Naše modlitby

So sv. Arnoldom Janssenom

So sv. Arnoldom Janssenom

Svätý Arnold, oroduj za nás, aby sme dosiahli vrúcnu lásku k Vtelenému Slovu a úprimnú oddanosť misijnému dielu Cirkvi. Pomáhaj nám budovať rodiny a spoločenstvá, v ktorých vládne láska, spravodlivosť a vzájomné zdieľanie sa.

Pomáhaj nám prehlbovať našu horlivosť, rozohrej naše srdcia, aby sme mohli chápať a objať všetky národy sveta. Svetlo Božieho Slova a múdrosť Ducha Svätého nech osvieti svet a očistí naše srdcia, aby sa rozšírilo Kristovo kráľovstvo až do končín sveta. Amen.

Modlitba sv. Arnolda k Najsvätejšej Eucharistii

Chváľme tú tvorivú lásku, ktorá pobádala Srdce Ježišovo založiť najsvätejšiu Eucharistiu.
Buď zvelebený, Pane Bože náš, za pretrvávajúcu lásku, ktorou si ustanovil túto najsvätejšiu Sviatosť, aby nás spájala s tebou tu na zemi i vo večnosti.
Buď zvelebený za to, že si vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, že si zdvihol oči k svojmu večnému Otcovi, a vzdával mu vďaky.
Buď zvelebený za dar Ducha Svätého, ktorý premieňa chlieb a víno na tvoje Telo a Krv, a zjednocuje nás s tebou.
Buď zvelebený, večný Veľkňaz, za to, že poskytuješ v Najsvätejšej Sviatosti ustavičnú obetu pre našu spásu a večnú zmluvu s ľuďmi.
Buď zvelebený, Božský Spasiteľ, za nesmierne veľkú milosť, ktorou nás pozývaš k svojmu stolu a sýtiš nás tvojím Telom a Krvou.
Buď zvelebený, Ježišu v Najsvätejšej Sviatosti, lebo ty si pokrmom na našej púti, silou umierajúcich a vzkriesením zosnulých veriacich.
Buď zvelebený, kňaz aj obeť, za to, že zostávaš u nás v svätostánku.
Prednášame ti naše chvály v spojení s tými Máriinimi, s chválami tvojej a našej Matky, s chválami anjelov a svätých, ktorí obklopujú tvoj trón, a s veľkorysými skutkami a modlitbami celej svätej Cirkvi.
Buď zvelebený a požehnaný a prijímajúci vďaky teraz a navždy, Najsvätejšia Sviatosť. Amen.

Litánie k svätým Arnoldovi a Jozefovi

Pane, zmiluj sa – Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa – Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa – Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta Bože, – zmiluj sa nad nami
Duch, Svätý Bože, – zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh, – zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, Matka Pána a naša Matka, – oroduj za nás
Svätý Jozef, pestún Kristov a ochranca Cirkvi, – oroduj za nás
Všetci svätí apoštoli a misionári, – orodujte za nás
Všetci Boží anjeli a svätí, – orodujte za nás

Svätí Arnold Janssen a Jozef Freinademetz, – orodujte za nás
Mužovia veľkej viery
Mužovia vrúcnej modlitby
Mužovia hlbokej pokory
Verní Ježišovi učeníci
Verní ohlasovatelia evanjelia
Neúnavní robotníci na spáse ľudstva
Veľkí ctitelia Božského srdca
Horliví ctitelia Ducha Svätého
Vrúcni ctitelia Panny Márie
Všetko ste konali na Božiu slávu
Ustavične ste hľadali Božiu vôľu
Vždy ste súhlasili s Božou vôľou
Ochotne ste prijímali námahy a utrpenia
Znášali ste výsmech a pokorenie pre Krista
Niesli ste kríže ako učeníci ukrižovaného Pána
Zľutuj sa, Pane, nad nami – prosíme ťa, vyslyš nás.
Aby sme aj my mali živú vieru
Aby sme lepšie poznali Božiu lásku
Aby sme v skúškach nestrácali nádej
Aby sme vždy mali silu plniť Božiu vôľu
Aby sme počúvali Božie slovo a uskutočňovali ho
Aby sme pristupovali k ľuďom s úctou
Aby sme sa navzájom znášali v láske
Aby sme si znova a znova odpúšťali
Aby sme si vážili ľudí iných kultúr a náboženstiev
Aby sme pracovali na spáse pre všetkých ľudí
Aby sme vyznávali vieru, aj keď sa nám vysmievajú
Aby sme milovali svätú Cirkev a zostali jej verní

Baránok Boží, ty snímaš hriech sveta – zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami.

P: Svätý Arnold a Jozef, orodujte za nás,
V: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

P: Modlime sa.
Dobrý Bože, svätý Arnold Janssen a Jozef Freinademetz, plní sily Ducha Svätého, ohlasovali ľuďom radostnú zvesť o tvojej nesmiernej láske, daj, prosíme, aby sme aj my mohli na ich príhovor privádzať iných ku viere v tvoju lásku, ktorú si nám zjavil v Ježišovi Kristovi, tvojom Synovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie