Svätí misií

svätý DANIEL COMBONI

svätý DANIEL COMBONI

Narodil sa 15. marca 1831 v Limone pri jazere Garda v severnom Taliansku ako dieťa veľmi chudobnej robotníckej rodiny. V akých pomeroch žil, ukazuje aj tá skutočnosť, že Daniel ako jediný z 8 detí prežil 18. rok života. V jednom inštitúte, ktorý založil kňaz pre chudobné a nadané deti, dostal Da­niel dobré školské vzdelanie. Tu sa roz­hodol, že sa stane kňazom.

Vzrástol v ňom záujem o Afriku a misie. Prvé nasadenie Comboniho v Afrike stroskotalo: s piatimi spoloč­níkmi bol v r. 1857 poslaný do Sudánu. Po roku však traja z jeho spoločníkov zomreli. Sám Comboni sa musel ťažko chorý vrátiť do Európy. Počas svojho lie­čenia a zotavenia v Európe vypracoval Daniel Comboni „Plán na znovuzro­denie Afriky”:

  • misiu v Afrike musí niesť celá Cirkev
  • v Afrike musia ohlasovať evanjelium sami Afričania, pričom ich pomocníkmi majú byť misionári z Európy
  • misie musia uzatvárať v sebe ľud­skú podporu a oslobodenie z každého druhu otroctva

Tento svoj plán predo­strel v r. 1864 cirkevnej vrchnosti v Rí­me. Plán bol prorocký a ukazoval cestu. Pretože však zamýšľané misijné hnutie sa neuskutočnilo, otvoril Comboni vo Verone v Taliansku v r. 1867 „Malý mi­sijný inštitút pre Afriku.” Bola to pes­trá skupina kňazov a laikov z viacerých národností. Držal ich pospolu rovnaký ideál a Comboniho osobnosť. V tom is­tom roku dal sa Comboni na cestu do Afriky s niekoľkými spoločníkmi a za­ložil s niekoľkými spolubratmi poboč­ku Spoločnosti v Káhire.

Comboni neúnavne cestoval po Eu­rópe, aby zmobilizoval katolícku verej­nosť pre Afriku. Aj pápeža vedel odušev­niť za svoj plán. Pápež prerušil oživenú misiu, vymenoval Comboniho za Apoš­tolského provikárapre Stred­nú Afriku a v r. 1877 bol vy­menovaný a vysvätený za biskupa Chartúmu. Tu úspeš­ne bojoval proti obchodova­niu s otrokmi a zakladal mi­sijné stanice. Vedel oduševniť ľudí. Mnohí z jeho spoloční­kov zomreli na tropické cho­roby. Comboni zomrel na tro­pickú horúčku v r. 1881.
Čo on začal, v tom po­kračujú dnes jeho misij­né sestry a misionári v 44 krajinách Afriky, Ameriky a Ázie.

 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie