Aktuality

REFLEXIA NA SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH

Spojiť sa v záväzku lásky“ – REFLEXIA NA SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH

(19. november 2023)

Svetový deň chudobných sme si prvýkrát pripomenuli 19. novembra 2017 s mottom „Milujme nie slovami, ale skutkami“. Myšlienkou tohtoročného Svetového dňa chudobných je „Neodvracaj svoju tvár od nikoho, kto je chudobný“. (Tob 4,7).

Neodvracajme pohľad, keď stretneme chudobného v našom každodennom živote na ulici, pretože viera nás učí, že každý chudobný je Boží syn a dcéra, a že Kristus je v nich prítomný. „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)

Pápež František sa vo svojom posolstve k tohtoročnému Svetovému dňu chudobných zamýšľa nad príkladom Tobiáša. Uvažuje o tom, ako nás kniha Tobiáš učí byť realistickými a praktickými vo všetkom, čo robíme s chudobnými a pre chudobných. Pápež František nás nabáda, aby sme boli dobrými Samaritánmi, aby sme boli svetlom, ktoré prináša radosť nielen našim najdrahším, ale všetkým, bez výnimky, osobitne tým, ktorí sú chudobní, neprivilegovaní, migranti a utečenci, obete vojny a mnohí ďalší.

Je ľahké delegovať charitu na iných, ale pápež František nám pripomína, že všetci pokrstení sú povolaní osobne sa angažovať v praktizovaní lásky k nešťastným ľuďom. Spoločnosť Božieho Slova celkovo, všetci členovia Spoločnosti jednotlivo, ako verní a tvoriví Ježišovi učeníci, sú zaviazaní byť svetlom, ktoré musí svietiť a dávať život a nádej tým, ktorí žijú bez práva na život, na telesnú integritu a na prostriedky potrebné na riadny rozvoj života, vrátane jedla, oblečenia, prístrešia, lekárskej starostlivosti, odpočinku a napokon aj potrebných sociálnych služieb.

Chceli by sme pozvať všetkých laických partnerov, ktorí s nami spolupracujú vo farnostiach, na školách a univerzitách, v špeciálnych službách, aby sa k nám pripojili v tomto záväzku lásky voči tým, ktorí nás viac potrebujú, aby naše svetlo bolo silnejšie, aby nebolo len sviečkou v tme, ale skôr mocným a najjasnejším lustrom, vďaka ktorému zmizne tma hriechu a nevery a Ježišovo srdce bude žiť v srdciach všetkých.

Biblická reflexia

 Ja, Tóbi, som kráčal po cestách pravdy a konal spravodlivé skutky po všetky dni môjho života. Veľa milosrdenstva som preukázal bratom z môjho kmeňa a národa, ktorí odišli so mnou ako zajatci do Ninive v asýrskej krajine.“ (Tob 1,3)

Kniha Tobiáš je pozoruhodným rozprávaním o migrantoch a dobročinnosti. Tobiáš, hlava vyhnaneckej izraelskej rodiny, neochvejne nasleduje Božie cesty a zákony v cudzej krajine. Jeho dobročinné skutky voči vyhnaným spoluobčanom vrátane pochovávania tiel tých, ktorých popravili utláčatelia, ho vystavujú veľkému nebezpečenstvu. Počas týchto láskavých skutkov tragicky prichádza o zrak a jeho rodina upadá do chudoby. Jeho syn Tobiáš je vyslaný na cestu do inej cudzej krajiny, aby získal späť časť rodinného majetku, a stretáva sa s démonickými silami, ktoré sužujú inú zbožnú izraelskú rodinu. Nakoniec nad týmito zlomyseľnými silami zvíťazí božský zásah archanjela Rafaela, Tobiášovi sa vráti zrak a do rodín sa vráti pokoj a prosperita.

Príbeh Tobiáša nie je len zábavným príbehom so šťastným koncom. Naopak, prináša hlboké teologické a morálne ponaučenie, ktoré je obsiahnuté v Tobiášovej rade synovi: „Svoj majetok používaj, syn môj, na skutky milosrdenstva! Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba!“ (Tob 4, 7)

Tobiáš žil podľa tejto zásady a prinieslo to ovocie pre neho, jeho rodinu a jeho ľud. Súcit a pomoc poskytované menej šťastným, pozývajú k Božiemu zásahu do ľudského sveta v individuálnom i komunitnom meradle. Náš súčasný nepokojný svet zápasí s trápeniami pripomínajúcimi Tobiášove výzvy, ktoré postihujú najmä chudobných a migrantov. Skutky dobročinnosti môžu priniesť uzdravenie a obnovu aj v tých najhorších podmienkach. Biblické posolstvo Tobiášovho príbehu zaznieva aj v našich časoch a potvrdzuje, že máme prostriedky na zmiernenie utrpenia prostredníctvom skutkov lásky.

Misijné akcie na odstránenie chudoby

  1. posilniť postavenie ľudí

Môžeme posilniť postavenie ľudí žijúcich v chudobe tým, že ich zapojíme do prípravy a realizácie plánov a programov na zníženie a odstránenie chudoby. Ich zapojenie zabezpečí, že programy budú odrážať tie veci, ktoré sú pre nich dôležité a najmä, sú skutočne potrebné.

  • rovnosť príležitostí

Rovnosť príležitostí a rodová spravodlivosť zvyšujú príjmy domácností a premietajú sa do lepších vyhliadok a väčšieho blahobytu detí, čo je rozumný spôsob, ako znížiť chudobu budúcich generácií.

  • účasť ľudí

Ako ľudia by sme mali vedieť identifikovať problémy v spoločnosti a riešiť ich. Taktiež sa podieľať na plnení všetkých občianskych povinností. Mali by sme nachádzať odvahu vedieť vyjadriť svoje názory a prijímať rozhodnutia, ktoré budú formovať správnu budúcnosť.

  • kvalitné vzdelávanie

Prístup ku kvalitnému vzdelávaniu poskytuje ľuďom vedomosti a životné zručnosti, ktoré potrebujú na plné využitie svojho potenciálu. Pomoc pri formovaní budúcich učiteľov, budovaní nových škôl a najmä pomoc pri vzdelávaní dievčat, je veľkou potrebou v mnohých krajinách a oblastiach sveta.

  • prístup k zdravotnej starostlivosti

Ešte stále je v mnohých oblastiach sveta potrebné budovať zdravotné kliniky, školiť zdravotníckych pracovníkov a investovať do vybavenia týchto zariadení a do liekov.

  • voda a hygiena

Budovať komunitné zásobárne vody, systémy kanalizácie a zakladať organizácie na zabezpečenie trvalej správy a údržby vodných tokov a zásobární je taktiež veľkou potrebou a výzvou.

  • ekonomická bezpečnosť

Vzdelávanie ľudí, ktorí žijú v chudobe, aby získali potrebné zručnosti a vedomosti je veľkým darom. Zabezpečí im lepší život a je podporou celej rodiny. Vytváranie a zlepšovanie prístupu k pracovným miestam a príjmu, ako i rozvoj podnikateľského talentu, je jedným zo základov zdravej spoločnosti.

  • technológie a elektrická energia

Je potrebné zabezpečiť prístup k technológiám a inováciám vrátane prístupu na internet a cenovo dostupnej energii.

Modlitba za Svetový deň chudobných 2023

Pane Ježišu Kriste, ty si prežíval model prorockého dialógu s chudobnými. Zošli na naše spoločenstvá svojho Ducha solidarity a oslobodenia, aby sme videli a premenili všetko, čo nás vzďaľuje od chudobných. Daruj nám srdce, ktoré je slobodné a veľkorysé, aby sme boli v spoločnosti i v Cirkvi prorockými spoločenstvami otvorenými pre objímajúcu Božiu lásku pre všetkých.

Urob nás hodnými slúžiť ľuďom na celom svete, ktorí žijú a umierajú v chudobe a hlade. Daj im v tento deň prostredníctvom našich rúk každodenný chlieb a prostredníctvom nášho porozumenia lásku. Daj im pokoj a radosť. Na príhovor svätých Arnolda a Jozefa nech pokračujeme v budovaní mostov solidarity s chudobnými, ktoré umožňujú budovať lepší svet, v ktorom sa môžeme spolu s celým ľudstvom deliť o chlieb a slovo pri spoločnom stole života. Amen.

Dokument v AJ:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie