Aktuality

SPIRITUALITA ADVENTU – I. časť

Ak chceme uvažovať o spiritualite Adventného obdobia, mali by sme sa pýtať, kde  sa najlepšie v adventnej liturgii prejavuje prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého. Ak sa teda celá liturgia odohráva „v sile Ducha Svätého“ (SC 6), tak potom veríme, že Duch Svätý bol a je neustále prítomný už od prvotnej Cirkvi.

Podcast:

Je pravdou, že aj adventná liturgia prešla v priebehu dejín istými zmenami. Naposledy to bola liturgická reforma na Druhom vatikánskom koncile. Aj pri obnovenej adventnej liturgii sa objavila túžba vrátiť sa k prameňom, ku klasickej liturgii neskorého kresťanského staroveku.

V niektorých krajinách napr. v Brazílii došlo aj k určitému prispôsobeniu prežívania a slávenia Adventu a s ním aj spirituality Adventu, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje v (populárnych) pre Brazílčanov nazývaných vianočných novénach, ktoré sú v Adventnom období a ktoré nie vždy vychádzajú z adventnej liturgie.

Preto autentickú spiritualitu Adventu musíme hľadať v našich liturgických knihách, v Misáli, v lekcionároch a v Liturgii hodín.

Advent v našej dnešnej liturgii

Vo všeobecných normách liturgického roka, ktoré sa nachádzajú medzi úvodnými časťami Rímskeho misála, sa o Advente píše nasledovné:

Obdobie Adventu má dvojakú charakteristiku: je to čas prípravy na slávenie Vianoc, v ktorom sa pripomína prvý príchod  Božieho Syna medzi nás ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa prostredníctvom tejto spomienky obracajú srdcia k očakávaniu druhého príchodu Krista na konci časov. Z tohto dôvodu sa adventný čas javí ako čas zbožného a radostného očakávania.

Na prvý pohľad teda vidíme, že Advent nie je časom pokánia, ale skôr časom radostného očakávania. Fialová farba liturgického rúcha by nás nemala viesť k tomu, aby sme Advent stotožňovali s Pôstom. A je dobré si uvedomiť, že kajúcny tón, ktorý mal Advent v storočiach pred Druhým vatikánskym koncilom, sa takmer úplne vytratil. Všetky modlitby boli zrevidované a očistené od kajúcich prvkov, alebo, ak to bolo potrebné, upravené, aby dostali tón nádeje, vzhľadom na stretnutie s Pánom, ktorý prichádza.

Nové usporiadanie liturgie Adventu má eschatologické zameranie. Platí to najmä pre prvú adventnú nedeľu. V rokoch A, B ale i C sa v evanjeliách tejto nedele hovorí o parúzii. Týmto spôsobom sa zabráni rozchodu medzi poslednými nedeľami liturgického roka, s jeho eschatologickým charakterom a novým rokom Cirkvi, ktorý sa začína prvou adventnou nedeľou.

V Advente sa však nezameriavame na posledný príchod Pána. Hlavný aspekt Adventu, je príprava na príchod Božieho Syna v tele. Radostné očakávanie Mesiáša sa stáva jasne dominantným a intenzívnym od 17. decembra.

Dni od 17. do 24. decembra sú vlastne výlučne prípravou na sviatky Vianoc, oslavu narodenia Božieho Syna v Betleheme.

Istý dualizmus preniká celým Adventným obdobím. Od začiatku a teda v prvej časti Adventu je to radostné očakávanie narodenia Ježiša Krista a v druhej časti Adventu sa zase objavuje eschatologický rozmer.

  • Texty adventnej eucharistickej liturgie.

Skôr než začneme skúmať prvky teológie a spirituality textov Adventnej liturgie, zdá sa vhodné predstaviť tieto texty podrobnejšie.

Nedeľu v liturgii charakterizujú predovšetkým evanjeliá. Na prvú adventnú nedeľu, ako už bolo spomenuté, sa každoročne číta text, ktorý hovorí o konci časov. Na druhú a tretiu nedeľu sa spomína Ján Krstiteľ. Štvrtú nedeľu sa ohlasujú udalosti, ktoré bezprostredne predchádzali Ježišovmu narodeniu: ohlásenie Jozefovi a Márii a Máriina návšteva u Alžbety. Prvé čítania sú z kníh prorokov, väčšinou z Izaiáša. Druhé čítania sú od apoštolov a všeobecne nabádajú k bdelosti a k dôstojnému životu.

Od začiatku Adventu až do 16. decembra sa takmer výlučne, hoci s prestávkami, čítajú úryvky z knihy proroka Izaiáša. Po týchto čítaniach nasledujú evanjeliové texty, ktoré ukazujú naplnenie proroctiev. Vždy nejakým spôsobom súvisia s prvým príchodom Božieho Syna, ale ohlasujú aj ten posledný. V druhom a treťom týždni sa niektoré evanjeliové perikopy týkajú Jána Krstiteľa.

V druhej časti Adventu sa postupne čítajú texty z Matúšovho a Lukášovho evanjelia, ktoré sa vzťahujú na bezprostrednú prípravu Vianoc; tak napríklad na 20. deň sa číta z knihy proroka Izaiáša,  kde počujeme, že: „Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.“  Evanjelium je o zvestovaní narodenia Ježiša. Na 22. deň čítame z knihy Pieseň piesní o milovanom, ktorý preskakuje hory a z evanjelia svätého Lukáša rozprávanie o Máriinej návšteve u Alžbety.

Témou je teda dvojitý príchod Krista – radostné očakávanie Ježiša Krista,

– kedy Mária je novou Evou,

– a Kristus je  Pán a Sudca dejín.

Veľmi krásne a hlboké sú mnohé modlitby vo sv. omšiach, najmä tie posledné pred Vianocami.

Vynechanie spevu „Glória“ v nedeľných adventných sláveniach nemá kajúci charakter, ako je to v pôstnom období.  Dôvod je skôr psychologický alebo pedagogický: počas Adventu sa vynecháva, aby mohol byť „nový- slávnostnejší“ na Slávnosť Božieho narodenia a v nasledujúcich dňoch oktávy.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie