresťanské korene, ktoré siahajú hlbšie než tie moslimské (datované až od nástupu násilnej islamizácie  v 15. stor.). Títo moslimovia osobne poznajú istého mladého muža, ktorý bol pokrstený ako dospelý a ktorý v tejto ich dedine veľa pomohol chudobným a chorým… Jeho príklad a nezištná služba mnohých moslimov natoľko inšpirovala, že sa začali zaujímať o jeho hlbšie motivácie, s ktorými koná túto službu kresťanskej lásky. Príklad jedného zapálil túžbu poznať Ježiša Krista v mnohých. Verím, že práve toto je naša prvoradá misia. A i príklad tohto mladého muža je dôkazom toho, že verba movent, exempla trahunt (aspoň jedno príslovie si z latinčiny ešte pamätám). Hoci som vám tu uviedol iba tento príklad (je ich ale veľa – napr. i to, že každý rok sa u nás pripravujú na sviatosti dospelí pochádzajúci z moslimských rodín), platí (a sami Albánci by vám to potvrdili), že koexistencia troch náboženských prúdov je v Albánsku mierová a vyznačuje sa vzájomným rešpektom.

Čo sa týka prítomnosti verbistov v Albánsku, ide o celkom čerstvú záležitosť. Pastoračno-misijne sme tu otvorili misiu v septembri roku 2015 na pozvanie vtedajšieho biskupa Administratúry. Odvtedy tu pôsobili dvaja verbisti. Aktuálne som v Albánsku jediným verbistom (v celom Albánsku sú aktuálne len dvaja kňazi Slováci… a 8 rehoľných sestier zo Slovenska). Prišiel som do mesta Valona (Vlorë) v polovici októbra. Bol som menovaný za správcu farnosti v meste Vlorë a v blízkych dvoch filiálnych farnostiach. Mesto je počtom obyvateľov niekde uprostred medzi Košicami a Prešovom. Nájdete v ňom dve mešity, jeden chrám Ortodoxnej a jeden chrám Katolíckej cirkvi. Na nedeľné slávenie eucharistie sa v priemere zhromaždí asi 70 veriacich (z celého mesta a okolia!) …no a z tých 70 je asi polovica pokrstených. V období letných prázdnin sa náš kostolík naplní viac vďaka poľským turistom.

Spýtate sa ma: aké sú tvoje začiatky, ako sa tam cítiš, akí sú ľudia, ako albánčina, aké máš plány či výhľady do budúcnosti…? V prvom rade by som chcel veľmi oceniť spoluprácu, ktorá je dobre zabehnutá medzi rôznymi rehoľnými inštitútmi/komunitami na území našej farnosti (ale aj v širšom zmysle na území našej Administratúry). Je dobre organizovaná katechéza a príprava katechumenov (aktuálne sú traja) na sviatosti, takisto rôzne aktivity pre deti (priblížiť sa k mládeži je o čosi náročnejšie, nakoľko sa v meste Valona nezdržiava stabilne, ale odchádza do Tirany za štúdiom/prácou), rôzne iniciatívy pre manželské páry, rodiny… Osobne rád chodievam navštíviť (spolu s jedným starším albánskym manželským párom) moslimské rodiny … hoci ešte málo rozumiem (z hľadiska jazykového), ale tieto rodiny ma srdečne vítajú a mám naozaj pocit, že sa úprimne tešia z návštevy nás kresťanov.

Jednou z dôležitých pastoračných výziev v našich farnostiach je formácia laikov, ktorí by mohli vstúpiť do každodenného kontextu ľudí, ktorí hľadajú…, ktorí si kladú mnohé otázky i ohľadne katolíckej viery, … ale častokrát sa nemajú na koho obrátiť.

Ďalšou dôležitou výzvou (pre celú Katolícku cirkev v Albásnku) je pastorácia mládeže. V posledných rokoch rapídne vzrástol počet mladých ľudí, ktorí sa rozhodli emigrovať (v minulosti to bolo Taliansko, dnes najmä Nemecko a Anglicko), hľadajúc prácu, možnosť študovať alebo jednoducho žiť dôstojnejší život. Jedným z vážnych problémov, ktorým čelíme, je preto emigrácia, ako aj skutočnosť, že Katolícka cirkev (+ ďalšie katolícke organizácie ako napr. Caritas Shqiptarë) nemajú prostriedky, pomocou ktorých by bolo možné „presvedčiť“ mladých ľudí, aby zostali v Albánsku … Myslím, že je naozaj ťažké odpovedať na otázku mladého človeka: „…ak zostanem v Albánsku, vy z Katolíckej cirkvi, ako mi môžete pomôcť, aby som mohol študovať, nájsť si dobre ohodnotenú prácu, žil pokojný a šťastný život?“ Na druhej strane však v rôznych činnostiach Katolíckej cirkvi v Albánsku vnímam túžbu vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o dobrovoľnícku činnosť, a teda aby pre nich nebol primárny zisk a vlastné pohodlie/blahobyt, ale dobro, ktoré je možné urobiť pre iných. Dobrovoľníctvo vnímam ako príležitosť priblížiť sa ľuďom, spolupracovať i s tými, ktorí myslia inak alebo vyznávajú inú vieru … A práve tu sa nám ako misionárom otvára rozsiahle pole ekumenického a medzináboženského dialógu.

Čo sa týka našej verbistickej spirituality v najbližších mesiacoch by som rád, s pomocou niektorých farníkov, preložil do albánčiny a rozšíril medzi ľudí niektoré materiály / brožúry (o živote nášho Otca Zakladateľa a nášho prvého misionára Jozefa) a tak napomohol misijnej animácii v našich farnostiach. Som presvedčený, že život a spiritualita našich svätých osloví dobré a vnímavé srdcia našich farníkov. Keď už spomínam dobrotu ich sŕdc, nechcem zabudnúť vyzdvihnúť ich srdečnosť a ochotu pomôcť. Od prvého dňa čo som tu, cítim sa byť prijatý a som si vedomý toho, že sa s prosbou o akúkoľvek formu pomoci mám na koho obrátiť. Je však tiež pravdou, že byť jediným verbistom v celej krajine vie byť i náročné… Ale Pán sa stará a môj provinciálny predstavený so svojou radou hľadajú spôsob, ako zabezpečiť, aby sme tu boli aspoň dvaja… Tak vkladám tento úmysel i do vašich modlitieb.

…a chcel by som vás poprosiť o istú formu pomoci… Vyššie som spomenul, že nás je v celej Administratúre iba 5 kňazov… Ak poznáte niekoho, kto premýšľa nad misijno-pastoračnou skúsenosťou (myslím najmä kňazov Fidei donum), môžete ich tak medzi riadkami povzbudiť pre misiu v Albánsku. O reč nech nie sú ustarostení …časom sa človek so štipkou chuti naučí i to, čo by nikdy neveril, že sa môže naučiť… Naozaj si myslím, že i takáto služba zo strany kňazov túžiacich po misijnej skúsenosti, by mohla Katolíckej cirkvi (a nielen) v Albánsku veľmi pomôcť.

Ďakujem vám za trpezlivosť a váš čas, ak ste v čítaní prišli až na záver týchto skromných úvah …a najmä vás chcem poprosiť o modlitbu za ľudí zasiahnutých zemetrasením… Je to tvrdá rana pre ľud už i tak chudobný a boriaci sa i s inými ťažkosťami… No Pán nás ani v tejto situácii neopúšťa a posiela nám mnohých dobrovoľníkov a ľudí dobrého srdca, ktorí pomáhajú, ako môžu… Nech je za to Pán oslávený.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie