Spiritualita Arnolda Janssena

Spiritualita Arnolda Janssena: UČENÍCTVO

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9,23).

Podcast:

Apoštolát modlitby, v ktorom sa P. Arnold vo svojich mladých rokoch angažoval, bol pre neho veľkou školou. Tu sa naučil myslieť v oveľa širších dimenziách, objímajúcich celý svet. Tu sa naučil aj modliť za naplnenie „túžob a zámerov Božského Srdca“. Tu sa formovala aj jeho spiritualita, ktorej jadrom bola Najsvätejšia Trojica. Podarilo sa mu vyhnúť sa príliš rigoróznej, úzkostlivej spiritualite, založenej na strachu pred trestom a na získavaní zásluh, a svoj duchovný život postavil na dôvere v milosrdenstvo a v dobrotu Božského Srdca.

Svoju úctu k Božskému Srdcu P. Arnold spájal s úctou k Duchu Svätému. Božia láska, ktorou prekypuje srdce Vteleného Slova, prostredníctvom Ducha Svätého sa vlieva do duší veriacich. Napísal: Srdce Ježišovo bolo už za svojho pozemského života ako pec silnej žiary plné ohňa, lásky a milostí Ducha Svätého. V nebi po pravici Otca udeľuje Ježiš z toho istého srdca všetky milosti Ducha Svätého. Z jeho srdca sa na našu zem na Turíce vylial silný ohnivý prúd Ducha; a neprestane tiecť, kým jestvuje Cirkev… Tak sa stalo skutočnosťou, čo píše sv. Ján: ,Z jeho plnosti sme my všetci prijali’ (Jn 1,16).  Kristus teda neposlal na svet iného Ducha, ale toho, ktorého mal vo svojom srdci. Preto k nám Duch Svätý prichádza z Ježišovho srdca.“

Na ceste nasledovania Krista sa P. Arnold ani tak nesútredil na ľudský aspekt Ježiša z Nazareta, lež oveľa viac ho fascinovalo tajomstvo Ježišovej osoby: On, večné Božie Slovo, Boží Syn, ktorého poslal Otec, sa stal človekom a miloval nás natoľko, že za nás obetoval svoj vlastný život. Božské Srdce Ježiša je symbolom a konkrétnym vyjadrením bezhraničnej Božej lásky. Z tohto dôvodu bolo P. Arnoldovi jasné, že ako Ježišov učeník má nasledovať svojho Pána na tej istej „misijnej ceste“, ktorá má svoj pôvod v láske. 

Aby mohol zjaviť všetkým ľuďom lásku Božského Srdca, sídla Božieho Slova, snažil sa osvojiť si „pocity a postoje Ježiša Krista“. Inými slovami, prosil Božské Srdce, aby formovalo, pretváralo jeho srdce podľa svojho srdca. Ako svoje duchovné dedičstvo nám zanechal aj túto modlitbu: „Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí.“

Učeník

Slovo „učeník” alebo aj s ním súvisiaci termín „nasledovanie“ sa v Novom zákone vyskytuje viac než 300-krát. Pojem „učeník“ preberajú Evanjeliá z judaizmu, ale vzhľadom na Ježiša dávajú tomuto pojmu úplne nový význam. Učeník vtedajších rabínov alebo učiteľov múdrosti bol ten, kto si sám vyhľadal učiteľa. Tento vzťah bol len dočasný a trval iba dovtedy, kým si učeník neosvojil náuku učiteľa; potom sa s ním rozišiel a sám sa stal učiteľom.

V prípade Ježišových učeníkov to bol sám Ježiš, Učiteľ, ktorý ich povolal k „nasledovaniu“. S iniciatívou prišiel teda Ježiš.  Rozhodujúcim prvkom v jeho „škole nasledovania“ však nebolo naučenie sa nejakej náuky či priľnutie k špecifickej škole myslenia, lež osobný a trvalý vzťah s ním; a to po celý život. Ježišov učeník preto zostáva trvale len učeníkom. Nikdy sa nestane z neho učiteľ.

Jeho prvoradým poslaním je nasledovať svojho Pána a predovšetkým byť jeho svedkom, a to vo všetkých oblastiach života. Vydávanie svedectva o Ježišovi spočíva v konkrétnej službe blížnemu. Služba je viditeľným vyjadrením lásky a rozpoznávajúcim znakom pravého učeníka. Inými slovami tu ide o konkrétne uplatňovanie Božieho slova v dennom živote, o budovanie života „nie na piesku, lež na skale“.

Príklad Ježišovho života je veľmi jasný: stretával sa so všetkými, a to bez predsudkov. Nepýtal sa ako rabíni, či je niekto čistý alebo nečistý, či je hriešnik alebo zločinec. Dokonca si za učeníkov povolal takých, akých by asi nikto iný neprijal: vyberača mýta Léviho (Mk 2,14), hriešnika, s ktorým stoloval (Mk 2,15), alebo ženy (Mk 15,40-41). Pre vtedajšiu spoločnosť, vylučujúcu zo svojho stredu veľa ľudí, muselo byť úžasné vidieť, ako sa Ježiš obklopil učeníkmi s rozmanitými životnými históriami, bez toho, aby robil veľmi prísny výber.

Ježišov kostým

Sv. Matka Tereza z Kalkaty vyslovila raz nádhernú myšlienku, ktorú aj stelesnila svojím životom. „Ježiš sa skrýva za biednym odevom chudobných; v tomto jeho prestrojení ho musia objaviť jeho učeníci.“ Vysvetlila to takto: „Jedna naša sestra to pochopila veľmi dobre. Nedávno zanechala univerzitu, aby sa stala rehoľníčkou. Raz musela ísť do domu zomierajúceho. Povedala som jej: ,Choď tam. Dnes ráno si počas sv. omše videla, s akou láskou a nežnosťou sa kňaz dotýkal Kristovho tela. Pamätaj si, že toho istého tela sa dotýkaš v chudobných. Dotkni sa ho preto s rovnakou láskou a nežnosťou.’ Sestra sa vrátila o tri hodiny so žiariacou tvárou: ,Matka, tri hodiny som sa dotýkala Kristovho tela. Keď sme tam prišli, priniesli muža, ktorého práve vytiahli z kanála. Bol celý pokrytý hmyzom. Tri hodiny som ho čistila, tri hodiny som sa dotýkala Kristovho tela. Vedela som, že to bol On.’“

A Matka Tereza dokončila rozprávanie: „Preto začíname každý deň svätou omšou a s Ježišom vykročíme do celého dňa. Večer, keď sa vraciame zo služby domov, máme ešte hodinovú eucharistickú  poklonu.“

Poď za mnou

Pán povedal: „Poď!“ A ja som sa spýtal: „Kto? Ja?“

A Boh povedal: „Áno, ty!“ Odpovedal som:

„Ale ešte nie som voľný, žijem v rodine a nemôžem nechať svoje deti. Vieš, že tu nie je nikto, kto by ma zastúpil.“

Boh povedal: „Len sa vyhováraš.“

A Pán znova povedal: „Poď!“

Odpovedal som: „Ale ja nechcem.“

Boh povedal: „Nepýtal som sa ťa, či chceš.“

Odvetil som: „Pozri, nie som typ človeka, ktorý chce robiť problémy. Mojej rodine sa to nebude páčiť, a čo si o tom pomyslia susedia! “

Boh na to: „Zbabelec!“

A po tretíkrát Pán povedal: „Poď!“

Spýtal som sa: „Musím?“

Boh odpovedal: „Miluješ ma?“

Priznal som: „Vidíš, mám strach … a ľuďom sa to nebude páčiť…

Bez pomoci to nedokážem.“

Boh povedal: „A kde si myslíš, že budem?“

A Pán povedal: „Poď!“

Povzdychol som si: „Tu som, pošli ma!“

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie