svätý DANIEL COMBONI

svätý DANIEL COMBONI

Narodil sa 15. marca 1831 v Limone pri jazere Garda v severnom Taliansku ako dieťa veľmi chudobnej robotníckej rodiny. V akých pomeroch žil, ukazuje aj tá skutočnosť, že Daniel ako jediný z 8 detí prežil 18. rok života. V jednom inštitúte, ktorý založil kňaz pre chudobné a nadané deti, dostal Da­niel dobré školské vzdelanie. Tu sa roz­hodol, že sa stane kňazom.

Vzrástol v ňom záujem o Afriku a misie. Prvé nasadenie Comboniho v Afrike stroskotalo: s piatimi spoloč­níkmi bol v r. 1857 poslaný do Sudánu. Po roku však traja z jeho spoločníkov zomreli. Sám Comboni sa musel ťažko chorý vrátiť do Európy. Počas svojho lie­čenia a zotavenia v Európe vypracoval Daniel Comboni „Plán na znovuzro­denie Afriky”:

  • misiu v Afrike musí niesť celá Cirkev
  • v Afrike musia ohlasovať evanjelium sami Afričania, pričom ich pomocníkmi majú byť misionári z Európy
  • misie musia uzatvárať v sebe ľud­skú podporu a oslobodenie z každého druhu otroctva

Tento svoj plán predo­strel v r. 1864 cirkevnej vrchnosti v Rí­me. Plán bol prorocký a ukazoval cestu. Pretože však zamýšľané misijné hnutie sa neuskutočnilo, otvoril Comboni vo Verone v Taliansku v r. 1867 „Malý mi­sijný inštitút pre Afriku.” Bola to pes­trá skupina kňazov a laikov z viacerých národností. Držal ich pospolu rovnaký ideál a Comboniho osobnosť. V tom is­tom roku dal sa Comboni na cestu do Afriky s niekoľkými spoločníkmi a za­ložil s niekoľkými spolubratmi poboč­ku Spoločnosti v Káhire.

Comboni neúnavne cestoval po Eu­rópe, aby zmobilizoval katolícku verej­nosť pre Afriku. Aj pápeža vedel odušev­niť za svoj plán. Pápež prerušil oživenú misiu, vymenoval Comboniho za Apoš­tolského provikárapre Stred­nú Afriku a v r. 1877 bol vy­menovaný a vysvätený za biskupa Chartúmu. Tu úspeš­ne bojoval proti obchodova­niu s otrokmi a zakladal mi­sijné stanice. Vedel oduševniť ľudí. Mnohí z jeho spoloční­kov zomreli na tropické cho­roby. Comboni zomrel na tro­pickú horúčku v r. 1881.
Čo on začal, v tom po­kračujú dnes jeho misij­né sestry a misionári v 44 krajinách Afriky, Ameriky a Ázie.

 

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.